NÖROLOJİK HASTALIKLARDA BİR TERAPİ YÖNTEMİ OLARAK ORUÇ

Resim Pete Linforth tarafından Pixabay'a yüklendi

Nörolojik Hastalıklarda Bir Terapi Yöntemi Olarak Oruç

Ayça Aysima Arıcı- Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş

Açlık ya da orucun son dönemde popülaritesi artış gösterdi. Bu popülaritenin sebebi orucun sağlık için birçok açıdan faydalı olabileceği yönünde görüşlerin olması. Bu iddialara rağmen faydalı olup olmadığı tıbbi pratikte gizliliğini koruyor, fakat bu durum yeni değil; oruç sağlıkla ilişkili olarak tarihte de birçok kez moda oldu. Mark Twain da dediğin gibi, “Tarih tekerrür etmez, fakat kafiyelidir.” 

Orucun neden ve nasıl nörolojik hastalıklarda terapi yöntemi olarak uygulanabilmesini anlamak için evrimsel sürecine ve mekanizmasına bakmamız gerekiyor. Böylece, oruç ve medikal yaklaşımların birbirini dışlamadığı, birbirleriyle kombine edilebileceği görülecek.  Sağlık bakımına ayrılan bütçelerde ve nörolojik hastalıklardaki artışın olduğu bu dönemde ücretsiz, etkili bir şekilde kendini güçlendirici terapi yöntemleri medikal yaklaşımlarla beraber önemli ve pozitif olacaktır.

Oruç Nedir? 

Oruç gönüllü olarak belli periyotlar içinde yiyecek ve içecekten kendini mahrum bırakmak olarak tanımlanabilir, ki bu periyotlar 12 saatten 3 haftaya kadar sürebilir. 3 haftalık orucun sağlıklı olup olmayacağı tartışmalı olmakla birlikte pratikte de uygulanması güçtür. Bundan dolayı araştırmalar genellikle 12 saatten 36 saate kadar oruçlar üzerinden yapılıyor. Günümüzde modern toplumlarda beslenme şekli genellikle gün içinde üç-dört öğün olacak şekildedir ve buna ek olarak hareketsiz yaşam hakimdir. Bu da kronik nörolojik hastalıklar için risk faktörüdür. Oruç bunun tam tersidir fakat açlıkla karıştırılmamalıdır, açlık kişide beslenme yetersizliğine ve uzadığı müddette organ yetersizliğine, ölüme sebep olabilecek bir durumdur.

Son zamanlarda trend haline gelmiş aralıklı oruç ya da zaman kısıtlı beslenme kişinin gün içinde sadece belli saatler içinde öğünlerini yemesi (8 saat tok, 16 saat aç) ve geri kalan saatlerde açlıkla ya da besleyici olmayan su, kahve, çay gibi içecekleri içmesiyle karakterize bir beslenme şeklidir. Bunun dışında değişken günlerde aç kalınılan, diğer günlerde geleneksel beslenilen tipleri de mevcut. Birçok metabolik hastalıktan kalp hastalıklarına kadar tedaviye ek olarak öneriliyor ve etkili olduğunu kanıtlayan çalışmalar var.

Hücresel düzeyde orucun etkilerine bakacak olursak eğer, tek hücreli birçok organizma besin eksikliğinde kaynaklarını korumak, zararı azaltmak ve uzun ömrü arttırmak için metabolizmasını değiştirir. Örneğin, mutant e. Coliler zengin besiyerinden fakir besiyerine alındığında metabolizmalarını değiştirmişler ve vahşi tiplere göre 4 kat daha uzun yaşamalarını sağlamış. Mayalar ve S. Cerevisiae için de benzer deneylerde benzer sonuçlar alınmış. Basit çok hücreli organizma olan C. Elegans’ın da “dauer state” ile ömrünü uzattığı gözlenmiş.

Basit yaşam formları dışında karışık çok hücreli organizmalarda görülen bu durum muhtemelen metabolizmanın yavaşlamasından ve aktivitenin azalmasından dolayı. Fakat, bazı kompleks organizmalar oruç esnasında bilinç düzeylerini ve fiziksel aktivilerini yiyecek arayışı için arttırmışlardır. Mesela oruç tutan kemirgenlerde beyin ve üreme organları dışındaki organların küçüldüğü gösterilmiş, bu da bilincin ve fiziksel aktivitenin korunduğu ve geliştiğini gösteriyor. Haftada 3 kez öğün verilen aslanlarda da uyumsuz, stereotipik davranışların azaldığı ve koklamak, takip etmek gibi avlanmakla ilgili davranışların arttığı gözlenmiş. 

Diğer çoğu organizmalar gibi insan da tarım öncesi dönemde yiyecek eksikliklerine maruz kalmıştır. 2 milyon yıl boyunca avcılık-toplayıcılık yapan insanlar için 12,000 yıllık tarımsal dönem baya kısa kalıyor. Bundan dolayı, insanın sürekli yemek tüketimine adapte olması için yeterli zamanı olmamış olabilir. Örneğin eski Romalılar günde bir öğünden fazla yemenin sağlıksız olduğuna inanıyorlardı. Hıristiyanlık ve İslam gibi çoğu dinde de düzenli olarak dini sebeplerle oruç tutulur.

Son zamanlardaysa orucun sağlık üzerine faydaları dönem dönem keşfedildi ve unutuldu. Amerikan doktor Edward Dewey bütün hastalıkların kökeninin aşırı yemeye bağlı olduğuna inandığı radikal bir görüş benimsedi 1800lerde. 1900’lerde, orucun yararlı etkilerini belgeleyen ilk insan Alman doktor Otto Buchinger şunu yazdı: “Oruç, hiçbir şüphe olmaksızın, en etkili biyolojik tedavi yöntemidir.” 2000’lerde İtalyan biyogerontolog ve oruç araştırmacısı Valter Longo, orucun birçok uzun ömür mekanizmalarını aktive ettiğini belirtti ve bu sadece uzun ömre değil, sağlıklı ömrün uzamasına da öncülük ediyor. Oruçla ilgili bu kadar savunma olmasına rağmen modern topluluklarda beslenme şekli günde 3 veya 4 öğün yemek şeklinde kalmıştır ve bu da küresel olarak obezite, tip 2 diyabet ve çeşitli nörolojik hastalıklarda artışla ilişkidir.

Oruç: Mekanizması

12-36 saatlik açlıktan sonra, vücut düşük glukoz seviyesi, tükenmiş karaciğer glikojen depoları ve hepatik yağ türevi keton cisimcikleri, ki beyin için ana enerji kaynaklarından biri, üretimiyle karakterize fizyolojik ketoza girer. Ketojenezin gerçekleştiği ana yer karaciğerdir ama beyin astrositleri de keton üretir. Açlığın birkaç gününde beyin ana enerji kaynağı olarak ketonu tercih eder ve enerji ihtiyacının %70ini ketondan karşılar. Keton kaslarda daha etkili enerji kaynağı sağlar, nöron bio enerjisini ve bilinç performansını arttırarak muhtemelen beyinde de aynı etkiyi sağlıyor. Örneğin, 5 gün boyunca keton estere tabi tutulmuş kemirgenlerde uzaysal/mekânsal öğrenme ve hafızanın geliştiği gösterilmiş.

Keton cisimcikleri nöronların enerji kaynağı olmak dışında, kandaki primer keton cisimciği olan betahidroksibütirat (BHB) da önemli sinyal fonksiyonu gösterir. Hipokampüste ve kortikal nöronlarda Beyin Nörotrofik Faktör (BDNF) aktivitesini arttırarak nöronlarda mitokondri biyojenezini uyarır, sinaptik yapıyı korur, yeni hipokampal nöron üretimini izler ve nöron dayanıklılığını travma ve hastalıklara karşı arttırır. 

BHB ve BDNF’e ek olarak, oruç mitokondrinin ana düzenleyicisi olan peroksizom proliferatör aktive reseptör γ koaktivatör 1α (PGC1α) ekspresyonunu indüklüyor. PGC1α mitokondria biyojenezinin ana indükleyicisi, mitokondrianın biyokütlesini arttırıyor ve böylece nöron biyoenerjisi artıyor, sinaptik plastisite sağlanıyor. Ayrıca PGC1α mitokondri fonksiyonunu, yapısını modüle ediyor; örneğin, ektopik olarak PGC1α eksprese eden transgenik farelerden izole edilen kas mitokondriası vahşi tip farelerinkine göre respiratuar kapasitesinde artış göstermiş. Bu da demek oluyor ki, PGC1α sadece mitokondri biyogenezi uyarmıyor, ayrıca, mitokondri oluşumunu da uyarıyor ki ikisi de nöron biyoenerjisine pozitif etkili.

Oruç, insülin benzeri büyüme hormonunu (IGF-1) azaltarak, insülin benzeri büyüme hormonunu bağlayıcı proteinde (IGFBP1) ve büyüme hormonunda (GF) artış sağlar bu da kasların korunmasını sağlar. Böylece, kronik, aşırı ve potansiyel olarak düzensiz glukoz metabolizmasının gelişmesini engellerken aynı anda da insülin direncini ve büyüme hormonu uyarımını korur. Bunların her biri nöron biyoenerjisi için faydalı olabilir.

Ayrıca oruç hücre yıkımı ve sentezinde güçlü bir etkiye sahiptir. Yıkım ve sentez arasındaki denge mTOR ve AMPK adlı iki düzenleyici tarafından sağlanır. Besleyici bir diyet yaparken mTOR protein sentezi ve hücresel büyümeyi uyarır; tam tersi enerji rezervlerimiz boşaldığında AMPK, mTOR aktivitesini düşürür böylece enerji tüketimi azaltılır, otofaji uyarılır. Otofaji sayesinde yanlış katlanmış proteinler ve zarar görmüş organeller temizlenir, besinler yeniden kullanılır ve enerji üretimine destek sağlanır. Oruç mTOR’u baskılar, AMPK aktivitesini arttırır, böylece gıda tüketimini sınırlar, otofaji lehine büyüme sağlanır. Çalışmalar gösteriyor ki, bu iki karşıt metabolik düzenleyici nöronların oruca cevabında da rol oynuyor olabilir.

Oruç yağ metabolizması üzerinden leptin, adiponektin ve ghrelin hormonlarının düzeylerini de etkiliyor. Ghrelin insülin direncini azaltırken ayrıca hipokampal sinaptik plastisiteyi uyarıyor olabilir. Bu da nöron biyoenerjisi ve nöronal yolakların korunması için faydalı olabilir.

Son olarak, oruç IL-6, TNFα gibi proinflamatuar sitokinleri baskılayarak inflamasyonu da baskılar. İnflamasyon birçok nörolojik hastalığın altında yatan sebep olduğundan, oruç nöral ve sistemik inflamasyonu baskılayarak nöronların hayatta kalmasını sağlayabilir.

Kalori Kısıtlaması mı, Oruç mu?

Kalori kısıtlaması, kalori alımının kronik bir şekilde %20-%40 kesilmesi anlamına gelir fakat öğün sıklığı korunur. Yüzyıllardır yapılan çalışmalar kalori azaltmanın kronik hastalıkları azalttığını ve ömrü uzattığını göstermiştir. Kalori kısıtlaması ve oruç benzer mekanizmalar paylaştığından ve oruç da zamanla kalori alımını azalttığından, orucun potansiyel faydalarının sebebi kalori kısıtlaması mı diye bir soru karşımıza çıkıyor.

Yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki, farklı günlerde oruç tutan, beslenme günlerinde de iki kere beslenen ve böylece net haftalık kalori alımları istediği gibi beslenen farelere yaklaşık olan farelerde diğer gruba göre glukoz seviyeleri ve insülin aktiviteleri iyileşmiş, bunun yanında kainik asit denilen nörotoksine karşı dayanıklılıkları artmıştır. Kilolu ve obez, diyabetik olmayan insanlarda yapılan çalışmalarda oruç tutanlarda tutmayanlara göre insülin direnci daha fazla iyileşme göstermiş, aldıkları kalori eş olduğu halde. Yine, son zamanlarda yapılmış 5 haftalık bir çalışmada prediyabetik erkeklerde insülin direnci ve diğer metabolik sağlık belirteçlerinin kontrol grubuna göre daha fazla iyileşme gösterdiği görülmüş.

Kalori kısıtlaması ve oruç arasındaki en önemli fark zamanlama olabilir. Özellikle, oruç aralıklı uygulanırken, kalori kısıtlaması kronik bir şekilde devam ediyor. 12-36 saatlik bir açlıktan sonra vücut ana enerji kaynağı olarak karbonhidrat ve glukoz kullanımından yağ asidi ve keton kullanımına geçiyor. Açlık durumunda, teorik olarak otofaji ve nöronların yaşama yolları arttırılacak şekilde düzenlenirken, tokluk durumunda yapılanma ve büyüme önemli hale geliyor. Orucun aralıklı olması nöronlar için fayda sağlıyor, zaten kronik tokluk ya da açlık mTOR yolağı üzerinden atrofiye sebep olarak zararlı olabiliyor. Akut mTOR aktivasyonu kaslarda hipertrofi sağlasa da kronik mTOR aktivasyonu atrofiye sebep olur. Ayrıca aralıklı AMPK aktivasyonu nöroplastisiteyi arttırsa da uzun süreli AMPK aktivasyonu bunu bozar.

Nörodejenerasyon 

Alzheimer, Parkinson ve Hungtinton gibi nörodejeneratif hastalıklar farklı nöronları etkilese bile üç hastalıkta da bozulmuş nöron biyoenerjisi, glukoz metabolizması ve nörotrofik faktör sinyali söz konusudur. Üçünde de mitokondri için düzenleyici olan PGC1α ekspresyonunda azalma vardır ve bu da mitokondrinin biyojenezinin fonksiyonunu azaltır. Parkinson’da Alzheimer’da da glukoz metabolizması ve insülin uyarımı bozulmuştur, özellikle Alzheimer’da, çünkü beyin insülin eksikliği ve direnciyle karakterize bir hastalıktır ve bu sebeple tip 3 diyabet olarak anılmaktadır.

Nörolojik hastalıklarda bir terapi yöntemi olarak oruç: İnsan çalışmaları

Bugüne kadar oruç; Hungtington, Alzheimer ya da Parkinson için bir terapi yöntemi olarak keşfedilemedi. Ama ketojenik diyet çalışmaları indirekt olarak kanıtlıyor. Ketojenik diyet yüksek yağ, yeterli protein ve düşük karbonhidrat alımıyla vücudu karbonhidrat yerine yağ yakımına zorlayan bir diyet şekli. Bu şekliyle orucu taklit ediyor. Parkinson hastalığında, küçük bir vaka grubu ketojenik diyete başladıktan 4 hafta sonra motor semptomlarında gelişme gösterdi ve randomize kontrollü çalışmalarda hafif ya da şiddetli Parkinson olan 47 kişi 8 haftalık ketojenik diyetten sonra levodopaya cevabı en düşük olan, en ağır, motor semptomu olmayan Parkinson hastaları gelişme gösterdi. Alzheimer hastalığındaki etkilerine bakacak olursak, 15 kişilik tek bir vaka grubu 12 haftalık diyetten sonra bilinç düzeyinde hafif bir gelişme göstermiş; bu bulgular belki Alzheimer hastalığında glukoz metabolizması bozulsa bile keton metabolizmasının bozulmadığını gösteriyor olabilir. 

Epilepsi hastalığında terapi yöntemi olarak oruç: Hayvan çalışmaları

Kısıtlı çalışmalar orucun epileptik hayvan modellerinde nöbeti kontrol ettiğini destekliyor. İstediği gibi beslenen farelere nazaran zaman kısıtlı beslenen (TRF) farelerde nöbetin oluşumu gecikmiş ve frekansı, şiddeti azalmış. Bu anti-nöbet etki biraz da olsa BHB’nin direkt antikonvülsan etkisinden kaynaklanıyor. Ancak orucun bu nöbetten koruyucu etkisi IGF-1, mTOR, AMPK gibi metabolik faktörlerin aktivitesini değiştirdiğinden de kaynaklanıyor olabilir.

Hipokrat’tan beri oruç epilepsiyi tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdi ama 1911 yılına kadar Guelpa ve Marie 20 epilepsi hastasında orucun etkinliğini resmi olarak belgeleyene kadar değildi. Wilder’ın ketojenik diyeti ve anti-epileptiklerin keşfiyle oruç ve epilepsi hakkında bir yüzyıl kadar neredeyse hiç çalışma yapılmadı. Son günlerde, ketojenik diyete cevap vermeyen 6 epilepsi hastası çocukta 2 ay boyunca zaman kısıtlı beslenme (TRF) uygulandı ve altısından dördü nöbet kontrolü açısından ılımlı gelişme gösterdi. Bu sürpriz değil, oruç ve ketojenik diyet benzer mekanizmalar paylaşıyorlar; örneğin, ikisinde de BHB artışı söz konusu ve ikisinde de sinaptik işlevi stabilize eden ek mekanizmalar var. Ancak, ketojenik diyete cevap vermeden oruca cevap veren bu çocuklarda görülüyor ki, orucun ve ketojenik diyetin anti-nöbet etkilerinin altında farklı mekanizmalar yatıyor olabilir.

Sonuç

Sağlık bakımındaki yükselen bütçe, nörolojik hastalıkların arttığı bu dönemde doktorların silahlarına ek, güçlendirici, ücretsiz, efektif bir terapi yöntemi hoş karşılanırdı. Bugün, çoğu nörolojik hastalığın gizemi çözülemese de ve multisistemik patolojiler suçlansa da temelde metabolizmadaki defekt yatıyor. Orucu ele alırsak, basit, çoklu hedefli ve özellikle metabolizmayı hedef alan, hayvan çalışmalarında çeşitli nörolojik hastalıklar için tedavi sunan sağlıklı bir terapi yöntemi ve insanlardaki analog hastalıklar için de tedavi sözü veriyor. Bu söze rağmen, insanlardaki faydasına dair kanıtlar oldukça sınırlı; insanlardaki nörolojik bozukluklarda bir tedavi olarak oruç tutmanın gerçek klinik etkinliğinin tespit edilebilmesi için daha birçok çalışmaya ihtiyaç var. Dahası orucun hastalıkların tedavisi için araştırılması dışında hastalıkları önlemek konusunda da etkinliğinin ne olduğu bilinmiyor. Sağlıklı insanlar üzerinde de çalışmalar yapılması gerekiyor ki uzun vadede nörolojik ya da metabolik hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyebilecek, tedavi ediciliğinin yanında koruyucu bir terapi yöntemi de olup olmadığını görebilmeliyiz. Bu çalışmalar öncelikli hala geldiğinde belki de bir gün medikal tedavinin yanında oruç rejimi de reçete edilecek, böylece sadece semptomların değil, aynı zamanda nörolojik hastalıkların doğal seyrini de değiştirebilen bileşik metabolik yaklaşımlarla sonuçlanacak.

Kaynakça

1. Phillips. (2019). Fasting as a Therapy in Neurological Disease. Nutrients, 11(10), 2501. doi:10.3390/nu11102501

casendustriyel
casendustriyel Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
casendustriyel
casendustriyel Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Yorum bırak

T.A.B.İ.P.İ.M

İletişime Geçin

info@tabipim.com

Gökhan ÖZTÜRK

Adı Soyadı:          Gökhan ÖZTÜRK

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

 TIP FAKÜLTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

1990-1997

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 GÖĞÜS CERRAHİSİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2009-2015

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN EVRELEMESİNDE POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ VE MEDİASTİNOSKOPİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Figen TÜRK

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prat. Dr.

Güçlükonak Sağlık Ocağı Güçlükonak /Şırnak

06.10.1997-16.11.1998

Prat. Dr.

Sarayköy Devlet Hastanesi Sarayköy/Denizli

30.11.1998-15.10.2001

Prat. Dr.

Sarayköy 1 Nolu acil Yardım İstasyonu Sarayköy/Denizli

15.10.2001-02.05.2005

Prat. Dr.

Sarayköy Devlat Hastanesi Sarayköy/Denizli

02.05.2005-06.08.2009

Arş. Gör. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD

19.08.2009-03.11.2014

Uzm. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD

03.11.2014-25.01.2015

Uzm. Dr.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kıliniği

28.01.2015-14,08,2017

Dr.Öğr.Üyesi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi AD

14.08.2017-16.10.2018

Dr.Öğr.Üyesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD

22.10.2018-Devam Ediyor

     

 

Yabancı dil:   İngilizce (2007 Eylül Dönemi Tus Yabancı Dil Sınavı Notu:88)

 

Ailevi Durum: Evliyim, 2014 doğumlu bir oğlum, 2019 dğumlu bir kızım var. Eşim Gastroentoroloji uzmanı olarak Denizli Devlet Hastanesinde çalışmaktadır.

İdari Görevler: Güçlükonak Sağlık Gurup Başkanı, Güçlükonak /Şırnak, 06.10.1997-16.11.1998

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 16.08.2017-16.10.2018.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 2. Türk Toraks Derneği
 3. ERS (EUROPEAN RESPİRATORY SOCİETY)
 4. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 5. Akciğer Sağlığı Ve Yoğun Bakım Derneği

Ödüller : TÜSAD 41. Ulusal Kongresi – Solunum 1019 Göğüs Cerrahisi Bildiri ödülü.

YAYIN, EĞİTİM-ÖĞRETİM ve YÖNETİM” ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PUAN:

 

Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 

A1. TURK F, Yuncu G, BIR F, OZTURK G, EKINCI Y. Squamotous type sarcomatoid carcinoma of the lung with rhabdomyosarcomatous components. J Cancer Res Ther. 2012 Jan;8(1):148-150

 

A2. TURK F, Yuncu G, Atinkaya C, Semerkant T, Ekinci Y, Ozturk G. Hydatid cyst, an                  unusual cause of spontaneous hemothorax and diagnostic thoracoscopy: Case report.          Heart Lung. 2012 Mar-Apr;41(2):192-195.

 

A3. TURK F, Yuncu G, Ozturk G, Ekinci Y, Semerkant T. Total Situs Inversus Found Coincidentally Following a Firearm Injury. J Forensic Sci. 2013 Jan;58(1):232-233. doi:        10.1111/j.1556-4029.2012.02256.x. Epub 2012 Aug 24.

 

A4. TURK F, Yuncu G, Atinkaya C, Semerkant T, Ozturk G, Ekinci Y.  The choice of invasive          diagnostic techniques in advanced lung cancers. Thorac Cardiovasc Surg 2014 Mar; 62 (2): 97-102. doi: 10,1055 / s-0032-1326776. Epub 2012 3 Aral

 

A5. Gökhan YUNCU, Figen TURK, Gökhan OZTURK, Cansel ATINKAYA. Comparison of only   T3 and T3-T4 sympathectomy for axillary hyperhidrosis regarding treatment      effect and compensatory sweating. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013 May 3.        [Epub ahead of print]. doi: 10.1093/icvts/ivt160

 

A6. Firat D, Ozturk G, Demirbas E, Idiz O, Isik A, Eken H. Auto-Amputation of the Breast; a  Rare Case Caused by Invasive Ductal Carcinom Breast J. 2016 Sep 26. doi:           10.1111/tbj.12696. [Epub ahead of print] No abstract available. PMID:27670952

A7. Haberal MA,Dikiş Ö, Ozturk G. Hydatid cyst case Imitating thoracic Wall  malignancy    :  Case report. Arch Bronconeumal.2017 Apr 4.pii: S0300-2896 (17) 30028-5.                

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1.  Figen TURK, Gökhan YUNCU, Ferda BIR, Yasin EKINCI, Gökhan OZTURK, Squamotous type sarcomatoid carcinoma of the lung with rhabdomyosarcomatous components, a case report. WCLC – 14th World Conference on Lung Cancer. July 3-7, 2011, Amsterdam. RAI, The Netherlands.

 

B2. Gökhan YUNCU, Figen TURK, Gökhan OZTURK, Cansel ATINKAYA. Comparison of only T3 and T3-T4 sympathectomy for axillary hyperhidrosis regarding treatment effect and compensatory sweating. 21st European Conference on General Thoracic Surgery, 26 – 29 May 2013, Birmingham, England (SS: 7+3 min)

 

B3. Yuncu G, Oztürk G, “Peroperatıve Enteral Nutrıtıon wıth Argınıne-Omega-3 Fatty Acıds      And Rıbonucleıc Acıd And Glutamın Supplemented Dıet Could Improve Postoperatıve Recovery In Lung Cancer Patıents.”  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5614(14)50150-1 : PP108-SUN 33,1(S60), The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 6-9Sept,2014, Geneva, Switzerland.

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

C01.  Figen Türk, Cansel Atinkaya, Gökhan Yuncu, Gökhan Öztürk. Yaşlı ve Solunum Fonksiyonları Kısıtlı Bir Olguda, Akciğer Rezeksiyonu; Olgu Sunumu. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.273

 

C02. Figen TÜRK, Gökhan YUNCU, Gökhan ÖZTÜRK. Mezotelyoma’da tanı ve tedavi     amaçlı cerrahi yaklaşımlar. Pamukkale Tıp Dergisi 2012; 5(3): 105-109

 

C03.   Figen TÜRK, Gökhan YUNCU, Tolga SEMERKANT, Gökhan ÖZTÜRK, Yasin EKİNCİ.

          Uzun süre KOAH tedavisi alan skuamoz hücreli endotrakeal karsinom olgusu. Dicle Tıp Dergisi 2013; 40(1):

C04.  Miktat Arif Haberal, Erkan Akar, Gökhan Öztürk, Özlem Şengören Dikiş. Our

         Experience on Single-Port Bilateral Endoscopic Thoracal Sympathectomy for the

        Treatment of Palmar and Axillary Hyperhidrosis Eurasian J Pulmonol 2017; 19: 119-xx

        ISSN: 2148-3620 (Print); 2148-5402 (Online) DOI: 10.5152/ejp.2017.38358

  C04. Figen TÜRK,Gökhan YUNCU,Tolga SEMERKANT,Gökhan ÖZTÜRK,Yasin EKİNCİ. KML 

          Opere Prostat Karsinomu-Bilateral Plevral Effüzyon-Bronş Kanserine Bağlı Yapılan

          Sağ Üst Lobektomi. Turkiye Klinikleri J Intern Med DOI: 10.5336/intermed.2018-

          64044

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

D01. Figen Türk, Gökhan Yuncu, Cansel Atinkaya, Tolga Semerkant, Yasin Ekinci, Gökhan   Öztürk. Akciğer Kanserinde uyguladığımız İnvaziv Tanı Yöntemleri. 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi10-14 Kasım 2010, Antalya (PS 10).

D02. Figen Türk, Gökhan Yuncu, Cansel Atinkaya, Gökhan Öztürk, Yasin Ekinci. 2006-            2010   yılları arasındaki cerrahi uygulanan akciğer kanseri olguların analizi. 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi10-14 Kasım 2010, Antalya (PS 11).

 D03. Figen Türk, Cansel Atinkaya, Gökhan Yuncu,  Gökhan Öztürk. Yaşlı ve Solunum Fonksiyonları Kısıtlı Bir Olguda, Akciğer Rezeksiyonu; 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi10-14 Kasım 2010, Antalya (PS 17).

        D04. Gökhan Yuncu, Figen Türk, Cansel Atinkaya, Gökhan Öztürk. Tek başına T3 sempatektomi aksiller hiperhidrosiz için yeterli mi? 6. Ulusal  Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya (TP).   D05. Figen Türk, Gökhan Yuncu, Ferda Bir, Yasin Ekinci, Gökhan Öztürk.          Rabdomyosarkom   komponentleri olan, akciğerin squamöz tip sarkomatoid          karsinomu, Olgu sunumu. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya (PS).         D06. Gökhan Yuncu, Figen Türk, Cansel Atinkaya, Tolga Semerkant, Yasin Ekinci,  Gökhan                Öztürk. Spontan hemotoraksın nadir bir nedeni kisthidatik: Olgu sunumu. 6. Ulusal                 Göğüs  Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya (PS).          D07. Figen TURK, Gökhan YUNCU, Gökhan ÖZTÜRK, Yasin EKİNCİ,  Tolga SEMERKANT. Ateşli silah yaralanması sonucu tesadüfen saptanan total situs inversus olgusu. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya (PS).   D08. Gökhan Yuncu, Figen Türk, Gökhan Öztürk. Mezotelyoma’da Tanı ve Tedavi Amaçlı                   Cerrahi Yaklaşım Sonuçları. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi. 10-13 Mayıs 2012, Antalya (P10).   D09. Figen Türk, Gökhan Yuncu, Tolga Semerkant, Gökhan Öztürk,  Yasin Ekinci. Uzun    Süre KOAH Tedavisi Alan Squamoz Hücreli Endotrakeal Karsinom Olgusu. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi. 10-13 Mayıs 2012, Antalya (P86). 

 D10. Figen Türk, Gökhan Yuncu, Tolga Semerkant, Gökhan Öztürk,  Yasin Ekinci.

          AML-KLL- Bilateral Plevral Effüzyon-Sağ Akciğerde Kitle Tedavi Planlaması. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi. 10-13 Mayıs 2012, Antalya (P99).                    D11. Figen Türk, Gökhan Yuncu, Gökhan Öztürk, Levent Aksoy. Radyolojik olarak                           mediastinal tutulumu olan olgularda mediastinoskopi sonuçlarımız. VII. Ulusal Göğüs                                 Cerrahisi Kongresi. 25-28 Nisan 2013, Antalya (PS146)                  D12. Ümit Aydoğmuş,Gökhan Öztürk, Gökhan Yuncu. TEK PORT VİDEO YARDIMLI CERRAHİ İLE KOMPLET REZEKE EDİLMİŞ ATİPİK YERLEŞİMLİ TİMOMA OLGSU. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. 62pp., 2-6 Nisan 2014, Antalya. (P162)                D13. Gökhan Yuncu, Ümit Aydoğmuş, Gökhan Öztürk, Figen Türk, Ferit Özen İdiyopatik                  subglottik trakeal ve bilateral bronşial stenozis olgusu: Olgu Konseyi. TUSAD 2014

 

                            

                            D14. Yasin Ekinci, Gökhan Öztürk, Tolga Semerkant Neoadjuvan Tedavi Alan Primer Akciğer Kanseri Hastalarında Rezeksiyon Sonuçları: 18. Türk Toraks Derneği  Yıllık Kongresi. 1-5 Nisan 2015, Antalya (PS058)                               D15. Gökhan Öztürk, Figen Türk, Yasin Ekinci, Tolga Semerkant, Gökhan Yuncu Küçük   Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografi ve Mediastinoskopi Sonuçlarının Karşılaştırılması: 18. Türk Toraks Derneği  Yıllık Kongresi. 1-5 Nisan 2015, Antalya (PSO64)                               D16.Tolga Semerkant, Gökhan Öztürk, Yasin Ekinci, Gökhan Yuncu. Primer Hiperhidroziste  Torakoskopik Sempatektominin Sonuçları: 18. Türk Toraks Derneği  Yıllık Kongresi. 1-5 Nisan 2015, Antalya (PS186)                               D17. Figen Türk, Gökhan Öztürk, Ümit Aydoğmuş, Duygu Herek, Gökhan Yuncu. Dev     Kisthidatikte Yapılan Kistotomi-Kapitonaj. 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 32pp., 23-26 Nisan 2015, Antalya. (PS 029)                               D18. Firat D, Ozturk G, Demirbas E, Idiz O, Isik A, Eken H. Memenin Autoamputasyonu; İnvaziv Duktal Karsinomu Sebepli Nadir Bir Olgu. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. (PS 217) 21-25 Ekim 2015 Antalya.                              D19. Gökhan Öztürk, Erkan Akar, Miktat Arif Haberal, Mustfa Köprücüoğlu. Erişkin     Servikal Yerlaşimli Kistik Higroma Olgusu: 19. Türk Toraks Derneği  Yıllık Kongresi. 6-10 Nisan 2016, Antalya (PS 337)                              D20. Miktat Arif Haberal, Gökhan Öztürk, Erkan Akar, Mustfa Köprücüoğlu. Radyolojik Olarak Göğüs Duvarı Tümörlerini Taklit Eden Nüks Kist Hidatik Olgusu: 19. Türk Toraks Derneği  Yıllık Kongresi. 6-10 Nisan 2016, Antalya (PS 342)                              D21. Gökhan Öztürk, Miktat Arif Haberal, Özlem Şengören Dikiş. Dev Perikardiyal Kist Olgusu: TUSAD 38. Ulusal Kongresi. Solunum 2016, 15-19 Ekim, İzmir-Çeşme (EP 243)                              D22. Miktat Arif Haberal, Erkan Akar, Gökhan Öztürk, Özlem Şengören Dikiş. Palmar Ve Aksiller Hiperhidroz Tedavisinde Tek Torakoport İle İki Taraflı Torakoskopik Sempatektomi Deneyimlerimiz: TUSAD 38. Ulusal Kongresi. Solunum 2016, 15-19 Ekim, İzmir-Çeşme (TP 37)   D23. Gökhan Öztürk, Miktat Arif Haberal, Erkan Akar, Özlem Şengören Dikiş. Spontan                                                              Pnömotoraks İle Seyreden Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis. TTD 20. Yıllık                                      Kongresi. 2017 5-9 Nisan. Belek-Antalya (EPS-025)                                   D24. Miktat Arif Haberal, Gökhan Öztürk. Ewing s Sarkomlu Olguda Gelişen Sarkoid Benzeri Doku Reaksiyonu. TTD 20. Yıllık Kongresi. 2017 5-9 Nisan. Belek-Antalya (TEPS-064)   D25. Erkan Akar, Miktat Arif Haberal, Gökhan Öztürk. Pirimer Mediastinal Kistler;             Cerrahi Uygulanan 41 Olgunun Değerlendirilmesi. TTD 20. Yıllık Kongresi. 2017 5-9          Nisan. Belek-Antalya (TPS-065) 

  D26. Erkan Akar, Gökhan Öztürk, Miktat Arif Haberal, Sedat Öner. Böbrek Tümörünü

          Taklit Eden Kondrosarkom Olgusu; 9.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 4-7 Mayıs

 1. Belek-Antalya. (PS-328)

 

  D27. Miktat Arif Haberal, Erkan Akar, Gökhan Öztürk, Mustafa Köprücüoğlu.

          Sağlıklı Yetişkin Bireyde Dental Protez Aspirasyonu; TUSAD 39. Ulusal Kongresi.

          Solunum 2017, 14-17 Ekim, İzmir-Çeşme (EP-122)

 

  D28. Gökhan Öztürk, Erkan Akar, Miktat Arif Haberal, Mustafa Köprücüoğlu. Sol Üst Lop

          Bronşunda Diş Aspirasyonu; TUSAD 39. Ulusal Kongresi.

           Solunum 2017, 14-17 Ekim, İzmir-Çeşme (EP-134) 

  D29. Miktat Arif Haberal, Gökhan Öztürk, Erkan Akar, Mustafa Köprücüoğlu. Poland

          Sendromu: Olgu Sunumu; TUSAD 39. Ulusal Kongresi.

           Solunum 2017, 14-17 Ekim, İzmir-Çeşme (EP-267)   D30. Gökhan Öztürk, Miktat Arif Haberal, Huriye Gülistan Bozdağ. Dev Lipom: Olgu           Sunumu. UASK 2018 Kongresi Belek/Antalya (PS-039)   D31. Özlem Şengören Dikiş, Miktat Arif Haberal, Gökhan Öztürk, Seyhan Us Dülger,          Tekin Yıldız, Taskın Erkinuresin. Spontan Pnömotoraks İle Başvuran          Deskuamatifİntertisiyel Pnömoni Olgusu. UASK 2018 Kongresi Belek/Antalya           (PS-318)   D32. Miktat Arif Haberal, Özlem Şengören Dikiş, Erkan Akar, Gökhan Öztürk, Halil Kaya.          Acil Serviste Tüp Torakostomi Uygulanan Olguların Değerlendirilmesi. UASK 2018          Kongresi Belek/Antalya (SS-134)   D33 Gökhan Öztürk

          Pnömomediastinum: Olgu Sunumu; TÜSAD 40. Ulusal Kongresi 2018, 13-16 Ekim,      

           Antalya (EP-243) 

D34. Naim Şüküroğlu, Argün Kış, Gökhan Öztürk, Ümit Aydoğmuş.

        Toraks Duvarı MetastazŞüphesi Bulunan İlginç Bir  olgu; 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi 

        Kongresi. 25-28 Nisan2018. Belek-Antalya. (P-098)                                                                                         

D35. Argün Kış1, Ümit Aydoğmuş1, Gökhan Öztürk1, Akın Özden2.

        Trakeal Darlığa Neden Olan Retrosternal Guatr; 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi 

        Kongresi. 25-28 Nisan2018. Belek-Antalya. (P-201)

D36. Ümit Aydoğmuş, Argün Kış, Gökhan Öztürk. Servikal Malign Olmayan Trakeaözefagial

        Füstüllü  Hastalarda Mortalite Riskini Belirleyen Faktörler; TUSAD 41. Ulusal Kongresi.

        Solunum 2019, 26-29 Ekim, Muğla-Bodrum (SS-110)

D37. Sinan Durmuş1, Naim Şüküroğlu2, Nazire Nagihan Yağın2, Hatice Kuzular3, Argün Kış2, Gökhan

        Öztürk2, Ümit Aydoğmuş2.  Subpulmonik Yerleşimli Dev Soliter Fibröz Tümör; TUSAD 41.

        Ulusal Kongresi. Solunum 2019, 26-29 Ekim, Muğla-Bodrum (EP-020)

D38. Nazlı Çetin1, Erhan Uğurlu1, Gökhan Öztürk2.  Plevral Efüzyonla Gelen, Genç Yaş

        Adenokarsinom Olgus; TUSAD 41. Ulusal Kongresi. Solunum 2019, 26-29 Ekim,

        Muğla-Bodrum (EP-024)

 

D39. Gökhan Öztürk1, Argün Kış1, Ümit Aydoğmuş1, Ergün Erdem2, Ramazan Hakan    

         Özcan3, Burcu Yapar Taşköylü4. Multidisipliner Yaklaşım: Agresif Bir    Meme   

         Karsinomu Olgusu. UASK 2020 Kongresi Belek/Antalya (PS-204)

  D40. Gökhan Öztürk1, Nazire Nagihan Yağın1, Argün Kış1, Naim Şüküroğlu1, Ümit  

           Aydoğmuş1. Skolyoz Cerrahisi Geçirien Bir Olgu: Şilotoraks?. UASK 2020 Kongresi     

          Belek/Antalya (PS-263)  

 1. Türkçe kitapta bölüm yazarlığı:
 1. 1- Göğüs Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım, Bölüm adı:(Torasik Outlet Sendromu)   (2019) Gökhan Öztürk, Akademisyen Kitabevi / ANKARA, Editör: Can Özlü-Hasan Alpay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 386, ISBN:978-605-258-658-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 1. Kitap bölümü çevirmenliği:-
 1. Bilimsel etkinlikler:

G.1- Ödüller :-

G.2- Projelerde Yaptığı Görevler:-

G.3- Yurt dışında ders, seminer konferans vermek:-

G.4– Ulusal ve uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı / panelist olmak, bilimsel etkinliklerde bulunmak :

G.4.a- TUSAD 31. Ulusal Kongresi-Solunum 2009. (17-21.10.2009, İzmir)

G.4.b- Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi. (05-09.05.2010, İstanbul)

G.4.c- IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. (10-14.11.2010, Antalya)

G.4.d- Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi. (13-17.04.2011, Antalya)

G.4.e- Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. (11-15.04.2012, Antalya)

G.4.f- VI.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. (28 Nisan-01 Mayıs 2011, Antalya)

G.4.g- Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi. (03-07.04.2013, Antalya)

G.4.h- VII.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. (25-28.04.2013, Antalya)

G.4.ı- Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. (02-06.04.2014, Antalya)

G.4.i- Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi. (01.05.04.2015, Antalya)

G.4.j- VIII.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. (23-26.04.2015, Antalya)

G.4.k- Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi. (06-10.04.2016, Antalya)

G.4.l- TÜSAD 38. Ulusal Kongresi-Solunum 2016. (15-19.10.2016, İzmir)

G.4.m- Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi. (05-09.04.2017, Antalya)

G.4.n- 9.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. (4-7.05.2017, Antalya)

G.4.o- TÜSAD 39. Ulusal Kongresi-Solunum 2017. (14-17.10.2017, İzmir)

G.4.ö- TÜSAD 40. Ulusal Kongresi-Solunum 2018. (13-16.10.2018, Antalya)

G.4.m- UASK 2020 Kongresi. (11-15 Mart 2020, Antalya)

G.4- Uluslararası toplantılara katılmak:

          ESTS  (EUROPEAN CONFERENCE ON GENERAL THORACİC SURGERY)

          Letter of Invitation for 21st European Conferance on General Thoracic Surgery ICC     Birmingham, UK May 26-29, 2013

1.Katıldığı kurslar

H.01- Kozmetik Cihaz Kullanım Kursu. (20-22.11.1998)

H.02- İş Yeri Hekimliği İlk Basamağı Kursu. (1998)

H.03- İş Yeri Hekimliği B Tipi Eğtim Programı. (2-3.02.2002)

H.04- Kuduz Aşısı Eğitim Kursu. (14-16.06.1999)

H.05- Acil Yaşam Kursu. (26-28.03.2003)

H.06- Çocuklarda Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Eğitimi. (13.05.2003)

H.07- PRAÇSAP Sempozyumu. (06-07.09.2003)

H.08- AÇSAP Eğitim Günleri Sempozyumu. (17-18.04.2004)

H.09- Medikal Estetik Uygulama Sertifikası. (17.05.2004-16.06.2004)

H.10- Travma Ve Resüsitasyon Kursu. (31 Mayıs- 3 Haziran 2005)

H.11- Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi. (05-14.05.2006)

H.12- İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi. (21.06.2006)

H.13- Neonatal Resüsitasyon Kursu. (13-15 Eylül 2006)

H.14- IX. Kış Okulu Göğüs Cerrahisi Eğitim Programı. (13-16.01.2010, Antalya)

H.15- Göğüs Cerrahisinde Sınırda Cerrahinin Püf Noktaları Kursu. (25.04.2013 Antalya)

H.16- Solunum Sistemi Radyolojisi Kursu. (02.04.2014, Antalya)

H.17- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu. (Haziran 2014)

H.18-Girişimsel Bronkoskopi Kursu. (1 Nisan 2015)

H.19-ESTS Persvective on Thoracic Oncology (Torasik Onkoloji’ye ESTS Bakış Açısı) Kursu. (23 Nisan 2015)

H.20-OlgularlaGöğüs Cerrahisi Kursu. (6 Nisan 2016)

 1. 21- Göğüs cerrahisinde güncel minimal invaziv teknikler kursu (5 Nisan 2017)

H.22- EBUS, Özefagoskopi ve EUS Kursu (4 Mayıs 2017)

H.23- Noninvazivden İnvazive Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Kursu. (14 Ekim 2017)

H.24- Göğüs cerrahisinde videotorakoskopi (VADS) Uygulamaları ve püf noktaları Kursu.   (13 Ekim 2017)

H.26- Probleme dayalı öğrenme kursu. (11-18 Ocak 2019)

H.25- Klinik araştırmalarda etik yaklaşım kursu. (Haziran 2019)

H.27- İleri VADS Kursu. (11 Mart 2020)

Dr. Sevda Bağ

Dr. Sevda Bağ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı                                                             

İSTANBUL 20/05/1976  ,Evli,2 Çocuk sahibi.

 

Ortaokul-Lise        :   Şehremini  Lisesi ,1990-1993                                            

Yüksek Öğrenim   :  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi  1993-2000                              

Yabancı Dil            :  Çok iyi derecede İngilizce

Çalıştığı Yerler      :   Lösemili Çocuklar Vakfı –İstanbul Üniversitesi  2000-2002 (Pratisyen Hekim), Bakırköy  Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi  2003-2009(Asistan doktor)

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü      :  Artvin Devlet Hastanesi (2010) ,  Kocaeli Devlet Hastanesi – 2010-2012 (Psikiyatri Uzman Doktor),  İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi (2012-2016),  Prof.Dr Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Psikiyatri Kliniği ( Psikiyatri Uzman Doktor)(2016-2018)                                

Görev Yeri                  :    İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından düzenlenen 144 saat teorik ve pratik eğitim.
 • Elektro konvulsif tedavi eğitimi ve sertifikası
 • Prof Dr. Murat Atmaca tarafından verilen bilişsel psikoterapi eğitimi ve sertika
 • Prof.Dr Haluk Savaş ve Prof Dr Nazan Aydın ve Prof Dr Oğuz Omay tarafından verilen Kişilerarası psikoterapi eğitimi  ve sertifika

 YAYINLAR

-Indian J Psychiatry. 2016 Apr-Jun;58(2):198-203.  Early Effects of Modern ECT on Subjective Memory in  Patients with Mania or Depression, Sevda Bag, Ozge Canbek, Murat Ilhan Atagun,

-BANTAO Journal 2016; 14(1): 43-44, Dialysis and Depression in the Light of Suicide Attempt with Fruits Feray Akbas1 , Hanife Usta Atmaca1 , Sennur Kose2 and Sevda Bag3

-Romanian Neurosurgery (2016) XXX 1: 98 – 103. Magnetic resonance imaging study; does the olfactory bulb volume change in major depression? Nuriye Guzin Ozdemir1 , Ibrahim Burak Atci1, Sevda Bag2, Hakan Yilmaz3 , Yesim Karagoz4 , Adem Yilmaz

-7.ulusal obezite kongresi,8-11 aralık 2016 ,konuşmacı .sevda bağ obezitede BDT.

– Atay, Ö. C., Bag, S., Usta, H., Çetinkaya, E., & Yanik, M. (2020). Satisfaction and attitude of bipolar patients regarding electroconvulsive therapy: modified or unmodified. Nordic journal of psychiatry74(2), 131-137.

– Bag, S., & Akbas, F. (2020). The Impact of Obesity on Sexual Functions and Dyadic Consensus in Patients with Obesity. Metabolic syndrome and related disorders18(6), 308-312.

– Bağ, S., Özkara, P., & Erten, E. (2020). CADASIL Syndrome Presenting as Adjustment Disorder. Istanbul Medical Journal21.

– Bağ, S. (2020). Menometrorrhagia Due to Sertraline Treatment A Case Report. Istanbul Medical Journal21.

-Bag, S. (2018). Psychiatric aspects of women with breast cancer. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni28, 366-367.

– Bağ, S., Çukurova, M., Akay, Ö., & Karşıdağ, Ç. (2017). Hyponatremia Associated with Citalopram. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni27, 122.

– Bağ, S. (2017). Antidepressant Use During Pregnancy. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni27, 232.

Dr Öğretim Üyesi Can Özlü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Tıp Fakültesi eğitimi sırasında Macaristan Semmel Weis Üniversitesinde çalışmıştır. İç Hastalıkları eğitimini Pamukkale Üniversitesinde ve İç Hastalıkları Hematoloji Yan Dal’ını İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapmıştır. Dünyada ikinci, ülkemizde ise ilk defa insansız hava aracı ile hastalar için kan ve ürünlerinin havadan taşınımını HIZIR adını verdiği yerli ve milli ilk sağlık dronu ile Erzurum’da 2018 yılında yapmıştır. Alanında uzman ve akademisyenlerden 4000’den fazla hekimden oluşan Turkish Medical Network Group adında büyük bir akademik hekim grubuna ve 3000 den fazla hemşireden oluşan bir diğer medikal gruba başkanlık yapmaktadır.  Bu topluluklarla akademik çalışmalar, kitap çalışmaları yapmaktadır. Alanında editörlüğünü yaptığı 20 den fazla kitabı vardır. Sağlıkta değişim ve dönüşüme öncüllük yapmış, ülkemiz sağlık alanındaki inovasyonu ve teknolojilerinin fikir liderlerinden birisi olarak görülmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Hesaplamalı Bilimler ve İnovatif Tıp Teknolojileri Topluluğu kurucusu olup şu an danışmanlığını yapmaktadır.  Ülkemizin ilk akademik sağlık yapay zeka dergisi olan ‘’Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial İntelligence in Health Science)’’ kurucu ve danışmanlarınndan birisidir.  Yapay Zeka Hekimlik 5.0 ve TABİPİM adında yeni nesil hekimlik anlayışı üzerinde İnovatif Tıp Teknolojileri alanında aktif olarak çalışmaktadır. İç Hastalıkları ve Hematoloji Hekimi olup Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

A. Nilüfer KÖYLÜOĞLU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Göz hastalıkları uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı (2002). Türkiye Diyabet Cemiyetine bağlı Diyabet Hastanesinde çalıştı. Dünyagöz Hastaneler Grubu bünyesinde 2005-2016 arasında Retina Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. Dünyagöz Vakfı Mütevelli Heyetinde görev aldığı sırada Dünyadiyabet’i kurdu, Biyonik Göz Tedavisinin Türkiye’de uygulanmasını ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Sporda ve Kafa Travmalarında Retina Sağlığı çalışmasını başlattı. European Reference Network Nadir Hastalıklar, Orbis Flying Hospital ve Vodafone Teleoftalmoloji İşbirliklerini hayata geçirdi. 2016-2020 arasında Ulus Liv Hospital’da Retina Hastalıkları Uzmanı, İstinye Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma Uygulama Merkezini kurdu. Halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup Türkiye Tıp Akademisi, Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, Türkiye Farmakogenetik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği, Sağlıkta Yapay Zeka Topluluğu, Sağlıklı Yaşam Hareketi, Sağlıkta İşbirliği Platformu ve YASTED’de sağlıkta bağlantısal bütünlük konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Emin Murat AKBAŞ

1976 Varto doğumluyum. 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Ardahan’da pratisyen hekim olarak göreve başladım. Takiben İç Hastalıkları eğitimi için Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde göreve başlayarak 2007 yılında uzman hekim unvanı aldım. Askerlik görevimi Siirt’te yerine getirdim. Daha sonra üst ihtisas için yeniden Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar AD., Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.’nda göreve başlayarak 2012 yılında yan dal uzmanı oldum. Zorunlu görev için atandığım Erzincan’da 2014 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar AD.’da göreve başladım. 2016 tarihinde Doçent unvanı aldım. Halen bu kurumda hizmet etmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Doc Dr Efe Edem

1984 İzmir Bornova doğumluyum. Denizli Anadolu Lisesi’nden 2001 yılında mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimime başlayıp 2008 yılında mezun oldum. 2009 yılında başladığım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Kardiyoloji asistanlığımı 2013 senesinde tamamladım. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğüme başladım. Takiben Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 yıl hizmet verdim. 2015 senesinde başladığım Tınaztepe sağlık grubunda 2019 senesinde doçentlik ünvanımı aldım ve halen Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı öğretim görevlisi olarak aynı grupta hizmet vermekteyim.

Eren Yıldız

Merhaba, 1987 yılında Kütahya’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Karaman’da tamamladım. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’ne girdim. 2011 yılında mezun olduktan sonra 2014 yılına kadar Kars Kağızman’da aile hekimliği yaptım. 2014’te Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde uzmanlık eğitimine başladım. 2019 uzmanlık eğitimi bittikten sonra uzman olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandım. 2021 yılı itibariyle Kastamonu Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kürsüsüne doktor öğretim üyesi olarak geçiş yaptım. Bir yandan akademik çalışmalarım ile uğraşırken diğer yandan halen Kastamonu EAH’ te aktif poliklinik yaparak hasta bakmaktayım.

Evliyim, iki kızım var. İşim ile de evliyim aynı zamanda, çünkü hekimlik hayatımın tam merkezinde yer alıyor. Özellikle çocuk hekimi olarak çalışıyor olmaktan çok keyif alıyorum; bir çocuğun gülüşünü anlamlandırabilmenin beni mutlu eden en önemli anlardan birisi olduğu düşünüyorum.

Dr. Özden Gökdemir

2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı’nda Fizyoloji doktorasını 2016 yılında tamamladı.

2016-2018 yılları arasında zorunlu hizmet yükümlülüğünü Isparta’da bitiren Dr. Özden Gökdemir, 2018 yılından beri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Öğrenim Bilgisi
2013 TIP FAKÜLTESI

Tez adı: Rize Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne 2005-2011 yıllarında başvuran kadınların meme ve serviks kanseri açısından değerlendirilmesi (2016) -Tez Danışmanı:(MEHTAP KARTAL)


Tıpta Uzmanlık DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI 1/Temmuz/2016
2011 SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ/FIZYOLOJI (DR)
Tez adı: Yaslı sıçanlarda egzersizin anksiyete- ve depresyon- benzeri davranışa etkisi (2016)
Tez Danışmanı:(NAZAN UYSAL HARZADIN)


Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI
27/Temmuz/2016


1994 TIP FAKÜLTESI/TIP PR.
Lisans KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI
15/Mart/2002


Akademik Görevler


DOKTOR ÖGRETIM ÜYESI IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI
2018 BÖLÜMÜ/AILE HEKIMLIGI ANABILIM DALI)
ARASTIRMA GÖREVLISI DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/AILE
2013-2016 HEKIMLIGI ANABILIM DALI)


İdari Görevler
2019
Fakülte Kurulu Üyeliği IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2020-2020
HSP 202 Ders Koordinatörlüğü IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2020-2020
CBM 101 Ders Koordinatörü IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESİ

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. EGPRN, Üye , 2021
2. TEGED, Üye , 2020
3. EURIPA, Üye , 2020
4. Aile Hekimliği Akademisi, Üye , 2016
5. Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği, Üye , 2014
6. TAHUD, Üye , 2013
7. TTB, Üye , 2003
Ödüller
1. En İyi Bildiri İkincilik Ödülü, TAHUD, 2020
2. En İyi Sözlü Bildiri-Üçüncülük, AHEF, 2019
3. En İyi İkinci Sözlü Sunum, Wonca World , BREZILYA, 2016


Dersler *                                           Öğrenim Dili              Ders Saati
2019-2020
Lisans

HSP-202                                                  İngilizce                          4
IAY 201                                                   Türkçe                             7
SBM 202                                                  İngilizce                         18
TS-103                                                     Türkçe                             2
HIM-480                                                  İngilizce                          3
HSP 201                                                   İngilizce                          4
CBM-202                                                 İngilizce                          6
CBM 201                                                  İngilizce                          5
Yüksek Lisans
FIZYOPATOLOJI (HEM503)                  Türkçe                             3
2018-2019
Lisans
SBM 201                                                   İngilizce                          14
HSP 101                                                    İngilizce                           2
CBM 201                                                  İngilizce                           4
Fizyoloji (TS-103)                                    Türkçe                             2
HEM 103 ( Sağlığın Temelleri 1)             Türkçe                             7
SBM 201                                                   İngilizce                        14
FIZYOLOJI (TS-103)                               Türkçe                            2
HSP 201                                                     İngilizce                         4
CBM-202                                                   İngilizce                         4
HSP-202                                                     İngilizce                         4

 

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Lauriola Paolo, Serafini Alice, Santamaria Mariagrazia, Guicciardi Stefano, Kurotschka Peter K.,Leonardi Giovanni S., Zeka Ariana, Segredo Evelyn, Bass Maria C., GÖKDEMIR ÖZDEN, de Tommasi Francesco, Vinci Emanuele, Romizi Roberto, McGushin Alice, Barros Enrique, Pegoraro Samantha, Barros Enrique, Abelsohn Alan, Pegoraro Samantha (2021). Family doctors to connect global concerns due to climate change with local actions: State?of?the art and some proposals. World Medical & Health Policy, Doi: 10.1002/wmh3.448 (Yayın No: 7103620)


2. GÖKDEMIR ÖZDEN, ÖZKAN NURSAH, AYGÜN OLGU, HOEDEBECKE KYLE (2021). The perspectives of young general practitioners/family physicians on MOOC as part of continuous education: a descriptive semi-qualitative multinational study. Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, Doi: 10.1515/tjb-2019-0201 (Yayın No: 7020084)


3. Lauriola Paolo, Martín-Olmedo Piedad, Leonardi Giovanni S., Bouland Catherine, Verheij Robert, L A Dückers Michel, van Tongeren Martie, Laghi Ferdinando, van den Hazel Peter, GÖKDEMIR
ÖZDEN, Segredo Evelyn, Etzel Ruth A, Abelsohn Alan, Bianchi Fabrizio, Romizi Roberto, Miserotti Giuseppe, Romizi Francesco, Bortolotti Paolo, Vinci Emanuele, Giustetto Guido, Santamaria Mariagrazia, Serafini Alice, Pegoraro Samantha, Agius Raymond, Zeka Ariana (2021). On the importance of primary and community healthcare in relation to global health and environmental threats: lessons from the COVID-19 crisis. BMJ Global Health, 6, Doi: 10.1136/bmjgh-2020-004111 (Yayın No: 6984692)


4. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2020).
EVALUATION OF WOMEN’S BELIEFS ABOUT PAP SMEARSCREENING USING THE HEALTH BELIEF MODEL SCALE. Istanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(4), 421-426.,   Doi:10.26650/IUITFD.2020.0023 (Yayın No: 6519932)


5. GÖKDEMIR ÖZDEN,PAK HALIL,Bakola Maria,Bhattacharya Sudip,HOEDEBECKE KYLE,Jelastopulu Eleni (2020). Family Physicians’s Knowledge about and Attitudes towards COVID-19 – A Crosssectional Multicentric Study. Infection and Chemotheraphy, 54(2), 1-11., Doi:10.3947/ic.2020.52.4.539 (Yayın No: 6555826)


6. GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2020). Community-Based Screening: Reaching The Target Population. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(3), 368-376., Doi:10.21763/tjfmpc.696263 (Yayın No: 6426087)


7. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,AKSU ILKAY,KIRAY MÜGE,ATES MEHMET,KIRAY AMAÇ,BAYKARA BASAK,BAYKARA HÜSEYIN BURAK,SISMAN ALIRIZA,UYSAL HARZADIN NAZAN (2019). The effect of exercise on anxiety- and depression-like behavior of aged rats. Biotechnic & Histochemistry, 95(1), 1-10., Doi: 10.1080/10520295.2019.1624825
(Yayın No: 5719624)


8. HOEDEBECKE KYLE,YAKUBU KENNETH,KENDIR CANDAN,DAddosio Rosanna,BAKOLA MARIA,Borhany Tasneem,GÖKDEMIR ÖZDEN,Oladunni Osunsanya,Kareli Ana,Mariani Yusianmar,Guerra da Costa e Silva Joana,Nobre Maria Joo,Babic Ivana,Cordova Yasmin,Vanorio Vega Isabella (2018). Collaborative global health E?learning: A Massive Open Online Course
experience of young family doctors. Journal of Family Medicine and Primary Care, 7(5), 884-887., Doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_186_18 (Yayın No: 4482408)


9. YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). Caregiver reasons for tertiary health care seeking for children aged 12 years. Pediatrics International, 58(10), 1037-1041., Doi: 10.1111/ped.12930 (Yayın No:2989125)


10. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016).
EVALUATION OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES WHICH IS PROVIDED TO REFUGEES WITHIN A PUBLIC HEALTH CENTER. Turkish Journal of Family Medicine Primary Care, 10(1), 6, Doi:
10.5455/tjfmpc.199143 (Yayın No: 2996231)

3.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


11. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,KARTAL MEHTAP (2016). Evaluation of
home care services at a training and research hospital in Izmir. Marmara Medical Journal, 29(3),
170, Doi: 10.5472/MMJoa.2903.06 (Yayın No: 2996116)


12. YÜKSEKKAYA ÇELIKYAY ZEKIYE RUKEN,ÇELIKYAY FATIH,voyvoda nuray,GÖKDEMIR ÖZDEN
(2014). Kırk yas altında mastalji yakınması olan olgularda meme ultrasonografi bulguları. The
Journal of Breast Health, 8(1), 19-22. (Yayın No: 2996084)


13. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2014). Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey. Asian Pacific
Journal of Cancer Prevention, 15(6), 2841-2846., Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.6.2841 (Yayın No:2989168)


14. AKSU ILKAY,BAYKARA BASAK,KIRAY MÜGE,GÜRPINAR TUGBA,SISMAN ALIRIZA,EKERBIÇER
NURAN,TAS AYSEGÜL,GÖKDEMIR ÖZDEN,UYSAL HARZADIN NAZAN (2013). Serum IGF 1 levels
correlate negatively to liver damage in diabetic rats. Biotechnic Histochemistry, 88, 194-201.,
Doi: 10.3109/10520295.2012.758311 (Yayın No: 2989214)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :
GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN (2021). “Coping Self-Efficacy Scale” Evaluation of the Turkish
Validity and Reliability of the Scale. 92nd EGPRN Meeting (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:7047366)
1.GÖKDEMIR ÖZDEN, BOZ KÜÇÜKERDEM SEDA (2021). Mental Health and Telehealth: Pilot Study
for COVID-19 Experiences. International Symposium on Mental Health Services in Difficult
Situations (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7115625)


2.GÖKDEMIR ÖZDEN, GÖRGÜ GENCO, ÇETINKAYA CANER (2021). Recipe of Physical Activity: LSM.
VdGM Preconference 2021 Amsterdam, 5-6 July (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7124240)


3.GÖKDEMIR ÖZDEN, GÖRGÜ GENCO, Zoderu Andrea, Kulikowski Greg (2021). SUICIDAL IDEATION IN PRIMARY CARE: MANAGING THE PROCESS. VdGM Preconference 2021 Amsterdam, 5-6 July (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7124228)


4.Peral Martín Ana, Delphin Peña Maryher Zar, García-Gutiérrez Gómez Rocío, Rey Seoane Miriam, GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN, Terán Monica, Tentor Viñas Ana, Gomez Bravo Raquel (2021). GRIEF and MOURNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC. 26th WONCA Europe Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7129548)


5.Bak Kirk Ulrik, Allman John, Owens Sean, Benton Aoife, Halpenny Louise, Lewandowska Karolina,Tophøj Salli Rose, Bak Kirk Lone, Gheorghe Gabriela-Daria, Ruivo Marta, GÖKDEMIR ÖZDEN, Jotic
Ivanovic Marina, Silva Pereira Inês, Thomas Claire Marie, Herrmann Alina, Rochfort Andree(2021). ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FAMILY PRACTICE and THE PLANETARY HEALTH
MOVEMENT IN THE WONCA EUROPE REGION. 26th WONCA Europe Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7129556)


6.BULUT ÜLKÜ,Özenç Ilknur,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). Family physician’s role in palliative –home enteral nutrition (HEN). WONCA Europe Berlin (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665294)


7.Ivanovic Marina Jotic,Thomas Marie Claire,Mamo Nick,Stoukas Vasilios,GÖKDEMIR ÖZDEN,Turanova Nurayim (2020). With great power comes great responsibility: family doctors as advocates. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:6666610)


8.Thomas Claire Marie,Mamo Nick,KLUSOVA ELENA,GarcaGutirrez Gomez Rocio,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Rey Miriam (2020). HEALTH FOR ALL: DREAM OR REALITY? AN EXPLORATION OF
PROGRESS TOWARDS UNIVERSAL HEALTH CARE AND THE ROLE OF FAMILY DOCTORS. WONCA
Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665910)


9.POPPLETON AARON,GÖKDEMIR ÖZDEN,Figueirdo Cristiano,Pinto Sofia,Mustan Kemal (2020).
Improving the mental health of migrants through family medicine. WONCA Europe Berlin (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666138)


10.Rowlands Sophie,Parker Catriona,Wichers Iris,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). CREATING A
PLANETARY HEALTH SYMPOSIUM AND WORKING GROUP – A ‘HOW TO’ INTERACTIVE SESSION.
WONCA Eurpe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666181)


11.GÖKDEMIR ÖZDEN,Ruivo Marta,Mariani Yusi,Diogo Lara (2020). Adressing overdiagnosis versus
underdiagnosis: how to avoit misdiagnosis. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6665655)


12.GÖKDEMIR ÖZDEN,Cabrita Ana Luisa,AKIN ÇETIN,Ekim Yardım Sabire Ilke,BOZ KÜÇÜKERDEM
SEDA,PAVLOV RENATA,Demirci Ipar Selin,AKKOL CEREN,POPPLETON AARON (2020). HOW TO
PREVENT SUICIDE AMONGST PHYSICIANS? A VASCO DA GAMA RESEARCH MENTAL HEALTH SIG
WORKSHOP. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665862)


13.4 Rey Miriam,Platania Alessio,Luis Pereira Ana,Ferrandi Elisa,Nazha Marta,Thomas Claire
Marie,GÖKDEMIR ÖZDEN,Bury Cecily,Kazan Rabee (2020). HOW TO STOP FAKE NEWS FROM
SPREADING: HELPING DOCTORS AND PATIENTS TO TACKLE MISINFORMATION IN THE SOCIAL
MEDIA ERA. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666057)


14.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,Ekim Yardım Sabire Ilke,AKKOL CEREN,BOZ KÜÇÜKERDEM
SEDA,PAVLOV RENATA,Bhattacharya Sudip,AKIN ÇETIN,ASLAN LEYLA,CERNESI SIMONE (2020).
WHAT DO WE NEED FOR PALLIATIVE CARE?: OVERARCHED PERSPECTIVE FOR PRIMARY CARE.
WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665727)


15.GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ (2020). Follow-up DM:: HbA1C and Vitamin D.
WONCA Europe Berlin (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6665103)


16.GÖKDEMIR ÖZDEN,BOZ KÜÇÜKERDEM SEDA,PUSATLI YAGMUR,YILDIRIM SIMSIR ILGIN (2020).
Recipe for Lifestyle Medicine- Endocrine perspective of LSM at Primary Care. First EURIPA Rural
Health e- Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi: 10.5604/01.3001.0014.3963 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:6493605)


17.GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL YANDIM MELIS,SOYSAL DILEK (2020). Planetary health as
Curriculum. First EURIPA Rural Health Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi:10.5604/01.3001.0014.3963 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6446744)


18.GÖKDEMIR ÖZDEN,Bakola Maria,Shariff M Idris,Madhawani Kishore (2020). Educational needscoping
stress status during COVID-19 Pandemic: MOOC experiences. First EURIPA Rural Health
Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi: 10.5604/01.3001.0014.3963 (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6446737)


19.ÖZDER GÜRÇAG,PAK HALIL,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). Is doyumu, stresle basaçıkma stilleri ve
isgören profilleri arasındaki iliskinin kesitsel bir incelemesi. 5. Uluslararası Saglık Bilimleri ve Aile
Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6049348)


20.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2017). Yeni Tanı DM: HbA1C ne kadar yüksek olabilir?.
Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5646855)


21.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Palyatif Bakım ve Servis Deneyimleri. Uluslarası Katılımlı
Aile Hekimligi Kongresi-AHEKON-10.Yıl (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5499955)


22.Hızıroglu Kerem,Özant Yagmur,Demirci Ipar Selin,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Hekim Intiharlarını
Önlemek Olası mıdır?. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:5646985)


23.GÖKDEMIR ÖZDEN,SOYSAL DILEK,PAK HALIL,KARTAL YANDIM MELIS,SEMIN MAKBULE ILGI
(2019). Evaluation of polypharmacy in individuals over 65 years of age in Balcova district of
Izmir. 2nd European Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5482021)


24.CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,BEZIRCIOGLU INCIM,SEMIN MAKBULE ILGI
(2019). Impacts of depressive symptoms and cognitive deficits on the functionality and the
quality of lifeof elderly people. 2nd European Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5482004)


25.GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Akılcı Ilaç Kullanımı: Farmokovijilans ve Birinci Basamak Saglık
Hizmetleri:. 5. Ilaç ve Tedavi Kongresi § 1. Uluslararası Ilaç ve Tedavi Kongresi (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5303371)


26.KLUSOVA ELENA,RIGON SARA,Pedro Anna Maria,MONTEIRO NINA,Borrero Yusianmar
Mariani,GÖKDEMIR ÖZDEN,BARATA ANA NUNES,Platania Alessio (2019). When are you going to
have kids? Women’s dilemmas in a gender unequal society: marriage, motherhood and social
norms.. WONCA Europa Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130156)


27.GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER (2019). Primary Care: What we have faced in a year?.
WONCA Europe Bratislva 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130239)


28.GÖKDEMIR ÖZDEN,Shariff M Idris,Yakubu Kenneth,HOEDEBECKE KYLE (2019). Inspiration to
learn: WHO and Antibiotic Stewardship. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5130235)


29.Borrero Yusianmar Mariani,RIGON SARA,KLUSOVA ELENA,Platania Alessio,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Araujo Filipa,MONTEIRO NINA,BARATA ANA NUNES (2019). Gender discrimination in
medicine: it is not just about women. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5130172)


30.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2019). Paliative Care Service: A New Horizon For Family
Medicine. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130100)


31.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). THE
POLYPHARMACY AND CAUSES IN ELDERLY AT PRIMARY HEALTH CARE SERVICES. First Lifestyle
Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4473610)


32.MUTAFOGLU KAMER,BEZIRCIOGLU INCIM,CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,DINÇ HORASAN
GÖNÜL,TÜKEL SERMIN,SEMIN MAKBULE ILGI,SOYSAL DILEK,KAZDAGLI HASAN,KARTAL YANDIM
MELIS,GÖKDEMIR ÖZDEN,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2018). AN INTEGRATED LIFESTYLE


33.5 CURRICULUM IN MEDICAL SCHOOL OF IZMIRUNIVERSITY OF ECONOMICS. First Lifestyle
Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4518081)
GÖKDEMIR ÖZDEN,KAZDAGLI HASAN,SEMIN MAKBULE ILGI (2018). EVALUATION OF HEALTHY
LIFESTYLE BEHAVIOR OF FAMILY PHYSICIANS AND LIFESTYLE MEDICINE IN THEIR CLINICAL
PRACTICE. First European Lifestyle Medicine Congres (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4473580)


34.AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2018).
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTENSION AND AGGRESSIVENESS
INPRIMARY CARE. First European Lifestyle Medicine (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4473599)


35.SEMIN MAKBULE ILGI,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖGCE UMMAHAN FILIZ,KAZDAGLI HASAN,VURAL
HURIYE,ATABAY REMZIYE GÜLEM (2018). DO WE NEED TO CONSIDER THE USAGE OF
ELECTRONIC DEVICES FOR OUR HEALTH?. First European Lifestyle Medicine Congress (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4473560)


36.GÖKDEMIR ÖZDEN,SOYSAL DILEK,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2018). BRITTLE DM AND
LIFESTYLE MODIFICATION IN RURAL. First Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4473619)


37.GÖKDEMIR ÖZDEN,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,Toplican Ivancica (2018). Preparing refugee
health guidelines for primary healthcare providers in rural area. 22nd WONCA World Conference,
2018 Seoul (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4482486)


38.GÖKDEMIR ÖZDEN,NASHAT NAGWA,WHEATLEY AMBER,Rahman Zakiur,PAVLOV RENATA (2018).
VIOLENCE- What Will Happen Afterward?. 22nd WONCA World Conference 2018 Seoul (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4482443)


39.AKYOL GAMZE,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2018). Quality and Efficiency of Sexual Health
Education in Family Medicine: Has It Been Enough For You?. 23. WONCA Europe 2018 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4293078)


40.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN (2018). The Cause Of Recurrent Abdominal
Pains… Familial Mediterranean Fever (FMF). 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4286142)


41.AYGÜN OLGU,AYGÜN KEMAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2018). Relationship Between
Thyroid Microsomal Antibodies, TSH Levels and RDW Which is Inflamation Indicator?.. 23rd
WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4286149)


42.GÖKDEMIR ÖZDEN,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,AKKOL CEREN (2018). Refugee
Health and Guideline. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285041)


43.GÖRGÜ GENCO,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ (2018). Depression and GPs:
Suicide Is Not A Choice. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4287531)


44.GÖRGÜ GENCO,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ (2018). COMMUNITY BASED
MODEL IN MENTAL HEALTH SERVICES:Role of Primary Care. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287545)


45.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU (2018). Vitamin. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285072)


46. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,GÜRKAN ANIL (2018). Management of Headache
at Primary Care. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285080)


47.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN,YAPRAK SEVAL (2018).
Contraception For Women? What About Men?. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285046)


48.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,GÜRKAN ANIL (2018). DM AF: TIA. 23rd WONCA Europe 2018
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285049)


49.GÖKDEMIR ÖZDEN,BJORKMAN MARI,BULUT ÜLKÜ,AKYOL GAMZE (2018). Where and how to find
quality information when caring for lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) patients. 23rd WONCA
Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285095)


50.GÖKDEMIR ÖZDEN,ALMEIDA MAGDA,AZEEM NISHWA,SYARHAN HAJI,PAKASI TREVINO A (2018).
Building Blocks for Rural Practice: Clinical Competence, Culture, and Collaboration. 15th World
Rural Health Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285016)


51.GÖKDEMIR ÖZDEN,WHEATLEY AMBER,PAVLOV RENATA,FLOSS MAYARA,KUMAR PRATYUSH
(2018). Domestic Violence Rehabilitation. Not only for the victim but also for the Abuser. 15th
World Rural Health Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4284997)


52.WHEATLEY AMBER,FLOSS MAYARA,BARNARD AMANDA,GÖKDEMIR ÖZDEN,NIKUMBHHAVAL
SMRUTI (2018). Women Doctors and Students in Rural Health. 15th World Rural Health
Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285025)


53.6 Mariani Yusianmar,RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,KLUSOVA ELENA,BARATA ANA
NUNES,MONTEIRO NINA,Cossutta Fabrizio (2018). The migrants, the refugees and the crisis of Europe: Are we all equally human?. 5th Vasco da GamaMovement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178820)


54.Mariani Yusianmar,KLUSOVA ELENA,RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,MONTEIRO NINA,BARATA
ANA NUNES (2018). Missing In The Ladder. 5th Vasco da Gama Movement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178805)


55.KLUSOVA ELENA,Chetty Ula,Fraga Sara CondeValvs,Cossutta Fabrizio,Dascal Weichendler HAGIT,GÖKDEMIR ÖZDEN,Gomez Bravo Raquel,Mariani Yusianmar,MONTEIRO NINA,Nobre Maria
Joo,BARATA ANA NUNES,Pas Lodewijk,REICHEL PATRICK,RIGON SARA,THOMAS CLAIRE (2018).
The legacy of Intimate Partner Violence. Heterosexual and Gay (LGBTQ) communities. New challenges for the family doctor. 5th Vasco da Gama Movement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178814)


56.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AKKOL CEREN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). How to
Deal with HPV. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495094)


57.Saygılı Cemal Utku,GÖKDEMIR ÖZDEN (2017). What about atypical cystic fibrosis?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495030)


58.
GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2017). HbA1C: 17,3?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495038)


59.GÖKDEMIR ÖZDEN,Cabrita Ana Luisa (2017). Stigma and mental health. WONCA Prague (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6563521)


60.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,Cabrita Ana Louisa,Pavlov Renata,Yaprak Seval,Akkol Ceren
(2017). Rehabilitation for Victim and Abuser: Domestic Violence Legacy at Primary Care. WONCA
Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495076)


61.Bulut Ülkü,GÖKDEMIR ÖZDEN,Yaprak Seval,Aygün Olgu,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Domestic
Violence Reports and Management at Primary Care. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495020)


62.AKYOL GAMZE,GÖKDEMIR ÖZDEN,Akkol Ceren,Bulut Ülkü,Balık Gürcan,Ekim Yardım Sabire
Ilke,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Adolescent Sexual Health. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495059)


63.GÖKDEMIR ÖZDEN,Bulut Ülkü,AKYOL GAMZE,Akkol Ceren,Bjorkman Mari,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2017). LGBT health in primary care?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495002)


64.Rigon Sara,Monteiro Nina,Errami Houssani,Reichal C Patrick,Mariani Yussianmar,GÖKDEMIR ÖZDEN,Chetty Ula,Klusova Elena,Barata Ana Nunes (2017). LGBTQ’s health concerns:
transsexuality, intimate partner violence, mental health. 4. VDGM Form-Strassburg (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3493712)


65.RIGON SARA,BARATA ANA NUNES,ERRAMI HASSNA,GÖKDEMIR ÖZDEN,REICHEL CRISTOFER
PATRICK,TSIPOU ALEXANDRA,YUSI MARIANI (2016). The Impact of Gender on Family Practice Patients and Health Proffesionals. WONCA WORLD 21TH-BRASIL (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3001095)


66.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,AKYOL GAMZE,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016). The Relation Between Rural Health and Burnout-
Satisfaction: preliminary results. The 6th Euripa Rural Health Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4231534)


67.
PAVLOV RENATA,GÖKDEMIR ÖZDEN,REISS ANNETTE SHANY,BERKUN IRINA,CABRITA ANA LUISA
(2016). Family Doctors Attitude Toward Domestic Violence. 3RD VDGM FORM (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002696)


68.RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,BARATA ANA NUNES,REICHEL C PATRICK,MONTEIRO NINA
(2016). Equal and Universal Access to Healthcare in Times of War. 3RD VDGM FORM (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002686)


69.GÖKDEMIR ÖZDEN,THOMAS CLAIRE MARIE,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,AKYOL GAMZE (2016).
The elephant in the room challenges for healthcare providers in addressing domestic and gender
based violence. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002634)


70.AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016).
Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale. WONCA EUROPE
COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002668)

71.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ,BJORKMAN MARI,THESEN JANECKE,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). How to be a good enough GP for non heterosexual people LGBT Lesbian
Gay Bisexual and Trans people in Norway and in Turkey. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3001211)


72.7 MONTEIRO NINA,RIGON SARA,CHETTY ULA,REICHEL C PATRICK,KLUSOVA ELENA,GÖKDEMIR
ÖZDEN,ERRAMI HASSNA,BARATA ANA NUNES,BRAVO RG,TSIPIOU ALEXANDRA,MARIANI YUSI
(2016). Structural and intimate partner violence empowering family doctors with identification
and management tools. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3001244)


73.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL (2018). Violence Directed At The Physician From The Patient Perspective. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4285909)


74.TEKIN NIL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2015). Polypharmacy and related factors in elderly living in residential home. Nursing Home Research International Working Group-FRANCE
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002717)


75.GÖKDEMIR ÖZDEN,GÜZELOGLU EREN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). After Trauma Acute Appendicits or Not. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002798)


76.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,PAVLOV RENATA,BARATA ANA NUNES,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2015). Who Will Care About The Caregiver. 20TH WONCA EUROPE -ISTANBUL
2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002742)


77.GÖKDEMIR ÖZDEN,YOGURTÇU NAZMI,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2015). Management of Pressure Wound Two Doctors Two Smart Phones. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002730)


78.GÜNES IBRAHIM,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇIÇEK GIZEM,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Faint Syncope Rhabdomyolysis. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002804)


79.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Is It Asthma or COPD. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002782)


80.YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2015). Do Chronically Sick Children Differ From Their Peers Psyco socially. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002758)


81.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,KÜÇÜKKARAGÖZ HADIYE,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). Who to inform How to manage the cancer diagnose. 20TH WONCA
EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002824)


82.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI
(2015). Look or See. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002840)


83.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN KEMAL,DURSUN HÜSEYIN,KARTAL MEHTAP,KAYA DAYIMI(2015). Alcoholic Cardiomyopathy. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002846)


84.GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2015). Evaluation of Screening and Risk Factors for Breast and Cervix Cancer in Rize 2011. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002834)


85.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AKYOL ERGÜN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015).Status of health workers to join a union Status of Anxiety And Job Satisfaction Study First
Results. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002770)


86.GÖKDEMIR ÖZDEN,DURSUN HÜSEYIN,ÇÖLLÜOGLU INCI TUGÇE,KARAMAN AYSEGÜL,KAYA DAYIMI
(2015). Jack3D May Be A Cause of Persistent Atrial Fibrillation. 20TH WONCA EUROPEISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002820)


87.YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Beware Of Home Accidents Knitting Needle And Power Socket. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002788)


88.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2015). I do not want amputation. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002829)


89.GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,ATES MEHMET,AKSU ILKAY,BAYKARA
BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015). The Effect of Exercise on the Cognitive Functions of Elderly. 41.Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, Eylül 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003045)


90.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BAYKARA HÜSEYIN BURAK,GÜLDAL AZIZE DILEK(2015). What is Autism Spectrum Disorder Prevalence At Primary School Students. International Mental Health Congress, Lille­ FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002864)


91.GÖKDEMIR ÖZDEN,CABRITA ANA LUISA,FIGUEIREDO CR,ANDLAUER OLIVER (2015).
Benzodiazepines in clinical practice How to avoid and stop them. International Mental Health Congress, Lille­FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002859)


92.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKSU ILKAY,BAYKARA BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015).
Does Exercise Protect Brain from Aging. International Mental Health Congress, Lille­FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002856)


93.8 AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015).
Refugee patients in Primary Care needs and costs. 9th Congress of General Practice, France (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002893)


94.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,METIN HAYRIYE (2015). Healthcare reforms and current situations in Turkey and France-Group work: implementation of healthcare reforms –
improvements and deterioration. 9th Congress of General Practice, France (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6544905)


95.GÖKDEMIR ÖZDEN,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP,SAYGILI LÜTFIYE FÜSUN (2015).
Adrenal Insufficiency. 9th Congress of General Practice, France (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6539094)


96.GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2014). Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002972)


97.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,KARTAL MEHTAP (2014). Who Benefit From
HomeCare Services and How. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ-2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002989)


98.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). With or without vitamin D. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002997)


99.YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Causes for Prefering Tertiary Health Care Services of Caregivers During Diseases of Their Children at 12 years and Younger. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002988)


100.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Follow up of a home
care patient warfarin usage. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ-2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002960)


101.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,BULUT ÜLKÜ,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,ÇETINKALP SEVKI (2014). Chronic Diseases and Sexual Dysfunction. 21st International Sexual Health Congress,
17-­20 April 2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002921)


102.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRM,ERDOGAN MEHMET,ÇETINKALP
SEVKI,ÖZGEN AHMET GÖKHAN,SAYGILI LÜTFIYE FÜSUN (2014). How do you feel A boy or a girl Is this the question. 21st International Sexual Health Congress, 17-­20 April 2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002943)


103.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYILDIZ SONGÜL,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA,KADIOGLU NERGIZ,BOSTAN ELIF,ERKUL SALIH (2011). Rize KETEM de Mamogramların Çift Kör Okunması ve Spot Magnifikasyon Grafisi Kullanımının Biyopsi Sayısı ve Meme Kanseri Tanısına Etkisi The Effect of Spot Magnification Mammograms use to the Biopsy of Breast Cancer Diagnosis. 2. Ulusal
Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi, 24-­27 Kasım 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003140)


104.BAGCI PELIN,COSKUNOGLU ESRA ZEYNEP,GÖKDEMIR ÖZDEN,SARAÇOGLU NUMAN (2009). What have we done as a cancer screening center in 2008. 22nd European Congress of Pathology, Florence, Italy (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003146)


105.BAGCI ÇULÇI PELIN,COSKUNOGLU ESRA ZEYNEP,GÖKDEMIR ÖZDEN,SARAÇOGLU NUMAN (2009).
What have we done, as a cancer screening center, in 2008?. International Pathology Congress,
455(S1), 1-482., Doi: 10.1007/s00428-009-0805-z (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6569379)


106.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: McWhinney’in Aile Hekimligi (2017)., GÜLDAL AZIZE DILEK,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR
NILGÜN,Gaffuroglu Tan Neslisah,MEVSIM VILDAN,KARTAL MEHTAP,LIMNILI GIZEM,TEKIN NIL,YILDIRIM EDIZ,GÜNAYI SÖZÜNEER ZEYNEP, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör:Prof Dr
Dilek Güldal, Doç Dr Tolga Günvar, Prof Dr Okay Basak, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 520, ISBN:9786056624988, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6637591)


1.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Aile Hekimleri Ve Acil Tıp Için Covid-19, Bölüm adı:(COVID-19, Gezegen Saglıgı ve Aile Hekimligi) (2021)., GÖKDEMIR ÖZDEN, Istanbul Tıp Kitabevleri, Editör:Dr. Ögr. Üyesi Emin
Pala, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:9786257291392, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7057539)


1.The World Book of Family Medicine-European Edition Published on the occasion of the 25th
Anniversary of WONCA Europe, Bölüm adı:(The Legacy of Intimate Partner Violence in
Heterosexual andGay (LGBTQ) Communities. New Challenges for the FamilyDoctor) (2020).,
KLUSOVA ELENA,Chety Ula,CondeValvis Sara,DascalWeichhendle Hagit,Duncan Kirsty,


2. GÖKDEMIR ÖZDEN,Mariani Yusi,Nobre Maria Joao,Pas Lodewijk,REICHEL PATRICK,RIGON
SARA,BARATA ANA NUNES,Gomez Bravo Raquel,Thomas Marie Claire, Katalo?ni zapis o
publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knji?nici v Ljubljani, Basım sayısı:1,
ISBN:978-961-07-0307-5, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6668316)Community Medicine, Public Health and Health Management, Bölüm adı:(The Role of Family
Medicine at Primary CARE) (2020)., GÖKDEMIR ÖZDEN, White Falcon Publishing, Basım
sayısı:2, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-1636400167, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:


3.Türkiye Klinikleri Aile Hekimligi Özel Konuları, Bölüm adı:(Kırsal Hekimligin Gelecegi) (2018).,
GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR NILGÜN, Türkiye Klinikleri, Basım sayısı:1, ISBN:2146-8842,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4597245)


4.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


1. HOCAOGLU ÇIÇEK,SUROGLU MURAT,ÖZYAZICI ÖZKAN SARIYE ELIF,EMINAGAOGLU
SEMIHA,GÖKDEMIR ÖZDEN (2003). Bir egitim arastırma hastanesinde tedavi gören akciger
kanseri ve lösemi tanısı almıs olan bir grup hastanın ruhsal durumları üzerine karsılastırmalı bir
çalısma. Anadolu Tıp Dergisi (Kontrol No: 2996464)


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


1. AKIN ÇETIN, GÖKDEMIR ÖZDEN, MEVSIM VILDAN (2021). Türkiye’de Birinci Basamak Hizmetlerinde
Sigara Bırakma Poliklinikleri Üzerine Yapılmıs Olan
Akademik Çalısmaların Bibliyografik Yöntemle Incelenmesi
. 17. Aile Hakimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7030210)
2. GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN (2021). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Mobbing ve Korunma
Yöntemleri-Etkileyen Faktörler. 17. Aile Hakimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:7030220)
3. GÖKDEMIR ÖZDEN, SOYSAL DILEK (2021). Çevrimiçi Uygulanan Sigara Bırakma Dersinin
Degerlendirilmesi. COVID-19 Pandemisinde Arastırma-Yayın ve Egitim Süreçlerine Bakıs Kongresi, Doi:
10.30621/jbachs.905228 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6960975)
4. GÖKDEMIR ÖZDEN,PAK HALIL (2020). Saglıklı Yasam Biçimi Davranısı, Gezegen Saglıgı ve Yasam
Biçimi Tıbbı. 19. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6512363)
5. GÖKDEMIR ÖZDEN,SEMIN MAKBULE ILGI,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2020). Toplum Içinde Tıp
Egitimi Örnegi. UTEK 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6499805)
6. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ (2019). Kırsal Hekimlikte Sıgınmacı
Saglıgı Rehberi Gerekli Midir?: Pilot Çalısma. 15. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5514334)
7. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU (2019). Palyatif Bakım Servisinde
Tedavi Gören Hastaların Bakımverenlerinin Degerlendirilmesi. 14.Aile Hekimligi Arastırma Günleri
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5006059)
8. ÖZDER GÜRÇAG,AKKOL CEREN,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Hemodiyaliz Hastalarında Yasam Kalitesi,
Uyku Kalitesi ve Depresyon Düzeylerinin Degerlendirilmesi. 14. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:5006696)
9. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ (2019). Saglık Hizmetlerinde Ekip Olabilmek ve
Empati. 14. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5006048)
10. MUTAFOGLU KAMER,BEZIRCIOGLU INCIM,CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,DINÇ HORASAN
GÖNÜL,SOYSAL DILEK,TÜKEL AKAY SERMIN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2019).
Izmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi “Yasam Biçimi Tıbbı” Egitim Programı. Ulusal Tıp Egitimi
Sempozyumu 2019 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5006665)
11. GÖKDEMIR ÖZDEN (2018). Diyabet ve D vitamini. 4. Ilaç ve Tedavi Kongresi 2018 (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475289)
12. AYGÜN OLGU,AYGÜN KEMAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,BALIK
GÜRCAN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Kronik Hastalıklar ve D Vitamini Düzeyi. 12.Aile Hekimligi
Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4233723)
13. GÖRGÜ GENCO,ILHAN ERHAN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Aile Hekimligi
Asistanlarında Is Doyumu ve Depresyon Iliskisi. 12.Aile HekimligiArastırma Günleri (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4233750)
14. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN (2018). Palyatif
Bakımda Tamamlayıcı Tıp ya da Alternatif Tıp. 12.Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4233681)
15. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,OKUDAN YUNUS EMRE,ÖZÇAKAR
NILGÜN (2018). Seker Hastalıgımı Sen Takip Ettin-Ilaç raporumu Kim Yazacak?. 12.Aile Hekimligi
Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4233636)
16. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN,YARDIM ILKE
EKIM,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Kullanılan Dogum Kontrol
10
Yöntemlerinin Degerlendirilmesi. 12.Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4233804)
17. YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,Mustan Kemal,AKYOL GAMZE,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2017). Gelisimsel Kalça Dispilazisi= Tarama Sonuçlarımız ve Maliyet-Etkinlik
Degerlendirilmesi. 11. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810504)
18. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,GÖRGÜ GENCO,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2017). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerine Basvuran Yaslı Hastalarda Akılcı Ilaç Kullanımı. 11. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810510)
19. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,Mustan Kemal,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2017). HbA1C Düzeyleri DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklasımı. 11. Aile Hekimlig Arastırma Günleri
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810507)
20. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,Mustan Kemal,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Aile Hekimligi Açısından
LGBT Saglıgı Rehberi. 11. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-Konya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3778753)
21. AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Annelerin
Çocukluk Çagı Bagısıklama Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranıslarının Degerlendirilmesi.. 11. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4809665)
22. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Yaygın Agrı: D Vitamini
Eksikligi. 10. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3493645)
23. Aygün Olgu,GÖKDEMIR ÖZDEN,Bulut Ülkü,Yaprak Seval (2017). Öfkeli , Agresif Ve Hipertansif. 10.
Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3493659)
24. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Kronik
Hastalıklarda Tedavi Uyumu ve Dürtüsellik. 10. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-Kayseri (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492770)
25. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,EKIM YARDIM SABIRE ILKE,MUSTAN KEMAL,BAYRAM BASAK,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Abdominal Aort Anevrizması Taraması. 9.
AILE HEKIMLIGI ARASTIRMA GÜNLERI-AYDIN (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003010)
26. TÜTÜNCÜLER IZZET AKINCI,GÖKDEMIR ÖZDEN,BALIK GÜRCAN,AKYOL GAMZE,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2016). 9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Arastırma Görevlisi Olarak Çalısan Bireylerde Es Uyumu.
9. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003024)
27. AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016). Hasta
Perspektifinden Hekime Yönelik Siddet. 9. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-AYDIN (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003038)
28. ÇALISKAN ALPER,GÖKDEMIR ÖZDEN,FISEK HÜSEYIN,KARTAL MEHTAP (2016). Jet Lag ve Sirkadyen
Ritm Bozukluklarının Kabin Memurları Üzerindeki Etkisinin Arastırılması. 9. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003030)
29. EKIM YARDIM SABIRE ILKE,GÖKDEMIR ÖZDEN,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016). Lise Çagı Ögrencilerinin
Akıllı Telefon Bagımlılık Düzeylerinin Sosyal Duyusal Ögrenme Becerileriyle Iliskisi. 9. Aile Hekimligi
Arastırma Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003034)
30. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016). Birinci
Basamak Saglık Hizmetlerinde Aile Içi Siddet Olgularının Adli Raporlarının Degerlendirilmesi. 9. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri,-AYDIN (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003018)
31. YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). ÇOCUKLARDA
OBEZITE ILE BENLIK ALGISI VE KAYGI DURUMU ARASINDAKI ILISKI. 6. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, ANKARA, Kasım 2015, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003051)
32. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,ATES MEHMET,AKSU ILKAY,BAYKARA
BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015). The Efect of Exercise on the Cognitive
Functions of Elderly. Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6561797)
33. AKYOL ERGÜN,ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,MEVSIM VILDAN (2015). 65 Yas Üstü Bireylerde
Eriskin Asılama Durumu. 9. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3003062)
34. GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). Birinci
Basamak Saglık Hizmetlerinde Çalısan Doktorlar Suriyeli Göçmen Hastaları Konusunda Nelere
Gereksinim Duyuyor. 7. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANTAKYA, Nisan 2015 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3003068)
35. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Servikal Smear Yöntemiyle
Kanser Taraması Konusunda Saglık Inanısları. 7. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANTAKYA, Nisan
2015, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003071)
36. TEKIN NIL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2014). Yaslı bireylerde polifarmasi ve akılcı ilaç
kullanımı. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım 2014, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3003086)
11
37. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL ERGÜN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2014). Saglık Çalısanlarında
Sendikalılasma ve Kaygı Düzeyi Iliskisi. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım 2014
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003090)
38. GÜMÜS ILYAS,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAVUZ SERKAN,ÇOLAK MUHTEBER,AYDIN
TUGBA,ÖZÇAKAR NILGÜN (2014). Sizi Neler Çalısmaya Yönlendirir. 6. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, ANKARA, Kasım 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003083)
39. TÜTÜNCÜLER IZZET AKIN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). BIR
ÇESIT MOBBING ISYERINDE CINSEL TACIZ. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım
2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003078)
40. GÖKDEMIR ÖZDEN,DURSUN HÜSEYIN,ÇÖLLÜOGLU INCI TUGÇE,KARAMAN AYSEGÜL,KAYA DAYIMI
(2014). Jack3D Persistan Atriyal Fibrilasyon Nedeni Olabilir mi. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu,
AKSU/ANTALYA, Eylül 2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003096)
41. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,ZEKEY FETHI SADA,AYGÜN KEMAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014).
Yarı Zamanlı Uzmanlık Aile Hekimleri Ne Düsünüyor ilk Sonuçlar. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu, (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003101)
42. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,BULUT ÜLKÜ,ÇETINKALP SEVKI (2014). Kronik Hastalıklar ve
Cinsel Islev Bozuklugu. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003099)
43. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Halsizligin
Ardından. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003111)
44. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Birinci Basamakta
Antikoagülan Tedavinin Takibi Olgu Sunumu. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003120)
45. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Buzdagının Altı
Diyabetik Ayak. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003114)
46. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Ya Bir Daha Kırılırsa Yaslıda Vitamin D Bir
Olgu Sunumu. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003107)
47. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Hastane Önünde
Yine Neden Bayıldın. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003104)
48. YILDIRIM EDIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,COSKUNER MUHAMMED ALI,DEMIRTAS AHMET EMIN,KABASAKAL
GIZEM,ÇETIN SINEM,ÖZDEMIR ATAHAN,KAYA ILGIN,ÖZEK VASFIYE,ÇETINKAYA GEDIZCAN,ÖZDEMIR
MERT,YILMAZ NAZMI FURKAN,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Tıp Ögrencileri Bilgiye Nasıl Ulasıyor. 5.
Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ÇANAKKALE, Mart 2014, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3003125)
49. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Izmir de
Ilkokul Ögrencilerinde Otizm Taraması. 5. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ÇANAKKALE, Mart 2014,
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003122)
50. YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM
EDIZ (2013). 12 Yas ve Altındaki Çocuklara Bakım Verenlerin Çocuklarının Hastalıkları Durumunda
Üçüncü Basamak Saglık Hizmetlerini Seçme Nedenleri. 4. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003128)
51. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2013). Evde Bakımverenlerin
Sosyodemografik Özellikleri ve Saglık Durumlarının Degerlendirilmesi. 4. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, NARLIDERE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003127)
52. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,OKUDAN YUNUS EMRE,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ (2013).
MEME KANSERLI HASTALARDA SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLER ve RISK ETMENLERININ
DEGERLENDIRILMESI. 12. Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003132)
53. ÇOLAK MUHTEBER,YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2013). Evde Saglık
Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Bagımlılık Durumları Ve Gereksinim Duydukları Hizmetlerin
Tanımlanması. 12. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003134)
54. YILDIRIM EDIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YAPRAK SEVAL,OKUDAN YUNUS EMRE (2013).
4 11 Yas Arası Kronik Hastalıgı Bulunan Çocukların Kronik Hastalıgı Bulunmayan Çocuklarla
Psikososyal Açıdan Karsılastırmalı Olarak Degerlendirilmesi. 4. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003130)
55. AKYILDIZ SONGÜL,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA (2011). Rize Ili
Çamlıhemsin Ilçesi AHM ve Rize KETEM Toplum Tabanlı Kanser Tarama Egitim Çalısması Sonuçları. 2.
Ulusal Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Kongresi , 24-­27 Kasım 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3003138)
56. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA (2011). Rize Ili AHM TSM Merkezleriyle
Ortak Egitim ve Kanser Tarama Çalısması Sonuçları. 3 . KARADENIZ AILE HEKIMLIGI KONGRESI
KAHEKON 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003135)
57. GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYILDIZ SONGÜL,ISLAMOGLU FATMA,ERKUL SALIH (2011). Rize Ili Egitim ve
Arastırma Hastanesi nde KETEM 2010 Yılında KKMM ve Tetkik Sonuçları. 3 . KARADENIZ AILE
HEKIMLIGI KONGRESI KAHEKON 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003137)
12
Diger Yayınlar
1. Bhattacharya Sudip, GÖKDEMIR ÖZDEN, Bashar Md Abu, Thiyagarajan Arulmani, Singh Amarjeet
(2021). Is it the right time to introduce the hepatitis B booster vaccine in national immunization
schedule? An analysis from the available evidence. Indian Journal of Community Medicine, 46,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_439_19 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 6976097)
2. Kavlakcı Muhammed, GÖKDEMIR ÖZDEN (2021). Acute Diarrhea and Dehydration at Childhood
During Pandemic. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 194-201., Doi:
10.21763/tjfmpc.644783 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6983349)
3. Bera Om Prakash, Saleem Sheikh Mohd, Kumar Singh Dhananjay, GÖKDEMIR ÖZDEN, Tripathi
Shailesh, Ghatak Nishantadeb, Hossain Md Mahbub, Bhattacharya Sudip (2021). Optimizing the
impact of health and related programmes / policies to address the issue of Childhood Obesity in
India—-A narrative review. Journal of Family Medicine and Primary Care, 10, Doi:
10.4103/jfmpc.jfmpc_2008_20 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No:
4. Bhattacharya Sudip,Sharma Neha,Hoedebecke Kyle,Hossain MdMahbub,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh
Amarjeet (2020). Harnessing the potential of uploading health educational materials on medical
institutions’xx social media for controlling emerging and re-emerging disease outbreaks. Journal
of Education and Health Promotion, 9(1), 213 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup)
(Yayın No: 6422581)
5. GÖKDEMIR ÖZDEN,Bhattacharya Sudip (2020). Violence at Healthcare. Turkish Journal of Family
Medicine and Primary Care, 14(2), 323-328., Doi: 10.21763/tjfmpc.653082 (Uluslararası)
(Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6236461)
6. Bhattacharya Sudip,Hossain MdMahbub,HOEDEBECKE KYLE,Bacorro Madonna,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Leveraging unmanned aerial vehicle technology to improve public
health practice: Prospects and barriers. Indian Journal of Community Medicine, 45(4), 396-398.,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_402_19 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 6566340)
7. Bhattacharya Sudip,HOEDEBECKE KYLE,Sherma Neha,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh Amarjeet (2019).
“Smiling depression” (an emerging threat): Let’s Talk. INDIAN JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH,
31(4), 433-436. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6037104)
8. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI
(2017). The association between diabetes and post-traumatic stress disorder. Diabetic Foot
Journal, 20(1), 18-23. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3492752)
9. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2016). FOLLOW UP OF A
HOME CARE PATIENT WARFARIN USAGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2),
89-94. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996158)
10. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL,KARTAL MEHTAP (2016). Birinci Basamakta
Akılda Tutulması Gereken Bir Iç Savas Otoimmün Pankreatit. Mugla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi,
3(1), 24-26. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996457)
11. GÖKDEMIR ÖZDEN,DALKIRAN HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP (2014). Adrenal
insufficiency in a 19 year old male patient admitted with fatigue. Ege Tıp Dergisi, 55(1), 38-40.
(Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996192)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
1. Vaka Takdimi, Kavlakcı Muhammed, GÖKDEMIR ÖZDEN (2021). Acute Diarrhea and Dehydration
at Childhood During Pandemic. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 194-201.,
Doi: 10.21763/tjfmpc.644783 (Yayın No: 6983349)
2. Yorum, Bhattacharya Sudip, GÖKDEMIR ÖZDEN, Bashar Md Abu, Thiyagarajan Arulmani, Singh
Amarjeet (2021). Is it the right time to introduce the hepatitis B booster vaccine in national
immunization schedule? An analysis from the available evidence. Indian Journal of Community
Medicine, 46, Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_439_19 (Yayın No: 6976097)
3. Editöre Mektup, Bhattacharya Sudip,Sharma Neha,Hoedebecke Kyle,Hossain
MdMahbub,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Harnessing the potential of uploading
health educational materials on medical institutions’xx social media for controlling emerging and
re-emerging disease outbreaks. Journal of Education and Health Promotion, 9(1), 213 (Yayın No:
6422581)
4. Yorum, Bhattacharya Sudip,Hossain MdMahbub,HOEDEBECKE KYLE,Bacorro Madonna,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Leveraging unmanned aerial vehicle technology to improve public
health practice: Prospects and barriers. Indian Journal of Community Medicine, 45(4), 396-398.,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_402_19 (Yayın No: 6566340)
5. Vaka Takdimi, GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL
MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI (2017). The association between diabetes and post-traumatic stress
disorder. Diabetic Foot Journal, 20(1), 18-23. (Yayın No: 3492752)
13
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
6. Vaka Takdimi, ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2016).
FOLLOW UP OF A HOME CARE PATIENT WARFARIN USAGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 30(2), 89-94. (Yayın No: 2996158)
7. Vaka Takdimi, AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL,KARTAL MEHTAP (2016). Birinci
Basamakta Akılda Tutulması Gereken Bir Iç Savas Otoimmün Pankreatit. Mugla Sıtkı Koçman Tıp
Dergisi, 3(1), 24-26. (Yayın No: 2996457)
8. Vaka Takdimi, GÖKDEMIR ÖZDEN,DALKIRAN HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP
(2014). Adrenal insufficiency in a 19 year old male patient admitted with fatigue. Ege Tıp Dergisi,
55(1), 38-40. (Yayın No: 2996192)
Editörlük
Journal of Applied Sciences and Clinical Practice (JASCP), (Diger endeksler), Dergi, Yayın
Kurulu Üyeligi, Wolters Kluwer Health, 17.11.2020
1.
23rd WONCA Europe Krakow 2018 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Konuk Editör,
wonca, 24.06.2018-27.06.2018
2.
Turkish Journal of Family Medicine Primary Care (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör,
Çukurova Üniversitesi, 01.01.2016
3.
4. WONCA EUROPE 2017 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, WONCA
WONCA EUROPE 2016 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 15.06.2017-
18.06.2017
5.
6. WONCA Europe 2015 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, TAHUD
7. WONCA WORLD ABU DABI, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 25.11.2020-29.11.2020
8. WONCA Europe Berlin, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 24.07.2020-27.07.2020
9. WONCA Bratislava 2019, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 25.06.2019-29.06.2019
Üniversite Dısı Deneyim
Aile Hekimi Uzm. Dr Isparta Sarkikaraagaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi, Zorunlu Hizmet
Yükümlülügü-70.DHY, (Kamu)
2016-2017
Doktor Atatürk Egitimve Arastırma Hastanesi-KETEM, Sigara Bırakma Plk-Meme ve
Serviks Kanseri Egitim ve Tarama Programı, (Kamu)
2012-2012
Doktor Rize Merkez 3 no’lu Saglık Ocagı, Doktor-Saglık Ocagı Hekimi (Adli nöbet-Plk
hizmetleri), (Kamu)
2005-2016
Doktor
Rize Egitim ve Arastırma Hastanesi-KETEM, Sigara Bırakma Plk Sorumlu
Hekimi-Meme ve Serviks Kanseri Egitim ve Tarama Programı-Egitici Egitim
Sertifikası-Kolposkopi Sertifikası, (Kamu)
2005-2012
Ambulans ve Merkez
112
Trabzon Merkez 112 Acil Saglık Hizmetleri, Ambulans ve Merkez 112’de
görevli hekim(geçici görevlendirme), (Kamu)
2004-2005
2003-2005 Doktor Merkez Ugurlu Saglık Ocagı, Saglık Ocagı Hekimi-Kırsal, (Kamu)
Sertifika
AHEF Bahar Akademisi ve Ası Sempozyumu 2021, AHEF Bahar Akademisi ve Ası Sempozyumu 2021,
Çevrimiçi, Sertifika, 23.04.2021 -25.04.2021 (Ulusal)
39647
7
14
3. Ası Okulu, Ası, E-okul, Sertifika, 17.09.2020 -20.09.2020 (Ulusal)
32965
0
Kurs
PRIMORE Masterclass: lnterprofessional PC Research Project, This master-class is aiming early career
researchers to further develop their professional and research skills. Besides lectures from distinguished
speakers, participants will be able to prepare an interprofessional research project under the supervision
of experienced mentors. The initial phase of the masterclass will be online learning and group work
during the EFPC virtual conference this September (see the program below). Participants will be divided
into working groups of maximum 5 people, decide the title and outline of their research proposal. These
proposals will be further developed with the guidance of assigned mentors for each group. Completed
and approved final work will be presented orally in the first face-to-face meeting of EFPC. Furthermore,
participants are also welcome to seek partners and promote their research proposal in the PIE platform.
At most 20 participants will be allowed to participate. Priority will be given to candidates from the
Central and Eastern Europe (CEE) and the goal is to have multi-professional participation., Online, Kurs,
27.09.2020 -31.03.2021 (Uluslararası)
39649
5
TÜBITAK 2237-B proje hazırlama ve yürütme kursu, TÜBITAK 2237-B proje hazırlama ve yürütme
konusunda kuramsal bilgi ve uygulama, Yeditepe Üniversitesi-Çevrimiçi Kurs, Kurs, 05.02.2021 –
07.02.2021 (Ulusal)
37457
0
MARSEV Saglık Profesyoneli Egitiminde Ölçme ve Degerlendirme Kursu, Ölçme degerlendirme
yöntemleri
, Marmara Üniversitesi Çevrimiçi (Online- synchronous) Kurs , Kurs, 16.01.2021 -17.01.2021 (Ulusal)
36819
0
Fall in Age Introductory Online Course, Fall in Age Project
The main objective of the project is the development, validation and transfer of knowledge, focused on
the latest advances in biomechanics and technology, especially aimed at updating the current
practitioners’ needs in relation to a more objective evaluation of Frailty & Falls Management.,
EGPRN Online Course, Kurs, 20.08.2020 -20.08.2020 (Uluslararası)
36826
6
Strengthening Community Health Worker Programs, This course has six sections, each of which begins
with a video introduction from Dr. Raj Panjabi, who highlights key themes. The sections include
thematic video interviews with experts from global institutions like the World Health Organization, and
case study videos with leaders from the three exemplar countries, Ethiopia, Bangladesh, and Liberia,
along with supporting text, visuals, and interactive components. Each section also incorporates learner
engagement and assessment questions in a variety of formats, including multiple choice, true/false, and
discussion questions based on a practical scenario. See more about each section below and click on the
Syllabus tab at the top of this page to review the full course syllabus., USA, Kurs, 11.11.2019 –
31.12.2019 (Uluslararası)
27469
5
Antimicrobial Stewardship: A competency-based approach, Competancy, Cenevre, Kurs, 10.10.2018 –
10.01.2019 (Uluslararası)
20849
6
Improving Global Health:Focusing on Quality and Safety, Quality is a concept that everybody likes and
no one knows how to define.One of the things we’xxre going to do in this course is deconstruct it for
you–help you understand it, help you wrap your arms around it. And the easiest way for me to do this
is to talk about the Institute of Medicine. The Institute of Medicine is a body in the United States that
advises the American Congress on policy issues.And they define quality as having six aims.Health care
in order to be high quality had to be safe, effective, efficient, timely, patient-centered, and
equitable.And if you think about anything in our lives and the way we judge whether it’xxs good or not,
we really apply some combination of all of those things.If we’xxre out there hurting people, injuring
people in hospitals, in clinics, by definition, we do not have high-quality health care.That is a problem
across the globe., ABD, Kurs, 26.04.2018 -26.06.2018 (Uluslararası)
17234
8
Kongre Düzenleme
FEBS Workshop on Molecular Life Sciences: Training Tomorrow’s Scientists, Çalıstayda Danısmanlık hem
akademik hem sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ele alınacak, “Mükemmel bir Danısman Nasıl olmalıdır?”
sorusuna yanıt aranacaktır. Program, ORPHEUS yetkililerin ve alanında uzman bilim insanları-egiticilerin
sunumlarının yanı sıra, küçük grup çalısmaları, ORPHEUS üyesi SBE temsilcilerinin paneli, Doktora
Ögrencileri Paneli ve Açık Oturum gibi özenle hazırlanmıs etkinliklerden olusmaktadır, Izmir University of
Economics / Balçova /Izmir, Kongre Düzenleme, 05.09.2018 -07.09.2018 (Uluslararası)

Dr. İbrahim EKER

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. Kıbrıs 14 Zırhlı Tugay Komutanlığı Baştabipi olarak mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2004 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’de başladığı Pediatri ihtisasını 2008 yılında tamamladı. Sarıkamış Askeri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2010 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Hematoloji BD’de başladığı yan dal ihtisasını 2013 yılında tamamladı. Aynı kurumda 2016 yılına kadar Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı olarak görevini devam ettikten sonra, 2016 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’ye öğretim üyesi olarak atandı. 2018 yılında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adını alan kurumda görevine devam etti, 2021  yılında Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Doçenti ünvanını aldı. Halen bu kurumda Çocuk Hematoloji BD Başkanı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Çalışmakta olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin, Terapötik Aferez Merkezi’ nin, Kök Hücre İşleme Dondurma Saklama Merkezi’nin, Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’nini ve Hemovijilans Birimi’nin kurulup faaliyete geçmesinde görev aldı. Yerli ve yabancı dergilerde 37 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde 169 bildirisi, 12 kitap bölümü yazarlığı ve 4 tamamlanmış projesi bulunan Dr.İbrahim EKER, bilimsel çalışmalarına özellikle hemostaz-tromboz, inovatif kan bileşenleri, transfüzyon tıbbı, kök hücre nakli ve rejeneratif  tıp alanlarında devam etmektedir. Çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda 19 ödüle layık görülen Dr.İbrahim Eker, Pediatrik Hematoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, The Society of Hematologic Oncology,

European Society for Blood and Marrow Transplantation,  Asian Association of Transfusion Medicine üyesi olarak bu derneklerin çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.

Assoc.Prof.Dr. Hasan KÖTEN

Doç. Hasan KOTEN, Makine Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı zamanda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal olarak lisans derecesi almıştır. Hasan KOTEN, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) için ilk tam geometrili motor tasarım projesinde çalıştı. Doktora eğitimi sırasında Ohio Eyalet Üniversitesi Otomotiv Araştırmaları Merkezi’nde (CAR) misafir araştırmacı olarak çalıştı. Hasan KÖTEN ayrıca 2017 yılında TÜBİTAK Yerli Elektrikli Araç Tasarımı projesinde danışman olarak çalıştı. 2018 yılında Brunel Üniversitesi’nde CEDP grubuna doktora sonrası araştırmacı olarak katıldı. Doç. Hasan KÖTEN şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanıdır. Bu yakma alanında çok sayıda proje, yüksek lisans ve doktora tezleri yürütmüştür. 100’den fazla konferans bildirisine katıldı ve sundu ve SCI ve SCI-e’de indekslenen 30’a yakın makale yayınladı. TÜBİTAK 2238 programı tarafından tüm ulusal doktora tez başvurularında birincilik derecesi ile ödüllendirilmiştir.

Onur GÜDÜ

Üniversite:

İstanbul Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Yüksek Lisans)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – Tezli (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediye Şirketleri, Kamu-Özel Ortaklıkları)
Anadolu Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Lisans)
İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Marmara Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Lisans – 100/75,5)                                                                                                  Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Lise: Düzce Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Yazılım (Sayısal) + İngilizce Hazırlık

İlköğretim: Düzce İsmetpaşa İlköğretim Okulu

Yabancı Dil:  İngilizce
Bilgisayar Bilgileri: İleri Derece

Deneyimler:
Marmara Üniversitesi / Asistan Öğrenci (2009 – 2011)
İstanbul Kültür Üniversitesi / Misafir Asistan (2012-2013)
Marmara Üniversitesi / Öğretim Görevlisi (2013 – 2014)
Kaynaşlı Belediyesi / Belediye Başkan Yardımcısı (2014 – 2016)
Laska Teknoloji A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı (2019 – Devam)

Sertifikalar: Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Diksiyon / Etkili İletişim Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Oyunculuk
Organizasyonel Gelişim Kampı (İ.B.B. Gençlik Meclisi) Liderlik
Genç Gelişim Akademisi
Siyaset ve Sosyoloji

Yetenekler: Analiz, Danışmanlık, Liderlik, Sürekli İyileştirme, Planlama, Girişimcilik, Etkin Yönetim, Devlet ile İlişkiler, Strateji Geliştirme

Burslar: Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Bursu

Lisanslar: Futbol, Amerikan Futbolu (Profesyonel- 2012 Türkiye Şampiyonluğu),
Badminton, CMAS 1 Yıldız Dalıcı Belgesi(TSSF)

Geçmişte Üye Olduğu Kulüpler: Marmara Üniversitesi Motor Sporları Kulübü (Kulüp Başkanı), Bilişim
Kulübü (Kulüp Başkan Yardımcısı), Drama Kulübü, Marmaralı Kartallar,
Mizah Kulübü, Matematik Kulübü

Aldığı Ödüller: Avrupa Parlamentosu tarafından “Dünya’yı değiştirebilecek 50 kişiden biri” ödülü. Türkiye’den EUTOP50 listesinde yer alan tek girişimci.
Brisa Yolculuğun Öncüleri Ödülü
Başakşehir Living Lab İnovasyon Ödülü
BigBang 2018 Finali – 265.000 TL Ödül

Kıvanç Menekşeoğlu

Üniversite:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Lise: 

Samsun Fen Lisesi

Yabancı Dil: 

İngilizce B2

Almanca B2

Deneyimler:
Staj Deneyimleri:  

Eylül 2014 – Ekim 2014 / İntörn Doktor, Kardiyoloji Anabilim Dalı Deutsches Herzzentrum – Berlin

Temmuz 2014 – Eylül 2014 / İntörn Doktor, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Park Klinik Weissensee Berlin

Temmuz 2012  / Stajyer Doktor Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinikum Großhadern – Münih

İş Deneyimleri :

Ocak 2021-Devam / Uzman Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ,İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ekim 2017 – Ocak 2021 /  Asistan Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Temmuz 2016 –Ekim 2017 / Asistan Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ekim 2015-Temmuz 2016 /  Pratisyen Hekim, Kastamonu İhsangazi İlçe Devlet Hastanesi

Sertifikalar:

– The European Board of Physical and Rehabilitation Medicine Fellowship Certificate (No:3130, Until 31.12.2029)

– European Accreditation Council for Continuing Medical Extracorporeal Shock Wave Therapy Certificate

Royal Academy of Engineering’s Leaders in Innovation Fellowships Certificate

Projeler:

1 Nisan 2021 – Devam / Dahili Kameradan Yapılan Hareket Tespiti ile Kontrol Edilen Web Tabanlı Oyunlaştırma (İstanbul Üniversitesi Entertech Onaylı)

24 Ocak 2020 – 24 Ocak 2021 / Haptik Sistemler Aracılı Nörolojik Rehabilitasyon (KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı Destekli)

1 Temmuz 2019 – 31 Ekim 2020 / Sanal Gerçeklik Aracılı Nörolojik Rehabilitasyon (TÜBİTAK 1512 Programı Destekli)

Bilimsel Toplantılar:

– Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Nisan 2021, Online

– Deriden Kas ve İskelete E-Kongresi, 5-7 Şubat 2021, Online

– Karadeniz Rader Romotoloji Kongresi 20-23 Mayıs 2020, Online

-Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 21-23 Şubat 2020, Bolu

-Tamamlayıcı Tıp Ligi, 12-14 Nisan 2019, Muğla

-Enjeksiyon Kampı 2019, 15-17 Kasım 2019, Antalya

-Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

-15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 9-11 Mart 2018, Kıbrıs

-Berlin, 25. Avrupa Öğrenci Kongresi, Jüri ve Organizasyon Komitesi, 2014

-23. Uluslararası Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2012

-İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Bilim Günleri, Organizasyon Komitesi, 2011

-22 Uluslararası Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2010

-Tıp Öğrenci Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi, 2010

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler:

– Olgu Sunumu, Nadir Bir Sendrom Kamptodaktili-Artropati-Coxa Vara-Perikardit Sendromu, Nalan ÇAPAN, Kıvanç MENEKŞEOĞLU, Selim SEZİKLİ, Ekin İlke ŞEN, Sina ARMAN, Resa AYDIN, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– Nadir Bir Olgu Crisponi Sendromu, Nalan ÇAPAN, Selim SEZİKLİ, Kıvanç MENEKŞEOĞLU, Sina ARMAN, Ekin İlke ŞEN, Resa AYDIN, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma, Ayşegül Ketenci, Ekin İlke Şen, Kıvanç Menekşeoğlu, Aydan Oral, Dilşad Sindel, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

Bilimsel Toplantılarda Sözel Bildiriler:

– Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçekliğin Üst Ekstremite Fonksiyonlarina Etkisi  Prospektif Randomize Kontrollü Çalişma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu, Resa Aydın, Nalan Çapan, Sina Arman, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Nisan 2021, Online

– Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Ayşegül Ketenci, Aydan Oral, Dilşad Sindel, Deriden Kas ve İskelete E-Kongresi, 5-7 Şubat 2021

– İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Sıklığının ve İlişkili Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu , Ersin Ersözlü , Kubilay Ekinci, Belkıs Özgen , Ekin İlke Şen , Aydan Oral, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu’na Başvuran Pediatrik Yaş Grubunda Engellilik Verilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma, Elif Tarihçi, Nalan Çapan, Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Resa Aydın, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– İnmeli Hastalarda Yatarak Tekrar Rehabilitasyon: Hedefler-Sonuçlar, 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Kasım 2018, Ankara

Bilimsel Yayın:

-Duruöz MT, Acer Kasman S, Şahin N, Sezer İ, Bodur H, Ketenci A, Hizmetli S, Erdem Gürsoy D, Demir AN, Menekşeoğlu AK, Karadağ A, Baklacıoğlu HŞ. Validity, reliability, and factor structure of the Istanbul Low Back Pain Disability Index in axial spondyloarthritis. Mod Rheumatol. 2021 Mar;31(2):451-457. doi: 10.1080/14397595.2020.1733172. Epub 2020 Mar 3. PMID: 32075459.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

-Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

-Royal Academy of Engineering – Leaders of Innovation Fellow (2020 – LIF6)

Erdinç Nayir

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1997-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D. Araştırma Görevlisi / 2004-2010

Baykan Devlet Hastanesi,  Siirt, İç Hastalıkları Uzman Dr. / 2010

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji B.D Yan dal uzmanlık / 2011 – 2014

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. / 2015-2017

Özel Adana Metro Hastanesi ve Özel Güney Adana Hastanesi, Tıbbi Onkoloji  Uzman Dr.  / Ağustos 2017 – Aralık 2017

Adana Şehir Hastanesi , Tıbbi Onkoloji Doç. Dr.  / Ocak 2018 -Temmuz 2018 

VM Mersin Medicalpark Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Doç.Dr. / Ekim 2018 – Devam

UZMANLIK ALANLARI 

İç Hastalıkları Uzmanı : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. (Aralık 2004 – Nisan 2010) 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. (Eylül 2011 – Ekim 2014)

Doçent. Dr : Mart 2018

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER 

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı 29

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı 212

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) üyeliği (2011’den itibaren) 

2.European Society for Medical Oncology üyesi (2015’den itibaren)

3.TTOD Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyeliği (2015 – 2017)

4.TTOD Web ve Sosyal Medya Danışmanlığı (2013 – 2017)

5.TTOD E-Bülten Editörlüğü (2013-Halen)

6.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Gelecekte TTOD 2014-2018 Strateji Arama Toplantısı Katılımcısı (08.11.2013 – 10.11.2013)

7.Tıbbi Onkoloji Grubu (TOG) üyeliği (2012’den itibaren)

8.TOG Epidemiyoloji ve Prevansiyon Grubu Başkan Yardımcılığı (2014-Halen)

9.TOG Genç Araştırmacılar Grubu Başkan Yardımcılığı (2015-Halen)

10.TUSDATA (TUS Eğitim Kursu) Dahiliye Eğitmenliği ve Yayın Editörlüğü (2005 – Halen)

11.Kitap Editörlüğü: ÜDS KPDS için Sağlık Bilimleri Tıbbi İngilizce, Basım yılı 2012, Basım sayısı 2, ISBN:907860536637

12.Kitap Editörlüğü: Akademisyen Yayınevi, Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Basım yılı 2018, ISBN: 9786052580684

13.İdari görev: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhale Komisyon Üyeliği, 2013

14.Editörlük: Ulutas Medical Journal (Journal Scientific Advisory Board),2016

15.Kanserle Dans Derneği Sosyal Sorumluluk Projeleri

16.Pembe Hanım Kanser Hastaları ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Sosyal Sorumluluk Projeleri 

ÖDÜLLER 

1-En iyi sözel bildiri ödülü : MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı? Türk Gastroenteroloji Derneği / 2006

2-En iyi poster bildiri üçüncülük ödülü : Baş – boyun non-hodgkin lenfomalarının klinik, patolojik ve tedaviye yanıt analizi, Lenfoma Myeloma Derneği / 2012

3-6.TTOK En iyi çalışma üçüncülük ödülü : Metastatik renal hücreli karsinomada tirozin kinaz kullanırken gelişen hemoglobin yüksekliği pozitif prediktif bir belirteç olabilir mi ? Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2016

4-6.TTOK En iyi sözel bildiri ödülü : Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi hekimlerinin kemoterapi sonrası PET-BT’de tam yanıtlı Non-Hodgkin ve Hodgkin lenfomalı olgularda konsolidasyon radyoterapisi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi (Türk Onkoloji Grubu Çalışması), Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2016

5-22.UKK Sözel Bildiri Ödülü : Comparison of Combined Chemoradiotherapy Regimens ; Paclitaxel Plus Carboplatin and Cisplatin Plus Etoposide for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer : A Randomized Phase III Trial, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2017

6-11.Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu en iyi sözlü bildiri 2.lik ödülü : Rekürren glioblastome multiforme tanısı ile izlenen hastalarda irinotekan / bevacizumab tedavi sonuçları ve sağ kalım süreleri ile NLR ilişkisinin incelenmesi, Nöroonkoloji Derneği / 2017

SERTİFİKA

1.Araştırma Görevlileri İleri Eğitim Kursu, Mersin, 2009

2.Advanced Clinical Trials School, Kıbrıs, 2012

3.İstatistik Analiz Eğitimi, Mersin, 2013

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1-Opere edilebilir HER2 pozitif erken evre meme kanseri olan hastalarda adjuvan tedavi olarak destekli ve kendi kendine uygulanan subkutan trastuzumabın güvenliliğini değerlendirmeye yönelik faz III, prospektif, iki kohortlu, randomize olmayan, çok merkezli, çok uluslu, açık etiketli çalışmada yardımcı araştırmacı, 2012 – 2014

2-3K Karaciğer Kanseri Kayıt Çalışması yardımcı araştırmacı, 2013-2014

3-Ras mutant hepatosellüler kanserli hastalarda birinci basamak tedavide sorafenib ile refametinib kombinasyonunun kullanımı (16728), faz II çalışmada yardımcı araştırmacı, 2013-2014

YAYINLARI 

A. Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E)’a Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Sezgin O, Altintas E, Nayir E, Ucbilek E. A pilot study evaluating sequential administration of a PPI-amoxicillin followed by a PPI-metronidazole-tetracycline in Turkey. Helicobacter 2007 ;12(6):629-32

A2. Akbay E, Muslu N, Nayir E, Ozhan O, Kiykim A. Serum retinol binding protein 4 level is related with renal functions in Type 2 diabetes. J Endocrinol Invest. 2010 ;33(10):725-9

A3. Abali H, Celik I, Karaca B, Turna H, Saglam EK, Akman T, Oztop I, Coskun HS, Turhal NS, Sezer A, Nayır E et al. Cutaneous melanoma in Turkey : analysis of 1157 patients in the Melanoma Turkish Study. JBUON 2015 ;20(4) : 1137-1141

A4. Nayır E, Ata A, Arican A. Do medical oncologists and cancer patients care about treatment cost of systemic anticancer therapy? JBUON 2015 ;20(6) :1606-1611 

A5. Unlu A, Nayır E, Kırca O, Ozdogan M. Ganoderma lucidum (reishi mushroom) and cancer JBUON 2016 ;21(4) : 792-798

A6. Unlu A, Nayir E, Kalenderoglu MD, Kirca O, Ozdogan M. Curcumin (Turmeric) and cancer JBUON 2016 ; 21(5) : 1050-1060

A7. Nayir E, Tanriverdi O, Karakas Y, Kilickap S, Turhal NS, Avci N, Okutur K, Koca D, Erdem D, Abali H, Yamac D, Bilir C, Kacan T. Tendency of cancer patients, and their relatives to use internet for health-related searches : Turkish Oncology Group (TOG) Study. JBUON 2016 ; 21(3) :714-719

A8. Eras N, Nayir E, Arican A, Bahar L, Guler M, Akbas E. TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. Int J Clin Exp Med 2016 ;9(6) :11756-11763

A9. Nayir E, Koyuncu MB, Esin E, Turker I, Tanriverdi O, Uysal M, Er O, Demir A, Akman TT, Pilanci KN, Paydas S, Kocar M, Saip P, Kilickap S, Turhal S, Kacan T. Attitudes of cancer patients after diagnosis : How cancer affects social life ? (Turkish Oncology Group Study) JBUON 2016 ; 21(5)

A10. Unlu A, Nayir E, Kirca O, Ay H, Ozdogan M. Ginseng and cancer. JBUON 2016 ; 21(6): 1383-1387

A11. Bilir C, Yıldız I, Bilici A, Ucar M, Berk V, Yıldız Y, Yazıcı O, Imamoglu GI, Karadurmus N, Pilancı KN, Arpacı E, Tanrıverdi O, Karcı E, Temiz S, Nayir E, Oktay E, Dal P, Petekkaya I, Varim C, Cinemre H. Is Change in Hemoglobin Level a Predictive Biomarker of Tyrosine Kinase Efficacy in Metastatic Renal Cell Carcinoma? A Turkish Oncology Group Study. Cancer Invest. 2017 Apr 21;35(4):248-255

A12. Oktay E, Levent M, Gelincik H, Aktaş G, Yumuk F, Koral L, Arpacı E, Keser M, Alkan A, Karcı E, Karadurmuş N, Değirmencioğlu S, Turan M, Uyetürk U, Cabuk D, Avcı N, Toprak Ö, Ergen A, Urvay S, Bayman E, Petekkaya E, Nayir E, Paydas S, Yavuzsen T, Senler FC, Yaren A, Barutca S, Sahinler İ, Ozyılkan Ö, Tanrıverdi Ö. Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Cancer Educ. 2018 Nov 16. 

A13. Değirmenci S, Tanrıverdi Ö, Menekşe S, Doğan M, Hacıoğlu M, Oktay E, Erdem D, Arpacı E, Uluç BO, Turhal S, Yılmaz M, Pilancı KN, Sakin A, Araz M, Cokmert S, Özdemir Ö, Sen E, Nayir E. A retrospective analysis on first-line bevacizumab, cetuximab, and panitumumab-containing regimens in patients with RAS-wild metastatic colorectal cancer: A Collaborative Study by Turkish Oncology Group (TOG). JBUON 2019; 24(1): 136-142

A14. Sedef AM, Köse F, Sümbül AT, Besen AA, Hacıoğlu B, Günaldı M, Nayır E, Tanrıverdi Ö, Arpacı E, Abalı H, Özyılkan Ö. Addition of taxanes to combination chemotherapy in distal intestinal gastric cancer is more benefical than proximal ones: A multicenter restrospective study of Turkish Oncology Group. JBUON 2019; 24(2): 1-6

B. Emerging Sources Citation Index’e Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B1. Akca M, Ata A, Nayir E, Erdogdu S, Arican A. Impact of Surgery Type on Quality of Life in Breast Cancer Patients J Breast Health 2014;10:222-8

B2. Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. Türk Onkoloji Dergisi 2014;29(4):181-182

B3. Nayır E, Aygün S, Ata A, Arıcan A. Relationship Between IL-18 and Bone Metastasis in Female Breast Cancer Turk J Oncol 2016;31(1):10-14

B4. Unlu A, Nayır E, Ay H, Kırca O, Ozdogan M. Aloe vera and cancer. Turk J Oncol 2016;31(2):68-72

B5. Vatansever M, Bozkurt FM, Dinc E, Yılmaz EB, Nayir E, Sari AA, Yildirim O, Kara T. Orbital metastasis of multiple myeloma: Case report. Turk J Ophthalmol 2016;46:148-150

B6. Nayir E, Keskin O. Do We Initiate Chemotherapy at an Early Stage of Hormone-Sensitive Metastatic Prostate Cancer? Turk J Oncol 2016;31(4)

C. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 

C1. Nayır E, Sezgin O, Altıntaş E, Üçbilek E, Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2012;11(2): 58-62

C2. Altintas ZM, Altintas E, Sezgin O, Edgunlu TG, Ucbilek E, Nayir E, Barlas IO, Erdal ME. The Effect of Genetic Variations of Methylene Tetrahydropholate Reductase Gene Polymorphisms on Ribavirin-Induced Anemia in Hepatitis C Patients. J Liver: Dis Transplant 2013;2:1

C3. Altintas E, Altintas ZM, Sezgin O, Ucbilek E, Nayir E, Erdal ME, Polat A, Orekeci G. Polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase gene: Their impact on liver steatosis and fibrosis of chronic hepatitis c patients. Open Journal of Gastroenterology 2014;4:73-80

C4. Nayir E, Koyuncu MB, Erdogdu S, Ata A, Yılmaz IA, Arican A. Stiff Person Syndrome in a patient with pancreatic adenocarcinoma: An unusual paraneoplastic syndrome. J hum rhythm 2015;1(3):123-126

C5. Nayir E, Arican A. Kanser ve insulin direnci, antidiyabetikler ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların kanserde etkileri ve kullanımı. Türkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics 2015;3(3):36-43

C6. Nayir E. A Rarely Seen Hepatic Tumor: Epithelioid hemangioendothelioma. Ulutas Med J. 2016;2(1):59-62

C7. Nayir E. Pathogenesis of bone metastasis. Journal of Oncological Science 2016;1:13-16

C8. Tabakan F, Nayir E, Arican A. Clinical and pathological evaluation of histopathological subtypes in patients with non-Hodgkin’s lymphoma Eur Res J 2016;2(1):52-61

C9. Unlu A, Kirca O, Ozdogan M, Nayir E.  High – dose vitamin C and cancer. Journal of Oncological Science 2016;1:10-12

C10. Nayir E, Köşeci T, Arican A. Bilateral meme kanseri ve mide metastazı: Olgu sunumu. Acta Oncol Tur. 2016;49(3): 232-234

C11. Nayir E, Karacabey B, Kirca O, Ozdogan M. Electronic cigarette (e-cigarette) Journal of Oncological Science 2016;2:16-20

C12. Nayir E, Ata A, Erdogdu S, Salman T, Sungur MA, Abali H, Arican A. A snapshot of residents in medical oncology in Turkey: A Nationwide survey on profile and key problems. Journal of Oncological Science 2016;2:21-24

C13. Kacan T, Nayir E, Altun A, Kilickap S, Babacan NA, Ataseven H, Kaya T. Antitumor activity of sorafenib on colorectal cancer. Journal of Oncological Science 2016;2: 53-57

C14. Nayir E, Ermis E. Chemoradiation of pancreatic carcinoma. Journal of Oncological Science 2016;2: 43-47

C15. Karaytug MO, Gurbuz M, Nayir E, Tamam L. Cancer and psychosocial support. J hum rhythm 2016;2(3):103-108

C16. Bilir C, Yıldız İ, Bilici A, Ucar M, Berk V, Yıldız Y, Yazıcı O, İmamoğlu Gİ, Karadurmuş N, Pilancı KN, Arpacı E, Tanrıverdi Ö, Karcı E, Temiz S, Nayır E, Oktay E, Dal P, Petekkaya İ, Yağmurkaya O, Varım C. Alteration of thyroid functions in patients with renal cell carcinoma treated with tyrosine kinase inhibitors; Turkish population study. J hum rhythm 2016;2(4):144-148

C17. Nayır E, Cor S, Altintas ZM, Buyukafsar K, Tiftik RN, Ata A, Arican A. Comparative investigation of antitumoral effectiveness of Rho-kinase inhibitor Y-27632, pravastatin and atorvastatin in anaplastic thyroid cancer cell culture. Journal of Oncological Sciences 3(2017):62-65

C18. Tanriverdi O, Barista I, Paydas S, Nayir E, Karakas Y. Oncologists’ Perspectives on Consolidation Radiation Treatment after Chemotherapy for Lymphomas: A Survey Study by the Lymphoma Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Nov 26;18(11):3149-3155.

C19. Petekkaya E, Petekkaya I, Nayır E, Altındag K. Is there an association between CRP levels and tumor size in breast cancer patients? Journal of Oncological Sciences 4(2018): 106-107

C20. Oktay E, Keskin Ö, Eyiler MF, Yersal Ö, Tanrıverdi Ö, Nayır E, Yalçın GD, Meydan N. Küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında hangi hematolojik parametreler yaşam süresinin belirteçleridir? Medical Journal of İzmir Hospital 2019;23(1):61-70

C21. Eker ED, Arıcan A, Arpacı RB, Nayır E, Ata A, Eras N, Yıldırım DD, Akbaş E. Potential effects of EGFR exon 21 L858R mutations in lung cancer. Medical Science and Discovery 2019;6(2):12-17

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

D1. Eras N, Akbas E, Nayır E, Arıcan A, Bahar L. TS1494DEL60 polymorphism and increased risk of developing breast cancer, MedicRes World Congress 2014;30 (Sözel bildiri)

D2. Ata A, Küçük A, Nayir E, Eskici S. Comparison of combined chemoradiotherapy regimens; Paclitaxel plus carboplatin and cisplatin plus etoposide for locally advanced non-small-cell lung cancer: A randomized phase III trial. Ann Oncol (2016) 27 (suppl_6): 1193P

D3. Eras N., Nayır E, Akbaş E. Evaluation of TNF-308 gene polymorphism in women with breast cancer living in Mersin. 1.International Mersin Symposium 2018; 139-140

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

E1. Sezgin O, Altıntaş E, Nayır E, Üçbilek E. Hp eradikasyonunda pantoprazol, amoksisilin ardından, pantoprozol, tetrasiklin, metronidazol, ardışık tedavisinin etkinliği, tek merkez sonucu. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID82: 108

E2. Altıntaş ZM, Altıntaş E, Sezgin O, Gökdoğan T, Üçbilek E, Nayır E, Barlas İÖ, Erdal ME. Hepatit C’li hastalarda interferon ve ribavirin tedavisine bağlı anemide tek karbon metabolizmasındaki genetik kusurların etkisi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID54: 17 (Sözel bildiri)

E3. Altıntaş E, Altıntaş ZM, Sezgin O, Üçbilek E, Nayır E, Erdal ME. MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı? 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID179: 17 (Sözel bildiri)

E4. Nayır E, Sezgin O, Üçbilek E, Altıntaş E. Mersin’de çalışan pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri 27.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Antalya, Kasım 2010; 21(3):36 (Sözel bildiri)

E5. Erdoğdu S, Nayır E, Özgür A, Avcı E, Kara T, Gürses İ, Arıcan A. Nadir bir olgu: İntrakraniyal Kondrosarkom. 9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. KKTC, Eylül 2012; O42

E6. Eser ZE, Erdoğdu S, Boztepe B, Nayır E, Kara T, Arıcan A. İmatinib’e bağlı nadir bir yan etki; Tedaviye dirençli hipotiroidi. 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2012; PS196: 282

E7. Ata A, Nayır E, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanları’nın Profili. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; S17: 114 (Sözel bildiri)

E8. Arıcan A, Ata A, Nayır E, Abalı H. Türkiye’de onkoloji uzmanları kemoterapi maliyetlerini önemsiyor mu? 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; EP 67: 171

E9. Erdoğdu S, Arıcan A, Nayır E, Ata A, Boztepe B, Yılmaz İA. Pankreas kanserli bir hastada nadir bir paraneoplastik sendrom; Stiff-Person Sendromu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; EP 110: 190

E10. Erdoğdu S, Nayır E, Ata A, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Akça Z, Sungur MA, Arıcan A. Baş – boyun non-hodgkin lenfomalarının klinik, patolojik ve tedaviye yanıt analizi. 3.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2012; P27

E11. Erdoğdu E, Nayır E, Mermi E, Cirit A, Özgür A, Arıcan A. Akciğer kanserinde nadir bir metastaz yeri; Sağ ventrikül. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. Kapadokya, Mart 2013; P21

E12. Erdoğdu E, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Apaydın FD, Sezgin O, Arıcan A. Sorafenib alan hepatosellüler kanserli hastaların klinik ve tedaviye yanıt analizi. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P174: 136

E13. Erdoğdu E, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Arıcan A. Metastatik kolorektal kanserde ilk basamakta FOLFİRİ-Setüksimab tedavisi ile tam yanıt. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P246: 167

E14. Nayır E, Köşeci T, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Osteosarkomlu bir hastada orbita metastazı: Olgu sunumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P496: 281 – 282 

E15. Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P 659: 357

E16. Nayır E, Erdoğdu S, Kaleağası H, Arıcan A. Hodgkin Lenfoma’da Spinoserebellar Ataksi: Olgu Sunumu. 4.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2013; PS 03: 76

E17. Nayır E, Erdoğdu E, Arıcan A. Bilateral meme kanserinde mide metastazı: olgu sunumu 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2013; P181: 278

E18. Erdoğdu S, Nayır E, Gürsoy D, Arpacı R, Ayan E, Kara E, Arıcan A. Nadir bir olgu: Bifazik malign mezotelyoma. 23.Ulusal Patoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2013; P893: 379-380

E19. Çor S, Nayır E, Altıntaş ZM, Büyükafşar K, Tiftik N, Erdoğdu S, Ata A, Sezer E, Arıcan A. Anaplastik tiroid kanseri hücre kültüründe Rho-kinaz inhibitörü olan Y-27632 ile pravastatin ve atorvastatinin tek ve kombine kullanımlarının antitümöral etkinliğinin araştırılması. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; S03: 294 (Sözel bildiri)

E20. Abalı H, Karaca B, Turna H, Sağlam EK, Coskun HŞ, Turhal S, Özkan M, Sevinç A, Demir G, Budakoğlu B, Işıkdoğan A, Nayır E, Arıcan A, Engin H, Kılıçkap S, Coşkun U, Uluç BO, Harputluoğlu H, Er Ö, Kavgacı H, Elkıran T, Çelik İ. Çok merkezli Türk Onkoloji Grubu MelanomTürk kayıt çalışması;Türkiye profili. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; S32: 316 (Sözel bildiri)

E21. Kılıçkap S, Tural D, Akman T, Nayır E, Petekkaya İ, Ürün Y, Kertman N. Kanser hastalarında nutrisyon desteği: Ne biliyoruz, Ne yapıyoruz? 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P073: 379

E22. Nayır E, Erdoğdu S, Arıcan A. İnternet üzerinde kanser hakkındaki araştırma eğilimleri. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 127: 414

E23. Nayır E, Esin E, Türker İ, Tanrıverdi Ö, Uysal M, Er Ö, Demir A, Akman TT, Pilancı KN, Paydaş S, Koçar M, Saip P, Kılıçkap S, Turhal S. Kanserli hastalarda tanı sonrası hasta tutumları: Kanser sosyal yaşamı ne kadar etkiliyor? (Türk Onkoloji Grubu) 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 130: 416-417

E24. Erdoğdu S, Muallaoğlu S, Nayır E, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Yılmaz E, Sezer EY, Özyılkan Ö, Arıcan A. Ekstranodal baş – boyun non-Hodgkin lenfomaların klinik ve tedavi yanıt değerlendirmesi. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P215: 469-470

E25. Nayır E, Aygün S, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Meme kanserinde IL-18 ile kemik metastazı arasındaki ilişki. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 238: 484

E26. Akbas E, Arıcan A, Bucak Ö, Nayır E, Eker E, Ata A, Erdoğan N. EGFR geni exon-21 L858R mutasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanma riskine olası etkileri. 36.Ulusal Solunum 2014 Kongresi. İzmir, Ekim 2014; TP009: 140 (Sözel bildiri)

E27. Akbaş E, Nayır E, Erdoğan NE, Arıcan A, Bahar L, Bucak Ö, Kul S. İnterlökin 1 beta C-31T gen polimorfizmi ile meme kanserine yakalanma riski arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi 2014; 29 (Suppl 1) (11.Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi, 2014)

E28. Saip P, Keskin S, Kemal Y, Menekşe S, Çabuk D, Tanrıverdi Ö, Ürün Y, Nayır E ve arkadaşları. Türkiye’de geriatrik onkoloji hastalarının poliklinik başvuru oranları ve klinik özellikleri; Çok merkezli çalışma. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; P345: 486 

E29. Nayır E. Meme kanserinin internet üzerinde araştırma eğilimleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; S38: 252 (Sözel bildiri)

E30. Kılıçkap S, Çelik L, Houssein B, Nayır E. Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; P679: 644

E31. Akbaş E, Nayır E, Bucak Ö, Arıcan A, Yolal D, Eser K, Uzun K, Eker ED, Erdoğan NE. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde EGFR Ekzon 19 747-750 delesyonunun araştırılması. 37.Ulusal Solunum Kongresi 2015; TP116: 113 (Sözel bildiri)

E32. Tabakan F, Nayır E, Arıcan A. Non-Hodgkin Lenfomalı Hastaların Histopatolojik Alt Tiplerinin Klinik ve Patolojik Değerlendirilmesi. 2.Ege Hematoloji ve Onkoloji Kongresi. İzmir 2016; P65:180

E33. Nayır E, Tanrıverdi Ö, Karakaş Y, Kılıçkap S, Turhal S, Avcı N, Okutur K, Koca D, Erdem D, Abalı H, Yamaç D, Bilir C, Kaçan T. Türkiye’de onkoloji hasta ve yakınlarının internet bilgiye ve hizmete ulaşma amaçlı kullanım alışkanlıkları (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya 2016; S12: 158 (Sözel bildiri)

E34. Bilir C, Yıldız İ, Uçar M, İnanç G, Yıldız Y, Berk V, Karadurmuş N, Tanrıverdi Ö, Pilancı KN, Arpacı E, Nayır E, Dal P, Petekkaya İ. Metastatik renal hücreli karsinomada tirozin kinaz kullanırken gelişen hemoglobin yüksekliği pozitif prediktif bir belirteç olabilir mi ? (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016:143 (En iyi çalışmalar, Sözel bildiri)

E35. Tanrıverdi Ö, Barışta İ, Paydaş S, Nayır E, Karakaş Y. Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi hekimlerinin kemoterapi sonrası PET-BT’de tam yanıtlı Non-Hodgkin ve Hodgkin lenfomalı olgularda konsolidasyon radyoterapisi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016; S07: 152 (Sözel bildiri)

E36. Nayır E, Ata A. Epiteloid Hemanjioendotelyoma: Nadir görülen karaciğer tümörü 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016; P308: 577

E37. Nayır E, Hacıoğlu B, Alkan A, Beşiroğlu M, Yıldırım N, Koca D, Tanrıverdi Ö, Erdem D, Karadurmuş N, Yazıcı O, Arpacı E, Eren T, Oktay E, Bilir C, Dal P, Akın M, Çınkır HY, Junushova B, Şen E, Petekkaya İ, Turhal S, Karakaş Y, Kemal Y, Kılıçkap S, Paydaş S. Temozolomid yan etki profili, Türkiye verileri (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;P130:374

E38. Karadurmuş N, Paydaş S, Öcal R, Yıldız B, Nayır E, Doğan M, Sümbül AT, Sürmeli Z, Barışta İ, Ferhanoğlu B, Özgür G, Ertürk İ, Özaydın Ş, Petekkaya İ, Üskent N. Relaps / refrakter lenfoma olgularında bendamustin tedavisinin etkinliği, Türkiye verileri (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;S013:232 (Sözel bildiri)

E39. Ata A, Küçük A, Nayır E, Eskici Ş. Comparison of combined chemoradiotherapy regimens; Paclitaxel plus carboplatin and cisplatin plus etoposide for locally advanced non-small-cell lung cancer: A randomized phase III trial. 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;S017:235 (Sözel bildiri)

F. Ulusal bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar

F1. Kanser ve Epidemiyoloji Prevansiyon Çalışma Grubu: Literatür Özeti: Bugüne kadar yapılan , halen devam eden, ve planlanan önemli çalışmalar. 9. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 21.11.2013, Antalya

F2. Kanser ve Epidemiyoloji Prevansiyonu Çalışma Grubu: Yürümekte olan çalışmalarda son durum. 10.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 07.11.2014, Antalya

F3. Kanser hastalarının kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 13.11.2015, Antalya

F4. Yeni Gelenler Meme Kanserini Yenecek. Hedef Kanser 2015 Kongresi, 04.04.2015, Kıbrıs

F5. Akciğer Kanseri Tedavi Algoritmalarının Oluşturulması: Tanısal Değerlendirme. 09.01.2016, İstanbul 

F6. Kanserde risk etkenleri. 5.Bursa Eğitim Günleri & 1.Bursa Onkoloji Günleri, 02.04.2016, Bursa

F7. Metastatik prostat kanseri tanılı hastalarda ilk hat kemoterapi maksimum androjen blokajı kombinasyonu, Seçilmiş hastalara uygularım. 2.Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 18.03.2016, İzmir

F8. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin sosyal medyadaki yeri. 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 27.03.2016, Antalya 

F9. Kullanageldiğimiz Antikorlar Yetersiz mi? Hedef Kanser 2016 Kongresi, 15.04.2016, Kıbrıs

F10. Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Grubu: Tamamlanmış ve Yürüyen Çalışmaların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 28.10.2016, Antalya

F11. Genç Araştırmacılar Grubu: Tamamlanmış ve Yürüyen Çalışmaların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 28.10.2016, Antalya

F12. Nano Partikül Nedir? Temel Onkoloji Kursu II, 20.11.2016, Adana

F13. Üçlü negatif meme kanseri. 3.Ege Hematoloji ve Onkoloji Kongresi, 18.03.2017, İzmir

F14. Kanser Hastalarında Destek Tedaviler. 3.İlaç ve Tedavi Kongresi 2017, 27.05.2017, Antalya

F15. Hepatosellüler kanser tedavisinde standartlar. Gençlerle Onkolojiye Bakış Kongresi 2018, 17.02.2018, Antalya 

F16. GDO Meselesi. 4.İlaç ve Tedavi Kongresi 2018, 22.09.2018, Kıbrıs

Öğr.Gör. Önder ÖZTÜRK

Öğr.Gör. Önder ÖZTÜRK, Akademisyen Araştırmacı, Programcı. Dumlupınar Üniversitesi Matematik mezunudur. Matematik öğretmenliği icra ederken ikinci lisansını Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden almıştır. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik “Sıfır Toplamlı 3×3 oyunların çözümleri için bazı grafiksel metotlar” üzerine çalışma gerçekleştirmiştir. Yapmış olduğu tez ile röntgen cihazlarından elde edilen görüntülerin 3 boyutlu modellenmesinde matematiksel olarak elde ettiği başarılar ile 2 boyutlu röntgen görüntülerinden 4 boyutlu hareketli görüntüler elde etmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Uzaktan eğitimde yüz yüze yapılan sınavlarda, optik okuyucu makinalarına olan gereksinimi ortadan kaldırmak için görüntü işleme yazılımı yardımıyla sonuçların elde edilmesinde çok hızlı bir yöntem geliştirmiş ve öğrencilerin kendilerine ait cevap kağıtlarını incelemelerine olanak sağlamıştır. Hemşirelere yönelik hazırlanan Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı ve Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gelişimsel bakım kurslarının düzenlenmesi ile 3000’den fazla hemşireden oluşan topluluğa başkanlık etmektedir. Sağlık alanında özellikle nöron hücreleri üzerine modelleme yapmakta ve BAP projeleri yürütmektedir. Sağlık alanında uygulama ve modelleme üzerine matematiksel araştırmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yapay zekaya dayalı çalışmalarda danışmanlık yapmaktadır. Ülkemizin ilk akademik sağlık yapay zekâ dergisi olan ‘’Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial İntelligence in Health Science)’’ danışmanlarından birisidir. TABİPİM adında yeni nesil hekimlik anlayışı üzerinde İnovatif Tıp Teknolojileri alanında aktif olarak çalışmaktadır. Yazılım ve Sistem Mühendisliği alanında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim UYGUN

Prof. Dr. İbrahim Uygun, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Anne ve babası Kütahyalıdır. 1987 yılında Üsküdar İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Aynı yıl Çapa Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında tamamladı. 1993-1995 yılları arasında Artvin/Şavşat/Veliköy Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini yaptı. 1995-1998 yılları arasında ise Beykoz Belediyesi’nde kurum tabibi olarak çalıştı.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimine başladı ve 2004 yılında Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu.

2004 yılının Ekim ayında Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak göreve başladı. Şubat 2006 tarihinde de aynı hastanenin Başhekimliği görevine atandı. Temmuz 2009 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve atandı. 2009-2010 yılları arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü.

2011 yılında Sick Kids Çocuk Hastanesi, Toronto, Kanada’da, Toronto Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ile Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalları’nda gözlemci doktor olarak deneyimlerini arttırdı.

3 Ekim 2013’te Çocuk Cerrahisi Doçenti oldu. 2013-2014’te Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak çalışmıştır. Mayıs 2019’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndaki görevinden ayrılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’na Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmış ve halen bu halen bu görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Uygun’un ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 59 makalesi, uluslararası 1 adet kitap bölümü yazarlığı ve 2 adet davetli konferans konuşmacılığı vardır. 43 uluslararası makalesinin 22’sinde Birinci İsimdir ve bunlardan 11’i SCI (6 adet) ve SCI Expended (5 adet) Dergilerde yayınlanmış Klinik (6 adet) ve Deneysel (5 adet) Araştırma Makaleleridir. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 16 makalesinin 6’sında birinci isim olup ayrıca uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulan toplam 96 bildirisi (42’sinde Birinci İsim) bulunmaktadır. 50’nin üzerinde uluslararası hakemli dergide hakemlik yapmaktadır.

Dr. Uygun Özofagus hastalıkları (kostik özofajit, özofagus atrezisi, akalazya), Epidermolizis Bülloza, travma, yenidoğan cerrahisi ve yoğun bakım ile ilgilenmekte ve İngilizce (iyi) bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Başarıları ve Ödülleri:

Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Başhekimliği sırasında (2006-2009) 6 olan Yoğun Bakım yatak sayısını 55’e çıkardı. MR, Tomografi, Floroskopi, Mamografi dâhil tüm Görüntüleme Hizmetleri başlattı. Nükleer Tıp Merkezini kurdu. Kalp ve Damar Anjiografi Merkezi kurup Açık Kalp Ameliyatlarını başlattı. Bu çalışmalarından dolayı çalıştığı her iki Vali tarafından Takdir Belgesi’ne layık görüldü. Başhekimliği sırasında aynı zamanda mesleğine de devam etti, 5 yılda 3500’ün üzerinde ameliyat gerçekleştirdi. Birçok yenidoğan bebeği ameliyat etti. Çalışma ve gayretleri ile Sağlığa Emek Verenler 2009 Türkiye Ödülü’ne hak kazandı.

Aldığı Ödül ve Takdir Belgeleri:

 1. Takdir Belgesi, Kütahya Valiliği, Osman AYDIN, Kütahya Valisi, 15 Mart 2007.
 2. Takdir Belgesi, Kütahya Valiliği, Şükrü KOCATEPE, Kütahya Valisi, 26 Haziran 2007.
 3. Sağlığa Emek Verenler 2009 Türkiye Ödülü, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK), 4 Mayıs 2009.
 4. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri:

A001.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Esophageal transplantation in the rat. J Pediatr Surg 2013;48:1670-5. (SCI, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A002.   Uygun İ, Arslan MŞ, Aydoğdu B, et al: Fluoroscopic balloon dilatation for caustic esophageal stricture in children: An 8-year experience. J Pediatr Surg 2013;48:2230-4. (SCI, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A003.   Uygun İ, Otcu S, Özekinci S, et al: Dilated ureter for esophageal substitution: A preliminary experimental study in the rat. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2014;38:92-8. (SCI, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A004.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Efficacy and safety of endoscopic laser lithotripsy for urinary stone treatment in children. Urol Res 2012;40:751-5. (SCI, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A005.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Magnetic compression ostomy as new cystostomy technique in the rat: Magnacystostomy. Urology 2012;79:738-42. (SCI, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A006.   Uygun İ: Peripherally inserted central catheter in neonates: a safe and easy insertion technique. J Pediatr Surg 2016;51:188-91. (SCI, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A007.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: Clinico-epidemiological study of caustic substance ingestion accidents in children in Anatolia: The DROOL score as a new prognostic tool. Acta Chir Belg 2012;112:346-54. (SCI exp, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A008.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Magnetic compression ostomy for simple tube colostomy in rats-magnacolostomy. Adv Clin Exp Med 2012;21:301-5. (SCI exp, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A009.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Transumbilical scarless surgery with thoracic trocar: Easy and low-cost. J Korean Surg Soc 2013;84:360-6. (SCI exp, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A010.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Magnetic compression gastrostomy in the rat. Pediatr Surg Int 2012;28:529-32. (SCI exp, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A011.   Uygun İ, Okur MH, Otcu S, et al: Peripherally inserted central catheters in the neonatal period. Acta Cir Bras 2011;26:404-11. (SCI exp, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A012.   Uygun İ: Caustic oesophagitis in children: prevalence, the corrosive agents involved, and management from primary care through to surgery. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2015;23:423-32. (SCI exp, birinci isim, derleme)

A013.   Uygun İ, Bayram S: Corrosive ingestion managements in children. Esophagus 2020;17:365-75. (SCI exp, birinci isim, derleme)

A014.   Uygun İ, Okur H, Fırat U, et al: An infantile splenic hemangiopericytoma case treated with partial splenectomy. Fetal Pediatr Pathol 2012;31:248-53. (SCI, birinci isim, olgu sunumu)

A015.   Uygun İ, Okur MH, S.Otcu: Axial torsion and gangrene of Meckel’s diverticulum: The first infantile case report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33:898-900. (SCI exp, birinci isim, olgu sunumu)

A016.   Uygun İ, Arslan MŞ, Otcu S: Congenital pubic sinus: Clarified nomenclature. J Coll Physicians Surg Pak 2013;23:767-8. (SCI exp, birinci isim, editöre mektup)

A017.   Uygun İ, Zeytun H, Otcu S: Immediate primary anastomosis for isolated oesophageal atresia: A single-centre experience. Afr J Paediatr Surg 2015;12:273-9. (Pubmed, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A018.   Uygun İ: Combined percutaneous and transurethral lithotripsy for forgotten ureteral stents with giant encrustation. Nephrourol Mon 2013;5:847-8. (PubMed, birinci isim, editöre mektup)

A019.   Uygun İ, Otcu S, Aydoğdu B, et al: Total esophageal avulsion at the esophagogastric junction after blunt trauma. Case Rep Surg 2013;2013:265073. (PubMed, birinci isim, olgu sunumu)

A020.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: The first report of an intraperitoneal free-floating mass (an autoamputa-ted ovary) causing an acute abdomen in a child. Case Rep Surg 2012;615734. (PubMed, birinci isim, olgu sunumu)

A021.   Uygun İ: Percutaneous gastrostomy performed with a magnetic tipped nasogastric tube. Acta Medica Mediterranea 2014;30:1175. (SCI Exp, birinci isim, editöre mektup)

A022.   Uygun İ, Basuguy E, Zeytun H, et al: Ectopic adrenal tissues at orchidopexy in children: A case series. Ped Urol Case Rep 2014;1(6):1-4. (Birinci isim, olgu sunumu)

A023.   Okur MH, Uygun İ, Arslan MŞ, et al: Traumatic Diaphragmatic Rupture in Children. J Pediatr Surg 2014;49:420-3. (SCI, ikinci isim, özgün klinik araştırma)

A024.   Okur MH, Karaçay S, Uygun İ, et al: Amyand’s hernias in childhood (a report on 21 patients): A single-centre experience. Pediatr Surg Int 2013;29:571-4. (SCI exp, üçüncü isim, özgün klinik araştırma)

A025.   Okur MH, Uygun İ, Güneş H, et al: A seven-year-old boy with a tumour on his right upper leg. Turk Arch Ped 2012;47:225-7. (SCI exp, ikinci isim, olgu sunumu)

A026.   Kıyan G, Uygun İ, Karadağ B, et al: Foreign body aspiration in children. Kulak Burun Boğaz İhtis Derg 2004;12:128-33. (PubMed, ikinci isim, özgün klinik araştırma)

A027.   Okur MH, Arslan MŞ, Arslan S, Aydoğdu B, Türkçü G, Goya C, Uygun İ, et al: Gastrointestinal tract duplications in children. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014;18:1507-12. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A028.   Öztürk H, Öztürk H, Terzi EH, Özgen U, Duran A, Uygun İ: Protective effects of rosmarinic acid against renal ischaemia/reperfusion injury in rats. J Pak Med Assoc 2014;64:260-5. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A029.   Güneş A, Uygun İ: Is every stone urinary stone? A rare case of stone. Ped Urol Case Rep 2014;1(2):18-20. (İkinci isim, olgu sunumu)

A030.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Perforation of Meckel’s diverticulum by foreign body. J Pak Med Assoc 2014;64:826-7. (SCI Exp, olgu sunumu)

A031.   Basuguy E, Arslan S, Zeytun H, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Uygun İ: Acute abdomen caused by spontaneous perforation of the urinary bladder in childhood: Report of one case. Ped Urol Case Rep 2015;2(1):7-11. (Olgu sunumu)

A032.   Arslan MS, Basuguy E, Zeytun H, Arslan S, Aydogdu B, Okur MH, Ozkir M, Ibiloglu I, Uygun İ: A rare cause of intestinal obstruction in infants: ileum duplication cyst and literature review. Case Rep Gastrointest Med. 2015;2015:362478. (PubMed, olgu sunumu)

A033.   Arslan MŞ, Arslan S, Uygun İ: A rare cause of ileus in an infant: a case of gossypiboma. J Pak Med Assoc 2015;65:1245-6. (SCI Exp, üçüncü isim, editöre mektup)

A034.   Okur MH, Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Goya C, Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, et al: Management of high-grade renal injury in children. Eur J Trauma Emerg Surg 2017;43:99-104. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A035.   Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Arslan MŞ, Basuguy E, İçer M, Goya C, Okur MH, Uygun İ, Çiğdem MK, Önen A, Otcu S: Predicting pseudocyst formation following pancreatic trauma in pediatric patients. Pediatr Surg Int 2016;32:559-63. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A036.   Aydoğdu B, Okur MH, Arslan S, Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, İçer M, Goya C, Uygun İ, Çiğdem MK, Önen A, Otcu S. The adrenal gland: an organ neglected in pediatric trauma cases. Urol J 2016;13:2916-9. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A037.   Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Özkır M, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ: A case of isolated female epispadias and our approach to treatment. Afr J Urol 2016;22:193-5. (Özgün klinik araştırma)

A038.   Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, İbiloğlu İ, Uygun İ, Yılmaz A, Tan İ, Toprak G: Cordycepin prevents postoperative formation of intra-abdominal adhesions in a rat model: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017;23:273-8. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A039.   Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, Çiğdem MK, Önen A, Otcu S: Single-port laparoscopic surgery technique in children using glove-port and conventional rigid instruments. Indian J Surg 2018;80:327-32. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A040.   Arslan MŞ, Zeytun H, Arslan S, Basuguy E, Okur MH, Aydoğdu B, Goya C, Uygun İ, Otcu S: Operative and nonoperative management children with abdominal gunshot injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2018;24:61-5. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A041.   Lv Y, Shi Y; Scientific Committee of the First International Conference of Magnetic Surgery (Member Uygun İ): Xi’an consensus on magnetic surgery. Hepatobiliary Surg Nutr 2019;8:177-8. (SCI, Konsensus)

A042.   Lv Y; Task Force Members (Member Uygun İ): Recommendations and best practices in the field of magnetic surgery. Chinese Medical Journal 2020;133:1981-2. (SCI Exp, Konsensus)

A043.   Arı B, Kuyubaşı SN, İnal S, Uygun İ, Öner SK: Bilateral iliac osteotomy in symphisis pubis diastasis together with extrophia vesicalis: A case report and literature review. Journal of Medical Cases Updates 2021;1:4-9. (Olgu sunumu)

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

B001.   Uygun İ, Deniz M, Unay Demirel Ö, et al: Sıçan Sepsis Modelinde Asimetrik Dimetilarginin’in Rolü. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2010;24:126-34. (Birinci isim, özgün deneysel araştırma)

B002.   Uygun İ, Dağlı TE: Çocuklarda Damar Yolu. Klinik Çocuk Forumu Dergisi 2004;6-13. (Birinci isim, derleme)

B003.   Uygun İ, Keleşoğlu Sİ, Doğan N, et al: Çocukta nadir bir Meckel divertikül komplikasyonu: Aksiyal torsiyon ve gangren-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42:16-8. (Birinci isim, olgu sunumu)

B004.   Uygun İ, Keleşoğlu Sİ, İşler B, et al: Konjenital pubik sinüs: Dorsal üretral duplikasyon’un bir çeşidi. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42:19-21. (Birinci isim, olgu sunumu)

B005.   Uygun İ, İşler B, Keleşoğlu Sİ, et al: Çocukta mesane içinde suprapubik kateter düğümlenmesi ve kopmasına bağlı yabancı cisim: Ardışık nadir komplikasyonlar. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42:22-4. (Birinci isim, olgu sunumu)

B006.   Doğan N, Usca ZN, Ünal D, Uygun İ, et al: Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TİB)’nin komplikasyonları. ŞEH Tıp Bülteni 2009;43:107-11. (Dördüncü isim, özgün klinik araştırma)

B007.   Savcı A, Narcı A, Şen TA, Uygun İ, et al: Geleneksel uygulamaların karın ağrısı tanısı üzerine etkileri. Kocatepe Tıp Dergisi 2008;9:5-10. (Dördüncü isim, özgün klinik araştırma)

B008.   Tuğtepe H, Uygun İ, Özel K, et al: Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2002;16:22-6. (İkinci isim, özgün klinik araştırma)

B009.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Arslan S, Uygun İ, et al: Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz. Dicle Med J 2014;41:151-5. (Beşinci isim, özgün klinik araştırma)

B010.   Arslan MŞ, Okur MH, Uygun İ, et al: Sünnet esnasında sürpriz: Prepisyum intakt distal hipospadias. Van Tip Dergisi 2014;21:34-6. (Üçüncü isim, özgün klinik araştırma)

B011.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, Çiğdem MK, Otcu S: Disfonksiyonel işemeli çocuklarda üriner biofeedback tedavisinin başarısı. Tıp Araştırmaları Derg; 2014: 12(3):108-12. (Sekizinci isim, özgün klinik araştırma)

B012.   Okur MH, Uygun İ, Otcu S, Siğa M: Epigastrik heterofagus ve omfalosel: nadir görülen bir olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2014;28:78-80. (İkinci isim,olgu sunumu)

B013.   Arslan S, Arslan MS, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, Otcu S: Çocuklarda dirençli ürinomun perkütan kateter veya üreteral stent ile tedavisi: olgu sunumu. Van Tıp Derg 2016;23:212-4. (Sekizinci isim, olgu sunumu)

B014.   Basuguy E, Arslan MS, Arslan S, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Önen A, Uygun İ, Otcu S: Distal hipospadias onarımı; klinik sonuçlarımız. Dokuz Eylül Üniv Tıp Fak Derg 2015;29:95-8. (Sekizinci isim, özgün klinik araştırma)

B015.   Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Zeytun H, Okur MH, Basuguy E, Karakaya AE, Uygun İ, Otcu S: Çocuklarda apandisit için risk faktörleri analizi: çok merkezli epidemiyolojik çalışma. Dicle Med J 2016;43:556-60. (Beşinci isim, özgün klinik araştırma)

B016.   Uygun İ: Çocuklarda korozif madde içimi: Güncel bir değerlendirme ve tedavi yaklaşımı. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(3):136-52. (Birinci isim, Derleme)

 

 

 1. Tıpta Uzmanlık Tezi:

Sıçan sepsis modelinde asimetrik dimetilarginin`in rolü. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tolga Emrullah DAĞLI, Marmara Üniversitesi, 2004.

 

Ç.         Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı:

Ç001    Uygun İ: Caustic substance ingestion in children: New management strategies versus traditional approaches. In: Allen J, Nouraei SAR, Sandhu GS, editors. Laryngology: A Case-Based Approach. 1st ed. USA: Plural Publishing; 2020. pp. 109-21.

 

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildirileri:

D001.   Uygun İ, İşler B, Doğan N: Experience with holmium laser lithotripsy in a child with renal calculi. Joint International Congress 10th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA) and 56th Annual International Congress of The British Association of Paediatric Surgeons (BAPS), Graz, Austria, 17-20 June 2009.

D002.   Uygun İ, Otcu S: Delayed primary anastomosis for pure esophageal atresia: is it an urban legend? 17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

D003.   Uygun İ, Otcu S: Fluoroscopic balloon dilatation for esophageal achalasia in children: a 7-year experience. 17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

D004.   Uygun İ, Otcu S: Management of esophageal perforation after balloon dilatation in children: an 11-year experience. 17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

D005.   Uygun İ: Magnetic compression ostomies. 1st International Congress of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 1-3 June 2018 (Davetli Konuşmacı ve Oturum Başkanlığı).

D006.   Uygun İ: Magnetic technique in ostomy procedures. 2nd International Conference of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 12-14 April 2019 (Davetli Konuşmacı).

D007.   Zeytun H, Uygun İ, Teğin S, Çal S, Otcu S: Laparoscopic Gastric Transposition In A Patient With Total Situs Inversus With Corrosive Burns (Video Presentation). 10th ESPES e-CONGRESS, Strasbourg, France, 18 September 2020.

 

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildirileri:

E001.   Tuğtepe H, Uygun İ, Özel ŞK, et al: Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde postoperatif sepsis insidansı ve risk faktörleri. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-11 Ekim 2001.

E002.   Kıyan G, Uygun İ, Ersu R, et al: Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15-19 Ekim 2002.

E003.   Uygun İ, Deniz M, Unay Ö, et al: Sıçan sepsis modelinde asimetrik dimetilarginin’in rolü. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8-11 Eylül 2004.

E004.   Uygun İ: Her taş üriner taş mı? Nadir bir taş olgusu. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1-4 Ekim 2005.

E005.   Tüfek A, Baysal Yıldırım Z, Karaman H, Ölmez Kavak G, Uygun İ, et al: Malign hipertermi şüphesi olan olguda TİVA. 16. Anestezi Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25-28 Mart 2010.

E006.   Uygun İ, Erdeniz A, Keleşoğlu Sİ, et al: Çocuklarda inguinal ektopik sürrenal dokular. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

E007.   Uygun İ, Siğa M, İşler B, et al: Çocuk üriner taş hastalığında holmiyum lazer litotripsi deneyimimiz. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

E008.   Uygun İ, Gürhan T, Karagülle H, et al: Kist hidatiğin tek başına medikal tedavisi dev kistlere de uygulanabilir mi? Evet ve hayır: vaka sunumu. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

E009.   Okur MH, Uygun İ, Otcu S, et al: Omfalosel ile birlikte epigastrik heteropagus olgusu. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-19 Mayıs 2011.

E010.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Çocuk üriner taş hastalığında holmiyum lazer litotripsi deneyimimiz. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 5-7 Nisan 2012.

E011.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Konjenital pubik sinüs: net bir adlandırma. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 5-7 Nisan 2012.

E012.   Bingöl H, Berent A, Katran G, Uygun İ, et al: Bir çocuk cerrahisi kliniğinde stomalı hastaların karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik girişimler. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E013.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Sıçanlarda özefagus transplantasyonu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E014.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Sıçanda manyetik kompresyon gastrostomy. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E015.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Sıçanlarda basit tüp kolostomi için manyetik kompresyon ostomi: magnakolostomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E016.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: Anadolu’da çocuklarda kostik madde alımı kazalarının kliniko-epidemiyolojik çalışması: yeni bir prognostik araç olarak DROOL skoru. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E017.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Sıçanda yeni bir sistostomi tekniği olarak manyetik kompresyon ostomi: magnasistostomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E018.   Uygun İ, Okur MH, Otcu S, et al: Yenidoğan döneminde periferik yerleştirilen santral kateterler. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E019.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Çocukta herni redüksiyonundan sonra reduction en masse: ilginç bir inguinal herni olgusu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E020.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: İki erkek çocukta Meckel divertikülünün aksiyal torsiyon ve gangreni: iki olgu sunumu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E021.   Uygun İ, Otcu S, Okur MH: Çocukta akut karına neden olmuş intraperitoneal serbest yüzen bir kitle (oto-ampüte over). 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E022.   Uygun İ, Otcu S, Okur MH: Özofagusun künt travma sonrası özofagogastrik bileşkeden tam avulsiyonu ve ayrılmasının yönetimi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E023.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Çocukta izsiz laparoskopik nefroüreterektomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E024.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Bir çocukta laparoskopik nefrolitotomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E025.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Çocuklarda izsiz laparoskopi yardımlı piyeloplasti. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E026.   Okur MH, Uygun İ, Aydoğdu B, et al: Situs inversus totalis ve duodenal atrezi birlikteliği. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012  

E027.   Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: İleoileal invajinasyonun nadir bir nedeni: heterotopik pankreas. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E028.   Okur MH, Uygun İ, Aydoğdu B, et al: Amyand hernili bir çocukta akut appendisitin laparoskopik tedavisi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E029.   Okur MH, Uygun İ, Aydoğdu B, et al: Yenidoğanda minimal izli laparoskopik piloromiyotomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E030.   Arslan MŞ, Okur MH, Canpolat F, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Süt çocuğunda nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni; gossypiboma. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E031.   Uygun İ, Otcu S, Özekinci S, et al: Özefagus replasmanı için dilate üreter: sıçanda deneysel bir ön çalışma. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E032.   Uygun İ, Arslan MŞ, Aydoğdu B, et al: Çocuklarda kostik özefagus darlığı için floroskopik balon dilatasyonu: 8 yıllık deneyim. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E033.   Uygun İ, Arslan MŞ, Otcu S, et al: İzole özefagus atrezisi için hemen primer anastomoz: tek merkez deneyimi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E034.   Okur MH, Uygun İ, Arslan MŞ, et al: Çocuklarda Travmatik diyafragma rüpturü. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E035.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Çocuklarda perkütan nefrolitotomi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E036.   Okur MH, Arslan MŞ, Uygun İ, et al: Çocukluk döneminde görülen gastrointestinal sistem duplikasyonlari; 21 olgu analizi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E037.   Okur MH, Karaçay S, Uygun İ, et al: Çocukluk çağında Amyand herniler (21 hastanın raporu): tek merkez deneyimi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E038.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Nekroze gezici dalakta skarsız transumbilikal cerrahi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E039.   Basuguy E, Arslan MŞ, Arslan S, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Önen A, Uygun İ, et al: Distal tip hipospadias onarım sonuçlarımız. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E040.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Disfonksiyonel işemesi olan çocukların biofeedback sonuçlarının analizi. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E041.   Okur MH, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, et al: Şiddetli renal travmalı çocuklara yaklaşım. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E042.   Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Çocuklarda mini PNL: Dicle Üniversitesi deneyimleri. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E043.   Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: 7 yaşındaki bir hastada mini (infant) PNL vakası. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E044.   Arslan MŞ, Okur MH, Arslan S, Zeytun H, Aydoğdu B, Basuguy E, Uygun İ, et al: Dişi epispadiası. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E045.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al. Çocuklarda dirençli ürinomun perkütan kateter veya üreteral stent ile tedavisi: olgu sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E046.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Single port varikoselektomi olgusu: ucuz ve minimal invaziv bir yöntem. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E047.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Single port laparoskopik orşidopeksi olgu sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E048.   Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, et al: Üreterosel olgularının tedavisi. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E049.   Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Üreterovezikal darlık zemininde gelişen ürolitiazis olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E050.   Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Renal Taşlarda PNL: Dicle Üniversitesi Deneyimleri. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E051.   Aydoğdu B, Okur MH, Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, C.Göya, Basuguy E, Uygun İ, et al: Çocuklarda künt travma sonrası adrenal bez yaralanmaları: klinik deneyim. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E052.   Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Nadir bir akut batın sebebi; Rapunzel sendromu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E053.   Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Uzun süre kalan port kataterlerinde nadir bir komplikasyon: katater deformasyonu ve kopma. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E054.   Arslan MŞ, Zeytun H,Arslan S, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: ileal duplikasyon kisti. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E055.   Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Okur MH, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Çocuklarda laparoskopik nefroüreterektomi deneyimimiz. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E056.   Arslan S, Zeytun H, Okur MH, Arslan MŞ, Basuguy E, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Çocukluk çağında kolesistektomi klinik deneyimlerimiz. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E057.   Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, Okur MH, Uygun İ, et al: Nekrotizan granülomatoz splenit’de parsiyel splenektomi: olgu sunumu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E058.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Zeytun H, Basuguy E, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Single port laparoskopi yardımı ile mezenter kisti eksizyonu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E059.   Zeytun H, Arslan MŞ, Arslan S, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: İnfant renal sistin taşında ultra-mini PNL olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E060.   Arslan MŞ, Zeytun H, Arslan S, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Pediatrik PNL olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E061.   Basuguy E, Zeytun H, Arslan MŞ, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Single port laparaskopiyle varikoselektomi olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E062.   Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Yenidoğan olguda PUV ablazyonu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E063.   Uygun İ, Arslan S, Basuguy E, et al: Dev izole böbrek kist hidatiğinde torasik trokar tekniği ile transumbilikal izsiz cerrahi. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E064.   Okur MH, Arslan S, Zeytun H, Arslan MŞ, Basuguy E, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Çocuklarda urakus kistli 8 olgunun analizi. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E065.   Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Alabalık U, Uygun İ, et al: İnguinal dermoid kist rüptürün kontrlateralde inguinal herni ile ayrıcı tanısı. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E066.   Arslan S, Basuguy E, Zeytun H, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Uygun İ, et al: Çocuklarda over patolojisi nedeniyle cerrahi işlem yapılan hastaların analizi. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E067.   Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Okur MH, Uygun İ, et al: Nonpalpable testiste tanı ve tedavide laparoskopi: klinik sonuçlarımız. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28-31 Ekim 2015.

E068.   Uygun İ, Akdeniz S, Basuguy E, Otcu S: Çocuklarda balon dilatasyonu sonrası özofagus perforasyonlarının yönetimi: 11 yıllık deneyim. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E069.   Uygun İ, Çal S, Bayram S, Aydoğdu B, Otcu S: Torasik trokar ile yapılan transumbilikal skarsız cerrahi için W sling sütür tekniği: kolay ve güvenli. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E070.   Uygun İ, Çal S, Arslan S, Otcu S: Çocuklarda özofageal akalazya için floroskopik balon dilatasyonu: 8 yıllık deneyim. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E071.   Arslan MŞ, Basuguy E, Arslan S, Zeytun H, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, S Otcu: Single port laparoskopik appendektomi sonuçlarımız: 6 Yıllık deneyimlerimiz. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E072.   Akdeniz S, Uygun İ, Bayram S, Çal S, Otcu S: Retroperitoneal lenfoma ön tanılı bir çocukta Castleman Hastalığı: bir olgu sunumu. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E073.   Uygun İ, Bayram S, Arslan MŞ, Otcu S: Emzik: Çocukta alışılmadık intestinal obstrüksiyon nedeni. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E074.   Uygun İ, Bayram S, Zeytun H, Otcu S: İzole özofagus atrezisi için geciktirilmiş veya hemen primer onarım: hangisi şehir efsanesi? 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E075.   Basuguy E, Çimen H, Arslan S, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Zeytun H, Uygun İ, Otcu S: Çocuklarda özofagus kaçakları yönetimi: 29 hastanın analizi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E076.   Uygun İ, Akdeniz S, Bayram S, Çal S, Otcu S: Çocukta alışılmadık intestinal obstrüksiyon nedeni: bayram şekeri. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E077.   Uygun İ, Bayram S, Bayrak NA, Otcu S: Dev gastrik trikobezoarların gizli izli laparoskopik çıkartılması. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E078.   Aydoğdu B, Basuguy E, Zeytun H, Arslan S, Arslan MŞ, Akdeniz S, Okur MH, Uygun İ, Önen A, Otcu S: İki yaş altı çocuklarda üst üriner sistem taşlarına yaklaşım: klinik deneyim. 8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25-28 Mayıs 2017.

E079.   Basuguy E, Okur MH, Zeytun H, Aydoğdu B, Arslan S, Uygun İ, MK Çiğdem, Otcu S: Stoma komplikasyonları; 10 yıllık deneyim. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25-28 Ekim 2017.

E080.   Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, Önen A: Çocuklarda mesane taşı cerrahisinde hangi yaklaşım tercih edilmeli? 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Adana, Türkiye, 3-6 Mayıs 2018.

E081.   Aydoğdu B, Bayram S, Basuguy E, Zeytun H, Arslan S, Okur MH, Uygun İ, Önen A: Üreterosel de tedavi yaklaşımı: klinik deneyimimiz. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Adana, Türkiye, 3-6 Mayıs 2018.

E082.   Teğin S, Uygun İ, Taşdemir B, Yılmaz ED, Çal S, Otçu S: İleal tubuler duplikasyon: tekrarlayan rektal kanamalı hastada geç tanı nedenleri. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24-27 Ekim 2018.

E083.   Uygun İ, Zeytun H, Teğin S, Karaduman E, Otçu S: Epidermolizis büllozalı çocuklarda özofagus darlığının floroskopik balon dilatasyonu: tek adımda mı, yoksa çok adımda mı? 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E084.   Uygun İ: Manyetik Cerrahi. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E085.   Zeytun H, Uygun İ, Teğin S, Çal S, Otçu S: Total situs inversuslu korozif yanıklı hastada laparoskopik gastrik transpozisyon (video sunumu). 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E086.   Uygun İ, Zeytun H, Basuguy E, Azizoğlu M, Otçu S: Özofagus replasmanı: 10 yıllık klinik deneyimimiz. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E087.   Uygun İ, Zeytun H, Bayram S, Aydoğdu B, Otçu S: Gazsız karın grafili özofagus atrezilerinin yönetimi: 10 yıllık klinik deneyimimiz. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E088.   Uygun İ, Eryiğit Ç: Appendikse yerleşen topuzlu iğnenin transumbilikal izsiz cerrahi ile appendiks korunarak çıkarılması: olgu sunumu. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E089.   Bayram S, Uygun İ, Basuguy E, Azizoğlu M, Otçu S: Umbilikal kord herni kesesine fistülize omfalomezenterik kanal açıklığı: nadir bir olgu. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

 

 1. Katıldığı Kursları:

F001.   İş Hekimliği Sertifikası Eğitim Kursu, İstanbul, Türkiye, 1995.

F002.   Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 26 Şubat–2 Mart 2001.

F003.   Deney Hayvanı ile Yapılan Araştırmalar; Atölye Çalışması Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 13 Mart 2001.

F004.   İstanbul Çocuk Cerrahisi Asistanları Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye, 2001.

F005.   Gastroözefageal Reflü Hastalığı ve Özefagus Striktürlerinin Tedavisi konulu Kollokyum/Workshop, Ege Pediatrik Toraks Derneği, İzmir, Türkiye, 18-19 Nisan 2003.

F006.   Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye, 2-3 Haziran 2003.

F007.   Wilms Tümörü Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 7 Mayıs 2004.

F008.   Çocuklarda Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Çalıştayı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep, Türkiye, 20-21 Eylül 2005.

F009.   Ulusal Çocuk Ürolojisi Güncelleştirme Kursu, Muğla, Türkiye, 1-4 Ekim 2005.

F010.   U.E.M.S. Sözlü Sınavının İlkeleri Konferansı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 11 Şubat 2006.

F011.   Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Onkoloji Kursu, Adana, Türkiye, 4-5 Kasım 2006.

F012.   Diksiyon Profesyonel Etkili Konuşma Sertifika Kursu, Kütahya, Türkiye, 15 Aralık 2007–15 Şubat 2008.

F013.   Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Canlı Ameliyatlı Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Kursu, Diyarbakır, Türkiye, 22-26 Aralık 2009.

F014.   Fetal Üropatilerde Prenatal ve Postnatal Takip ve Tedavi Yaklaşımı, Yöresel Pediatrik Üroloji Toplantıları Sürekli Eğitim Programı, Batman, Türkiye, 9 Ocak 2010.

F015.   Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye, 16-19 Mart 2010.

F016.   Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Kursu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye, 25-26 Ocak 2011.

F017.   VI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, 21-29 Mart 2011.

F018.   Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı, Diyarbakır, Türkiye, 30 Mart-1 Nisan 2011.

F019.   Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Uygulayıcı Kursu, Diyarbakır, Türkiye, 11-14 Haziran 2012.

F020.   Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi Kursu, Diyarbakır, Türkiye, 15 Haziran 2012.

F021.   Polytrauma Course, Milan, İtalya, 15th June 2016.

F022.   Masterclass Laparoscopy Course, Milan, İtalya, 15th June 2016.

F023.   Congenital Pulmonary Airway Malformation Course, Milan, İtalya, 17th June 2016.

F024.   10th EUPSA Central & Eastern European Course in Pediatric Surgery Challenges in Pediatric Gastrointestinal Surgery, İzmir, Türkiye, 17-18 Şubat 2017.

F025.   Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Kursu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017.

F026.   İnguinoskrotal bölge hastalıkları toplantısı, Hatay, Türkiye, 24 Mart 2018.

F027.   Yanık Kursu. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Ekim 2019.

 

 1. Katıldığı Kongre ve Sempozyumları:

G001.   19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-11 Ekim, 2001.

G002.   22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8-11 Eylül 2004.

G003.   23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21-24 Eylül 2005.

G004.   8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1-4 Ekim 2005.

G005.   24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Türkiye, 5-8 Kasım 2006.

G006.   2. e-Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 18-20 Ekim 2007.

G007.   25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24-27 Ekim 2007.

G008.   1. Kütahya Tıp Günleri, Kütahya, Türkiye, 22-23 Mart 2008.

G009.   2. Ulusal Sağlık Kurultayı, Sağlık 2008 Kongresi, Antalya, Türkiye, 9-13 Nisan 2008.

G010.   26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-18 Haziran 2008.

G011.   3. Eskişehir Pediatri Günleri-Neonatoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 27-28 Kasım 2008.

G012.   Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi 1. Cerrahi Günleri, Kütahya, Türkiye, 31 Ocak 2009.

G013.   Joint International Congress 10th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA) and 56th Annual International Congress of The British Association of Paediatric Surgeons (BAPS), Graz, Austria, 17th-20th of June 2009.

G014.   1. Güneydoğu Anadolu Göğüs Hastalıkları Günleri, Diyarbakır, Türkiye, 2-3 Ekim 2009.

G015.   Sağlık Yöneticileri Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 30-31 Ocak 2010.

G016.   Yenidoğan Nörolojisi Kursu Programı ve Çocuk Nörolojisinde Beslenme Yöntemleri Toplantısı, Diyarbakır, Türkiye, 15 Mayıs 2010.

G017.   28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

G018.   3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 5-7 Nisan 2012.

G019.   30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

G020.   31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

G021.   6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

G022.   33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28-31 Ekim 2015.

G023.   17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

G024.   34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

G025.   Böbrek Nakli (Renal Transplantasyon) Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 30 Kasım 2016.

G026.   35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25-28 Ekim 2017.

G027.   Özofagus Atrezisi – Ameliyat Sonrası Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 Nisan 2018.

G028.   Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları-1, Adıyaman, Türkiye, 7 Nisan 2018.

G029.   1st International Congress of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 1-3 June 2018 (Davetli Konuşmacı ve Oturum Başkanlığı).

G030.   Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları-2, Diyarbakır, Türkiye, 22 Eylül 2018.

G031.   2nd International Conference of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 12-14 April 2019 (Davetli Konuşmacı).

G032.   Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları-3, Şanlıurfa, Türkiye, 4 Mayıs 2019.

G033.   37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

G034.   10th ESPES e-CONGRESS, Strasbourg, France, 18 September 2020.

 

 1. Yönettiği Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Primer özefagus atrezisi sonrası anastamoz kaçaklarının yönetimi. Araş. Gör. Dr. Hasan ÇİMEN, 2014.

 

 1. Hakemlik yaptığı makaleler:

I001.    Presentation of a child with Ehlers-Danlos Syndrome type-IV with acute abdomen. Balkan Medical Journal, (SCI Exp), 2012.

I002.    Jejunal carcinoma successfully detected by capsule endoscopy and balloon endoscopy: a case report. Journal of Clinical Case Reports, 2012.

I003.    Splenic hemangiopericytoma in a one-month-old infant. Journal of Pediatric Surgery, (SCI), 2012.

I004.    A unique complication of urethral catheterization: pubic hair-associated bladder calculi. Urologia Internationalis, (SCI Exp), 2012.

I005.    Urethral stricture and stone: their coexistence and management. Current Urology, 2013.

I006.    Paediatric corrosive poisoning in southwest of Iran: epidemiological and socio-cultural aspects. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, (SCI Exp), 2013.

I007.    Comparison of epidural and spinal anesthesia for transurethral resections. Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences, 2014.

I008.    Cardiovascular dysphagia: a case series and review of the literature. Digestive Diseases and Sciences, (SCI), 2014.

I009.    Urea loss characterization at room temperature of air contact human urine. International Journal of Agricultural Policy and Research, 2014.

I010.    Risk of malignancy and need for surgery in pediatric patients with Turner’s and Morris’ Syndrome: a multicenter survey. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2014.

I011.    Management of neonatal ovarian cysts: laparoscopic aspiration and minimally invasive surgery. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2014.

I012.    Vulvovaginitis as a risk factor for the degree of labial adhesions in prepubertal girls with labial fusion. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2014.

I013.    Fluoroscopically guided balloon dilatation for treating congenital esophageal stenosis in infants and children. Korean Journal of Radiology, (SCI Exp), 2014.

I014.    Pylephlebitis: a late onset appendectomy complication. International Research Journal of Surgery, 2014.

I015.    Cystoureteroscopy with holmium laser lithotripsy in a patient with 6-years indwelling D-J stent. Saudi Medical Journal, (SCI Exp), 2014.

I016.    Caustic ingestion in children: a systematic review and meta-analysis. Saudi Medical Journal, (SCI Exp), 2014.

I017.    An interesting case of conservative treatment of urinary stones. Asian Journal of Urology, 2015.

I018.    Central airway stent insertion–endoscopic and fluoroscopic guided techniques. Annals of Otolaryngology and Rhinology, 2015.

I019.    Endoscopic features and eosinophil density are associated with food ımpaction in adults with esophageal eosinophilia. Digestive Diseases and Sciences, (SCI), 2015.

I020.    Laparoscopic removal of auto-amputated adnexa in infants and neonates. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2015.

I021.    Infantile photosensitivity: neonatal lupus. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2015.

I022.    Low AMH in pediatric cancer survivors in the early years following gonadotoxic therapy. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2015.

I023.    Results of balloon dilations in 46 cases of caustic esophageal stricture in children. Journal of Pediatric Surgery, (SCI), 2015.

I024.    Single-site percutaneous vesicoscopy access for extraction of bladder urolithiasis after enterocystoplasty. Journal of Urology and Research, 2015.

I025.    Peripherally inserted central versus umbilical catheters as primary access in preterm neonates. Pediatrics, (SCI), 2015.

I026.    Ganglioneuroma of the bladder: case report and literature review. Pediatric Urology Case Reports, 2015.

I027.    Ureteral wall ınjury during ureteroscopy and analysis of the predisposing factors. Renal Failure, (SCI Exp), 2015.

I028.    Does epididymal anomaly affects the ındex fertility in patients with cryptorchidism. SM Journal of Pediatric Surgery, 2015.

I029.    Is percutaneous nephrolithotomy safe and feasible in toddlers? Urology Journal, (SCI Exp), 2015.

I030.    Endoscopic management of esophageal stenosis in children: new and traditional treatments. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2015.

I031.    The gastric tube method of esophageal bypass: improving the Postlethwait method. British Journal of Medicine and Medical Research, 2016.

I032.    Fundoplication success is associated with the brainstem injury in neurologically impaired children. Balkan Medical Journal, (SCI Exp), 2016.

I033.    Endoscopic features and eosinophil density are associated with food impaction in adults with esophageal eosinophilia. Digestive Diseases and Sciences, (SCI), 2016.

I034.    Forgotten long-term indwelling ureteral stent with stone formation: A case report and review of the literature. Expert Review of Medical Devices, (SCI Exp), 2016.

I035.    Rate of oophorectomy for benign indications in a children’s hospital: influence of a gynecologist. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2016.

I036.    True congenital cysts of the pancreas in the newborn and infant. Clinics in Surgery, 2016.

I037.    Post-traumatic urethrocutaneous fistula with pelvic fracture in a child: a case report. Pediatric Urology Case Reports, 2016.

I038.    Hepato biliary ascariasis with pancreatitis in a young child. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I039.    Unusual cause of neonatal intestinal obstruction: left paraduodenal hernia. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I040.    Preliminary assessment of sacral transcutaneous electro stimulation in pediatric patients undergoing colorectal surgery. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I041.    Apert Syndrome: case presentation. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I042.    Disappearing surgical ureteral reimplantation: national data from 2003-2013. Urology, (SCI), 2016.

I043.    The outcome of percutaneous nephrolithotomy with intravenous catheter access as a treatment for renal stone disease in children. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I044.    Is percutaneous nephrolithotomy safe and feasible in toddlers? Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I045.    A comparison of RIRS and PNL for the management of renal stone burden that measure 2 to 4 cm diameter. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I046.    A prospective non-randomised study on the use of antibiotic prophylaxis with ciprofloxacin or phosphomycin in flexible cystoscopy. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I047.    Platelet-to-lymphocyte ratio: new factor for predicting systemic inflammatory response syndrome after percutaneous nephrolithotomy. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I048.    Urinary stones in male patients over 50 years in the north of Iran: what are the most common predisposing metabolic abnormalities? Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I049.    Treatment of complete anal stricture after diverting colostomy for Fournier’s gangrene: a case report. World Journal of Clinical Cases, 2016.

I050.    Inadvertent ingestion of tongue piercing jewelry: report of a case, literature review and recommendations. World Journal of Radiology, 2016.

I051.    Comparison of extracorporeal shock wave lithotripsy versus ureteroscopy holmium laser lithotripsy in the management of ureteral stones: a cost effectiveness analysis. Medical Surgical Urology, 2016.

I052.    Application of hot compress with medicinal salt packets in peripherally inserting central catheter. BMC Complemantary and Alternative Medicine, (SCI Exp), 2017.

I053.    Relationship of cardiac structures and functions with adiponectin, C-reactive protein and interleukin-6 levels in obese children. Dicle Medical Journal, 2017.

I054.    Baclofen treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder: an internet survey. Journal of Nutrition and Obesity, 2017.

I055.    Biliary lithiasis associated with the use of ceftriaxone for gastroenteritis in children: case report and literature review. Pediatric Surgery: Clinics in Surgery, 2017.

I056.    Congenital esophageal stenosis due to tracheobronchial remnants: a case report and mini-review of literature. SAJ Case Reports, 2017.

I057.    Predictive value of cortical transit time on MAG3 for surgery in antenatally detected unilateral hydronephrosis due to ureteropelvic junction stenosis. Urology, (SCI), 2017.

I058.    Nephrocutaneous fistula: an unusual presentation of xanthogranulomatous pyelonephritis. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I059.    Quantitative mineralogical composition of calculi and urine abnormalities for calcium oxalate stone formers – the single-center results. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I060.    The use of concomitant immunomodulators with adalimumab therapy in pediatric Crohn’s disease. World Journal of Diabetes, 2017.

I061.    A novel technique of abdominal wall nerve block for laparoscopic colostomy: rectus sheath block with transperitoneal approach. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2017.

I062.    Comparative assessment of efficacy and safety of different treatment for de novo OAB children: a systematic review and network meta-analysis. Asian Journal of Urology, 2017.

I063.    Submucosal hematoma: a new distinctive sign during urgent upper digestive endoscopy for ammonia ingestion. BMC Gastroenterology, (SCI Exp), 2017.

I064.    Use of endoscopic balloon dilation for benign esophageal stenosis in children: our 11 years’ experience. Endoscopy International Open, 2017.

I065.    Chemical burn injury secondary to airbag deployment: A case report and literature review. Journal of Medicine and Surgery, 2017.

I066.    Utility of endoscopic dilatation and stent placement to treat refractory esophageal strictures induced by caustic injury in children. Turkish Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2017.

I067.    Safety and viability of totally tubeless ambulatory percutaneous nephrolithotomy (APCNL) in the fast paced world. The Open Urology and Nephrology Journal, 2017.

I068.    Evaluation of ESWL–induced renal injury based on urinary biomarkers levels. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I069.    The effect of local anesthetic agent infiltration around nephrostomy tract on postoperative pain control after percutaneous nephrolithotomy. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I070.    Are the stone density and location useful parameters that can determine the endourological surgical technique for kidney stones that are smaller than 2 cm? Prospective randomized controlled trial. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I071.    Anastomotic strictures after repair of esophageal atresia: timing of dilatation during the first two postoperative years. The Surgery Journal, 2017.

I072.    Disabling outcomes after peripheral vascular catheter insertion in newborn patient: a case of medical liability? American Journal of Case Reports, 2017.

I073.    Gastrojejunal anastomosis in rats using the magnetic compression technique. Scientific Reports, (SCI), 2018.

I074.    Improved visualization of peripherally inserted central catheters on chest radiographs of neonates using fractional multiscale image processing. BMC Medical Imaging, (SCI Exp), 2018.

I075.    Cholecystoduodenostomy case report- a solution for a sticky situation. BMC Pediatrics, (SCI Exp), 2018.

I076.    Evaluation of the efficacy of tranexamic acid in reducing blood loss in percutaneous nephrolithotomy: a randomized clinical trial. Urology Journal, (SCI Exp), 2018.

I077.    The efficacy of N-acetylcysteine against renal oxidative stress after extracorporeal shock wave treatment: an experimental rat model. Urology Journal, (SCI Exp), 2018.

I078.    The feasibility, safety, and efficacy of the preemptive indwelling of double-J tubes in percutaneous nephrolithotomy surgery. Urology Journal, (SCI Exp), 2018.

I079.    Efficacy of biological agents in stricturing Crohn’s disease: a retrospective cohort study. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2018.

I080.    Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis with severe ventilatory dysfunction World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2018.

I081.    Efficacy of traction, using a clip-with-thread, for esophageal endoscopic submucosal dissection of lesions with submucosal fibrosis in an ex vivo pig surgical training model dysfunction. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2018.

I082.    Endoscopic balloon dilatation is an effective management strategy in patients of caustic gastric outlet obstruction – 15 year single centre experience. Endoscopy International Open, 2018.

I083.    A retrospective study of catheter-related thrombosis using the central vein catheters for the ulcerative colitis patients. Journal of Clinical Gastroenterology and Treatment, 2018.

I084.    N-acetylcysteine attenuates the matrix metalloproteinase-9-transforming growth factor-tissue inhibitors of metalloproteinases-1,3 pathway and reverses bleomycin induced lung fibrosis. World Journal of Experimental Medicine, 2018.

I085.    Strategies in the management of failed neck anastomosis in pharyngo esophageal reconstructions after corrosive injury esophagus. Journal of Advances in Medicine and Medical Research, 2018.

I086.    Carotid anastomosis using diode lasers of different wavelengths and the evaluation of the arterial wall resistance in swine. International Journal of Vascular Surgery and Medicine, 2018.

I087.    Sıçanlarda oluşturulan testiküler iskemi reperfüzyon hasarı üzerine CoQ10 desteğinin matriks metalloproteinaz ve proinflamatuarlar stokinler üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Hakemliği, 2018.

I088.    Percutaneous retrieval of a PICC fragment via femoral vein by snare technique in a three-year-old boy: A case report. BMC Cardiovascular Disorders, 2019.

I089.    Application value of nomogram and prognostic factors of gastric cancer patients who underwent D2 radical lymphadenectomy. BMC Gastroenterology, 2019.

I090.    Enterocolitis in neutropenic patients: Radiological and clinical prognostic factors. BMC Medical Imaging, 2019.

I091.    Inferior vena cava obstruction in Budd-Chiari syndrome: a comparative study of rapid quantitative phase-contrast MRI and MRV. BMC Medical Imaging, 2019.

I092.    18 F- FDG PET/CT-derived parameters predict clinical stage and prognosis of esophageal cancer. BMC Medical Imaging, 2019.

I093.    Gallbladder duplication in two cases. Dicle Medical Journal, 2019.

I094.    Predictive factors of neonatal mortality in intensive neonatal care unit at Goma eastern democratic republic of Congo. Journal of Paediatrics and Neonatal Disorders, 2019.

I095.    Prevalence study of femoral head avascular necrosis and evaluating mutual connection between injury and viral infections: clinical analysis and brief review. Journal of Pharmaceutical Research International, 2019.

I096.    Corrosive arytenoiditis and esophagitis due to alkaline agent ingestion. Pediatrics and Neonatology, 2019.

I097.    Bladder dysfunction and urinary tract infection caused by abdominal pseudocyst with a ventriculoperitoneal shunt: Case report with literature review. Pediatric Urology Case Reports, 2019.

I098.    Influence of body mass index on the composition of urinary calculi. Urology Journal, 2019.

I099.    Safety and effectiveness of externalized ureteral catheter in tubeless percutaneous nephrolithotomy. Urology Journal, 2019.

I100.    The clinical application of puncture frame in establishing the percutaneous nephroscopic channel guided by ultrasound. Urology Journal, 2019.

I101.    A Moyamoya patient with intracranial hemorrhage after percutaneous coronary intervention: A case report. World Journal of Clinical Cases, 2019.

I102.    Penta challenging carcinoma esophagus presenting as central airway obstruction: Collaborative approach. World Journal of Clinical Oncology, 2019.

I103.    Silicone-covered biodegradable magnesium stent for treating benign esophagus stricture in rabbit model. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I104.    Efficacy of cryotherapy as a primary endoscopic ablation modality for dysplastic Barrett’s esophagus and early esophageal neoplasia: A systematic review and meta-analysis. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I105.    TRPM8 facilitates proliferation and immune evasion of esophageal cancer cells. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I106.    Emergency surgery for acute gastric dilatation-volvulus in young adult with mental retardation: A case report. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I107.    Radiofrequency ablation for Barrett’s oesophagus related neoplasia with the express catheter – initial experience and patient outcomes from the United Kingdom and Ireland. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I108.    Percutaneous gastrostomy compared with self-expandable metal stent insertion for the treatment of elderly patients with esophageal cancer and dysphagia. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I109.    Efficacy of laparoscopic and open radiofrequency ablation for spleen-preserving treatment in children with spleen rupture. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I110.    Conduit Necrosis Following Esophagectomy: an up-to-date literature review World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2019.

I111.    Large esophageal schwannoma: en-bloc resection with primary closure by esophagoplasty. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2019.

I112.    A new surgery method for treating a stage IV gastric cancer patient with gastrorrhagia following gastoscope biopsy: a case report. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2019.

Anvar Ahmedov

Doğum Tarihi: 19 ağustos 1983

Doğum Yeri: Kırgızistan , Oş şehri

Uyruğu        : Türkiye Cumhuriyeti

Medeni Hal :  Evli ve 2 çocuk babası 

Mecburi hizmet: Ağrı Devlet Hastanesi 2013-2016 

Askerlik       : Türkiye’de Muaf, Kırgızistan’da yaptı.

Eğitim  : 

2007-2012 İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi Plastik , Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ABD ve El Cerrahi Bilim Dalı

2006-2007   Gazi Üniversitesi , TÖMER 

2000-2006 Oş Devlet Üniversitesi , Oş Tıp Enstitüsü ,Kırgızistan( lisans diploma agno: 4.7/5)

1990-2000 Oş  Şehri 8 nolu Devlet Fen Lisesi (lise diploma notu agno:5/5)

Yabancı Diller 

Rus Dili     : İyi derecede ( YDS mevcut Z0GUUNM7 )

İngliz Dili  : İyi Derecede  (YDS mevcut VTGD0BU2) (YÖKDİL puan 76.250  FNAVPQ3NTZ)

KURS , SEMİNERLER ve KONGRELER

 • • Klasik Masaj Kursu Oş Tıp Enstitüsü 2005 
 • • East Carolina University, Kuala-Lumpur University of Science and Technology East Malaysia  , Osh State University, Chine Agricultural University: “Virtual İnternational Studies” . Osh state University April 18  2006
 • • Türkçe Öğrenim , Araştırma ve Uygulama Merkezi( TÖMER) 11.09.2006-22.06.2007
 • • Türk Cerrahi Derneği “Temel Cerrahi Eğitim “ 23.05.2009
 • • EPCD “Kış Toplantısı” 26-27 Aralık 2009
 • • Estetik Plastik Cerrahi Derneği 15. Ulusal Kongresi 15-16 Ocak 2011
 • • 8. Cerrahpaşa Plastik  Cerrahi Günleri: “Flep Cerrahisi” Sempozyumu 27-28 Mayıs 2011
 • • Çene Yüz Cerrahları Derneği 1. Ulusal Kongresi 29 Nisan – 01 Mayıs 2011
 • • İstanbul İnternational Rhinoplasty Course 22-24 June 2011 İstanbul 
 • • Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 

14-18 Eylül 2011 İzmir 

 • • Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği V. Rinoplasti Kursu 10-12 Mayıs 2012 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 
 • • 9. Cerrahpaşa Plastik  Cerrahi Günleri: “ Yüz Rekonstruksiyonu “ 1-2 Haziran 2012 İstanbul
 • • “4th international Eurasian Aesthetic Surgery Course” 16-19 June 2012 İstanbul
 • • Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı

31 Ekim-4 Kasım 2012 Antalya Rixos

 • • “Saç Ekim Kursu” katılımcı belgesi 31 Ekim 2012 Antalya Rixos.
 • • 41 PRECD Ulusal Kurultayı 26-30 Ekim 2019 Samsun, Türkiye. 
 • • 14. Ulusal Yara Kongresi 12-15 Aralık Antalya, Türkiye
 • • 14.Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu,İleri Kurs 6-7 Aralık 2019. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi

DENKLİK 

Yükseköğretim Yürütme  Kurulu 03.06.2009 tarihli kararıyla diploma denkliği verildi.

Çalıştığım Kurumlar

 • • 2007-2012    İstanbul Tıp Fakültesi –Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi ABD ve El cerrahi BD  İstanbul/Türkiye
 • • 2012-2013    Kolan British Hospital – Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi Uzmanı   Lefkoşa /KKTC
 • • 2013-2016    Ağrı Devlet Hastanesi- Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi Uzmanı  ( Klinik sorumlusu) Ağrı/Türkiye
 • • 2016- 2018   Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi Uzmanı ( Klinik Sorumlusu)Kütahya/Türkiye.
 • • 2018-halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ABD, Anabilim Dalı Başkanı. Dr.Öğr. Üyesi.

Bilimsel Faaliyet 

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • •  E Hocaoğlu, SV Kuvat, B Özalp, A Akhmedov, Y Doğan, E Kozanoğlu, FS Mete, M Erer. Foreign body penetrations of hand and wrist: a retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.,  2013;19:58-64.
 • • ZU Bali, E Sır, A Ahmedov , L Aydemir,  M Güngör, A Aksoy.  A novel method to prevent complications of nasal osteotomy: matress suture which traverses lateral walls and septum.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(6):324-8
 • • Yavuz Keçeci , Zulfukar Ulas Bali, Anvar Ahmedov & Levent Yoleri. Angular artery island flap for eyelid defect reconstruction. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery Pages. 1-5. Punlished online: 05 Aug 2019
 • • AhmedovA, Aras B, Sevim M, Aksu İ, Kabay Ş. A Fournier’s Gangrene Case Due to Misplaced Urethral Catheter and Urethroplasty with SaphenousVein and Singapore Flap. JReconstrUrol2018;8(2):61-4
 • • Fatih Oghan, Muhammet FatihTopuz, Anvar Ahmedov. Reconstruction of Nasal Defects in Patients with Non-Melanocytic Skin Cancers. İnt Open Acce Otolary 2019; 3(1):1-5
 • • Zulfikar Ulas Bali, Anvar Ahmedov, Burak Özkan, Mustafa Mazican, Yavuz Keçeci. Inferior Gluteal Artery Perforator Flap for Closure of Sacral Defects after Pilonidal Sinus Surgery. Turk J Plast Surg 2019;27:9-13.
 • B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
  • • A Ahmedov, Y Ahmedov. Obezite Merkezine Başvuran Kadınların Tanımlayıcı Özellikleri ve Klinik Deneyimlerimiz. Uluslararsı ve ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 2019 Çeşme, İzmir (Tam metin sözlü bildiri). 
  • • Y Ahmedov, A Ahmedov. Determination of fall risks of patients hospitalized in the emergency department. Uluslararsı ve ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 2019 Çeşme, İzmir (Poster bildirisi). 
  • • A Ahmedov. Maksillofasiyal fraktürlerde postoperatif komplikasyonların retrospektif analizi. Erciyes Universitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2019 Kayseri,Türkiye. (Tam metin sözlü bildiri)
  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  • • Aydin A, Meyzin I, Serin DA, Ahmedov A, Bicer A. The satisfactory effects of the other operations with carpal tunnel operation of the same hand. Hand Microsurg. 2012; 1(2): 43-48.

      D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • • E Hocaoglu, SV Kuvat, A Ahmedov, B Özalp, E Güven, M Erer., 32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. konferansı dahilinde “32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi.” bildiri kitapçığındaki “El ve Elbileğinin Yabancı Cisim Penetrasyonlarına Genel Bakış ve İlginç Olgularımızdan Örnekler.”, E22 pp., Trabzon, Türkiye, Eylül, 2010. (Bildiri Sunumu)
  • • Ulaş Bali, Emin Sır, Anvar Ahmedov, Melike Güngör, Alper Aksoy, Ahmet Seyhan. “Atelsiz Rinoplasti”. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 36. Ulusal Kurultayı.  İstanbul, Türkiye , 29 Ekim -1 Kasım 2014. Kongre Kitabı: s.48(Serbest Bildiri)
  • • Atakan Aydın, İbrahim Meyzin, Anvar Ahmedov, Derya Aytop Serin, Ahmet Biçer, Metin Erer, Safiye Özkan, Zeynep Hoşbay. “Aynı Elde Karpal Tünel Operasyonu Birlikte Yapılan Diğer Operasyonların Hasta Memnuniyetine Etkisi”. İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi ABD. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. 19-22 Mayıs 2010, Antalya. Kongre kitabı:S-55 s.80 (Sözlü Bildiri)
  • • Dr. Atakan Aydın, Dr. Sevgi Kurt Yazar, Dr. İbrahim Meyzin,  Dr. Anvar Ahmedov, Dr. Yunus Doğan. “Hipoplastik Başparmakta Tedavi Seçenekleri”. İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi ABD. Türk Plastik  Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  33. Ulusal Kurultayı . Çeşme Sheraton Otel – İzmir.14-18 Eylül 2011. Kongre Kitabı: OP-072 s.70. (Serbest Bildiri).
  • • Anvar Ahmedov, Yeşim Ahmedov, Burcu Özdemir. Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Tarafından 1 Yıl Süre ile Takip Edilen 70 Yaş Üstü Basınç Yaralı Hastaların Klinik Özellikleri ve Yara Durumları ile İlgili Retrospektif Bir Çalışma. 14. Ulusal Yara Kongresi 2019 Antalya,Türkiye. (Sözlü Bildiri)

E. Kongrelerde sunulan posterler:

  • • Ulaş Bali, Anvar Ahmedov. “Saddle Nose Deformiteli Hastanın Septal Kıkırdak Grefti ile Onarımı”. Ağrı Devlet Hastanesi Plastik Rek+onstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ağrı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 36. Ulusal Kurultayı.  İstanbul, Türkiye , 29 Ekim -1 Kasım 2014. Kongre Kitabı: P394 s.130( Poster)
  • • Dr. Hüseyin Elbey, Dr. İbrahim Meyzin, Dr. Anvar Ahmedov, Dr. Burhan Özalp, Dr. Atakan Aydın. “Fleksör Carpi Ulnaris Origolu Palmaris Longus Tendonu (Nadir bir olgu sunumu)”. İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi ABD. Türk Plastik  Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  33. Ulusal Kurultayı. Çeşme Sheraton Otel – İzmir.14-18 Eylül 2011. Kongre Kitabı: PP118 s.110(Elektronik Poster)
  • • Burak Özkan, Ulaş Bali, Anvar Ahmedov. “Ağrı İilinde Karpal Tuneli Nedeniyle  Opere Edilen Hastaların Sosyodemografik Olarak İncelenmesi”. Ağrı Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ağrı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 38. Ulusal Kurultayı. Antalya Gloria Otel 27-30 Ekim 2016. Kongre Kitabı(Poster).
  • • Anvar Ahmedov, Sermin Umay Tok, Furkan Karabulut. Epidermal büyüme faktörünün diyabetik ayak arterlerinin üzerindeki pozitif etkisi serbest doku nakli için yeterli kan akımı sağlar mı? doppler usg ile süreç takibi. 14. Ulusal Yara Kongresi 2019 Antalya,Türkiye.(Poster )
  • • Anvar Ahmedov, Sercan Şimşek, Furkan Karabulut. Multipl Myelomda Deri Tutulumu: Olgu Sunumu. 14. Ulusal Yara Kongresi 2019 Antalya,Türkiye.(Poster)
  • • Anvar Ahmedov, Furkan Karabulut. Nadir görülen büyük boyutta deri tutulumu olan Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (Poster Sunumu)
  • • Anvar Ahmedov, Hasan Emre Aydın. Siyahi hastada bazosquamous ca’nın lokal nüks ve metastaz olgusu. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (Poster Sunumu)
  • • Anvar Ahmedov, Furkan Karabulut. Dupuytren Kontraktüründe El Palmar Bölge Defektinde El Dorsalinden Ven Transpozisyonu Ve Ulnar Arter Perforator Serbest Flep İle Rekonstruksiyon. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (E-Poster)
  • • Anvar Ahmedov. Nadir görülen iyi huylu cilt eki tümörü – Spiradenoma. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (E-Poster)

 

F. Kitap. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Anvar Ahmedov. Bölüm 1. Orofasial Ağrı Anatomisi. Akademisyem Kitatabevi 2019. Orofasial, Baş ve Boyun Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım.

Anvar Ahmedov. Bölüm 11Ağız Bölgesi Ağrısında Maksillofasiyal Cerrahinin Ağrı Yönetimi. Akademisyem Kitatabevi 2019. Orofasial, Baş ve Boyun Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım.

Tuba ERÜRKER ÖZTÜRK

Adı Soyadı: Tuba ERÜRKER ÖZTÜRK 

Derece

Bölüm/ Program

Üniversite

Yıl

Lisans- Yüksek Lisans

Tıp

Afyonkarahisar Üniversitesi

2002 – 2008

Uzman

İç Hastalıkları

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD

2009 – 2013

Yan Dal Uzmanlığı

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji  BD

2014 – 2018

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı : ANEMİ VE 50MM/SA ÜZERİNDE SEDİMENTASYON YÜKSEKLİĞİ OLAN HASTALARDA HASTALIK TANI DAĞILIMI

Prof. Dr. Ali KESKİN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prat. Dr.

İhsaniye Sağlık Ocağı  / Afyonkarahisar

22.09.2008-26.01.2009

Ar. Gör. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları AD / Denizli

02.02.2009-15.07.2013

Uzm. Dr.

Denizli Devlet Hastanesi, İç hastalıkları

15.07.2013-15.04.2014

Yan dal Ar. Gör. Dr

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD / Bursa

28.04.2014-20.03.2018

Uzm. Dr.

Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji

29.03.2018-27.11.2018

Uzm. Dr.

Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji

11.12.2018-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Gastroenteroloji Derneği
 2. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
 3. Klinik Enteral ve Nutrisyon Derneği

Ödüller ve Başarı Belgeleri

1-Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Uzmanlık Yeterlilik Sınavı. Başarılı. 2013.

2- İş yeri Hekimliği Belgesi. 2015.

3- Gastroenteroloji Yeterlilik Belgesi.Başarılı. 2017.

4- Akademika İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Eğimi. Başarılı. 2017.

5- Zbox Step Ödüllü Asistan Sunumu 2018 İkincilik ödülü.

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A01. Sarı İ, Türkçüer İ, Erürker T, Seyit M, Keskin A. Therapeutic plasma exchange in amitriptyline intoxication: Case report and review of the literature. Transfus Apher Sci. 2011 Oct;45(2):183-5. Epub 2011 Aug 26.

A02. Topsakal S, Yerlikaya E, Akın F, Kaptanoglu B, Erürker T. Relation with HOMA-IR and thyroid hormones in obese Turkish women with metabolic syndrome. Eat. Weight Disord., Vol. 17: N.1-2012.

A03. Topsakal S, Akın F, Yerlikaya E, Erürker T, Doğu H. Dehydroepiandrosterone sulfate levels in Turkish obese patients. Eat. Weight Disord (2014) 19: 261-265. Epub 2014 April 9.

A04. Topsakal S, Erürker T, Akın F, Yaylalı G, Yerlikaya E, Kaptanoglu B. Heel Pain and Comorbid Conditions in Obese  Patients. Journal of Musculoskeletal Pain, Vol.22(1):38-42, 2014.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B01. Topsakal S., Erürker T., Akın F., Yaylalı G, Yerlikaya E, Kaptanoglu B.Plantar Heel Pain and Relation with Different Diseases in Obese Turkish Patients. 15 th International and 14th European Congress of Endocrinology ( ICE/ECE 2012 ).P1279. 2012.

B02. Topsakal S, Akın F, Yerlikaya E, Erurker T. Effect of chronic obesity on liver functions. 18th European Congress on Obesity (ECO2011). Obesity reviews. T2:P.102. 2011.

B03. Topsakal S, Yerlikaya E, Akın F, Kantanoğlu B, Erurker T. Relation with HOMA-IR and thyroid hormones in obese Turkish women with metabolic syndrome. 18th European Congress on Obesity (ECO2011). Obesity reviews. T2:P.104. 2011.

B04. Topsakal S, Akın F, Yerlikaya E, Erurker T, Dogu H. DHEAS levels in Turkish obese patients. 18th European Congress on Obesity (ECO2011). Obesity reviews. T2:P.097. 2011.

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C01. ERÜRKER ÖZTÜRK, Tuba. (2019). Konjenital defektlere bağlı sarılık (Gilbert Sendromu ve Crigler Najar Sendromu). Sarılıklı Hastaya Multidisipliner Yaklaşım. Akademisyen Yayınevi, s.37-41.

C02. ERÜRKER ÖZTÜRK, Tuba. (2019). Akut karaciğer yetmezliği. Hepatobiliyer Cerrahi’nin Temel Konuları ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Akademisyen Yayınevi.

C03. ERÜRKER ÖZTÜRK, Tuba. (2019). Siroz ve Portal hipertansiyon. Hepatobiliyer Cerrahi’nin Temel Konuları ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Akademisyen Yayınevi.

C04. ERÜRKER ÖZTÜRK, Tuba. (2019). İrritable Barsak Sendromu Diyare predominant tip. Diyareye Multidisipliner Yaklaşım. Akademisyen Yayınevi, s. 1-8.

C05 ERÜRKER ÖZTÜRK, Tuba. (2019). Karaciğer sirozu ve Portal Hipertansiyon. Karaciğer Pankreas Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar.  Akademisyen Yayınevi, s. 53-57.

C06.  ERÜRKER ÖZTÜRK, Tuba. (2019). Akut karaciğer yetmezliği. Karaciğer Pankreas Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar.  Akademisyen Yayınevi, s. 59-63.

C07. ERÜRKER ÖZTÜRK, Tuba. (2020). Sarılıkta patofizyoloji ve Klinik Değerlendirme. Hepatoloji. Akademisyen Yayınevi, s. 177-181.

1.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D01. Yıldız S, Güçlü A, Yalçın N, Karkucak M, Yağcı A, Çobankara V, Topaloğlu M, Erürker T. Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Hastalarında MEFV Gen Mutasyon Analizi Yapılmalı mıdır?. Turkiye Klinikleri J Nephrol 2010;5(2):60-3.

D02. Yıldız S, Güçlü A, Değirmenci E, Kıroğlu Y, Yalçın N, Çobankara V, Topaloğlu M, Erürker T. Bir Lupus Nefriti Hastasında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Posterior Lökoensefalopati Sendromu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2011, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 104-107.

D03. Erürker Öztürk T. The pigtail stenting treatment for the biliary leakage after the liver hydatid cyst operation: a case report. Turkish Journal of Internal Medicine 2021, 3 ( Supplement 1): S110-S112. DOI: 10.46310/tjm.876345.

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E01. Erürker T., Türkçüer İ., Sarı İ., Seyit M., Keskin A., Amitriptilin  Toksisitesinde Plazma Değişimi:Olgu Sunumu. V. Ulusal  Hemaferez kongre kitabı, P15, 2010.

E02. Yıldız S, Güçlü A, Değirmenci E, Kıroğlu Y, Yalçın N, Çobankara V, Topaloğlu M, Erürker T. Lupus Nefriti Tanılı Hastada Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Reversible Posterior Lökoensefalopati Sendromu (RPLES) Gelişimi: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi bildiri kitabı, P023, 2010.

E03. Yıldız S, Güçlü A, Yalçın N, Yağcı A, Çobankara V, Yakut T, Topaloğlu M, Erürker T. Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Olgularında MEFV Gen Mutasyon Analizi Yapılmalı mı?: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi bildiri kitabı, P025, 2010.

E04. Erürker T, Sarı İ, Hacıoğlu S, Zencir M, Keskin A. Düşük Risk Grubundaki Myelodisplastik Sendromlu ve Kronik Hastalık Anemili Hastalarda Hemoglobin ve Ferritin Düzeylerinin Ayırıcı Tanıdaki Yeri Değişimi. 37. Ulusal  Hematoloji bildiri kitabı, P101, 2011.

E05. Erürker Ö.T, Gulten M, Kıyıcı M. Olgu sunumu: Ovaryen Hiperstimülasyon sonrası Birinci Trimesterde Görülen Gebelik Kolestazı. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası bildiri kitabı, PS-337, 2015.

E06. Erürker Ö.T, Biçer B, Ovcuyeva Y, GULTEN M. ‘Bonzai’ Kullanımı Sonrası Görülen Akut Portal Ven Trombozu. 12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi bildiri CD si, PB 22, 2016.

E07. Erürker Ö.T,  Ovcuyeva Y, GULTEN M. Erişkin Yaşta Presente Olan Koledok Kisti. 12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi bildiri CD si, PB 26, 2016.

E08. Erürker Ö.T, Güllülü E,  GULTEN M. Abdominal Koza Sendromuna Sekonder İntestinal Obstrüksiyon. 12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi bildiri CD si, PB 33, 2016.

E09. Erürker Ö.T, Gulten M. Weil Hastalığı: Olgu Sunumu. 6. Hepatoloji Okulu. EP-04, 2016.

E10. Erürker Ö.T, GULTEN M. Ülseratif kolitli hastada saptanan taşlı yüzük hücreli kolon ca: Olgu sunumu. İBH Okulu, EP-07, 2016.

E11. Demirtaş Ö.C, Gürel S, Erürker Ö.T. Interferon Bazlı Tedavi Alan ve Almayan Kronik Hepatit C Hastalarında Siroz Gelişiminin Retrospektif Değerlendirilmesi. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası bildiri kitabı, P-030, 2016.

E12. Erürker Ö.T, Eren F, Gulten M. İzole Karaciğer Enzim Yüksekliği ile Seyreden Sarkoidoz: Olgu Sunumu. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası bildiri kitabı, EP-064, 2016.

E13. Erürker Ö.T, Şen N, Eren F, Gürel S. Kronik Atriyal Fibrilasyonlu Hastada Saptanan Dalak Absesi. 13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2. Bursa Aile Hekimliği Kongresi,  bildiri CD si, PB 19, 2017.

E14. Eren F, Erürker Ö.T, Çelik S, Kıyıcı M. Testis Germ Hücreli Tümörün Retroperitoneal Bölgeden Duodenal İnfiltrasyonuna Bağlı Masif Gastrointetsinal Kanama. 13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2. Bursa Aile Hekimliği Kongresi,  bildiri CD si, PB 23, 2017.

E15. Erürker Ö.T, Eren F, Dolar E. Karaciğer metastatik oküler malign melanom: İki Olgu sunumu. 16. Çapa Gastroenteroloji Günleri, PP-11, 2017.

E16. Erürker Ö.T, Eren F, Dolar E. Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu ile Presente olan Karaciğer metastatik oküler malign melanom: Olgu sunumu. 14. Ulusal Hepato- Gastroenteroloji Kongresi 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium, PS-080, 2017.

E17. Eren F, Erürker Ö.T, Gülten M. Tekrarlayan biliyer obstrüksiyon ve pankreatitin nadir bir nedeni: Ampuller nöroendokrin tümör. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, EP-099, 2017.

E18. Eren F, Erürker Ö.T, Gülten M. İmmünkompetan hastada striktüre neden olan şiddetli CMV özofajiti. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, EP-102, 2017.

E19. Erürker Ö.T, Gürel S, Eren F. Direkt etkili anti-viral ilaçların kronik hepatit C’li hemodiyaliz hastalarında etkinliği. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, EP-125, 2017.

E20. Erürker Ö.T, Kıyıcı M, Yalçınkaya U, Uğraş N. Akut Karaciğer Yetmezliği ile presente olan Langerhans Hücreli Histiositosis: Olgu Sunumu. 7. Hepatoloji Okulu, EPS-18, 2018.

 

 1. Ulusal ve uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı / panelist olmak, bilimsel etkinliklerde bulunmak :

F1. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi 2010

F2. 4.Prevantif Onkoloji Sempozyumu 2010

F3. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2011

F4. 4. Marmara Romatoloji Günü 2011

F5. 11. Ege Romatoloji Günleri 2011

F6. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi 2011

F7. 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2013

F8. 7. Ulusal İç Hastalıkları Güncelleme Kursu 2013

F9. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2015

F10. 12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2016

F11. 5. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi 2016

F12. 6. Hepatoloji Okulu 2016.

F13. İBH Okulu 2016

F14. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2016

F15. TGD Okulları Pankreas ve Biliyer Sistem Hastalıkları 2017

F16. TGD Okulları Genel Gastroenteroloji 2017

F17. 13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2017

F18. 16. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 2017

F19. 14. Ulusal Hepato- Gastroenteroloji Kongresi 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium.2017.

F20. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2017.

F21. Gastroenteroloji İstatistik Okulu 1 2018.

F22. Gastroenteroloji İstatistik Okulu 2 2018.

F23. 7. Hepatoloji Okulu 2018.

F24. 7.İBH Okulu 2018.

F25.  Klinik Nütrisyon Okulu 2018.

F26.  Olgularla İnflamasyon 2019.

F27. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. Gastroenteroloji Günleri 2020.

F28. 37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2020.

F29. 9.İBH Okulu 2020.

F30. 17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2021.

F31. 13. Ulusal Hepatoloji Kongresi 2021.

 

 1. Toplantılardaki Sunumlar

G1. Karaciğer Yetmezliğinde İlaç Kullanımı 12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2016

G2. Ben Bilmem Hocam Bilir IBH Oturumu 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2017

 1. Sözlü Bildiriler

H1. Erürker Ö.T, Kıyıcı M, Gulten M, Dolar E, Gürel S, Nak S G, Eren F. Ülseratif Kolitli hastalarda CMV enfeksiyonunun tanısında Doku CMV PCR nin önemi: Olgu Serisi. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, S-025, 2017.

H2. Erdem L, Akbal E, Tucer D, Tuçbilek E, Uyanıkoğlu A, Dolapcıoğlu C, Erim E, Şirin G, Alkım H, Soylu A, Doğanay L, Kürbüz K, Özdil K, Alagöz H, Erürker Ö.T, Sezik M, Koçak E, Adalı G, Çoban M, Hülagü S, Değertekin H, Sezgin O. Kolorektal Kanser ve Polip Taramasında Türkiye Verileri. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, S-051, 2017.

H3.  Erürker Ö.T. Akut kolestatik hepatit ile presente olan Ebstein-Barr Virus Enfeksiyonu. Olgularla İnflamasyon 2019, SS-04, 2019.

H4. Erürker Ö.T. İnflamatuar Barsak hastalarında Çinko ve Kemik metabolizmasının değerlendirilmesi. 37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, SS-007, 2020.

H5. Erürker Ö. T. Karaciğer kist hidatik operasyonu sonrası oluşan safra kaçağının pigtail stent ile tedavisi. 17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, SB015-25,2021.

I- Uluslararası toplantılara katılmak:

I1. 16th International Euroasian Congress Of Gastroenterology and Surgery and 6th Scientific Conference of Gastroenterology and Hepatology Association of Bosnia and Herzegovina. 2017.

 

J- Eğitim sunumları :

J1. Çölyak Hastalığı Tanısı. Biz Çölyak ve PKU’lu Aileleri Duyun. Uşak Çölyak PKU Elele Derneği. Uşak. 2018 

 

Sami Engin Muz

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad Soyad: Sami Engin Muz

Doğum Tarihi: 26.4.1980

Doğum Yeri: Elazığ/Türkiye

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dil: İngilizce   ÖSYM YDS (Nisan 2019) Puan 86.25

YÖKDİL (2019 İlkbahar Dönemi) Puan 93.75

İş adresi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği                                                  

Ankara / Türkiye 

e-mail: enginmuz@yahoo.com

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM

Eylül 1998/Haziran 2005: Tıp Doktoru: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Haziran 2003/Ağustos 2003:  Nöroşirürji Stajı: Lublin Halk Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Lublin, Polonya

Haziran 2007/Ekim 2012: Uzmanlık Eğitimi:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun,  Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İbni Sina Hastanesi, Ankara, Türkiye

Uzmanlık tezi:  “Seröz Otit Media’da Vestibüler Bulgular, ENG ile Değerlendirme” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 2012.

Danışman: Prof. Dr. Muharrem Gerçeker

Ocak 2012/Mayıs 2014: Uzman doktor olarak Zorunlu Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Yenimahalle Devlet Hastanesi, Yenimahalle, Ankara

Haziran 2014/Haziran 2015: Uzman doktor olarak Zorunlu Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Bismil Devlet Hastanesi, Bismil, Diyarbakır

Haziran 2015/Eylül 2017: Anestezi uzmanı olan eşimin Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Algoloji yan dal eğitimine başlaması nedeni ile eş durumundan uzman doktor olarak Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ

Kasım 2016: Avrupa Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Yeterlilik Sertifikası Viyana, Avusturya 

Eylül 2017/Ekim 2019: Algoloji yan dal uzmanı olan eşimin Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile Erzurum’a atanması nedeni ile eş durumundan uzman doktor olarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum 

Kasım 2019/ Uzman doktor olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURUMLAR:

 1. 1. Türk Otolarengoloji Derneği 
 2. 2. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Ankara, Türkiye)
 3. 3. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) (Ankara, Türkiye) (2010)
 4. 4. AO CMF (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen Craniomaxillofacial) (Davos, Switzerland) (2015)
 5. 5. A Fellow of The European Board of Otolaryngology Head and Neck Surgery  (Austria, 2016)
 6. 6. International Society of Head and Neck Trauma (2017)
 7. 7. European Head and Neck Society (2017)

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A.1 Karatayli-Ozgursoy S, Ozgursoy OB, Muz E, Kesici G, Akiner MN. Evaluation of taste after underlay technique myringoplasty using whole-mouth gustatory test: smokers versus non-smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Jul;266(7):1025-30. 

A.2 Ozgursoy OB, Tulunay O, Muz SE, Aslan G, Kücük B. Acantholytic squamous cell carcinoma of the maxilla: Unusual location and aggressive behavior of a rare histologic variant. ENT-Ear, Nose Throat Journal. 2013;92(9):22-4.

A.3 Muz SE, Kurkcuoglu S, Tetik B, Kurkcuoglu A. Extraction of the bullet from posterior wall of the maxillary sinus and evaluation of the airgun gunshot injuries. International Journal of Advences in Case Reports. 2015;2(24):1439-1441.

A.4 Babademez MA, Gul F, Muz E, Muderris T, Kale H. Impact of partial and total tonsillectomy on adenoid regrowth. The Laryngoscope. 2016

A.5 Özdaş T, Özdaş S, Babademez MA, Muz SE, Atilla H, Baştimur S, İzbırak A, Kurt K, Öz I, Significant association between SCGB1D4 gene polymorphisms and susceptibility to adenoid hypertrophy in a pediatric population. Turk J Med Sci. 2017

A.6 Atilla H, Özdaş T, Baştimur S, Muz SE, Öz I, Kurt K, Babademez MA, Vatandaş N.  UGRP2 IVS1-89 G and c.201delC alleles might associate with adenoid hypertrophy in pediatric population. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2017

A.7 Öz I, Özdaş S, Baştimur S, Özdaş T, Muz SE, Atilla H, Kurt K, Erbek S. Role of single nucleotid polymorphisms of mammaglobulin-A gene in nasal polyposis: A case control study. Asthma Allergy Immunology. 2020;18:1-6

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

B.1 Muz SE, İslamoğlu Y, Doğan M, Gerçeker M, Orofasial Dijital Sendrom. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye 

B.2 Muz SE, İslamoğlu Y, Balcıoğlu M, Yorulmaz İ, Kostmann Sendromu: Temporal Kemik Osteomyelitine Cerrahi Tedavi Uygular mısınız? 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

B.3 Balcıoğlu M, Muz SE, Aktürk MT, Çervatoğlu P. Nazolabial Kist: Olgu Sunumu. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

B.4 Doğan M, Muz SE, Özgürsoy OB, Dursun G. Erişkin Hastada Larengeal Hemanjioma Yaklaşım. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

B.5 Taş V, Muz SE, Beton S, Aktürk T. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’na Acil Servisden Yönlendirilen Hastaların Epidemiyolojik İncelenmesi. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2012, Ankara, Türkiye  

B.6 Taş V, Muz SE, İslamoğlu Y, Beton S, Aktürk MT. Baş Boyun Bölgesinde İnsidental Olarak Tesbit Edilen Yabancı Cisimler. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2012, Ankara, Türkiye

B.7 Özdaş T, Özdaş S, Muz SE, Öz I, Baştimur S, Kurt K, Atilla H, İzbırak A. Adenoid Hipertrofisi Olan Çocuklarda SCGB1D4 Gen Polimorfizmleri. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.8 Mülazimoğlu S, Muz SE, Beton S, Aktürk T, Küçük B, Gökcan MK. Lingual Tiroide Transservikal Yaklaşım. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.9 Muz SE, Özdaş T, Kurt K, Babademez MA, Koanal Atrezi: Erişkin Hastada Nazal Obstruksiyonda Atlanan Tanı. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.10 Muz SE, Özdaş T, Mülzimoğlu S, Özakıncı H, Kaygusuz G. Asemptomatik Maksiller Sinüs Osteomuna cerrahi Yaklaşım. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.11 Muz SE, Kürkçüoğlu ŞS. Maksiller Sinüsden Havalı Tabanca Mermisinin Çıkarılması ve Havalı Tabanca Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C.1 Doğan M, Muz SE, Özgürsoy OB, Dursun G, Erişkin Hastalarda Larengeal Kavernöz Hemanjioma Yaklaşım. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2010;20(6):1-4   

C.2 Muz SE, Islamoglu Y, Dogan M, Gerceker M. Excision of Oral Hamartomas in Orofacial Digital Syndrome. Near East Medical Journal. 2011;2(1):32-34.

C.3 İslamoglu Y, Muz SE, Beton S, Meço C. Maksillada Fibröz Displazinin Total Eksizyonu, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2013;21(1):26-29 2011

C.4 Özgürsoy OB, Karataylı-Özgürsoy S, Muz SE, Demir N. Endoscopic surgery for cricopharyngeal dysfunction: Transoral injection of botulinum toxin and transoral laser cricopharyngeal myotomy, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2014;22(1):9-13

C.5 Solak Grassie S, Kumral D, Akdıkan A, Muz SE, Gezer F. A Mucopolysaccaridosis (Fucosidosis) case with acute respiratory insufficiency and pneumonia. Journal of Anesthesia, 2016;24(1):58-61

C.6 Muz SE, Atilla MH. Complications of transoral endonasal-controlled combined endoscopic adenoidectomy. Ent updates, 2020;10(3):390-395

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D.1 Balcıoğlu M, Muz SE, Kesici GG, Gökcan MK, Aktürk T. Nadir Görülen İntranazal Kitle: Dev Alt Konka Piyoseli. 7. Akademi Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye

D.2 Özgürsoy OB, Muz SE, Tatarağası A, Gerçeker M. Grip Mevsiminin Ani İşitme Kaybı Prognozu Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 2010, Gazimagosa, KKTC   

D.3 Balcıoğlu M, Muz SE, Abbasova G, Gökcan MK, Küçük B. Boyunda Kitle Ayırıcı Tanısında: Servikal Tularemi. 32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Antalya, Türkiye 

D.4 Kubat G, Beton S, Muz SE, Doğan M, İslamoğlu Y, Küçük B. Nöroblastomda Bilateral Boyun Metastazı. 2011

D.5 Atilla H, Özdaş S, Özdaş T, Muz SE, Öz I, Baştimur S, Babademez MA. Adenoid hipertrofili pediatrik populasyonda UGRP2 gen polimorfizmleri. 11. Türk Rinoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye 

D.6 Öz I, Özdaş S, Baştimur S, Özdaş T, Muz SE, Atilla H, Kurt K, Erbek S. Nazal polipozisli hastalarda mammaglobin A gen polimorfizmi. 11. Türk Rinoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye 

D.7 Baştimur S, Özdaş S, Özdaş T, Öz I, Atilla H, Muz SE, Kurt K, Babademez MA. Nazal polipozisli hastalarda IL-5 (-756 C/G), IL-6 (-174T/C) single nükleotid polimorfizmleri. 11. Türk Rinoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye 

E. Katkıda Bulunduğu Kitaplar ve Kitap Bölümleri

E.1 Operasyon Videoları, TKBBV Akademi Eğitim Kitapçıkları Serisi 7 Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi. Editör Toprak M, Deomed 2011

E.2 Muz SE. (2013). Kraniomaksillofasial Travma Bölüm 7. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi. Kürşat Gökcan (Bölüm Ed.), David Goldenberg, Bradley J. Goldstein (Ed.), Orhan Yılmaz, İrfan Yorulmaz (Çeviri Ed.). KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı içinde. Ankara: Akademisyen

E.3 Gerçeker M, Muz SE, Beton S. (2014). Kohleanın Mikroskopik Anatomisi. Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.17-23). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.4 Muz SE, Gerçeker M. (2014). Ototoksisite ve Vestibülotoksisite. Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.185-203). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.5 Muz SE, Yorulmaz İ. (2014). Fasial Paraliziler. Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.293-315). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.6 Anadolu Y, Muz SE. (2014). Horlama ve Obstruktif Uyku Apnesi.  Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.701-721). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.7 Muz SE, Elgörmüş MN. (2019). Baş ve Boyun Lenfadenopatileri. Can Özlü (Ed.) Lenfadenopatiye Multidisipliner Yaklaşım içinde (s. 135-145). Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-605-258-644-0

E.8 Muz SE. (2019). Baş ve Boyun Malignitelerinde Beslenme. Ender Anılır, Can Özlü (Ed.) Cerrahi Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi içinde (s.155-162). Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-605-258-663-1

E.9 Muz SE; (Müderris T, Kesici GG, İslamoğlu Y ile birlikte) 2019. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim, Kitap Editörlüğü, Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-605-258-652-5

E.10 Muz SE; (Şahin C, Kubat GO, Demirtaş M, Bilgen AS, Altındal AŞ) 2020. Vakalarla Kulak Burun Boğaz, Kitap Editörlüğü, Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-625-7707-97-8

F. Görev Aldığı ve Yürüttüğü Projeler

F.1 2012-2014. Profesyonel ses kullanıcılarında tedavi öncesi ve sonrası stroboskopik parametreler ve ses analizinin değerlendirilmesi. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Gürsel Dursun. Proje Yürütücüleri: Doc. Dr. Mustafa Kürşat Gökcan, Uzm. Dr. Süha Beton, Uzm. Dr. Sami Engin Muz. (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) 

G. Katıldığı Yurtiçi ve Yurtdışı Kurslar

G.1 Beyin Cerrahisi Stajı, Lublin Halk Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü, Lublin, Polonya, 2003

G.2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Temel Eğitimi, Ankara UMKE, Ankara, Türkiye, 2010

G.3 CPR eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ankara, Türkiye, 2010 

G.4 Cerrahi Araştırmada Moleküler Yöntemler Kursu, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi Ankara, Türkiye, 2011

G.5 Maksillofasial Osteosentez Uygulamalı Temel Kursu, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 3. Kongresi & Expo, İstanbul, Türkiye, 2011

G.6 Bilimsel Çalışmalarda Deney Hayvanı Kullanımı, Deney Hayvanları Laboratuvarı Sanayi ve A.Ş. Local Ethics Committee, Ankara, Türkiye, 2013

G.7 AO Neuro Course Skull Base International Interdisciplinary Symposium on Skull Base Trauma, Vienna, Austria, 2015 

G.8 AO CMF Course Principle of Craniomaxillofacial Fracture Management, İzmir, Turkey, 2016

G.9. AO CMF Course Neck Dissection (with Human Anatomical Specimens) Innsbruck, Austria, 2016

G.10. AO CMF Course Advences in Orbital and Periorbital Reconstruction (with Anatomical Specimens) – an interdisciplinary approach Vienna, Austria, 2017

G.11. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu, 2018

G.12. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Yüz Plastik Cerrahi Okulu, 2019

H. Görev Aldığı Bilimsel Faaliyetler

H.1. 6. Ulusal Larengoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, Ankara, 2012

H.2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu, Raportör, Ankara, 2012

I. Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre ve Toplantılar

I.1 Bilgilendirme ve Eğitim Pogramı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2007

I.2 Mesleki Profesyonel Gelişim Programı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2007 

I.3 Kulak Burun Boğaz Deneyimlerim, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2007

I.4 Adheziv Otitler, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.5 Vestibüler Schwannomda Tedavi Seçenekleri, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.6 Tiroid Maligniteleri, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.7 İntratimpanik Tedaviler, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.8 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2008

I.9 Vertigo Günleri, Ankara, Türkiye, 2008

I.10 Tiroid Nodulüne Yaklaşım Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.11 Pediatrik KBB, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.12 Vertigoya Yaklaşım ve Orta Kulak Cerrahisi, Otoloji Nörootoloji Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.13 7. Akademi Toplantısı, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Antalya, Türkiye 2009

I.14 Frontal Sinüs Cerrahisi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.15 OSAS Cerrahisi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.16 Baş ve Boyun Kanserlerinde Kemoterapi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.17 Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2009

I.18 2. Toplantı, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Kursları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye, 2010

I.19 6. Toplantı, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Kursları, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 2010

I.20 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

I.21 1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Gazimagosa, KKTC, 2010

I.22 Tanısal ve Girişimsel Sialoendoskopi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.23 Canlıda KBB Operasyonları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 2010

I.24 Salzburg Weill Cornell Seminerleri, Salzburg, Avusturya, 2010

I.25 Eğitim Toplantısı, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2010

I.26 İletim Tipi İşitme Kayıplarına Yaklaşım, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2010

I.27 Eğitim Toplantısı, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.28 Nasıl Yaparım? A’dan Z’ye Timpanoplasti, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2011 

I.29 İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 3. Kongresi, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği, İstanbul, Türkiye, 2011

I.30 7. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011

I.31 Eğitim Toplantısı, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.32 Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesinde Güncel Tedavi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.33 Tiroid ve Paratiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.34 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, Türk Cerrahi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.35 Orta Kulak İmplantları, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2011

I.36 Vertigoya Güncel Yaklaşım, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2012

I.37 Frontal Sinüs Cerrahisi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2012

I.38 6. Ulusal Larengoloji Kongresi, Larengoloji Derneği, Ankara Türkiye, 2012

I.39 İşitme Kayıplarına Güncel Yaklaşım, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2012

I.40 10. Uluslar arası Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2012

I.41 Çocuk Baş Dönmeleri, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2012

I.41 Vertigo, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2012

I.42 Rinolojide Güncel Konular, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2012

I.43 Uluslararası Katılımlı Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2012

J. Tıpta Uzmanlık Tezi

“Seröz Otit Media’da Vestibüler Bulgular, ENG ile Değerlendirme” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 2012.

Danışman: Prof. Dr. Muharrem Gerçeker

Ender Anılır

Adı Soyadı : Ender Anılır

 

İletişim Bilgileri

Adres : Uzun Bayır Sokak No:27-29 D: 18 Kat: 1 Sütlüce mahallesi Beyoğlu İstanbul

 

Telefon : 05065025460

 

Mail : dr.enderanilir@gmail.com

 

Doğum Tarihi : 16.08.1982

 

Unvanı : Uzman Doktor

 

Öğrenim Durumu : Lisans

 

Lisans  :  Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi , 2001-2008

Uzmanlık  : Genel Cerrahi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009-2014

Yüksek Lisans  : Karaciğer Nakli, İnönü Üniversitesi, 2019-

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.     Anilir E, Ozen F, Yildirim IH, Ozemir IA, Ozlu C, Alimoglu O. IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? Ann Hepatobiliary Pancreat Surg. 2017 Feb;21(1):30-38.

2.     Ender Anılır, Filiz Özen, İbrahim Ali Özemir, İbrahim Halil Yıldırım, Çağrı Bilgiç, Orhan Alimoğlu. TLR4 Asp299Gly and Thr399Ile and TLR2 intron 2 microsatellite gene polymorphism in patients with acute biliary pancreatitis; İs it the cause of disease? Turk J Surg. 2018 Aug 28;34(3):191-197. doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3828.

3.     Özemir İA, Bayraktar B, Anılır E, Orhun K, Eren T, Sağıroğlu J, Ceyran AB, Yiğitbaşı R, Alimoğlu O. The association of papillary thyroid cancer with microcalcification in thyroidnodules with indeterminate cytology based on fine-needle aspiration biopsy. Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1719-1723.

4.     Ender Anılır, Fatih Büyüker, Salih Tosun, Orhan Alimoğlu. Incarcerated Spigelian hernia: A rare cause of abdominal wall tender mass. DOI: 10.14744/nci.2018.09582.

5.     Bozkurt, B., Anilir, E., Sahin, T., Bilgin, R., Serin, A., Yazici, P., Tokat, Y. (2020). Prediction Of Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Liver Transplantation By Preoperative F-18-Fdg Pet/Ct. International Journal of Surgery75, S3.

6.     Anilir, Ender, et al. “Liver Transplantation In Patients With Incidental Hepatocellular Carcinoma/Cholangiocarcinoma And Intrahepatic Cholangiocarcinoma: A Single-Center Experience.” International Journal of Surgery 75 (2020): S29.

7.     Ender Anılır, “A Rare Rectosigmoid Mass Mimicking Cancer; Solitary Rectal Ulcer”. Nigerian Journal of Clinical Practice. Aug, 2021, 24(8): 1255-1258

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

1.     Ozemir İA, Bilgic C, Bayraktar B, Yalman H, Aslan S, Demir M, Anılır E, Yigitbasi R. Endoscopic morcellation of gastric bezoar. EES 2012, İstanbul. November 22-24. P 339.

2.     Anilir E, Ozen F, Yildirim IH. IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? 3rd World Congress of Digestive Diseases (WCDD-2018), Nov. 30-Dec. 2, 2018, Rome, Italy. Forum 7: Pancreatitis and Biliary Tract Diseases, 11.40-12.00 a.m.

3.     Ender Anılır, Tolga Sahın Bırkan Bozkurt, Pınar Yazıcı, Gulen Dogusoy Sadık Server Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat Liver Transplantation İn Patients With İncidental Hepatocellular Carcinoma/Cholangiocarcinoma And İntrahepatic Cholangiocarcinoma: A Single-Center Experience. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

4.     Bırkan Bozkurt, Pinar Yazici, Ender Anilir, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Hepatic Adenomatosis: A Rare Indication for Living Donor Liver Transplantation. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

5.     Bırkan Bozkurt, Ender Anılır, Tolga Sahın, Refık Bılgın, Ayfer Serın, Pınar Yazıcı, Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat. Prediction of hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantation by preoperative F-18-FDG PET/CT. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

6.     Ender Anılır, Bırkan Bozkurt, Nagıhan İnan Gurcan, Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat. A Rare Pancreas Tumor; Dermatofıbrosarcoma Protuberans Of Pancreas. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

 

6.3.  Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

1.     Lap Lambert Academic Publishing (December 21, 2017). IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? May it be the reason of cancer and inflamatory diseases? ISBN-10: 6133990988, ISBN-13: 978-6133990982.

2.     Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitapları AYBAK 2019 / I (March): Current Topics of Hemato-oncology, Chapter 12: Liver malign tumors; liver transplantation as a surgical treatment. Page: 91-105. İSBN: 9786052583807.

3.     Gastrointestinal sistem Tümörleri -2, Pankreas Kanseri Bölüm 9, Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşımlar. İSBN: 9786052585542

4.     Tüm yönleriyle böbrek nakli teorik bilgiler ve klinik uygulamalar, Bölüm 9, Donör Nefrektomi teknikleri. İSBN: 978-605-258-941-0

5.     Endometriozis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585726.

6.     Cerrahi Branşlar için Nadir Vakalar, Editör, ISBN: 9786052585733.

7.     Cerrahi Hastalarda Beslenme, Yardımcı Editör, ISBN: 9786052586631.

8.     Acil Cerrahi ve Travmatolojide Nadir Vakalar, Editör, ISBN: 9786052585740.

9.     Gastrointestinal Stromal Tümörler ve Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım, Editör, ISBN: 9786052585719.

10.  Abdominal Sarkomun Cerrahi ve Sistemik Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585757.

11.  Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585634.

12.  Hepatoloji, Editör, bölüm yazarı, Bölüm 77, kadaverik karaciğer naklinde cerrahi. Bölüm 76, Erişkin canlı vericili karaciğer naklinde cerrahi. ISBN: 9786257275392.

 

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.     Yahya Çelik, Oktay Yener, Turgut Tunç Eren, Ahmet Yılmaz, Mustafa Demir, Ender Anılır, Rafet Yiğitbaşı. Systemic inflammatory response in the open or laparoscopic cholecystectomy. Med Med J. 2013; 28(3): 125-131 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.125.

2.     Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm. Laparosc Endosc Surg Sci. 2019; 26(1): 24-27 | DOI: 10.14744/less.2019.58661.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Bayraktar B, Özemir İA, Bölük SE, Anılır E, Orhun K, Yiğitbaşı R. Kalıcı venöz kemoterapi portu uygulamalarımız. 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir. 23-27 Mayıs 2012. PB 35.

2.       S. Tosun, G. Uluç, E.Anılır, H. Baysal, , Ö.Ekinci, İ.A. Özemir, B. Bayraktar, S. Orman, F. Büyüker, H.Yalman, O. Alimoğlu, R.Yiğitbaşı. Geriatrik hasta grubunda bütün inguinal Herniler opere olmalı mı? 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. PB 3.

3.       S.Tosun, T.Atak,  B.Burcu, F.İ.Göçer, E.Anılır, G.Uluç, İ.A.Özemir, B.Bayraklar, H.Baysal, H.Yalman, O.Alimoğlu, R.Yiğitbaşı. Laparoskopik kolesistektomi sonrası port yeri hernileri.  4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. PB 6.

4.       S. Tosun, S. Bölük, H. Baysal, H. Yalman, S.E. Bölük, B. Bayraktar, İ.A. Özemir, G. Uluç, E. Anılır, A. Aslan, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir. Monoflament Polyester Mesh ile Laparoskopik inlay Parastomal Herni Onarımı. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. V 5.

5.       Suleyman Orman, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvac, Murat Kayağ, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Nadir Bir Akut Batın Nedeni; Peptik Ulkus Perforasyonu Nedeniyle Subtotal Gastrektomi Öyküsü Olan Hastada Efferent Loop Perforasyonu. 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [pb- 95]

6.       Ender Anılır, Fatih Buyuker, Çağrı Bilgic, Özgur Ekinci, Bulent Taşel, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu Nadir Bir Akut Batın Nedeni; İnkarsere Spigel Herni . 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [pb – 178]

7.       İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun. Tunç Eren, Ender Anılır, Berrin Güçlüer, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. İzole tiroid isthmus agenezine eşlik eden bilateral ve multisentrik “Clear cell varyant papiller kanser” olgusu. 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013.PB 26.

8.       Salih Tosun, Süleyman Orman, Şeyma Özkanlı, Ferman Tevfik Özyalvaç, Ender Anılır, Murat Kayağ, Cengiz Madenci, İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Gülbey Turan, Oktay Yener, Haydar Yalman. Geriatrik hasta grubunda kolonoskopik polipektomi sonuçlarımız. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 34.

9.       İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tunç Eren, Tuba Atak, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Koruyucu stoma olmaksızın anterior/aşağı anterior rezeksiyon erken dönem sonuçlarımız: Koruyucu stoma her hastaya gerekli mi? 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 215.

10.     Rafet Yiğitbaşı, Sait Özsoy, Ender Anılır, Tarık Artış, Barış Bayraktar, Salih Bölük, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu.14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 227.

11.     Barış Bayraktar, İbrahim Ali Özemir, Salih Tosun, Jülide Sağıroğlu, Salih Bölük, Ender Anılır, Kıvılcım Orhun, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Laparoskopik kolorektal cerrahisi deneyimlerimiz. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 241.

12.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu.  Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Primer karsinoid tümör 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-146)

13.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; karsinosarkom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-149)

14.     Ender Anılır, Hakan Baysal, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Aynı memede görülen iki farklı odakta malignite saptanan hastada Meduller karsinom ve duktal karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-160)

15.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Papiller karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-148)

16.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Mehmet Zeki Buldanlı, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Meduller karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 [P-159]

17.     Orman S, Eren T, Anılır E, Kayağ M, Tosun S, Büyüker F, Yalman H, Yiğitbaşı R, Acar M, Alimoğlu O Karaciğer Metastazları ile Seyreden Malign Solid Psödopapiller Tümör Olgusu 11. Türk Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya (p-20)

18.     Ender anılır, İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Tunç Eren, Ercüment Tombalak, Süleyman Orman, Ebru Zemheri, Orhan Alimoğlu. Nadir bir Akut Karın Sebebi; Primer İntestinal Anjiyosarkom’a bağlı İnce Bağırsak Perforasyonu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0065]

19.     Ender Anılır, Salih Tosun, Özgür Ekinci, İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Orhan Alimoğlu Endometriozis nedenli Akut Mekanik İntestinal Obstruksiyon olgusu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0158]

20.     Ender Anılır, Hakan Baysal, İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Salih Tosun, Tuğrul Özdemir, Ferman Tevfik Özyalvaç, Orhan Alimoğlu Nadir görülen meme kanseri nedeni; Karsinoid Tümör; opere ettiğimiz 2 olgunun sunumu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0930]

21.     İbrahim Ali Özemir, Ender Anılır, Barış Bayraktar, Tunç Eren, Metin Leblebici, Ercüment Tombalak, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Memenin Paget Hastalığında Görüntüleme, Biopsi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0935]

Yurt içi sözlü bildiriler

22.     Özemir İA, Bayraktar B, Anılır E, Bölük S, Eren T, Orhun K, Yalman H, Yiğitbaşı Ri Memenin papiller lezyonlarında kalın iğne biyopsilerine ne kadar güvenebiliriz? 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir. 23-27 Mayıs 2012. SB-212.

23.     S.Tosun, G.Uluç, F.T.Özyalvaç, E.Anılır, H.Baysal, B.Bayraktar, İ.A.Özemir, S.Bölük, H.Yalman, R.Yiğitbaşı. İnsizyonel Herni Onarımında Cerrahın Yöntem Tercihi (meshli mi? meshsiz mi?) 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. SB 4

24.     Cengiz Madenci, Julide Sağıroğlu, Ender Anılır, Özgur Ekinci, Murat Kayağ, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu Künt Abdominal Travmalarda Non-operatif Yaklaşımın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [sb – 7]

25.     İbrahim Ali Özemir, Haydar Yalman, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Mustafa Demir, Hakan Baysal, Salih Tosun, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu.  Toplumumuzda Hashimoto Tiroiditi varlığı differansiye tiroid kanseri gelişiminde etkili bir faktör müdür? 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013. SB-11.

26.     İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Özyalvaç, Hakan Baysal, Haydar Yalman Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Tiroid İİAB’sinde belirsiz sitoloji saptanan hastalarda kalsifikasyon varlığının tiroid papiller kanseri ile birlikteliği. 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013. SB-3.

27.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Meme kanseri olgularında 5 yıllık klinik tecrübemiz ve retrospektif değerlendirme 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (S-043)

28.     Cengiz Madenci, Salih Tosun, Ercüment Tombalak, Tunç Eren, İbrahim Ali Özemir, Özgür Ekinci, Fatih Büyüker, Hakan Baysal, Ender Anılır, Orhan Alimoğlu Akalkülöz Kolesistit Olgularının Analizi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-057]

29.     Salih Tosun1, Şeyma Özkanlı2, Ercüment Tombalak1, Ebru Zemheri2, İbrahim Ali Özemir1, Süleyman Orman1, Cengiz Madenci1, Turgut Tunç Eren1, Ferman Tevfik Özyalvaç1, Ender Anılır1, Orhan Alimoğlu1 Tiroidde Bethesda sınıflaması:iki yıllık retrospektif değerlendirme 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-105]

30.     Fatih Büyüker, Ender Anılır, Salih Tosun, Metin Leblebici, Özgür Ekinci, Hakan Baysal, Süleyman Orman, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu, Appendektomi sonrası intraabdominal abse Konvansiyonel yöntem laparoskopi’ye göre daha mı güvenlidir?; 2 yıllık vaka analizi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-288]

Diğer Video Ve Poster Sunumlar

31.     Ender Anılır, Salih Tosun, Özgür Ekinci, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Spontan hemoperitoneum’a bağlı akut batın; Süperior mezenterik arter dalı anevrizma rüptürü. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016 [PS-0123].

32.     Ender Anılır, Filiz Özen,   İbrahim       Halil Yıldırım, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Akut Biliyer Pankreatitli Hastalarda Tlr4 Ve Tlr2 Gen Polimorfizminin Araştırılması. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016 [PS-1242].

33.     Ender Anılır, Yasemen Adalı, Görkem Yıldız, İbrahim Ali Özemir,         Uğur Gençoğlu. Nadir bir Rektal Kitle Olgusu; Soliter Rektal Ülser. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [PS-1030]. (Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığım vaka)

34.     Ender Anılır, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız,    Uğur Gençoğlu. Az görülen bir fıtık olgusu; Amyand herni. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [PS-0503] (Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığım vaka)

35.     Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Mustafa Arısoy, Ender Anılır, Uğur Can, Emre Balık, Dursun Buğra. Kolorektal cerrahide ghost ileostomi yöntemi. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 16-20 Mayıs 2017. [SP-015]

36.     Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Ender Anılır, Erman Sobutay, Orhan Bilge. Laparoskopik Karaciğer segmentektomi. 13. Ulusal Laparoskopik endoskopik cerrahi kongresi. 19-22 Nisan 2017. [VB-27]

37.     Ender Anılır, Erman Sobutay, Şenol İbrahim Carıllı. Perisigmoidal internal herniasyonda laparoskopik onarım. 6. Ulusal Fıtık Kongresi. 5-7 Ekim 2017. [V5]

38.     Ender Anılır, Uğur Can, Erman Sobutay, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Non-rüptüre splenik arter anevrizması; Laparoskopik splenektomi ve arter rezeksiyonu. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-057]

39.     Ender Anılır, Erman Sobutay, Uğur Can, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Laparoskopik real time indosiyanin yeşili ile karaciğer segmentektomi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-041]

40.     Erman Sobutay, Çağrı Bilgiç, Serkan Zenger, Uğur Can, Ender Anılır, Bülent Gürbüz, Tunç Yaltı. Testiküler feminizasyonda bilateral inguinal herni tamiri ve orşiektomi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-230]

41.     Erman Sobutay, Çağrı Bilgiç, Uğur Can, Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Ender Anılır, Orhan Bilge, Dursun Buğra. Kolorektal kanserin senkron karaciğer metastazlarında eş zamanlı rezeksiyon etkin olarak yapılabilir mi? [EPS-0715]

Ulusal Kongreler Sözlü Sunum

42.     Ender Anılır, Filiz Özen,   İbrahim       Halil Yıldırım, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Akut  biliyer pankreatitli hastalarda IL-8 gen polimorfizminin   araştırılması. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [SS-159]

43.     Filiz Özen, İbrahim Halil Yıldırım, Ender Anılır, Metin Eser, Oğuzhan Yaralı. A study of TLR4 Asp299Gly and Thr399Ile and TLR2 intron 2 microsatellite gene polymorphism in patients with acute nonbiliary pancreatitis. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çeşme/İzmir 5-9 Ekim 2016. [S-62]

44.     Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Uğur Can, Çağrı Bilgiç, Erman Sobutay, Ender Anılır, Duygu Sezen, Emre Balık, Dursun Buğra. Lokal ileri rektum kanserinde neoadjuvan kısa dönem radyoterapi ile uzun dönem kemoradyoterapinin patolojik yanıta etkisi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-172].

45.        Ender Anılır, HCC Yaklaşım Protokolleri ve Karaciğer Nakli: Florence Nightingale Deneyimi, Oturum Adı: 9. Oturum: Nakil Merkezlerimizin Deneyimi, 4.Çukurova Hepatosellüler Karsinom Kongresi, 7-29. Şubat 2020 Adana.

46.         Ender Anılır, Siroz zemininde gelişmiş erken HCC vakalarında karaciğer transplantasyonu mu? Rezeksiyon mu? Panel 2: Sirotik hastanın yönetiminde yaşanan problemler ve çözümleri, Şanlıurfa 16. Anadolu Gastroenteroloji Günleri, 11-12 Eylül 2020 Dijital Toplantı, Şanlıurfa.

 

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

1.     Türk Cerrahi Derneği

2.     Ulusal Acil ve travma cerrahisi Derneği

3.     International Journal of Surgery Case Reports – Review

·       Laparoscopic splenectomy for a simultaneous wandering spleen along with an ectopic accessory spleen. Case report and review of the literature. IJSCASEREPORTS-D-17-00689.

·       Surgery, The Best Treatment Option For A Giant Fecaloma: A Case Report And Review Of Literature. IJSCASEREPORTS-D-18-00348.  

·       First Ever Case Report of Co-occurrence of Hobnail Variant of Papillary Thyroid Carcinoma and Intrathyroid Parathyroid Adenoma in the Same Thyroid Lobe. IJSCASEREPORTS-D-20-00149.

·       Case Report of Phosphate Enema Administration Causing Life Threatening Rectal Perforation. IJSCASEREPORTS-D-20-00481.

·       A case of adult rectal duplication cyst resected by synchronous trans-abdominal and trans-anal total mesorectal excision. IJSCASEREPORTS-D-20-00586. Revised.

·       A case of adult rectal duplication cyst resected by synchronous trans-abdominal and trans-anal total mesorectal excision. IJSCASEREPORTS-D-20-00586R1. Accepted.

·       Application of minimal invasive technique for thyroidectomy without remote access in locally advanced thyroid carcinoma with gross extra-thyroidal extension. IJSCASEREPORTS-D-20-00518.

·       Small intestinal arteriovenous malformation treated by laparoscopic surgery using intravenous injection of ICG; case report with literature review. IJSCASEREPORTS-D-20-00595.

·       A case report of Double cystic duct during laparoscopic cholecystectomy in patient with chronic calculous cholecystitis. IJSCASEREPORTS-D-20-00461.

·       Pigmented villonodular synovitis associated with developmental dysplasia of the hip; a case report. IJSCASEREPORTS-D-20-00614

·       A case of adult rectal duplication cyst resected by synchronous trans-abdominal and trans-anal total mesorectal excision. IJSCASEREPORTS-D-20-00586R2.

·       A surprise during hepatectomy for a klatskin tumor: A case report. IJSCASEREPORTS-D-20-00770

·       Glomus Tumor-induced Lower Extremity Pain: A Case Report. IJSCASEREPORTS-D-20-00791

4.     European Journal of Gastroenterology & Hepatology – Review

·       Effects of PRSS1-PRSS2 rs10273639, CLDN2 rs7057398 and MORC4 rs12688220 polymorphisms on individual susceptibility to pancreatitis: a meta-analysis, EJGH15789

5.     İnternational Journal of Surgery&Surgical Techniques (IJSST), Editör. https://medwinpublishers.com/IJSST/editorial-board.php

ELMUEZ ALSIR AHMED ABOAGARIB

ELMUEZ ALSIR AHMED ABOAGARIB

Sudanlı

Doğum yeri: Wad Medani Şehri, Gezira Eyaleti, Sudan. 

Diller: Arapça, İngilizce

-Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Gıda Kimyası), Jiangnan Felsefe Doktorası (Doktora)

Üniversite, Wuxi Şehri, Çin, 2012-2016.

-Yüksek Lisans (MSc) Biyoloji ve Biyoteknoloji (Biyoteknoloji) alanında birinci sınıf, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Gezira Üniversitesi, Sudan, 2007-2009.

-Gıda Bilimi Lisansı, Tarım Bilimleri, Gıda Bilimi bölümü, Gezira Üniversitesi, Sudan, 1999-2004.

-Bilgisayar bilimlerinde Orta Derece Diploması, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Gezira Üniversitesi, Sudan, 2010.

-Uygulamalı Bilgisayar Uygulamaları Diploması, El.kamil International Institute for Computer Science and Internet, Wad Medani City, Sudan, Nisan – Ağustos, 2005.

-Bilgisayar ve Çevre Birimleri Bakımında Uygulamalı Kurs, Elmodkhal Uluslararası Bilgisayar Bilimi ve İletişim ve İnternet Enstitüsü, Wad Medani Şehri, Sudan, 2004.

-HACCP Eğitim Kursu, Plan Geliştirme ve Uygulama, Intertek Test Hizmetleri Ltd., Şangay, Wuxi Jiangsu eyaleti, P.R. Çin, Ocak, 2014

Deneyimler

1) Diyetisyen (Beslenme) Bölümü – Gezira Böbrek Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi (Wad Medani -SUDAN) 4 yıl.

2) Diyetisyen Departmanı – Gezira Çocuk Hastanesi (Wad Medani -SUDAN) 2 yıl. 3) İlkokulda İngilizce Öğretmeni, Sudan (3 yıldan fazla).

Bilgisayar Deneyimi

– Windows, WinWord, Word mükemmel, Widows Excel, Widows power point, ..vb.

– Daktiloda çok iyi.

– Akademisyenler programı (SPSS, Origin, EndNote ve Origin pro 8…vb). Sergiler ve bilimsel konferanslar

(1) 2019 8. Uluslararası Güç Bilimi ve Mühendisliği Konferansı. (ICPSE 2019), 2-4 Aralık 2019 tarihlerinde İrlanda’daki University College Dublin’de (UCD) gerçekleştirildi.

(2) Gıda bileşenleri ve üretim makineleri için uluslararası sergi. Firmaların ürünleri etrafında tartışılması, Şanghay, Çin Halk Cumhuriyeti, 2014.

(3) Gıda bileşenleri ve üretim makineleri için uluslararası sergi. Şirketlerin ürünleri etrafında şirketlerin tartışılması, Şanghay, Çin Halk Cumhuriyeti, 28 – 30/3/2013.

(4) Beşinci Çin Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisi (CREC), Wuxi, Çin Halk Cumhuriyeti, 24-26 Ekim 2013.

Akademik Ödül

– Aralık 2015: Çin Halk Cumhuriyeti, 2015-2016 akademik yılında olağanüstü bir performans sergileyen Jiangnan Üniversitesi Rektörlük Bursu ile ödüllendirildi.

Eğitim ve Gönüllüler

1) 15 Şubat-15 Mart 2003, Medani Food Industries Co-Ltd (PEPSI), Wad Medani Şehri, Sudan.

Sayfa

2) 2014 Lingshan Hayırseverlik Tanıtım Toplantısı Gönüllüleri için Sertifika – Çin- Mayıs,2014.

Üyelikler

1- Sudan Tarım Konseyi Üyesi, Sudan, 2011’den bugüne.

2- Sudan Ulusal Tıp ve Sağlık Meslekleri Konseyi Üyesi, Sudan, 2011’den bugüne.

Akademik Deneyimler

-Uluslararası dergi için editör:

1. BAOJ Gıda bilimleri ve Teknolojisi: https://bioaccent.org/foodsciences-technology/editorialboard.php.

2. EC NUTRITION (ECNU) https://www.ecronicon.com/nutrition-editorial-panel.php.

-Uluslararası Dergi için Hakem:

1. Journal of Biology and Today’s World https://journals.lexispublisher.com/jbtw/reviewers

2. Cogent Gıda ve Tarım https://www.cogentoa.com/journal/food-and-agriculture/about.

Yayınların listesi (Akademik yayın):

1. Elmuez Alsir A. Aboagarib, R. Yang, X. Hua, Physicochemical, Nutritional, and Functional Characteristics of Seeds, Peel and Pulp of Grewia tenax (Forssk) Fiori Fruits, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14 (2016) 2247-2254.

2. Elmuez Alsir A. Aboagarib, R. Yang, X. Hua, A. Siddeeg, Chemical compositions, nutritional properties and volatile compounds of guddaim (Grewia tenax. Forssk) Fiori Fruits, Journal of Food and Nutrition Research, 2 (2014) 187-192.

3. Elmuez Alsir A. Aboagarib, R. Yang, M. Gasmalla, A, X. Hua, A. Habtamu, L. Pengfei, Assessment of Carbohydrates, Vitamins and Free Amino Acids in Seeds, Peels and Pulps

   Page 3 of 4

  

of Guddaim (Grewia tenax. Forssk) Fiori Fruits, Journal of Academia and Industrial Research, 4 (2015) 81-85.

4. Elmuez Alsir A. Aboagarib, X. Hua, M. Kehail,, R. Yang , A. Siddeeg, M.Rashed, A. Alfarga and S. He, Effect of Ultrasonic Treatment on Volatile Compounds of Grewia tenax (Forssk.) Fiori Fruit Extracts, Journal of Academia and Industrial Research, 4 (2016) 221-224.

5. Admassu, H., Zhao, W., Yang, R., Gasmalla, M. A., & Elmuez Alsir A. Aboagarib. (2015). Development Of Functional Foods: Sea Weeds (Algae) Untouched Potential And Alternative Resource-A Review.

6. Li, P., Gasmalla, M. A. A., Liu, J., Zhang, W., Yang, R., & Elmuez Alsir Aboagarib, (2016). Characterization and demusification of cream emulsion from aqueous extraction of peanut. Journal of food engineering.

7. Siddeeg, A., Ammar, A.-F., & Elmuez Alsir. (2014). Impact Of An Under-Explored Seed Protein: Seinat (Cucumis Melo Var. Tibish) Addition On The Physicochemical, Sensory And Nutritional Characteristics Of Wheat Flour Bread. International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research, 3(8), 416-423.

8. Azhari S., Elmuez Alsir, Yanshun X, Qixing J, Wenshui X. (2014), Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil Isolated from Seinat (Cucumis melo var. tibish) Seeds, international journal of technology enhancements and emerging engineering research, 2(4), 120-124.

9. X. Wang, Y. Feng, C. Zhou, Y. Sun, B. Wu, A E. A. Yagoub, Elmuez Alsir A Aboagarib (2019), , food chemistry, 295, 432-440. Effect of vacuum and ethanol pretreatment on infrared-hot air drying of scallion (Allium fistulosum)

10.Fakayode, O.A., Aboagarib, E.A.A., Zhou, C. and Ma, H. 2020 Co-pyrolysis of lignocellulosic and macroalgae biomasses for the production of biochar–A review. Bioresour. Technol., 297, 122408.

11. Fakayode, O.A., Aboagarib, E.A.A., Yan, D., Li, M., Wahia, H., Mustapha, A.T. et al. 2020 Novel two-pot approach ultrasonication and deep eutectic solvent pretreatments for watermelon rind delignification: Parametric screening and optimization via response surface methodology. Energy, 203, 117872.

İbrahim AY

Antalya’da doğdu. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, aynı üniversitede göz hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. “Son Saat”, “İki Sürgün Arasında”, “Sinan Bey’in Hipnozu” ve dördüncü romanı olan “1984 Yılbaşı” isimli romanları yayınlandı.

“International Council of Ophtalmology” tarafından düzenlenen sınavlar serisinin tümünü başarıyla geçerek FICO (Fellow of ICO) unvanını almaya hak kazandı ve henüz asistanlık döneminde Türkiye’de bu unvanı kazanan ilk göz doktoru oldu.

Daha sonra Paris’te “European Board of Ophtalmology” (Avrupa Göz Doktorları Birliği) tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavları başarıyla tamamlayarak FEBO (Fellow of EBO) unvanını elde etti. Aynı yıl Türk Oftalmoloji Derneği’nin düzenlediği Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu Sınavı’ndan da başarıyla ayrıldı. Tüm bunların neticesinde; “Royal College of Surgeons of Edinburgh” üyeliğine kabul edildi.

Evli ve bir kızı olan yazar, mecburi hizmetini Afyonkarahisar/Sandıklı Devlet Hastanesinde yürütüyor ve mesleki çalışmalarının yanı sıra, yeni romanlar yazmaya devam ediyor. Geriye kalan zamanında da arkadaşlarıyla satranç oynuyor.

Kitaplar:
1)MCQ for International Ophthalmology Board Exams for Four Main Lessons – 1
Dr.İbrahim Ethem AY, Doç.Dr.Berkay AKMAZ –Anadolu Tıp Kitabevi ISBN: 978-605-80205 1-1

2)Klinik Oftalmolojinin Temel İlkeleri
Dr.İbrahim Ethem AY, Doç.Dr.Berkay AKMAZ – Modern Tıp Kitabevi ISBN: 978-605-4477-33-3

3)MCQ for International Ophthalmology Board Exams – 2
Dr.İbrahim Ethem AY, Doç.Dr.Berkay AKMAZ –Anadolu Tıp Kitabevi ISBN: 978-605-80205-5-9

Bilimsel Yayınlar:

1) İbrahim Ethem AY, AhmetBurak BİLGİN, Sütürsüz İntraskleral Göz İçi Lens Fiksasyonu Takip Sonuçlarımız, Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2020;29(4):308-15 DOI: 10.5336/ophthal.2019-71916

2) İbrahim Ethem AY, Yasemin NADİR, Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olan Olgularda Cerrahi Esnasında Lakrimal Keseden Alınan Örneklerin Mikrobiyolojik Değerlendirmesi ve Uygulanan Tedavinin Cerrahi Başarıya Etkisi, Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2021;30(2):130-4, doi: 10.5336/ophthal.2020-79611

3) İbrahim Ethem AY, Melahat GÜRBÜZ, The Frequency of Ocular Surface Inflammation Findings and Relationship with Mortality in Patients Diagnosed of SARS-CoV-2 Infection, Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. doi: 10.5336/ophthal.2021-83243

 

Adnan Barutçu

EğitimBilgileri 

Tıpta Uzmanlık,Çukurova Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Dahili TıpBilimleri, Türkiye 2012-2016 Lisans, Mersin Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Türkiye 2004-2010

 

YabancıDiller 

İngilizce, C1 İleri 

Sertifika, Kurs ve Eğitimler 

Sağlık ve Tıp ,How to Monitor Conversationson Social Media + Keywordsand Search Queries, InternationalPediatric Association,2021
Sağlık ve Tıp, İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı,  Bahçeşehir Üniversitesi, 2021 

Sağlık ve Tıp, Pediatrik EKG Kursu,  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2021 

Sağlık ve Tıp, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk. Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2021 

Sağlık ve Tıp, Aşı Öncüleri içinIII. Aşı Kursu, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, 2021 

Sağlık ve Tıp, IPA Vaccine Trust Cuorse Level1, InternationalPediatricAssociation,2021 

Sağlık ve Tıp, Çocuklarda beslenme Kursu, Türkiye Milli Pediatri Derneği, 2019 

Sağlık ve Tıp, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2017 

Sağlık ve Tıp, Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2017 

Sağlık ve Tıp,Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası,T.C.Sağlık Bakanlığı,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı,2014 

Sağlık ve Tıp, Uygulamalı İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi Eğitim Programı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi,2013 

Sağlık ve Tıp,Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu,Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2012 

Yaptığı Tezler 

Tıpta Uzmanlık,Demir eksikliği anemisi olan doğumsal siyanotik kalp hastalıklı çocuklarda demir tedavisi öncesi ve sonrası pro-bnp düzeyleri ve kardiyak fonksiyonların karşılaştırılması,Çukurova Üniversitesi,TıpFakültesi,Dahili Tıp Bilimleri, 2016 

Araştırma Alanları 

Tıp, Sağlık Bilimleri ,Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Tıp, Neonatoloji, PediatrikEnfeksiyon, Pediatrik Gastroenteroloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Kardiyoloji, Sosyal Pediatri 

Akademik Unvanlar/Görevler 

Öğretim Görevlisi Dr., Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Dahili Tıp Bilimleri, 2020-DevamEdiyor 

Araştırma Görevlisi Dr., Çukurova Üniversitesi, TıpFakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 2012-2017 

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-Evaluation of Anxiety, Depression and Burdenon Caregivers of Children with Cerebral Palsy. 

  -Barutcu A., Barutcu S., Kolkiran S., Ozdener. F. 

-Developmental neuro rehabilitation, ss.1-6,2021(SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2-Deep Vein Thrombosis Aftera Wild Bee Sting.

– CilM.,  LeblebisatanG., LeblebisatanS.,  BarutcuA., CilM.K., KilincY. 

-Journal of pediatric hematology/ oncology,2021(SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

3-Evaluation of pancreatic functions in cases of primary and secondary malnutrition. 

-TuluceM.E., BarutcuA., YavuzS., AginM., CetinerS., TumgorG. 

-Minerva pediatrica, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

4-A Case With Wiskott-Aldrich Syndrome and Ascending Aorta Aneurysm.

-BarutcuA., LeblebisatanG., LeblebisatanS., CilM.,SasmazH.I.,DemirF. 

-Journal of pediatric hematology/oncology, 2020(SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

5-Evaluation of Knowledge, Attitudes and Practices of Parents Presenting to a Hospital Emergency Department with a Complaint of Feverin Child
-BarutcuA., BarutcuS. 

-SIGNAVITAE,  cilt.16,sa.1,ss.123-129, 2020(SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

6-Silent cerebral infarct in sickle cell anemia patient sof southern Turkey 

-Nafile SaymanE.,LEBLEBİSATANG., LeblebisatanS., BicakciK., KILINÇY., BARUTÇUA. 

-TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.50, sa.8, ss.1887-1893,2020(SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

 • Primer malnutrisyonlu çocukların prevalansının, demografik özelliklerinin, ilişkili risk faktörlerinin ve kullanılan enteral beslenme ürünlerinin etkilerinin değerlendirilmesi
  BARUTÇUA.,BARUTÇUS. Cukurova Medical Journal, cilt.46,sa.1,ss.332-342,2021(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 • Effect of Supportive Positioningon COMFORT Scale Scoresin Preterm Newborns YAPICIOĞLUYILDIZDAŞH.,BARUTÇUA.,GÜLCÜÜ.,ÖZLÜF.,LEVENTELİM. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi,cilt.23,sa.1,ss.20-24,2021(DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
 • Use of Vitamin, Mineral and Supporting Products in Children in Adana CANSEVER AKAY B.,BARUTÇU A., EVLİYAOĞLU N.,AKAY E. Archives of Current Medical Research, cilt.2,sa.1,ss.51-61,2021(DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
 • Comparison of Community-Acquired Rotavirus Infection with Nosocomial Rotavirus Infection Evaluation of Epidemiology, Severity and Economic Burdens
  BARUTÇU A.,BARUTÇU S. Journal of Contemporary Medicine, cilt.10, sa.4,ss.551-555,2020(DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
 • EvaluationofPediatricPatientswithImmuneThrombocytopeniaRegardingClinicalCourseand TreatmentResponse:ARetrospectiveSingle-CenterExperience  SÖĞÜTG.,LEBLEBİSATANG.,BARUTÇUA.,KILINÇY.,ŞAŞMAZH.İ.
  Pediatric Practice and Research, cilt.8, sa.2, ss.38-42,2020(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) 
 • Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki akut gastroenteritli çocuklarda rota virüs ve adenovirüs sıklığı
  BARUTÇUA.,BARUTÇUS.
  Cukurova Medical Journal, cilt.45, sa.2, ss.448-454, 2020(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 • Unusual concomitance during the neonatal period: Tachyarrhythmia and hypothyroidism
  BARUTÇUA.,OzluF.,YildizdasH.,ERDEMS.,ÖZDEMİRR.
  Journal of Surgery and Medicine, cilt.4, sa.4, ss.321-323,2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 • Childhood sleep disorders in premature infants that hospitalized in neonatal intensive care unit in neonatal period
  BARUTÇUA.,OzluF.,KaypakliG.,CelikG.,YildizdasH. Annals of Medical Research,  cilt.27,sa.1, ss.69-73,2020(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 • Frequency of rotavirus and entericadenovirusinchildrenwithacutegastroenteritisin Halfeti district, Sanliurfa,Turkey
  BarutcuA.,BarutcuS. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL,cilt.45,sa.2,ss.448-454,2020(ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Ararecuta neouslesionin the neonatal period:Thenon-Langerhan scellhistiocytosis BarutcuA.,OzluF.,YAPICIOĞLUYILDIZDAŞH.,SATARM. MARMARA MEDICAL JOURNAL,cilt.33,sa.3,ss.160-162,2020(ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Plasental İmplantasyon Defektli Annelerin Bebeklerinin Değerlendirilmesi:Tek Merkez Sonuçları BARUTÇUA.,ÖZLÜF.,HİTAYİNANA.,BÜYÜKKURTS.,YAPICIOĞLUYILDIZDAŞH.,SATARM. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2019(DiğerKurumların Hakemli Dergileri)
 • Comparison Of Pro-BNP Levels And Myocardial Performance  Before And After Iron Treatment In Children With Congenital Cyanotic Heart DiseaseWith Iron Deficiency Anemia BARUTÇUA.,ERDEMS.,DEMİRF.,BARUTÇUS.,LEBLEBİSATANG. Journal of Contemporary Medicine,cilt.9,sa.3,ss.197-202,2019(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 • Comparison Of Pro-BNP Levels And Myocardial Performance Index Before And After Iron Treatment In Children With Congenital Cyanotic Heart Disease With Iron Deficiency Anemia barutçuA.,ERDEMS.,DEMİRF.,barutçus.,LEBLEBİSATANG. Journal of Contemporary Medicine, cilt.9, sa.3, ss.197-202,2019(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & KitapBölümleri 

-Suçiçeği Aşısı

-BARUTÇUA.,EVLİYAOĞLUN. 

-Aşılar,Gökçay Gülbin,Editör,Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi,ss.137-141,2021

-YENİDOĞAN, SAĞLAM ÇOCUK VE SOSYAL PEDİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

-BarutçuA.(Editör),ÇiftciA.Ç.(Editör),ŞahinA.B.(Editör) 

-AKADEMİSYEN KİTABEVİ,Ankara,2020

-PEDİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-1 

-BarutçuA.(Editör),ÇiftciA.Ç.(Editör),ŞahinA.B.(Editör)

-AKADEMİSYEN KİTABEVİ,Ankara,2020

-PEDİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-2

– BarutçuA.(Editör),ÇiftciA.Ç.(Editör),ŞahinA.B.(Editör) 

-AKADEMİSYEN KİTABEVİ,Ankara,2020

-ADOLESANLARDA ANORMAL UTERİN KANAMA 

-BarutçuA. 

-AİLE HEKİMLİĞİNDE Güncel Yaklaşımlar, Prof.Dr.Ersin AKPINAR,Editör, AKADEMİSYEN,  Ankara, ss.339-345, 2020

-ANNE SÜTÜ VE LAKTASYON
-BARUTÇUA. 

-Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, FENKCİİ. VEYSEL, ÇABUŞ ÜMİT, Editör, AKADEMİSYEN, ss.151-158, 2020 

-İMMÜNGLOBULİN-AVASKÜLİTİ(HENOCH-SCHONLEINPURPURASI) 

-BARUTÇUA. 

-PEDIATRIDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-2,Adnan BARUTÇU,Ahmet Çağrı ÇİFTCİ,Asiye Burcu ŞAHİN,Editör,  AKADEMİSYEN KİTABEVİ,ss.79-90,2020

-ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU
-BARUTÇUA.,ŞAHİNA.B. 

-YENİDOĞAN, SAĞLAM ÇOCUK VE SOSYAL PEDİATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR,Adnan BARUTÇU,Ahmet Çağrı ÇİFTCİ,Asiye Burcu ŞAHİN,Editör,AKADEMİSYEN KİTABEVİ,ss.175-186,2020

Hakemli Kongre/ Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar 

 • Annelerin İnfantil Kolik İle İlgili Algı, Tutum Ve Davranışları BARUTÇUA.
  20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Türkiye,20Mayıs2021,ss.569-576
 • İlköğretim Çocuklarında Asemptomatik Hipertansiyon Sıklığı ve Obeziteile İlişkisi
  BARUTÇUA.
  20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress,Türkiye,20Mayıs2021,ss.832-839
 • Annelerin Emzirmeyi Sonlandırma Nedenleri, Uygulamaları ve Bu Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar
  BARUTÇUA.,EVLİYAOĞLUN.
  XIX.Çukurova Pediatri Günleri,Türkiye,19Mart2021,ss.112-119
 • Emziren Annelerin Bebeklerini Besleme Davranışları ve Tamamlayıcı Beslenmeye İlişkin Görüş ve
  Uygulamaları
  BARUTÇUA.,EVLİYAOĞLUN. CERRAHPAŞA PEDİATRİ GÜNLERİ,Türkiye,15Nisan2021,ss.146-150
 • A case of irondeficiency anemiain which the family could not accept PICA BarutçuA.
  2nd International Eurasian Congress of Social Pediatrics 6th National Congress of Social Pediatrics,26-29Kasım
  2020,ss.31
 • CİDDİ KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLABİLEN NADİR BİR SENDROM:SAÇ-İPLİK TURNİKE
  SENDROMU
  BARUTÇUA. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ 2020 BULUŞMASI:GÜNCELLEME TOPLANTISI,Türkiye,25-29Ekim2020
 • SAĞLIKLI ÇOCUKTA HERPESZOSTER ENFEKSİYONU OLGUSU
  BARUTÇUS.,BARUTÇUA. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ 2020 BULUŞMASI:GÜNCELLEME TOPLANTISI,Türkiye,25-29Ekim2020
 • MONTELU KAST TEDAVİSİ SONRASIN ÖROPSİKİYATRİK YAN ETKİ BARUTÇUS.,BARUTÇUA.
  TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ2020 BULUŞMASI:GÜNCELLEME TOPLANTISI,Türkiye,25-29Ekim2020
 • Trombositopeni ile Başvuran Asendan Aorta Dilatasyonu Saptanan Wiskott-Aldrich Sendromu Olgu
  Sunumu
  BarutçuA.,LeblebisatanG.,MetinÇ., ŞaşmazH.İ. 1.Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi(IRUPEC),Konya,Türkiye,4-07Aralık2019
 • Geç ve güç üreyen bir patojen pansitopeniyle seyreden bir akutbruselloz olgusu BarutçuA.
  1.Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi(IRUPEC), Konya,  Türkiye,  4-07Aralık2019
 • El-Ayak-Ağız Hastalığı sonrası nadiren görülebilen onikomadezis BarutçuA. 

1.Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi(IRUPEC),Konya,Türkiye, 4-07Aralık2019 

 • Hışıltılı ve huzursuz bebek bir gastro özefagealreflü olgusu
  BarutçuA.
  1.Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi(IRUPEC),Konya, Türkiye, 4-07Aralık2019
 • Periyodik ateş, aftözstomatit, farenjit ve servikaladenit (PFAPA)sendromlu bir olgu
  BarutçuA.
  1.Uluslararası Rûmi Pediatri Kongresi(IRUPEC2019),Konya,Türkiye,4-07Aralık2019
 • KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ OLAN TALASEMİ MAJOR HASTASINDA İNSİDENTAL OLARAK
  SAPTANAN MOYA MOYA HASTALIĞI BARUTÇUA.,KÜPELİS.,SEZGİNG.,BAYRAMİ. 63.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ,Kıbrıs(Kktc),30Ekim-03Kasım2019
 • AKUTLENFOBLASTİK LÖSEMİ TANISI İLE İZLENEN HASTADA GELİŞEN GLİOBLASTOMA MULTİFORME
  BARUTÇUA.,KÜPELİS.,SEZGİNG.,BAYRAMİ.
  63.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ,Kıbrıs(Kktc),30Ekim-03Kasım2019
 • TEKRARLAYAN ANA PLASTİK MENENJİOMTANISIİLE TAKİPEDİLEN OLGU SUNUMU
  BARUTÇUA.,KÜPELİS.,SEZGİNG., BAYRAMİ.
  63.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Kıbrıs(Kktc), 30Ekim-03Kasım2019
 • BÜYÜME GERİLİĞİ NEDENİYLE TAKİP EDİLEN VE TEKRARLAYAN KEMİK KIRIKLARI SONRASI TANI
  KONULABİLEN OSTEOGENEZİSİM PERFEKTA OLGU SUNUMU
  BARUTÇUA. Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi,İzmir,Türkiye, 26-29Eylül2019
 • KISA BARSAK SENDROMU TANILI HASTADA NAZOKOMİYALROTA VİRÜS ENFEKSİYONU BARUTÇUA.
  Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi,İzmir, Türkiye, 26-29 Eylül 2019
 • TEDAVİYE YANITSIZ İNFANTİLASTIM OLGUSU
  BARUTÇUA.
  Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi,İzmir,Türkiye,26-29 Eylül 2019
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN DOĞUMSAL SİYANOTİK KALP HASTALIKLI ÇOCUKLARDA DEMİR
  TEDAVİSİ ÖNCESİ ve SONRASI Pro-BNP DÜZEYLERİ ve KARDİYAK FONKSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
  BARUTÇUA.,ERDEMS.,DEMİRF.,BARUTÇUS.,LEBLEBİSATANG. Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi,İzmir, Türkiye, 26-29 Eylül 2019
 • Demir eksikliği anemisi olan doğumsal siyanotik kalp hastalıklı çocuklarda demir tedavisi öncesi ve sonrasıpro-BNP düzeyleri ve kardiyak fonksiyonların karşılaştırılması. barutçuA., ERDEMS., DEMİRH., LEBLEBİSATANG.,DEMİRF., ÖZBARLASN. 16.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 19-22 Nisan 2017

Desteklenen Projeler 

SERTDEMİRY.,GÜLDERENÖZLÜF.,ÜNALİ.,BURGUTH.R.,BARUTÇUA.,SATARM.,AKÇALIM.,YAPICIOĞLUYILDIZDAŞ H.,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,Vital bulgular ile yeni doğanlarda sepsistanısının daha erken konulmasında Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı yöntemlerinin karşılaştırılması, 2015-2017 ALINÇERDEMS.,BARUTÇUA.,DEMİRF.,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Demir Eksikliği Anemisi Olan Doğumsal Siyanotik Kalp Hastalıklı Çocuklarda Demir Tedavisi Öncesi ve Sonrası BNP Düzeyleri ve Kardiyak Fonksiyonların Karşılaştırılması,2015-2017 

Bilimsel Hakemlikler 

BMJOPEN,SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2021 TROPICAL DOCTOR,SCI-E Kapsamındaki Dergi,Mart2021 Family Practice and Palliative Care, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat2021 

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi,  Şubat2021 

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak2021 

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım2020 

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos2020 Scottish Medical Journal,SCI-EKapsamındaki Dergi, Şubat 2020 

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri 

1.Mustela Dermopediatri Zirvesi,Katılımcı,İstanbul,Türkiye,2021 

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress,Katılımcı,Adana,Türkiye,2021 

Cerrahpaşa Pediatri Günleri,Katılımcı,İstanbul,Türkiye,2021

 Cinsel istismar Olgularına Multidisipliner Yaklaşım ve Önlemler,Katılımcı,İstanbul,Türkiye,2021 

XIX.Çukurova Pediatri Günleri,Katılımcı,Adana,Türkiye,2021

2nd International Eurasian Congress of Social Pediatrics,6th National Congress of Social Pediatrics,Katılımcı,İstanbul, Türkiye,2020 

TürkPediatri Kurumu2020 buluşması-Güncelleme Toplantısı,Katılımcı,İstanbul,Türkiye,2020 

1st International Rumi Pediatric Congress and 3rd JProject Congress,Katılımcı,Konya,Türkiye,2019 

63.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,Katılımcı, İskele,Kıbrıs(Kktc),2019

 Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi,Katılımcı,İzmir,Türkiye,2019

Joint Balkan Pediatrics Meeting-Nutrition Academy,Katılımcı,Budva,Karadağ,2018 

61.TürkiyeMilliPediatriKongresi,Katılımcı,Antalya,Türkiye,2017

 XVI.Çukurova Pediatri Günleri,Katılımcı,Adana,Türkiye,2017 

XIII.Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi,Katılımcı,Adana,Türkiye,2015 XIV.Çukurova Pediatri Günleri, Katılımcı, Adana, Türkiye,2014 

Ödüller 

BarutçuA.,Büyüme Geriliği Nedeniyle Takip Edilen ve Tekrarlayan Kemik Kırıkları Sonrası Tanı Konulabilen  Osteogenezis İmperfekta Olgu Sunumu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları  Kongresi, Eylül 2019 

Akademi Dışı Deneyim 

Kamu Kuruluşu, Diğer (Kurumlar, hastaneler Vb.),ŞANLIURFA HALFETİ DEVLET HASTANESİ

Yaşar ÇÖPELCİ

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans: Tıp Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2012 / ESKİŞEHİR

Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Genel Cerrahi, SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 2019 / ANTALYA

GÖREVLER

Pratisyen tabip, Yozgat Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi, 2012-2013

Dr. Araş. Gör., SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 2015-2019

Uzman Tabip, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2019- 2021

Uzman Tabip, Özel Şelale Termessos Hastanesi, Antalya, 2021- halen

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK:

 1. Türk Cerrahi Derneği.
 2. European Society of Surgical Oncology (ESSO)
 3. The ESSO Young Surgeons and Alumni Club (EYSAC) Türkiye Ulusal Temsilcisi
 4. Antalya Meme Hastalıkları Derneği
 5. Fıtık Derneği

 

YAYIN VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR LİSTESİ

Özer, H., Aslan, İ., Oruç, M.T., Çöpelci Y. et al. Early postoperative changes of sphingomyelins and ceramides after laparoscopic sleeve gastrectomy. Lipids Health Dis 17, 269 (2018). https://doi.org/10.1186/s12944-018-0917-z

Mayir B, Ensari CÖ, Durhan A, Çöpelci Y. Colonoscopy Findings in Patients Who Have Positive Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening. Turk J Colorectal Dis 2018;28:27-30.

Doğan U, Ensari CÖ, Çöpelci Y, Öner OZ, Oruç MT, Bülbüller N. The Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Helicobacter pylori Infection. J Ankara Univ Fac Med 2018;71:166-169.

Meme Kanseri Cerrahisi, Akademisyen Kitabevi, 2020, Ankara,              ISBN:978-605-258-947-2, Bölüm yazarlığı: Meme Kanserinde Moleküler Tiplendirme ve Multigen Analizleri, Dr. Yaşar Çöpelci

5th National and 3rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 12-15 Ekim 2017, Antalya, OP-26 The Effect Of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy On Helicobacter Pylori Infection,Uğur Doğan, Cemal Özben Ensari, Yaşar Çöpelci, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç, Nurullah Bülbüller

 

Uluslararası Laboratuvar Tıbbi ve 19. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 25-28 Nisan 2019, Antalya, Sleeve Gastrektominin Erken Döneminde Serum Seramid ve Sfingomyelin Düzeylerinin Değişimi, Mutay Aslan, Hakan Özer, İbrahim Aslan, Mehmet Tahir Oruç, Yaşar Çöpelci, Ebru Afşar, Sabriye Kaya

HESTOUREX World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, 6-9 Nisan 2017, Antalya, OHT-003 Bariatrik Cerrahinin Kan Glukoz Regülasyonu Üzerine Etkisi,

Uğur Doğan, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Tuğrul Çakır, Burhan Mayır, Arif Aslaner, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

HESTOUREX World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, 6-9 Nisan 2017, Antalya, – 156 -OHT-014Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Karaciğer Fonksiyon Testleri ve İndirekt Bilirubin Yüksekliği, Uğur Doğan, Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Burhan Mayır, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 5-9 Nisan 2017, Antalya SB-105 Multi Segment Karaciğer Yaralanmasına Konservatif Yaklaşım, Tuğrul Cakır, Arıf Aslaner, Ahmet Şukru Alparslan, Mustafa Yalcın, Yaşar Çöpelci

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0902], Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Omental Nekroz: Bir Olgu Sunumu, Alkan Sakar, Mehmet Tahir Oruç, Osman Zekai Öner, Burhan Mayir, İsmail Gömceli, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Altuğ Kazak, Murat Kağan Bilge, Onur Özener, Erdemcan Yardımcı, Mehmet Algül, Yaşar Çöpelci

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-1047],Low anterıor rezeksiyon sendromu görülme oranı: Tek merkez sonuçları Erdem Can Yardımcı, Cemal Özben Ensari, Yaşar Çöpelci, Mehmet Tahir Oruç, İsmail Gömceli, Tuğrul Çakır

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0803], Malign karın ön duvarı tümörü: olgu sunumu, Yaşar Çöpelci, Mehmet Altuğ Kazak, Alkan Sakar, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç, Mehmet Kağan Bilge

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-1214], Morbid Obez Hastalarda Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Kolestaz Enzimleri Üzerine Etkisi, Uğur Doğan, Yaşar Çöpelci, Tuğrul Çakır, Erdem Can Yardımcı, Mehmet Altuğ Kazak, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0499], Nadir bir olgu: İnguinal herni kesesi içinde over ve salfinks, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Altuğ Kazak, Yaşar Çöpelci, Uğur Doğan, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0444], Retrofleksiyon manevrası ile zorlu kolonoskopik polipektomi, Alkan Sakar, OZ Öner, Mehmet Tahir Oruç, CÖ Ensari, Burhan Mayir, Erdemcan Yardımcı, Mehmet Algül, Murat Kağan Bilge, Onur Özener, Mehmet Altuğ Kazak, Yaşar Çöpelci, Mevlüt Doğrutürk

14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 19-22 Ekim 2017, Antalya, PP-151, Nonpalpable Meme Lezyonlarının Tanısında Multidisipliner Yaklaşım, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Ahmet Şükrü Alparslan, Serkan Güler, Mehmet Tahir Oruç, Osman Zekai Öner, Tuğrul Çakır

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0326 [Fıtık Cerrahisi], Spontan rüptüre direkt inguinal herni ve ince barsak mezo ayrışması,

Mehmet Nuri Koşar, Yaşar Çöpelci, Onur Özener, Murat Kağan Bilge, Hülya Evrim Özak

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0534 [Genel Cerrahi Hastalıkları], Nadir adli vakalar: Kokain içerikli vücut paket sendromlu iki olgu, Mehmet Nuri Koşar, Yaşar Çöpelci, Ayşe Arduçoğlu Merter, Ali Acar

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0879 [Obezite], Literatürde İlk; Sleeve Gastrektomi Sonrası İntraabdominal Abse Etkeni: Rothia Mucilaginosa, Yaşar Çöpelci, Ümit Koç, İsmail Göṁeli, Serkan Güler

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0887 [Obezite], Sleeve gastrektomiyi doğru yapıyor muyuz? Resleeve gastrektomi yapılan bir olgu sunumu, Burhan Mayir, Onur Özener, Yaşar Çöpelci, Barış Özkara, Hülya Evrim Özak

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0902 [Obezite], Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Obez Hastalarda Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Kolestaz Enzimleri Üzerine Etkisi, Uğur Doğan, Yaşar Çöpelci, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

 

Bünyamin Aydın

ÖĞRENİM BİLGİSİ:

Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 27/06/2003

Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi,  Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, 28/09/2009

Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İç Hastalıkları, 18/02/2016

Üniversite Dışı Eğitim:

Pratisyen Hekim, Senirkent 112 ASH, 31/12/2003 – 16/07/2004

İç Hastalıkları Uzmanı, Kütahya Emet Devlet Hastanesi, 10/12/2009 – 16/02/2013

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 20/05/2016 – 01/09/2018

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 01/09/2018 – Halen devam

ESERLER:

1- SCI makaleler:

 

1) Ozçelik S, Celik M, Vural A, Aydin B, Gozu H. The Relationship between Third-generation TSH Receptor Antibody Positivity and Cumulative Methimazole Dose Used until Remission in Graves’ Disease. J Coll Physicians Surg Pak. 2021 May;30(5):517-522.

 

2) Özçelik S, Çelik M, Vural A, Aydın B, Özçelik M, Gozu H. Outcomes of transition from premixed and intensive insulin therapies to insulin aspart/degludec co-formulation in type 2 diabetes mellitus: a real-world experience. Archives of Medical Science. 2020.

 

3) Asci H, Ozmen O, Ellidag HY, Aydin B, Bas E, Yilmaz N. The impact of gallic acid on the methotrexate-induced kidney damage in rats. J Food Drug Anal. 2017 Oct;25(4):890-897.

 

4) Altuntaş A, Yiğit A, Uz E, İnal S, Kidir V, Aydin B, Savaş H, Sert M, Sezer MT. The Relationship Between Serum Fetuin A Levels and Fetuin Gene Polymorphism in Hemodialysis Patients. Biomedical Research 2017; 28 (1).

 

5) Aksu O, Aydın B, Doguç DK, Ilhan I, Ozturk O, Altuntas A, Demirkan H, Koroglu BK. The evaluation of Nesfatin-1 levels in patients with OSAS associated with metabolic syndrome. J Endocrinol Invest. 2015 Apr;38(4):463-9.

 

6) Aydin B, Songur Y, Songur N, Aksu O, Senol A, Ciris IM, Sutcu R. Investigation of pulmonary involvement in inflammatory bowel disease in an experimental model of colitis. Korean J Intern Med. 2016 Sep;31(5):853-9

 

7) Aksu O, Aydın B, Koroglu BK. The Evaluation of The  Neutrophıl/Lymphocyte Ratıo ın Patıents with Hashımato’s Thyroıdıts. Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 457.

 

8) Yuksel S, Sezer MT, Sahin O, Sutcu R, Koçogullari C, Yilmaz HR, Uz E, Kara Y, Aydin B, Altuntas A. The role of carnitine in preventing renal damage developed as a result of infra renal aortic ischemia-reperfusion. Ren Fail. 2011;33(4):440-9.

2- Ulusal makaleler

 

1) Aydın B, Atar M, Pirgon Ö. “The effect of royal jelly supplementation for three months on bone markers in postmenopausal osteoporotic women”. Mellifera 21 (2021): 59-68

 

2) Ozcelik S, Celik M, Vural A, Aydin B. The effect of low and high dose empagliflozin on HbA1c and lipid profile in type 2 diabetes mellitus: A real-world data. North Clin Istanb. 2019;7(2):167-173. Published 2019 Dec 2.

3) Koçkar MC, Şenol A, Cüre E, Baştürk A, Aydın B. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Deneyimi: Tek Merkezli Prospektif Çalışma. Nobel Med 2009; 5(1): 10-13.

 

3- SCİ Olgu Sunumları

 

1) Aydin B, Aksu O, Asci H, Kayan M, Korkmaz H. A RARE CAUSE OF PITUITARY APOPLEXY: CABERGOLINE THERAPY. Acta Endocrinol (Buchar). 2018;14(1):113-116.

 

2) Fındıklı HA, Bilge Z, Aydın H, Yüceer MM, Algın A, Aydın B. The combination of acute pancreatitis and toxic hepatitis developing secondary to exposure to malathion : a case report. Acta Gastroenterol Belg. 2018;81(2):333-335.

 

3) Aydın H, Fındıklı HA, Tutak AS, Aydın B, Algın A. MUSCULAR HYPERTROPHY AS ATYPICAL INITIAL PRESENTATION OF HYPOTHYROIDISM. Acta Endocrinol (Buchar). 2017;13(4):506-508.

 

4) Aydin B, Aksu O, Tamer MN, Koroglu BK, Yigit A. Methımazole-ınduced Insulın Autoımmune Syndrome ın Graves’ Dısease: Case Report. Acta Medica Mediterranea, 2016, 32: 255.

5) Saritas U, Aydin B, Ustundag Y. Plasmapheresis and corticosteroid treatment for persistent jaundice after successful drainage of common bile duct stones by endoscopic retrograde cholangiography. World J Gastroenterol. 2007 Aug 14;13(30):4152-3.

 

4- SCİ Dışı Olgu Sunumları

 

1) Aydin B, Koca YS, Koca T, Yildiz I, Celikden SG, Ciris M. Amyloid Goiter Secondary to Ulcerative Colitis. Case Rep Endocrinol. 2016;2016:3240585.

2) Koca YS, Aydın B, Koca T, Bülbül MT, Tamer MN. Insulinoma-Induced Hypoglycemia in a Patient with Insulinoma after Gastrojejunostomy for Prepyloric Ulcer. Case Rep Surg. 2015;2015:127914.

3) Özcelik S, Sariyadin M, Bas S, Aydin B,Temiz S, Caglayan K, Celik M, Kizilgul M and Gözür HI. Wolfram Syndrome with Primary Gonadal Insufficiency. Glob J Reprod Med. 2018;4 (3): 555636

4) Aydın HHHHHhhhhhhhhhhh, Bilge Z, Algın S, Fındıklı HA, Aydın B. Rarely seen autoimmune polyglandular syndrome; Type 3B complicated with celiac disease. Balıkesir Medical Journal. 2018;2(1)

5) Aydın B, Sureyya Cerci, Kocer M, Kale B, Bulbul PT, Colak F, Yıldız M, Cerci C. A Different Cause of Malignant Hypercalcemia ın a Breast Carcinoma with Bone Metastasis. Turk J Endocrinol Metab. 2017; 22:41-44.

6) Yazkan R, Çevi̇ker K, Aydın B, İlhan A, Çi̇ri̇ş İ. Parathyroid adenoma located on anterior mediastinum. Turkish Journal of Clinics and Laboratory 7 (2016): 83-85

7) Aydın B, Aksu O, Kacemer H, Demirkan H, Altuntaş A, Dirican N, Köroğlu BK, Şahin M. Propylthiouracil-induced alveolar hemorrhage. Eur J Rheumatol. 2015 Sep;2(3):114-116.

 

8) Aksu O, Aydın B, Köse SA, Kale B. Hydrops Fetalis Secondary to Maternal Exposure to Propylthiouracil. CausaPedia. 2015;4:1239

9) Kockar C, Senol A, Basturk A, Aydın B, Cure E. Demonstrated Anomalous Pancreaticobiliary Ductal Junction. The New Journal of Medicine. 2008; 25: 46-47

10) Cure E, Denler A, Kockar MC, Senol A, Bastürk A, Aydın B. Anorektal Malformasyon Tespit Edilen 51 Yaşında Kadın Hasta. Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 59-60

11) Cure E, Senol A, Kockar MC, Bastürk A, Aydın B, Songur Y. Rare case of Cefotaxime induced leukocytoclastic vasculitis in alcoholic cirrhosis patient. CaseRepClinPractRev 2007; 8:309-312

12) Cure E, Bastürk A, Aydın B, Kockar MC. Karın Ağrısı Ataklarının Peptik Ülsere Bağlı Olduğu Düşünülerek Opere Edilen Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Bir Erkek Hasta Olgusu. Yeni Tıp Dergisi 2007; 24(2): 113

 

 

Yaşar ÇÖPELCİ

Öğrenim Durumu:

Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Genel Cerrahi, SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 2019 / ANTALYA

Lisans: Tıp Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2012 / ESKİŞEHİR

Lise:  Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, 2003-2006 / ANTALYA

Yabancı Dil: İngilizce

Görevler:

Pratisyen tabip, Yozgat Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi, 2012-2013

Dr. Araş. Gör., SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 2015-2019

Uzman Tabip, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2019- 2021

Uzman Tabip,  Özel Şelale Termessos Hastanesi, Antalya, 2021- halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Cerrahi Derneği.
 2. European Society of Surgical Oncology (ESSO)
 3. The ESSO Young Surgeons and Alumni Club (EYSAC) Türkiye Ulusal Temsilcisi
 4. Antalya Meme Hastalıkları Derneği
 5. Fıtık Derneği

YAYIN VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR LİSTESİ

Özer, H., Aslan, İ., Oruç, M.T., Çöpelci Y. et al. Early postoperative changes of sphingomyelins and ceramides after laparoscopic sleeve gastrectomy. Lipids Health Dis 17, 269 (2018). https://doi.org/10.1186/s12944-018-0917-z

Mayir B, Ensari CÖ, Durhan A, Çöpelci Y. Colonoscopy Findings in Patients Who Have Positive Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening. Turk J Colorectal Dis 2018;28:27-30.

Doğan U, Ensari CÖ, Çöpelci Y, Öner OZ, Oruç MT, Bülbüller N. The Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Helicobacter pylori Infection. J Ankara Univ Fac Med 2018;71:166-169.

Meme Kanseri Cerrahisi, Akademisyen Kitabevi, 2020, Ankara,             ISBN:978-605-258-947-2, Bölüm yazarlığı: Meme Kanserinde Moleküler Tiplendirme ve Multigen Analizleri, Dr. Yaşar Çöpelci

5th National and 3rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 12-15 Ekim 2017, Antalya, OP-26 The Effect Of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy On Helicobacter Pylori Infection,Uğur Doğan, Cemal Özben Ensari, Yaşar Çöpelci, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç, Nurullah Bülbüller

Uluslararası Laboratuvar Tıbbi ve 19. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 25-28 Nisan 2019, Antalya, Sleeve Gastrektominin Erken Döneminde Serum Seramid ve Sfingomyelin Düzeylerinin Değişimi, Mutay Aslan, Hakan Özer, İbrahim Aslan, Mehmet Tahir Oruç, Yaşar Çöpelci, Ebru Afşar, Sabriye Kaya

HESTOUREX World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, 6-9 Nisan 2017, Antalya, OHT-003 Bariatrik Cerrahinin Kan Glukoz Regülasyonu Üzerine Etkisi, Uğur Doğan, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Tuğrul Çakır, Burhan Mayır, Arif Aslaner, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

HESTOUREX World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, 6-9 Nisan 2017, Antalya, – 156 -OHT-014Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Karaciğer Fonksiyon Testleri ve İndirekt Bilirubin Yüksekliği, Uğur Doğan, Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Burhan Mayır, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

11.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 5-9 Nisan 2017, Antalya SB-105 Multi Segment Karaciğer Yaralanmasına Konservatif Yaklaşım, Tuğrul Cakır, Arıf Aslaner, Ahmet Şukru Alparslan, Mustafa Yalcın, Yaşar Çöpelci

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0902], Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Omental Nekroz: Bir Olgu Sunumu, Alkan Sakar, Mehmet Tahir Oruç, Osman Zekai Öner, Burhan Mayir, İsmail Gömceli, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Altuğ Kazak, Murat Kağan Bilge, Onur Özener, Erdemcan Yardımcı, Mehmet Algül, Yaşar Çöpelci

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-1047],Low anterıor rezeksiyon sendromu görülme oranı: Tek merkez sonuçları Erdem Can Yardımcı, Cemal Özben Ensari, Yaşar Çöpelci, Mehmet Tahir Oruç, İsmail Gömceli, Tuğrul Çakır

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0803], Malign karın ön duvarı tümörü: olgu sunumu, Yaşar Çöpelci, Mehmet Altuğ Kazak, Alkan Sakar, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç, Mehmet Kağan Bilge

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-1214], Morbid Obez Hastalarda Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Kolestaz Enzimleri Üzerine Etkisi, Uğur Doğan, Yaşar Çöpelci, Tuğrul Çakır, Erdem Can Yardımcı, Mehmet Altuğ Kazak, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0499], Nadir bir olgu: İnguinal herni kesesi içinde over ve salfinks, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Altuğ Kazak, Yaşar Çöpelci, Uğur Doğan, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0444], Retrofleksiyon manevrası ile zorlu kolonoskopik polipektomi, Alkan Sakar, OZ Öner, Mehmet Tahir Oruç, CÖ Ensari, Burhan Mayir, Erdemcan Yardımcı, Mehmet Algül, Murat Kağan Bilge, Onur Özener, Mehmet Altuğ Kazak, Yaşar Çöpelci, Mevlüt Doğrutürk

14.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 19-22 Ekim 2017, Antalya, PP-151, Nonpalpable Meme Lezyonlarının Tanısında Multidisipliner Yaklaşım, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Ahmet Şükrü Alparslan, Serkan Güler, Mehmet Tahir Oruç, Osman Zekai Öner, Tuğrul Çakır

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0326 [Fıtık Cerrahisi], Spontan rüptüre direkt inguinal herni ve ince barsak mezo ayrışması, Mehmet Nuri Koşar, Yaşar Çöpelci, Onur Özener, Murat Kağan Bilge, Hülya Evrim Özak

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0534 [Genel Cerrahi Hastalıkları], Nadir adli vakalar: Kokain içerikli vücut paket sendromlu iki olgu, Mehmet Nuri Koşar, Yaşar Çöpelci, Ayşe Arduçoğlu Merter, Ali Acar

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0879 [Obezite], Literatürde İlk; Sleeve Gastrektomi Sonrası İntraabdominal Abse Etkeni: Rothia Mucilaginosa, Yaşar Çöpelci, Ümit Koç, İsmail Göṁeli, Serkan Güler

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0887 [Obezite], Sleeve gastrektomiyi doğru yapıyor muyuz? Resleeve gastrektomi yapılan bir olgu sunumu, Burhan Mayir, Onur Özener, Yaşar Çöpelci, Barış Özkara, Hülya Evrim Özak

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, EPS-0902 [Obezite], Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Obez Hastalarda Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Kolestaz Enzimleri Üzerine Etkisi, Uğur Doğan, Yaşar Çöpelci, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

Pınar AYVAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Öğrenim Bilgisi
2003 TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON
ANABILIM DALI
Tez adı: Adnan Menderes Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı poliklinik hastalarının
sosyodemografik özellikleri ve klinik sonuçları (2008) Tez Danısmanı:(OSMAN NURI AYDIN)
Tıpta Uzmanlık AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI
24/Kasım/2008
2015 -SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/SAGLIK KURULUSLARI YÖNETICILIGI (YL) (TEZSIZ) (IÖ)
Yüksek Lisans IZMIR KATIP ÇELEBI ÜNIVERSITESI
14/Subat/2017
1996 TIP FAKÜLTESI/TIP PR.
Lisans EGE ÜNIVERSITESI
3/Kasım/2002
Akademik Görevler
DOKTOR ÖGRETİM ÜYESİ İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHI TIP BİLİMLERİ
2018 BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHI TIP BİLİMLERİ
2003-2008 BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI)
Projelerde Yaptığı Görevler:
Cereblon Proteininin Yoğun Bakım Hastasında Görülme Sıklığı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Yürütücü: AYVAT PINAR, Araştırmacı :DINIZ ÜNLÜ AYSE
GÜLDEN,Arastırmacı:GÜLMEZ HAKAN, , 06/10/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
1.An Open-label, Ascending Multiple-dose Study to Evaluate Safety, Tolerability, Pharmacokinetics,
and Pharmacodynamics of Romosozumab in Children and Adolescents With Osteogenesis
Imperfecta. , ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı:PINAR AYVAT, Proje Koordinatörü:BURAK CEM
SONER, , 11/11/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)


2.CA19113 Action: The European Researchers’ Network Working on Second Victims., COST,
Yönetici:AYVAT PINAR,Yönetici:TAVEL PETER,Yönetici:TELLA SUSANNA,Yürütücü:MIRA JOSE
JOAQUIN,Yönetici:STRAMETZ REINHARD,Yönetici:VANHAECHT KRIS,Yönetici:STRBAC
SAVKA,Yönetici:KNEZEVIC BOJANA,Yönetici:DIECKMANN PETER,Yönetici:POLLUSTE
KAJA,Yönetici:MICHEL PHILIPPE, , 06/10/2020 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
3.1CA19121 Action: Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and
Assisted Living., COST, Yürütücü:FLOREZREVUELTA Francisco,Yönetici:RIBARIC
Slobodan,Yönetici:JEVREMOVIC Aleksandar,Yönetici:ILIEV Ivo,Yönetici:PAPASTAVROU
Evridiki,Yönetici:AYVAT PINAR,Yönetici:COLONNA Liane,Yönetici:MARTIRI Edlira,Yönetici:KAMPEL
Martin,Yönetici:VANRUMSTE Bart, , 29/09/2020 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
4.Insülin Analog’ u olan hızlı etkili Humalog (Referans Lispro) ve Lisporin’ in (Test Lispro) 36 sağlıklı erkek gönüllüde biyobenzerliğinin kıyaslandığı çift kör, çapraz, tek doz, iki periyotlu, randomize, glikoz clamp Faz I çalışması. ARG-17/FAZ1-01, ARASTIRMA PROJESI, Araştırmacı: AYVAT
PINAR,

Araştırmacı: SONER BURAK CEM, , 24/08/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.Idari Görevler 2020
Bilimsel Çalısma Puanlarını
İnceleme Komisyon Üyeliği
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
2020
Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHI TIP BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
2020
Klinik Araştırmalar Etik Kurul
Üyeliği İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
2020
Anestezi Yoğun Bakım Sorumlusu İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
2020
Patent Ön Değerlendirme
Komisyon Üyeliği
İZMİR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI
BÖLÜMÜ
2018
Bölüm Baskanı IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI
BÖLÜMÜ
2018
Fakülte Kurulu Üyeligi IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2018
Egitim Koordinatörü IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI
BÖLÜMÜ/ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI
2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeligi IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI
BÖLÜMÜ/ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI
2018
Anabilim Dalı Baskanı IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI
BÖLÜMÜ/ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI
2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeligi IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2018-2018
Kalite Kurulu Üyeligi IZMIR KATIP ÇELEBI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI
BÖLÜMÜ/ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI
Bilimsel Kuruluslara Üyelikler
1. Forbes Journal of Medicine-Danısma Kurulu Üyeligi, Üye , 2020
2. Izmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Arastırmalar Etik Kurul Üyeligi, Üye , 2020
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi- Günübirlik anestezi ve ameliyathane dısı
uygulamaları komitesi, Üye , 2015
3.
4. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi- Obstetrik anestezi komitesi, Üye , 2015
5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi- Hasta Güvenligi Komitesi, Üye , 2015
6. Türk Yogun Bakım Dernegi, Üye , 2012
7. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi, Üye , 2012
Ödüller
2
T.C. Saglık Bakanlıgı Izmir Il Saglık Müdürlügü Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Tesekkür Belgesi,
SAGLIK BAKANLIGI, 2021
1.
2. T.C. Buca Kaymakamlıgı Basarı Belgesi, SAGLIK BAKANLIGI, 2021
Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
2020-2021
Lisans
Temel Yasam Destegi Türkçe 1
Ileri Yasam Destegi Türkçe 2
Ilk ve Acil yardım Türkçe 1
Klinik Bilimlere Giris Türkçe 2
Mesleki beceri uygulamaları Türkçe 8
Otomatik Eksternal Defibrilatör Türkçe 1
Özel durumlarda ilkyardım Türkçe 1
2019-2020
Lisans
Temel Yasam Destegi Türkçe 1
Otomatik Eksternal Defibrilatör Türkçe 1
Ilk ve Acil yardım Türkçe 1
Klinik Bilimlere Giris Türkçe 2
Mesleki beceri uygulamaları Türkçe 8
Özel durumlarda ilkyardım Türkçe 1
2018-2019
Lisans
Özel durumlarda ilkyardım Türkçe 1
Ilk ve acil yardım Türkçe 1
Otomatik Eksternal Defibrilatör Türkçe 1
Temel Yasam Destegi Türkçe 1
Patentler
ANESTEZI VE REANIMASYON ASISTANI (2021)
Patent Basvuru Sahipleri : CAS ENDÜSTRIYEL SAGLIK ÜRÜNLERI TICARET LIMITED
SIRKETI, Patent Bulus Sahipleri : PINAR AYVAT,CAN ÖZLÜ,HILMI SEFA YANGAL
1.
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. AYVAT PINAR (2021). A Bibliometric Analysis in the Field of Pediatric Anesthesia and Turkey’s
Contribution to Research. Journal of Dr. Behcet Uz Children’s Hospital, 11(2), 159-166., Doi:
10.5222/buchd.2021.94715 (Yayın No: 7144854)
2. SAYHAN SEVIL, DINIZ ÜNLÜ AYSE GÜLDEN, AYAZ DUYGU, SOLAKOGLU KAHRAMAN DUDU, AYVAT
PINAR, ÇALIK BÜLENT (2021). Evaluation of the Relationship of PD-L1 and FOXP3 Expressions
With Clinicopathological Parameters in Gastric Carcinomas. FORBES, 2(2), 92-98., Doi:
10.5222/forbes.2021.94840 (Yayın No: 7153377)
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
3. AYVAT PINAR (2021). Distribution of papers on COVID-19 in the field of anesthesiology in
individual countries and journals.. Critical Care Innovations, 4(2), 8-22., Doi:
10.32114/CCI.2021.4.2.8.22 (Yayın No: 7143129)
4. KATIRCIOGLU KAAN, AYVAT PINAR, Gunturkun Fatma (2021). Cardiac arrest patients admitted to
intensive care unit after cardiopulmonary resuscitation: a retrospective cohort study to find
predictors for mortality. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), Doi:
10.1016/j.bjane.2021.03.013 (Yayın No: 7143120)
5. AYVAT PINAR,arslan yurtlu derya,Özgürbüz Ugur,Güntürkün Fatma,Katırcıoglu Kaan,KIZILKAYA
MEHMET (2020). Does the preoperative anxiety decrease with BATHE method? A prospective
randomized study. Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry, 57(2), 141-147., Doi:
10.29399/npa.24853 (Yayın No: 5645571)
6. AYVAT PINAR,SAHIN AYSE SAIDE,SONER BURAK CEM (2019). Effect of Agomelatin on Rat Model
of Parkinson’s Disease. Izmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 9(3), 216-222., Doi:
10.5222/buchd.2019.81084 (Yayın No: 6851706)
7. ISCAN SAHIN,ÇAKIR HABIB,EYGI BÖRTEÇIN,YÜREKLI ISMAIL,DÖNMEZ KÖKSAL,AYVAT
PINAR,SARIKAYA PEKEL DERYA,KESTELLI MERT (2017). Dynamic alterations in cerebral, celiac
and renal flows resulting from ascending aorta, subclavian artery and femoral artery cannulations
of extracorporeal devices. Perfusion, 32(7), 561-567. (Yayın No: 6851784)
8. arslan yurtlu derya,ASLAN FATIH,AYVAT PINAR,ISIK YASEMIN,KARAKUS NESLI,ÜNSAL
BELKIS,KIZILKAYA MEHMET (2016). Propofol-Based Sedation Versus General Anesthesia For
Endoscopic Submucosal Dissection. Medicine, 95(20), 1-5., Doi: 10.1097/MD.
0000000000003680 (Yayın No: 5251957)
9. ARSLAN YURTLU DERYA,AKSUN MURAT,AYVAT PINAR,ALTINCI KARAHAN NAGIHAN,VAN KOROGLU
LALE,ONDER ARAN GULCIN (2016). Comparison of Risk Scoring Systems to Predict the Outcome
in ASA-PS V Patients Undergoing Surgery: A Retrospective Cohort Study. MEDICINE, 95(13), 1-
5., Doi: 10.1097/MD.0000000000003238 (Yayın No: 5026599)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
AYVAT PINAR (2021). COMIRNATY ASISINA (PFIZER-BIONTECH COVID-19 ASISI) KARSI
GELISEN TEKRARLAYAN ANAFLAKSI VE YAYGIN KAS AGRISI. 2. Uluslararası Tıp Bilimleri ve
Multidisipliner Yaklasımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7144167)
1.
sayhan sevil,DINIZ ÜNLÜ AYSE GÜLDEN,SOLAKOGLU KAHRAMAN DUDU,ÇALIK BÜLENT,AYVAT
PINAR (2020). Evaluation of the relationship of pdl-1 and foxp3 expressions with
clinicopathological parameters in gastric carcinomas. 2. International Medical Congress of Izmir
Democracy University (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6828640)
2.
AYVAT PINAR (2020). Anxiety level of relatives of patient hospitalized in Covıd-19 Intensive Care
Unit. 2. International Medical Congress of Izmir Democracy University (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6828625)
3.
AYVAT PINAR (2020). Covid-19 hastasında anestezi altındaki dis tedavilerinde dikkat edilmesi
gereken noktalar. 2. International Dentistry Health Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6828619)
4.
KATIRCIOGLU KAAN,AYVAT PINAR (2019). Adult Cardiac Arrest Patients Admitted to Intensive
Care Unit After Successful Cardiopulmonary Resuscitation: Characteristics, Clinical Outcomes and
Main Predictors for Increased Mortality. 22.International Intensive Care Symposium (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6808337)
5.
AYVAT PINAR,KATIRCIOGLU KAAN (2019). Does chronic diseases affect mortality? A
retrospective study from the anesthesia intensive care unit of a state university affiliated hospital.
22nd International Intensive Care Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:5646066)
6.
AYVAT PINAR,KATIRCIOGLU KAAN (2019). The effects of gender, diagnosis groups, mechanical
ventilation, previous unit before intensive care, urgency of operation and time of hospitalization on
mortality of patients in anesthesia intensive care unit. 22nd International Intensive Care
Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5646094)
7.
AYVAT ALI GALIP,AYVAT PINAR (2018). Yönetim süreci yaklasımı ile bir kamu hastanesi anestezi
polikliniginin isleyisinin yeniden düzenlenmesi.. The 1st International Conference on Critical
Debates in Social Sciences-ICCDSS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6808454)
8.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
4
Nörolojik Muayene Inceleme ve Hastalıklar, Bölüm adı:(Komalı Hasta Muayenesi ve Beyin
Ölümü) (2020)., TEZEL BAYDAR YILDIZ,AYVAT PINAR, Akademisyen Yayınevi, Editör:Refik
Kunt, Selma Tekin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 541, ISBN:978-605-258-940-3, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Yayın No: 6390280)
1.
Güncel Anesteziyoloji ve Agrı Çalısmaları I, Bölüm adı:(Yogun Bakıma Hasta Yatısında Etik)
(2019)., AYVAT PINAR, Akademisyen Kitabevi, Editör:Özcengiz, Dilek, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 108, ISBN:978-605-258-335-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5646155)
2.
Endometriozis Tedavisinde Güncel Yaklasımlar, Bölüm adı:(Endometriozis ve Agrı) (2019).,
AYVAT PINAR, Akademisyen Kitabevi, Editör:ANILIR, ENDER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 310,
ISBN:978-605-258-572-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5646142)
3.
Yogun Bakım Protokolleri, Bölüm adı:(Yogun Bakımda Intoksikasyon Vakalarına Yaklasım
Protokolü) (2017)., AYVAT PINAR,KATIRCIOGLU KAAN, Tepecik Hastanesi Yayınları,
Editör:Nimet Senoglu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-83382-1-0,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5646252)
4.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. AYVAT PINAR (2019). Yogun Bakım Hasta Profilimiz; Yatıs Nedenleri, Mortaliteleri, Taburculuk
Sekilleri. Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 57(3), 186-192. (Kontrol No: 5645992)
2. AYVAT PINAR,AYDIN OSMAN NURI,OGURLU MUSTAFA (2012). Algoloji poliklinigine basvuran bel
agrılı hastaların risk faktörleri. Agrı – The Journal of The Turkish Society of Algology, 24(4), 165-
170., Doi: 10.5505/agri.2012.38258 (Kontrol No: 5251981)
3. AYVAT PINAR,AYDIN OSMAN NURI,OGURLU MUSTAFA (2011). Adnan Menderes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Algoloji Poliklinigi’ne basvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve agrı prevalansı.
Agrı – The Journal of The Turkish Society of Algology, 23(1), 28-39., Doi:
10.5505/agri.2011.18480 (Kontrol No: 5251977)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. AYVAT PINAR (2019). Yogun bakımda yas, cinsiyet, tanı grubu ve kabul seklinin mortaliteye etkileri.
VII. Abant Anestezi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5646261)
2. TEZEL BAYDAR YILDIZ,AYVAT PINAR,arslan yurtlu derya,GÜR IREM,KARAHAN NAGIHAN,AKSUN
MURAT (2018). Santral ven kateterizasyonunda insidental saptanan sol internal ven agenezisi. VI.
Abant Anestezi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6852605)
3. arslan yurtlu derya,AYVAT PINAR,ISIK YASEMIN,KARAGÖZ IREM,ÖZKALKANLI MURAT
YASAR,KIZILKAYA MEHMET (2015). Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda rejyonel anestezi
deneyimimiz. 49. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:6856778)
4. ERYILMAZ KEZBAN,TANYELI HASAN FATIH,AYVAT PINAR,ÇELIK YAKUP,ÖNDER ARAN
GÜLÇIN,KATIRCIOGLU KAAN,ÖZKALKANLI MURAT YASAR,KIZILKAYA MEHMET (2015). Hipotansif
sokun nadir sebebi Gastroduodonal arter anevrizma rüptürüne baglı retroperitoneal kanama. 49.
Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6856729)
5. arslan yurtlu derya,ISIK YASEMIN,AYVAT PINAR,ÇAKIR GÜVEN AYLIN,KATIRCIOGLU KAAN,KIZILKAYA
MEHMET (2015). Özofageal stent yerlestirilmesi: Ne kadar güvenli?. 49. Ulusal Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Dernegi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6856757)
6. arslan yurtlu derya,ASLAN FATIH,AYVAT PINAR,ISIK YASEMIN,KARAKUS NESLI,ÜNSAL
BELKIS,KIZILKAYA MEHMET (2015). Üst gastrointestinal sistemde uygulanan endoskopik submukozal
diseksiyonlarda genel anestezi mi sedoanaljezi mi?. 3. Gastroenteroloji kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6852571)
7. arslan yurtlu derya,AYVAT PINAR,KATIRCIOGLU KAAN,ASLAN FATIH,ÖNDER ARAN GÜLÇIN,KIZILKAYA
MEHMET (2014). Endoskopik Submukozal Diseksiyon Olgusunda Gelisen Hiponatremi. 48. Ulusal
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6856659)
8. arslan yurtlu derya,AKSUN MURAT,ÖZDIKICILER BEDRIYE,ÖZGÜRBÜZ UGUR,AYVAT PINAR,GÜLÇIN
ÖNDER ARAN,KIZILKAYA MEHMET (2014). MELAS Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi. 48. Ulusal
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6856684)
9. AYVAT PINAR,ARSLAN YURTLU DERYA,ASLAN FATIH,AKSUN MURAT,KARAHAN NAGIHAN (2013).
Endoskopik Submukozal Diseksiyonda Anestezi Deneyimlerimiz. 47. Ulusal Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Dernegi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6856572)
10. ASLAN FATIH,ALPER EMRAH,EKINCI NESE,AYVAT PINAR,CAMCI MEHMET,ÜNSAL BELKIS (2013).
Fibrotik Lezyonlar Endoskopik Submukozal Diseksiyon Yönteminin Basarısını Etkiler. 30. Ulusal
Gastroenteroloji Haftası (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6856616)
Diger Yayınlar
5
1. TEZEL BAYDAR YILDIZ,AYVAT PINAR,ARSLAN YURTLU DERYA,GÜR IREM,KARAHAN
NAGIHAN,AKSUN MURAT (2019). Santral Ven Kanülasyonunda Insidental Saptanan Sol Internal
Ven Agenezisi. Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society,
25(1), 75-78., Doi: 10.5222/GKDAD.2019.77045 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)
(Yayın No: 6851764)
2. arslan yurtlu derya,AKSUN MURAT,özdikiciler bedriye,özgürbüz ugur,AYVAT PINAR,önder aran
gülçin,KIZILKAYA MEHMET (2016). Melas sendromlu olguda anestezi yönetimi. Haydarpasa
Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 56(3), 197-200. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE
Vaka Takdimi) (Yayın No: 5252018)
3. AYVAT PINAR,ünde abdullah cem (2013). Tip 1 Chiari Malformasyonlu hastada epidural anestezi
sonrası gelisen servikal epidural hematom ve bas agrısı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 14(2), 39-43. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5252010)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
1. Vaka Takdimi, TEZEL BAYDAR YILDIZ,AYVAT PINAR,ARSLAN YURTLU DERYA,GÜR IREM,KARAHAN
NAGIHAN,AKSUN MURAT (2019). Santral Ven Kanülasyonunda Insidental Saptanan Sol Internal
Ven Agenezisi. Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society,
25(1), 75-78., Doi: 10.5222/GKDAD.2019.77045 (Yayın No: 6851764)
2. Vaka Takdimi, arslan yurtlu derya,AKSUN MURAT,özdikiciler bedriye,özgürbüz ugur,AYVAT
PINAR,önder aran gülçin,KIZILKAYA MEHMET (2016). Melas sendromlu olguda anestezi yönetimi.
Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 56(3), 197-200. (Yayın No:
5252018)
3. Vaka Takdimi, AYVAT PINAR,ünde abdullah cem (2013). Tip 1 Chiari Malformasyonlu hastada
epidural anestezi sonrası gelisen servikal epidural hematom ve bas agrısı. Adnan Menderes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 39-43. (Yayın No: 5252010)
Editörlük
Preoperatif degerlendirmede iç hastalıkları prensipleri, Kitap, Editör, Akademisyen
Kitabevi, 01.10.2020
1.
2. Covid-19 Hastasında Anestezi Yönetimi, Kitap, Editör, Akademisyen Kitabevi, 14.10.2020
Üniversite Dısı Deneyim
ANESTEZIYOLOJI VE
REANIMASYON YOGUN
BAKIM SORUMLU
HEKIMI
IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI BUCA SEYFI DEMIRSOY EGITIM VE
ARASTIRMA HASTANESI, ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON YOGUN BAKIM
BIRIMININ ISLEYISI (HASTALARIN TEDAVISI, MALZEME TEMINI), (Hastane)
2020
International Visitor
Program
Children’s Hospital of Philadelphia, International Observer Program, (Yurtdısı
Üniversite)
2019-2019
English Language School
Drexel University, Yüksek Ögrenim Kurumu – Yabancı Dil Egitim Bursu –
Drexel University English Language Center Philadelphia USA, (Yurtdısı
Üniversite)
2019-2020
ANESTEZI KLINIGI
KALITE BIRIM
SORUMLUSU
IZMIR ATATÜRK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI ANESTEZI VE
REANIMASYON KLINIGI, (Hastane)
2018-2018
ANESTEZI VE
REANIMASYON UZMAN
DOKTOR
IZMIR ATATÜRK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI, ANESTEZI VE
REANIMASYON UZMAN DOKTOR, (Hastane)
2012-2018
ANESTEZI VE
REANIMASYON UZMAN
DOKTOR
ISTANBUL BÜYÜKÇEKMECE DEVLET HASTANESI, ANESTEZI VE
REANIMASYON UZMAN DOKTOR, (Hastane)
2011-2012
ANESTEZI VE
REANIMASYON UZMAN
DOKTOR
MALATYA DEVLET HASTANESI, ANESTEZI VE REANIMASYON UZMAN
DOKTOR, (Hastane)
2010-2011
ANESTEZI VE
REANIMASYON UZMAN
DOKTOR
MALATYA BEYDAGI DEVLET HASTANESI, ANESTEZI VE REANIMASYON
UZMAN DOKTOR, (Hastane)
2009-2010
6
Sertifika
T.C. Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı, Isyeri hekimligi sertifikası, Ankara, Sertifika, 12.06.2013 –
12.06.2013 (Ulusal)
35428
7
Kurs
Elsevier Researcher Academy, Finding Right Journal, online, Kurs, 26.10.2020 -26.10.2020 (Ulusal)
35430
6
Web of Science Group, The Scientific Academic Research- the Web of Science Core Collection, online,
Kurs, 22.10.2020 -22.10.2020 (Ulusal)
35430
5
Elsevier Turkey Webinar, Increasing Effective Research Collaborations with Mendeley Groups, online,
Kurs, 21.10.2020 -21.10.2020 (Ulusal)
35430
4
Elsevier Turkey Webinar, Social Media for Researchers, online, Kurs, 15.10.2020 -15.10.2020 (Ulusal)
35430
2
Klinik Arastırmalar Dernegi, Temel Iyi Klinik Uygulamalar Egitimi, online, Kurs, 30.07.2019 -02.08.2019
(Ulusal)
35430
1
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi, Termoregülasyon ve Perioperatif Istenmeyen Hipotermi Kursu,
Izmir, Kurs, 06.01.2018 -06.01.2018 (Ulusal)
35430
0
Izmir Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesi, 3rd Compromised/Difficult AirwayLaryngotracheal
Stenosis, Cadaveric dissection course, Izmir, Kurs, 24.11.2017 -25.11.2017 (Ulusal)
35429
9
Türk Yogun Bakım Dernegi, 27. Mekanik Ventilasyon Kursu, Izmir, Kurs, 06.10.2017 -07.10.2017
(Ulusal)
35429
7
T.C. Saglık Bakanlıgı, Saglık alanları Ar-Ge ve Inovasyon Çalıstayı, Izmir, Kurs, 02.09.2016 -03.09.2016
(Ulusal)
35429
6
European Resuscitation Council, ALS Provider Course (Ileri Yasam Destegi Kursu), Izmir, Kurs,
07.05.2016 -08.05.2016 (Ulusal)
35429
5
T.C. Saglık Bakanlıgı, TÜBITAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına Proje
Önerisi Hazırlama Egitimi, Izmir, Kurs, 10.03.2016 -11.03.2016 (Ulusal)
35429
4
Izmir Ili Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi, Uygulamalı proje egitimi, Izmir, Kurs,
19.01.2016 -20.01.2016 (Ulusal)
35429
3
Dokuz Eylül Üniversitesi, II. Periferik Sinir Blokları Kursu, Izmir, Kurs, 04.05.2015 -05.05.2015 (Ulusal)
35429
2
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi, Torasik Anestezi ve Havayolu Yönetimi Çalıstayı, Istanbul,
Kurs, 28.02.2015 -01.03.2015 (Ulusal)
35429
1
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation, EuropeAid. Organ Bagısında Uyum Için Teknik
Yardım Projesi, Izmir, Kurs, 09.05.2014 -11.05.2014 (Ulusal)
35428
9
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi, Bilimsel Arastırmalarda Yöntem Bilim Kursu, Izmir, Kurs,
11.01.2014 -12.01.2014 (Ulusal)
35428
8
T.C. Saglık Bakanlıgı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü, Saglık çalısanlarında bagımlılıga müdahale ve
önleme konulu egitim, Istanbul, Kurs, 20.05.2012 -20.05.2012 (Ulusal)
35428
5
T.C. Saglık Bakanlıgı Temel Saglık Hizmetleri Genel Müdürlügü, Aile hekimligi 1. Asama uyum egitimi,
Malatya, Kurs, 06.05.2010 -12.05.2010 (Ulusal)
35428
4
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Deney hayvanları kullanım kursu, Aydın, Kurs,
02.03.2006 -03.03.2006 (Ulusal)
35428
2
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hastane enfeksiyonları egitim programı, Aydın,
Kurs, 10.06.2004 -11.06.2004 (Ulusal)
35428
0
Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Dernegi (KEPAN), Klinik nutrisyon temel egitim kursu, Izmir, Kurs,
25.10.2003 -25.10.2003 (Ulusal)
35427
9
Seminer
Izmir Democracy University, 2. International Medical Congress of Izmir Democracy University, Izmir,
Seminer, 17.12.2020 -19.12.2020 (Uluslararası)
35440
7
Palyatif Bakım Dernegi, 3. Palyatif Bakım Sempozyumu, online, Seminer, 18.12.2020 -19.12.2020
(Ulusal)
35441
0
7
Izmir Democracy University, 2. International Dentistry Health Congress, Izmir, Seminer, 28.11.2020 –
29.11.2020 (Uluslararası)
35440
6
Türk Yogun Bakım Dernegi, 22.international intensive care symposium, Istanbul, Seminer, 03.05.2019 –
04.05.2019 (Uluslararası)
35440
5
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi, VII. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Seminer, 26.04.2019 –
28.04.2019 (Ulusal)
35440
3
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi Ege-Akdeniz Subesi, Teknoloji ve Anestezi Toplantısı, Aydın,
Seminer, 13.10.2018 -13.10.2018 (Ulusal)
35440
0
The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences-ICCDSS, Izmir Demokrasi
Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Klinik Tartısmalar Kongresi, Izmir, Seminer, 05.10.2018 –
07.10.2018 (Uluslararası)
35439
9
Saglık-Der Izmir Subesi, Saglık Çalısanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Izmir,
Seminer, 15.03.2018 -15.03.2018 (Ulusal)
35439
8
T.C. Saglık Bakanlıgı, Klinikte Kan Bilesenleri Kullanımı Egitimi Sempozyumları, Izmir, Seminer,
13.10.2017 -13.10.2017 (Ulusal)
35439
6
48. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi Ulusal Kongresi,
Ankara, Seminer, 25.10.2014 -29.10.2014 (Ulusal)
35439
5
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi Ege-Akdeniz Subesi, Kristaloid ve Kolloid Kullanımında Güncel
Yaklasımlar, Izmir, Seminer, 22.02.2014 -22.02.2014 (Ulusal)
35439
4
Celal Bayar Üniversitesi-Mezuniyet Sonrası Egitim Toplantısı, Kanser Agrısı, Manisa, Seminer,
09.04.2007 -09.04.2007 (Ulusal)
35439
3
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi, Ege-Akdeniz Subesi IV. Sempozyumu- Sıvı tedavisinde
yenilikler, Izmir, Seminer, 20.01.2007 -20.01.2007 (Ulusal)
35439
2
Türk Algoloji Agrı Dernegi-VIII. Bölgesel Agrı Sempozyumu, Sık uygulanan minimal invaziv girisimler,
Antalya, Seminer, 02.12.2006 -03.12.2006 (Ulusal)
35438
8
39. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anestezi ve Reanimasyon Dernegi Ulusal Kongresi,
Antalya, Seminer, 23.11.2005 -27.11.2005 (Ulusal)
35438
6
Kongre Düzenleme
2. International Medical Congress of Izmir Democracy University, Tıp Kongresi, Izmir, Kongre
Düzenleme, 17.12.2020 -19.12.2020 (Uluslararası)
35427
3
I. INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY (IMCIDU)., TIP
KONGRESI, IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI, Kongre Düzenleme, 06.12.2019 -08.12.2019
(Uluslararası)
32302
6
MALPRAKTIS VE ÖNLENMESI, PANEL, IZMIR DEMOKRASI ÜNIVERSITESI, Kongre Düzenleme,
30.04.2019 -30.04.2019 (Ulusal)
32302
7
Izmir Democracy University The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences-
ICCDSS, Oturum Baskanlıgı, Izmir, Kongre Düzenleme, 05.10.2018 -07.10.2018 (Uluslararası)
35441-3

Alten OSKAY

Acil Tıp Uzmanı

İŞ DENEYİMİ
2020 – halen: Dr. Öğr. Üyesi. Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.B.D. DENİZLİ
2017 – 2020: Dr. Öğr. Üyesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.B.D. ISPARTA


ÖĞRENİM DURUMU
Lisans: (2000-2006), Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Antalya)
Tıpta Uzmanlık: (2006-2012), Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı (Antalya)
Doktora (2016-devam), Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı (Denizli)


ÜYELİKLER
1. Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)
2. Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu
a. Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu İngilizce Web Ekibi (EMATUS)
3. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD)


YAYINLAR
1. Kılıç-Toprak E, Ünver F, Kılıç-Erkek Ö, Korkmaz H, Oymak B, Özdemir Y, Oskay A, Küçükatay V, Bor-
Küçükatay M. Investigation of the effects of an acute bout of isokinetic exercise on DNA damage in active male
subjects. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019;12(1):33-40.
2. Karaman K, Celik C, Oskay A, Armagan HH, Tomruk O. Successful Treatment of Pulmonary Embolism And
Associated Upper Extremity Artert Thrombosis Using Intravenous Alteplase: A Case Report. Journal of
Emergency Medicine Case Reports. 2019;10(2):39-42.
3. Karaman K, Hatip AY, Oguzlar FC, Coskun G, Oskay A, Armagan HH. Effects of Seasonal Variation on Upper
Gastrointestinal System Bleeding in Emergency Department. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(1):44-47.
4. Karaman K, Enhos S, Oskay A, Armagan HH. Eritrosit Dağılım Hacmi Acil Serviste Burun Kanamasının
Ciddiyetini Ön Görebilir Mi?. Med J SDU. 2019;26(2):159-163.
5. Oskay A, Celik C, Karaman K, Armagan HH, Tomruk O. Is the Diagnosis of Pulmonary Embolism Using
Scoring Systems Still a Dilemma?: A Case Report. Respir Case Rep. 2019;8(1):17-20.
6. Tomruk O, Karaman K, Erdur B, Armagan HH, Beceren NG, Oskay A, Bircan HA. A New Promising Treatment
Strategy for Carbon Monoxide Poisoning: High Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy. Med Sci Monit. 2019 Jan
21;25:605-609.
7. Kilic-Toprak E, Unver F, Kilic-Erkek O, Korkmaz H, Ozdemir Y, Oymak B, Oskay A, Bor-Kucukatay M.
Increased erythrocyte aggregation following an acute bout of eccentric isokinetic exercise does not exceed two
days. Biorheology. 2018;55(1):15-24.
8. Unver F, Kilic-Toprak E, Kilic-Erkek O, Korkmaz H, Yasin O, Oymak B, Oskay A, Bor-Kucukatay M.
Hemorheological alterations following an acute bout of nordic hamstring exercise in active male participants.
Clin Hemorheol Microcirc. 2019;71(4):463-473.
9. Seyit M, Ozen M, Oskay A, Kadioglu E. Effectiveness of The Synthetic Cannabinoids Seminar. Turk J Emerg
Med. 2016;16(2):57-59.
10. Dinc SE, Soyuncu S, Dinc B, Oskay A, Bektas F. The Effect of the Emergency Physicians’ Clinical Decision of
Targeted Ultrasonography Application in Non-Traumatic Shock Patients. Hong Kong Journal of Emergency
Medicine. 2015;22(6):364-370.
11. Durmaz D, Goksu E, Yildiz G, Unal A, Kartal M, Oskay A, Simsek Y. The Factors Influencing Relapse in
Patients Presenting to the Emergency Department with COPD Exacerbation. Turk J Emerg Med.
2015;15(2):59-63.
12. Oskay A, Eray O, Dinc SE, Aydin AG, Eken C. Prognosis of Critically Ill Patients in the ED and Value of
Perfusion Index Measurement: A Cross-Sectional Study. Am J Emerg Med. 2015 Aug;33(8):1042-4.
13. Dinc B, Dusen S, Ay N, Dinc SE, Mayir B, Gunduz UR, Musri OC, Bas B, Dogan U, Oskay A. Platelet Function
Parameters in Management of Hepatic Hydatid Disease: a Case-Controlled Study. Int J Clin Exp Med.
2015;8(3):3869-3875.
14. Dinc B, Oskay A, Dinc SE, Bas B, Tekin S. New Parameter in Diagnosis of Acute Appendicitis: Platelet
Distribution Width. World J Gastroenterol. 2015 Feb 14;21(6):1821-6.
3
15. Dinc B, Mesci A, Dinc SE, Oskay A. A Giant Simple Cyst that Caused Increases in Serum CA 19-9 and CA 15-
3 Levels. J Clin Med Res. 2014 Dec;6(6):487-9.
16. Goksu E, Oktay C, Kartal M, Oskay A, Sayrac AV. Factors Affecting Revisit of COPD Exacerbated Patients
Presenting to Emergency Department. Eur J Emerg Med. 2010 Oct;17(5):283-5.
BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER ve POSTERLER
I. ULUSLARARASI
1- Çelik D, Oskay A, Tomruk Ö. Rectus Sheath Hematoma Due To Minor Trauma. 2019. 15. Ulusal Acil Tıp
Kongresi & 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 6th International Critical Care and Emergency
Medicine Congress.
2- Güllü D, Oskay A, Tomruk Ö. Acute Abdominal Pain Due To Rectal Foreign Body. 2019. 15. Ulusal Acil Tıp
Kongresi & 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 6th International Critical Care and Emergency
Medicine Congress.
3- Oskay A, Yalçın Yılmaz D, Tomruk Ö, Çelik D. 2018. A Fatal Sneeze: Case Report Of Aortic Thrombosis. Oral
Presentation. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress.
4- Karaman K, Oskay A, Hatip AY, Armağan HH. 2018. Retrospective Analysis of Patients with Upper
Gastrointestinal Bleeding in Emergency Service. Oral Presentation. 6th Eurasian Congress on Emergency
Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress.
5- Yalçın Yılmaz D, Oskay A, Karaman K. A Rare Cause of Acute Abdomen in Emergency Department: Stump
Appendicitis. 2018. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine
Congress.
6- Coşkun G, Oskay A, Hatip AY, Oğuzlar FÇ, Armağan HH. Stump Appendicitis: Treated With Intravenous
Antibiotics. 2018. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress.
7- Çelik C, Oskay A, Çelik A, Beceren NG. Case Report of Aortic Dissection. 2018. 6th Eurasian Congress on
Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress.
8- Oğuzlar FÇ, Oskay A, Şimşek A, Karaman K. A Case of Massive Aortic Mural Thrombus in the Absence of
Aneurysm. 2018. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress.
9- Oskay A, Şimşek A, Şahin B, Karaman K. Primary Brain Tumor Presenting with Seizure Causing Bilateral
Fracture-Subluxation of Humerus. 2018. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish
Emergency Medicine Congress.
10- Oskay A, Yalçın Yılmaz D, Armağan HH, Işık V. Subdural Hematoma in A Chronic Alcohol Consumer. 2018.
6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress.
11- Özen M, Oskay A. Lingual Hematoma in A Patient On Oral Anticoagulation With Warfarin. 2018. 6th Eurasian
Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress.
12- Oskay A, Çelik C, Karaman K, Armağan HH, Tomruk Ö. Is The Diagnosis Of Pulmonary Embolism Using
Scoring Systems Still A Dilemma?: A Case Report. 2018. Oral Presentation. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 5th
4
Intercontinental Emergency Medicine Congress and 5th International Critical Care and Emergency Medicine
Congress.
13- Çelik C, Tomruk Ö, Karaman K, Armağan HH, Oskay A. Successful Treatment Of Pulmonary Embolism And
Associated Upper Extremity Artery Thrombosis Using Intra-venous Alteplase: A Case Report. 2018. Oral
Presentation. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 5th
International Critical Care and Emergency Medicine Congress.
14- F. Unver, E. Kilic-Toprak, O. Kilic-Erkek, H. Korkmaz, Y. Ozdemir, B. Oymak, A. Oskay, M. Bor-Kucukatay.
Hemorheological Alterations Following an Acute Bout of Nordic Hamstring Exercise in Active Male Subjects. Joint
Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological Society (FEPS
2017).
15- E. Kilic-Toprak, F. Unver, O. Kilic-Erkek, H. Korkmaz, Y. Ozdemir, B. Oymak, A. Oskay, M. Bor-Kucukatay.
Time Course of Hemorheological Alterations Following an Acute Bout of Isokinetic Exercise in Active Male
Subjects. Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological
Society (FEPS 2017).
16- Seyit M, Ozen M, Oskay A, Kadioglu E. Effectiveness of the Synthetic Cannabinoids Seminar. 2016. Oral
Presentation. 5th EurAsian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress.
17- Gurcan B, Semiz Y, Ozay C, Dusen O, Surucu D, Oskay A. Cytotoxic Activity of Acetoneic Leaves and Flowers
Extract of Three Rhododendron Species from Turkey. 2015. SEAB. Symposium on Euroasian Biodiversity.
18- Oskay A, Eray O, Eken C, Yuruktumen A, Goksu E, Dinc SE. Critically Ill Patients In The Emergency
Department And Prognostic Value Of Non-Invasive Perfusion Index Measurement. 2012. 3rd EurAsian Congress
on Emergency Medicine & 8th Turkish Emergency Medicine Congress.
19- Dedeoglu D, Oskay A. A Case Of Sudden Cardiac Death In A Young Female. 2012. 3rd EurAsian Congress
on Emergency Medicine & 8th Turkish Emergency Medicine Congress.
20- Oskay A, Yıldız M, Yuruktumen A. A Case Of A Subconjunctival Hemorrhage Due To Coughing Episodes.
2012. 3rd EurAsian Congress on Emergency Medicine & 8th Turkish Emergency Medicine Congress.
21- Oskay A, Soyuncu S, Bektas F. Nail Bed Injury Detected By Ultrasonography. 2011. 6th Mediterranean
Emergency Medicine Congress.
22- Göksu E, Cevener M, Nokay AE, Demirbağ M, Oskay A. Aorto-Cutaneous Fistula Detected with
Ultrasonography in the Emergency Deparment. 2010. 6th European Congress on Emergency Medicine & 12th
Annual Meeting of SweSEM.
23- Bektas F, Eken C, Soyuncu S, Cete Y, Oskay A. Contribution of Goal-Directed Right Upper Quadrant
Ultrasonography on Clinical Decision Making for Emergency Department Parients. 2007. Oral Presentation 4th
Mediterranean Emergency Medicine Congress.
II. ULUSAL
1- Oskay A. 2019. Periferik Vasküler Acillerde Ultrasonografi. Sözel Bildiri. Acil ve Kritik Hastada Ultrasonografi
Sempozyumu.
5
2- Esendal M, Armağan HH, Oskay A. 2018. Etil Alkol İntoksikasyonu. 6. Avrasya Acil Tıp Kongresi & 14. Türkiye
Acil Tıp Kongresi.
1- Fidan E, Karaman K, Oskay A, Beceren NG. 2018. Bir Aydır Devam Eden Non Travmatik Sağ Diz Ağrısı;
Yabancı Cisim. 6. Avrasya Acil Tıp Kongresi & 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi.
2- Karaman K, Alten Oskay A, Şimşek A. 2018. Gebelikte Ölümcül Seyreden Bir Kalp Kapak Hastalığı. 6.
Avrasya Acil Tıp Kongresi & 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi.
3- Yalçın Yılmaz D, Çelik D, Oskay A, Karaman K, Tomruk Ö. 2018. Masif Pulmoner Embolide Başarılı
Trombolitik Tedavi. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 5th
International Critical Care and Emergency Medicine Congress.
4- Yalçın Yılmaz D, Oskay A, Karaman K, Tomruk Ö, Beceren NG. Geçirilmiş Minör Kafa Travmasına Bağlı
Bilateral Subdural Hematom. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 5th Intercontinental Emergency Medicine
Congress and 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress.
5- Unver F, Kilic-Toprak E, Kilic-Erkek O, Korkmaz H, Ozdemir Y, Oymak B, Oskay A, Kucukatay V, Bor-
Kucukatay M. 2017. Nordic Hamstring Egzersizinin Oksidatif Strese Etkileri. 6. Egzersiz Fizyolojisi
Sempozyumu.
6- Kilic-Toprak E, Unver F, Kilic-Erkek O, Korkmaz H, Oymak B, Ozdemir Y, Oskay A, Kucukatay V, Bor-
Kucukatay M. 2017. Tek Seans Uygulanan İzokinetik Egzersizin Oksidatif Stres ve DNA Hasarına Etkileri.
Sözel Bildiri. 6. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu.
7- Asar E, Yürüktümen A, Oskay A, Gözkaya M. 2012. Bir Üniversite Hastanesinde Triaj Uygulayıcılarının ve
Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 3rd EurAsian Congress on Emergency Medicine & 8th Turkish Emergency
Medicine Congress.
8- Bektaş F, Söyüncü S, Oskay A. Komplikasyon: Aorta Santral Venöz Kateter Takılması. 2009. 5. Türkiye Acil
Tıp Kongresi.
KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİLERİ
I- TAMAMLANAN
1- Rosen&Barkin’in 5-Dakika Acil Tıp Rehberi. Schaider JJ, Barkin RM, Hayden SR. “Alkaloz, s.34-35”,
“Alkolik Ketoasidoz, s.38-39”, “Amebiazis, s.40-41”, “Amenore, s.42-43”, “Amfetamin ile Zehirlenme, s.44-
45”, “Amiyotrofik Lateral Skleroz, s.46-47”, “Amputasyon, Travmatik/Reimplantasyon, s.48-49”, “Anafilaksi,
s.50-51”, “Anal Fissür, s.52-53”, “Anemi, s.54-55”, “Anjioödem, s.58-59”, “Bilinç Durumu Değişikliği, s.166-
167”. Çeviri: Uzm. Dr. Alten Oskay. Dünya Tıp Kitabevi, 2016.
2- Acil Ultrasonografi Cep Atlası. Reardon RF, Mateer J, Ma OJ. “Bölüm7. Obstetrik ve Jinekolojik”. Çeviri: Dr.
Alten Oskay ve Dr. Faruk Güngör. s.189-238. Dünya Tıp Kitabevi, 2015.
3- Tarascon Klinik Nöroloji Cep Kitabı. Gephart MGH, MD, MAS. “Bölüm18. Nöroyoğun Bakım”. Çeviri: Uzm.
Dr. Alten Oskay. s.203-220. Nobel Tıp Kitabevi, 2014.
KONGRE, SEMPOZYUM veya TOPLANTILAR
6
I. DÜZENLENEN KONGRE, SEMPOZYUM veya TOPLANTILAR
a- Uluslararası
1- 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8-
11.Nov.2018, Sonogames 2018 Hakemi, Antalya, Türkiye.
b- Ulusal
1- Acil ve Kritik Hastada Ultrasonografi Sempozyumu, 22-24 Şubat 2019, Sempozyum Düzenleme Kurulu
Üyesi, Antalya.
2- Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 07-10 Eylül 2017, Kongre Düzenleme Kurulu
Üyesi, Denizli.
3- VI. TATD Acil Tıp Asistan Sempozyumu (ATAS), 2-5 Haziran 2011, Organizasyon Komitesi Üyesi, Antalya.
II. KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM veya TOPLANTILAR
a- Uluslararası
1- 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8-
11.Nov.2018, Antalya, Turkey.
2- 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10-13.Nov.2016, Antalya, Turkey.
3- SEAB 2015, Symposium on EuroAsian Biodiversity, 01-05.June, Baku, Azerbaijan.
4- 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16.Nov.2014, Antalya, Turkey.
5- 8th European Congress on Emergency Medicine, 28Sept-1Oct.2014, Amsterdam, Holland.
6- MEMC, VII Mediterranean Emergency Medicine Congress, 8-11.Sept.2013, Marseille, France.
7- 3rd World Heart Failure Congress, 29Nov-02Dec.2012, Istanbul, Turkey.
8- The 3rd EurAsian Congress on Emergency Medicine (EACEM 2012) & 8th Turkish Emergency Medicine
Congress (TATKON), 19-22.Sept.2012, Antalya, Turkey.
9- 6th Mediterranean Emergency Medicine Congress, 10-14.Sept.2011, Kos, Greece.
10- The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine “2nd EACEM”, 28-31.Oct.2010, Antalya, Turkey.
11- 6th European Congress on Emergency Medicine & 12th Annual Meeting of SweSEM, 11-14.Oct.2010,
Stockholm, Sweden.
12- 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine & 4th Turkish Emergency Medicine Congress, 5-
9.Nov.2008, Antalya, Turkey.
13- 4th Mediterranean Emergency Medicine Congress, 15-19.Sept.2007, Sorrento, Italy.
b- Ulusal
1- TATD 5. Ulusal Yaz Sempozyumu, Acil Tıpta Güncellemeler 1.0, 29.Eylül-01.Ekim.2017, İzmir.
7
2- Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 07-10.Eylül.2017,
Denizli.
3- 6. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 18-19.Mayıs.2017, Edirne.
4- TATD Kış Sempozyumu, 25-26.Şubat.2017, Denizli.
5- TATD 4. Yaz Sempozyumu, Acil Kardiyovasküler Bakım, 06-08.Mayıs.2016, Antalya.
6- 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 26-29.Ekim.2015, KKTC.
7- TATD 3. Yaz Sempozyumu, Kritik Hasta Bakımında Yenilikler, 1-3.Mayıs.2015, İzmir.
8- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 15-18.Mayıs.2014, Antalya.
9- Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 25-27.Nisan.2014, Gümüldür, İzmir.
10- 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6.Ekim.2013, Eskişehir.
11- VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 13-16.Ekim.2011, Trabzon.
12- VI. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 02-05.Haziran.2011, Antalya.
13- Acil Tıpta Radyolojik Görüntüleme Sempozyumu, 09-10.Nisan.2010, İzmir.
14- 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 29Ekim-1Kasım.2009, Antalya.
15- II. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 08-09.Haziran.2007, Diyarbakır.
16- “Roche Sağlık Hukuku Günleri” Sempozyumu, 31.03.2007, Antalya.
GÖREV ALDIĞI PROJELER
1- Yetişkin Acil Servise Başvuran Kritik Hastaların Özellikleri ve Yaşamsal Parametre olarak Non-İnvaziv Perfüzyon
İndeksi Ölçümünün Prognostik Değeri, 49ss, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje No: 2011.04.0103.032, Antalya

Aysun ÇALIŞKAN

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / ENSTİTÜ

BÖLÜM

ABD

MEZUNİYET TARİHİ

 

LİSANS

Gaziosmanpaşa

Tıp

 

 

 30/06/2009

YÜKSEK LİSANS

 

 

 

 

 

DOKTORA/TIPTA UZMANLIK/SANATTA YETERLİK

Ufuk

 

 

 

Ankara

 

Tıp

 

 

 

Tıp

 

İç Hastalıkları

 

 

 

İç Hastalıkları

 

 

İç Hastalıkları

 

 

 

Gastroenteroloji

 

 

 

02/10/2014

 

 

 

21/11/2019

 

DİĞER

Johns Hopkins School of Medicine, Department of Gastroenterology and Hepatology, Baltimore, ABD (Karaciğer transplantasyonu ve endoskopik bariatrik işlemler eğitimi )

Mart 2019- Mayıs 2019

 

 

 

 

 1. YABANCI DİL BİLGİSİ

 

SINAV ADI

DÖNEMİ

DİLİ

PUANI

YÖKDİL

2019

İngilizce

 

63.75

 

 

 1. AKADEMİK GEÇMİŞ

UNVAN

ÜNİVERSİTE

BİRİM

BÖLÜM

ABD

TARİH

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp

 

 

 

Tıp

 

İç Hastalıkları

 

 

 

İç Hastalıkları

 

 

İç Hastalıkları

 

 

 

Gastroenteroloji

 

 

Kasım 2009 Ekim 2014

 

 

Nisan 2015 Kasım 2019

 

 

 

 

 

 

OBSERVER

Johns Hopkins School of Medicine

 

Tıp

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

 

Mart 2019 Mayıs 2019

 

 1. İDARİ GÖREVLER
 1. ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

UNVAN

KURUM

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ

TARİHİ

Pratisyen Hekim

Malatya  Hekimhan Devlet Hastanesi

Temmuz 2009

Kasım 2009

 

 

 

İç Hastalıkları Uzmanlığı

Adıyaman Gerger Devlet Hastanesi

Kasım 2014

Mart 2015

 

 

 

Gastroenteroloji Uzmanlığı

 

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi EAH

 

 

Ocak 2020

 

 

Eylül 2021

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi EAH

Eylül 2021

 

Halen

 

 

 • Yüksek Lisans Tez Başlığı (İç Hastalıkları)

DİZ VEYA KALÇA PROTEZİ CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA AKUT BÖBREK HASARI  İNSİDANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tez Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. İhsan Ergün

 • Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 • Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD)
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD)
 • Hepato Bilio Pankreotoloji Derneği (HEBİPA)
 • American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
 • European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)
 • Kongre ve Sempozyumlar
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2011, Antalya
 • Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2013, Antalya
 • İBH okulu, 2016, İstanbul
 • Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi 2018, Antalya
 • TKAD ’Karaciğer Transplantasyonu sonrası uzun dönem hasta yönetimi’ Aralık 2018, Malatya

Ø  TASL-AASLD Connect Meeting,  Mart 2018 , İstanbul

 • World Congress of Gastroenterology ,Eylül 2019, İstanbul
 • Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongre, 2019, Kıbrıs
 • XVIII İnternational Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 2019, Azerbaycan
 • 17th IBD Advanced Course, mart 2019, Danimarka
 • ECCO’19 Copenhagen Congress, Mart 2019, Danimarka
 • Fourth Annual HITEC: Hopkins International Therapeutic Endoscopy Course. Mart 2019, USA
 • Hepatoloji Okulu ,Ocak 2020, İstanbul
 • SBÜ 4. Gastroenteroloji Günleri, Online kongre, Eylül 2020
 • Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Online kongre, Kasım 2020
 • İBH Okulu Online kongre, Aralık 2020

 

 1. ESERLER

 

 1. ULUSLARARASI MAKALELER

A.1. SCI- Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makale

A.1.1. Karakaya F , Özer S , Kalkan Ç , Tüzün EA , Çalışkan A , Keskin O ,Kabaçam G , Karatayli S , Karatayli E ,Bozdayi AM , IdilmanR , Yurdaydin C. Discontinuation of lamivudine treatment in HBeAg-negative chronic hepatitis B:a pilot study with long-term follow-up. AntivirTher. 2017;22(7):559-570. doi: 10.3851/IMP3144 Feb 2017

A.1.2. Erden A , Ünal S , Akkaya HE , Onay M ,Törüner M , Gençtürk ZB , Kartal AÇ  MR Enterography in Crohn’s disease complicated with enteroenteric fistula Eur J Radiol. 2017 Sep;94:101-106. doi: 10.1016/j.ejrad.2017.06.012

A.1.3. Kalkan Ç , Kartal AÇ, Karakaya F, Tüzün A, Soykan Utility of Three Prognostic Risk Scores in Predicting Outcomes in ElderlyNon-Malignant Patients after Percutaneous Gastrostomy J Nutr Health Aging. 2017;21(10):1344-1348. doi:10.1007/s12603-016-0853-4

A.1.4. Yurdaydin C, Keskin O, Kalkan Ç, Karakaya F, Çaliskan A, Kabaçam G, Önder FO, Karatayli S, Karatayli E, DedaX1, Bozkaya H, Bozdayi AM, Idilman R. Interferon Treatment Duration in Patients With Chronic Delta Hepatitis and its Effect on the Natural Course of the Disease.  J Infect Dis. 2018 Feb 7. doi: 10.1093/infdis/jix656

A.1.5. Yurdaydin C , Keskin O , Kalkan Ç , Karakaya F , Çalişkan A , Karatayli E , Karatayli S , Bozdayi AM , KohC , Heller T , IdilmanR , Glenn JS . Optimizing lonafarnib treatment for the management of chronic delta hepatitis: The lowr HDV – 1 study. Hepatology. 2017 Nov 20. doi: 10.1002/hep.29658.

A.1.6.Necati Örmeci, Murat Taner GülşenOrhan Sezgin, Sevda AghayevaMehmet DemirIftihar KöksalRahmet Güner, Elife ErarslanÖzgün Ömer Asiller,Ayhan Balkan,Serkan YaraşAysun Çalışkan Kartal Treatment of HCV infection with direct-acting antiviral agents. Real life experiences from the Euro-Asian region Turk J Gastroenterol. 2020 Feb; 31(2): 148–155. doi: 10.5152/tjg.2020.19440

A.1.7. Idilman R. Aydogan M.  Oruncu M.B.  Kartal A. Elhan A.H.  Ellik Z.  Gumussoy M.  Er R.  Ozercan M.  Duman S.  Toruner M.  Cinar K. Soykan I.  Beyler A.R.  Ozkan H.
Natural History of Cirrhosis: Changing trends in etiology over the years. Digestive Diseases 2020 https://doi.org/10.1159/000512746 

A.2. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

A.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

A.3.1.  Necati Örmeci, Ozgun Omer Asiller, Cagdas Kalkan, Zeynep Ellik, Aysun Caliskan Kartal, Ramazan Erdem Er, Atilla Halil Elhan, Tugrul Örmeci. Percutaneous treatment with the Örmeci technique  of cystic echinococcosis: experience of single center Gastroenterology & Hepatology: Gastroenterol Hepatol Open Access. 2020;11(6):223‒230. DOI: 10.15406/ghoa.2020.11.00443

A.4.  A.1; A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar

A.4.1. Gülbanu Erkan, Aysun Çalışkan, Gökçe Kaan Ataç, Evrim Eylem Akpınar, Mehmet Çoban, Bülent Değertekin Spontaneous intramural jejunal hematoma: Two cases Turk J Gastroenterol.  2012;23(5):615-6.  doi: 10.4318/tjg.2012.0391.

A.4.2. Gülbanu ERKAN, Mehmet Çoban, Gökçe Kaan Ataç, Aysun Çalışkan, Bülent Değertekin. The advantage of retrieval PEG tubes in patients with buried bumper syndrome – a case report. Turk J Gastroenterol. 2012; 23 (6): 773-775 doi: 10.4318/tjg.2012.0517

A.4.3. Gülbanu ErkanAysun ÇalışkanGökçe Kaan AtaçEvrim Eylem AkpinarMehmet ÇobanBülent Değertekın. Diagnostic usefulness of technetium-99m-pertechnetate SPECT in a patient with Meckel’s diverticulum Turk J Gastroenterol 2014;25:118-9  DOI: 10.5152/tjg.2014.3705

A.4.4 Gulbanu Erkan, Mehmet Coban, Aysun Calıskan Gokce Kaan Atac,Kamil Gulpınar, Bulent Degertekin and Atilla Korkmaz. A Burkitt’s Lymphoma Case Mimicking Crohn’s Disease: A case report  Case Reports in Medicine,Volume 2011, Article ID 685273 doi:10.1155/2011/685273

 A.4.5.Müberra Devrim Güner, Semra Tuncbilek, Burak Akan, Aysun Caliskan Kartal  Two cases with HSS/DRESS syndrome developing after prosthetic joint  surgery: does vancomycin-laden bone cement play a role in this syndrome? BMJ Case Rep 2015. doi:10.1136/bcr-2014-207028

A.4.6. Aysun Kartal, Zeynep Melekoglu, Arzu Saglam, Sinem Civriz , Ramazan Idilman   A rare disease that presents with acute severe hepatitis: Kikuchi-Fujimoto disease Hepatology Forum 2020; 1(1): 41-42 DOI: 10.14744/hf.2020.0007

A.4.7. Gülbanu ERKAN , Bülent DEGERTEKiN , Aysun ÇALIŞKAN  , Mehmet ÇOBAN , Gökçe KAAN ATAÇ , Ümit Yavuz MALKAN , Salih Erpulat ÖZ‹fi , Evrim Eylem AKPINAR , Halil DEGERTEKİN. Akut Mezenter iskemisi, pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozu ile komplike olan ülseratif kolit olgusu Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2012, Volume 11 , Issue 3, Pages 124 – 126

 

B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER

B.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

B.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri

B.2.1. Onur Keskin, Fatih Karakaya, Cagdas KaIkan, Aysun Caliskan Kartal, Ramazan Idilman, Cihan Yurdaydin. Chronic hepatitis D is a greater risk factor for hepatocellular carcinoma development than chronic hepatitis B 63; 889A-889A AASLD 2016

B.2.2. Onur Keskin, Ali Tuzun, Fatih Karakaya, Cagdas Kalkan, Aysun Kartal, Ersin Karatayli, Senem Karatayli, Mithat Bozdayi, Ramazan Idilman, Cihan Yurdaydin.   Prolongation of interferon therapy increases maintained virological response rates and improves the natural course of chronic delta hepatitis: 2033 AASLD 2016

B.2.3. Kalkan, C, Karakaya, F, Keskin, O, Kartal A, Karatayli, E, Bozdayi, M, Yurdaydin, C. (2017). Value of non-invasive fibrosis markers in chronic hepatitis D. Poster sunu ( 2156 ) International Liver Congress™ 2017 – 52st annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL) , Amsterdam 2017

B.2.4. Fatma Tuğçe Şah, Onur Keskin, Fatih Karakaya, Zeynep Ellik, Aysun Çalışkan Kartal, Esra Yurdcu, Mithat Bozdayı, Ramazan Idilman, and Cihan Yurdaydın Clinical outcomes after cessation of potent antiviral treatment in chronic hepatitis B patients poster sunu (P-048)AASLD – TASL CONNECT REGIONAL MEETING March 15-16, 2019 – İstanbul, Turkey

B.2.5. Fatma Tugce Sah, Onur Keskin, Esra Yurdcu, Yusuf Yilmaz, Muhammet Fatih Karakaya, Aysun Kartal, Mithat Bozdayi, Ramazan Idilmanand Cihan Yurdaydin TREATMENT DISCONTINUATION IN HBEAG-NEGATIVE CHRONIC HEPATIT B IS A VIABLE OPTION IN NON-CIRRHOTIC GENOTYPE D CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS Poster sunu (482)   AASLD 2019

B.2.6. Beliz Bahar Ulas, Nil Ozyuncu,  Aysun Calıskan  Kartal,Elif Peker, Dilara Turan Gokce, Mesut Gumussoy, Mubin Özercan, Cansın Tulunay, Caglar Uzun, Ayse Erden, Sibel Turhan , Ramazan Idilman ASSOCIATION BETWEEN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS AND MYOCARDIAL DYSFUNCTION USING MULTIMODALITY IMAGING Poster sunu (2313) ASSLD 2019

B.2.7. Cihan Yurdaydin, Ramazan Idilman, Cagdas Kalkan, Fatih Karakaya, Aysun Caliskan Kartal, Onur Keskin, Ersin Karatayli, Senem C Karatayli, A Mithat Bozdayi, Christopher Koh, Theo Heller, Jeffrey Glenn The Prenylation Inhibitor Lonafarnib Can Induce Post-Treatment Alt Flares With Viral Clearance In Patients With Chronic Delta Hepatitis Hepatology 2016:927A-927A

B.2.8. Aysun Kartal  , Mehmet Berk Örüncü  , Berna Savaş , Ramazan Idilman , Fatma Yavaş, Cihan Yurdadın. Liver biopsy may not be the optimal option for assessing treatment efficacy in chronic hepatitis delta (CHD) infection (P-038) AASLD – TASL CONNECT REGIONAL MEETING March 15-16, 2019 – İstanbul, Turkey

B.2.9. Aysun Kartal, Merve Aydoğan, Muhammet Fatih Karakaya, Çağdaş Kalkan, Soner Önem, Mehmet Berk Örüncü, Hülya Çetinkaya, Necati Örmeci, Cihan Yurdaydın, Deda Xheni, Hasan Özkan, Ramazan Idilman Etiology of Cirrhosis Changing Trends over the Years: A Single-Center Turkish Experience. Poster sunu (3156463) Digestive Disease Week 2019, San Diego, May  2019.

B.2.10. Aysun Kartal, Mesut Gümüşsoy, Serkan Duman, Mehmet Berk Örüncü  , Ramazan Erdem Er   , Berna Savas, Ramazan Idilman, Cihan Yurdaydın, Hasan Özkan. Liver Biopsy May not be The Optimal Option for Assessing Treatment Efficacy in Chronic Hepatitis Delta (CHD) Infection. Sözlü sunu  XVIII. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 2019, Azerbaycan

B.2.11. Hasan Özkan, Dilara Turan, Aysun Kartal. The Effect of Starting Quantitativite HBsAg  Levels of Chronic Hepatitis  B Patients on  The Seroclearence in Long- Term  Follow Up.  Sözlü sunu XVIII. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 2019, Azerbaycan

B.2.12. Aysun Kartal,  Zeynep Ellik, Mübin Özercan, Dilara Turan, Merve Aydoğan, Ramazan İdilman, Hasan Özkan. Etiology of Cirrhosis Changing Trends over the Years: A Single-Center Turkish Experience. Poster sunu XVIII. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 2019, Azerbaycan

B.2.13. Aysun Kartal, Serkan Duman, Mesut Gümüşsoy, Atilla İlhan , Kubilay Çınar ,  Hasan Özkan. Glutaraldehyde-Induced Colitis: Case Report.  Poster sunu XVIII. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 2019, Azerbaycan

B.2.14. Aysun Kartal, Büşra Haktanıyan , Arzu Sağlam Ayhan , Zeynep Ellik  , Mübin Özercan , Ramazan İdilman, Hasan Özkan.  A Rare Disease That Presents With Severe Acute Hepatic Failure. Poster sunu XVIII. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 2019, Azerbaycan

B.2.15. Hasan Özkan, Mesut Gümüşsoy, Aysun Kartal. Menetrier Disease. Poster sunu XVIII. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 2019, Azerbaycan

B.2.16. Mesut Gümüşsoy, Koray Ceyhan, Serkan Duman, Kamani Lubna, AysunÇalışkan, Mübin Özercan, Ramazan Er,Ellik Zeynep.  Endoscopic ultrasonography – guided fine needle aspiration (EUS-FNA) in cytopathological diagnosis of SEL  of esophagus. Sözlü sunu (C-003)  Marsielle International EUS-ENDO Live Course 2019

B.2.17. Mehmet Bektaş, Mubin Özercan, Serkan Duman, Kamani Lubna, Aysun Çalışkan, Mesut Gümüşsoy,Ellik Zeynep, Hakan Kutlay .The role of EUS in Esophageal Cancer Staging. Sözlü sunu (C-010)  Marsielle International EUS-ENDO Live Course 2019

B.2.18. Aysun KartalDilara Turan GökçeMesut Gümüşsoy, Mehmet Berk Örüncü, Necati Örmeci, Cihan Yurdaydın, Hasan Özkan, Ramazan Idilman Successfully treatment of chronic hepatitis C with direct-acting antiviral agents: a single center experience (p-014) AASLD – TASL CONNECT REGIONAL MEETING March 15-16, 2019 – İstanbul, Turkey

B.2.19. Ilker Turan, Murat Aladag, Murat Harputluoglu, Sezai Yilmaz, Genco Gencdal, Kamil Yalçin Polat, Figen Özçay, Mesut Akarsu, Tarkan Unek, Zeki Karasu, Murat Zeytunlu, Hale Gokcan Sumer, Erdal Birol Bostanci, Aysun Caliskan Kartal, Deniz Balci, Murat Dayangac, Dinc Dincer, Haydar Adanir, Hakan Dursun, Murat Taner Gulsen, Feyza Gunduz, Hatice Yasemin Balaban, Gökhan Kabaçam, Murat Akyildiz, Fulya Günsar, Ulus Akarca, Ahmet Gurakar, Ramazan Idilman, Liver Transplantation Special Interest Group Tasl. Outcomes following deceased and live donor liver transplantation for the indication of acute liver failure: a multicenter experience 2020 73;S22

B.2.20. Zeynep Melekoglu Ellik, Ilkay S Idilman, Aysun Calışkan Kartal, Yasemin Hatice Balaban, Musturay Karcaaltincaba, Ramazan Idilman MAGNETIC RESONANCE ELASTOGRAPHY AND TRANSIENT ELASTOGRAPGHY TO ASSESS HEPATIC STETAOSIS AND LIVER FIBROSIS IN THE LIVER TRANSPLANT SETTING  (Poster 1289) The Liver Meeting Digital Experience™, AASLD 2020

B.2.21. Zeynep Melekoğlu Ellik, Ramazan Idilman, Ilkay Sedakat Idilman, Aysun Kartal, Yasemin Balaban, Atilla Halil Elhan, Muşturay Karçaaltıncaba, Hasan Özkan. Evaluation of magnetic resonance elastography and transient elastography for liver fibrosis and steatosis assessments in the liver transplant setting . EP-10. AASLD-TASL Digital Hepatology Connect, 2021

B.2.22. Gokhan Kabacam, Ilker TuraN, Murat Kıyıcı, Zeynep Melekoğlu Ellik, Süleyman Dolu, Murat Dayangaç, Derya Arı, Dilara Turan Gökçe, Emre Yıldırım, Genco Gençdal, Murat Harputluoğlu, Aysun Kartal, Emine Kübra Dindar Demiray, Feyza Gündüz, Ilkay Ergenç, Cumali Efe, Hale Gökçan, Meral Akdoğan Kayhan, Murat Taner Gülşen, Murat Akyıldız, Çiğdem Arıkan, Sedat Karademir, Mesut Akarsu, Fulya Günşar, Zeki Karasu,Ramazan Idilman. The Analysis of Liver Transplant Patients with COVID-19 Infection: A National Cohort OP-4  AASLD-TASL Digital Hepatology Connect, 2021

 

C. ULUSLARARASI KİTAPLAR

C.1.  Alanında yurtdışında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap

C.2.  Alanında yurtdışında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı

C.3.  Alanında yurtdışında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü

 

D. ÇEVİRİLER

D.1.  Alanında yurtdışında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap çevirisi

D.2.  Alanında yurtdışında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölümü çevirisi

D.2.1. Halil Bingöl Değertekin, Mehmet Çoban, Aysun Çalışkan. İç Hastalıkları Atlası ( Editör Eugene Braunwald, Çeviri Editörleri Prof Dr Gürbüz Erdoğan, Yrd Doç Dr Ali Kemal Oğuz), Palme Yayıncılık 2013 ISBN: 9786053551089. Hepatoloji Bölüm 12 sayfa:518-561.

D.2.2  Aysun Kartal. Yamada’s Handbook of Gastroenterology Wiley Blakwell Fourth Edition. Ed. John M. Inadomi, Renuka Bhattacharya, Joo Ha Hwang, Cynthia Ko. Çeviri Editörü Prof Dr Esin Korkut. Bölüm 12 sayfa: 125-142

E. ULUSLARARASI MAKALE, BİLDİRİ VE KİTAPLARDA DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR

Toplam Atıf Sayısı; 208

E.1.1. Yurdaydin C , Keskin O , Kalkan Ç , Karakaya F , Çalişkan A , Karatayli E , Karatayli S , Bozdayi AM KohC , Heller T , IdilmanR , Glenn JS . Optimizing lonafarnib treatment for the management of chronic delta hepatitis: The lowr HDV – 1 study. Hepatology. 2017 Nov 20. doi: 10.1002/hep.29658. Atıf sayısı:64

E.1.2. Yurdaydin C, Keskin O, Kalkan Ç, Karakaya F, Çaliskan A, Kabaçam G, Önder FO, Karatayli S, Karatayli E, DedaX1, Bozkaya H, Bozdayi AM, Idilman R. Interferon Treatment Duration in Patients With Chronic Delta Hepatitis and its Effect on the Natural Course of the Disease.  J Infect Dis. 2018 Feb 7. doi: 10.1093/infdis/jix656. Atıf sayısı:34

E.1.3. Müberra Devrim Güner, Semra Tuncbilek, Burak Akan, Aysun Caliskan Kartal  Two cases with HSS/DRESS syndrome developing after prosthetic joint  surgery: does vancomycin-laden bone cement play a role in this syndrome? BMJ Case Rep 2015. doi:10.1136/bcr-2014-207028. Atıf sayısı:22

E.1.4. Erden A , Ünal S , Akkaya HE , Onay M ,Törüner M , Gençtürk ZB , Kartal AÇ  MR Enterography in Crohn’s disease complicated with enteroenteric fistula Eur J Radiol. 2017 Sep;94:101-106. doi: 10.1016/j.ejrad.2017.06.012. Atıf sayısı:9

E.1.5. Gülbanu ERKAN, Aysun ÇALIŞKAN. The advantage of retrieval PEG tubes in patients with buried bumper syndrome – a case report. Turk J Gastroenterol. 2012; 23 (6): 773-775 doi: 10.4318/tjg.2012.0517. Atıf sayısı:9

E.1.6. Karakaya F , Özer S , Kalkan Ç , Tüzün EA , Çalışkan A , Keskin O ,Kabaçam G , Karatayli S , Karatayli E ,Bozdayi AM , IdilmanR , Yurdaydin C. Discontinuation of lamivudine treatment in HBeAg-negative chronic hepatitis B:a pilot study with long-term follow-up. AntivirTher. 2017;22(7):559-570. doi: 10.3851/IMP3144 Feb 2017. Atıf sayısı:6

E.1.7.Gulbanu Erkan, Mehmet Coban, Aysun Calıskan Gokce Kaan Atac,Kamil Gulpınar, Bulent Degertekin and Atilla Korkmaz. A Burkitt’s Lymphoma Case Mimicking Crohn’s Disease: A case report  Case Reports in Medicine,Volume 2011, Article ID 685273 doi:10.1155/2011/685273. Atıf sayısı:6

E.1.8. Necati Örmeci, Murat Taner GülşenOrhan Sezgin, Sevda AghayevaMehmet DemirIftihar KöksalRahmet Güner, Elife ErarslanÖzgün Ömer Asiller,Ayhan Balkan,Serkan YaraşAysun Çalışkan Kartal Treatment of HCV infection with direct-acting antiviral agents. Real life experiences from the Euro-Asian region Turk J Gastroenterol. 2020 Feb; 31(2): 148–155. doi: 10.5152/tjg.2020.19440. Atıf sayısı:5

E.1.9. Onur Keskin, Ali Tuzun, Fatih Karakaya, Cagdas Kalkan, Aysun Kartal, Ersin Karatayli, Senem Karatayli, Mithat Bozdayi, Ramazan Idilman, Cihan Yurdaydin.   Prolongation of interferon therapy increases maintained virological response rates and improves the natural course of chronic delta hepatitis: 2033 AASLD 2016. Atıf sayısı:5

E.1.10. Gülbanu Erkan, Aysun Çalışkan, Gökçe Kaan Ataç, Evrim Eylem Akpınar, Mehmet Çoban, Bülent Değertekin Spontaneous intramural jejunal hematoma: Two cases Turk J Gastroenterol.  2012;23(5):615-6.  doi: 10.4318/tjg.2012.0391. Atıf sayısı:5

E.1.11. Cihan Yurdaydin, Ramazan Idilman, Cagdas Kalkan, Fatih Karakaya, Aysun Caliskan Kartal, Onur Keskin, Ersin Karatayli, Senem C Karatayli, A Mithat Bozdayi, Christopher Koh, Theo Heller, Jeffrey Glenn The Prenylation Inhibitor Lonafarnib Can Induce Post-Treatment Alt Flares With Viral Clearance In Patients With Chronic Delta Hepatitis Hepatology 2016:927A-927A Atıf sayısı:3

E.1.12. Kalkan Ç , Kartal AÇ, Karakaya F, Tüzün A, Soykan Utility of Three Prognostic Risk Scores in Predicting Outcomes in Elderly Non-Malignant Patients after Percutaneous Gastrostomy J Nutr Health Aging. 2017;21(10):1344-1348. doi:10.1007/s12603-016-0853-4. Atıf sayısı:4

E.1.13. Kalkan, C, Karakaya, F, Keskin, O, Kartal A, Karatayli, E, Bozdayi, M, Yurdaydin, C. (2017). Value of non-invasive fibrosis markers in chronic hepatitis D. Poster sunu ( 2156 ) International Liver Congress™ 2017 – 52st annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL) , Amsterdam 2017. Atıf sayısı:2

E.1.14.Gülbanu ErkanAysun ÇalışkanGökçe Kaan AtaçEvrim Eylem AkpinarMehmet ÇobanBülent Değertekın. Diagnostic usefulness of technetium-99m-pertechnetate SPECT in a patient with Meckel’s diverticulum Turk J Gastroenterol 2014;25:118-9  DOI: 10.5152/tjg.2014.3705. Atıf sayısı:2

 

 

 

 

 

F.  ULUSAL MAKALELER

F.1. Ulusal hakemli dergilerde* yayımlanmış tam makale

 

F.2. Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

 

 1. ULUSAL BİLDİRİLER

G.1.Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri

G.2. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum,  özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri 

 

G.2.1. Fatih Karakaya, Erman Akkuş, Aysun Çalışkan, Kubilay Çınar,Ramazan İdilman. Transplant sonrası Biliyer Komplikasyonların Tanı ve Tedavisinde ERCP: Tek Merkez Deneyimi. Sözlü sunu (S036)  34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Aralık 2017, Antalya

G.2.2. Fatih Karakaya,Çiğdem Soydal, Aysun Çalışkan Kartal, Melek Karakaya,Çağdaş Kalkan,İrfan Soykan. 18-FDG Positron Emisyon Tomografisinde İnsidental Gastrointestinal Sistem Tutulumlarının Klinik ve Endoskopik Önemi .Sözlü sunu (S-050)  34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Aralık 2017, Antalya

G.2.3. Merve Yüksel, Onur Keskin, Aysun Çalışkan, İlyas Ercan Okata, Enes Yayla, Cihan Yurdaydın, Gülay Kınıklı. Kolestiramin Tedavisine Hızlı Yanıt Veren Leflunomide ilişkili Karaciğer Toksisitesi . E-poster (EP-296) 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Aralık 2017, Antalya

G.2.4. Fatma Tuğçe Şah , Onur Keskin , Yusufcan Yılmaz , Fatih Karakaya , Zeynep Ellik , Aysun Çalışkan Kartal , Esra Yurdcu , Mithat Bozdayı , Ramazan İdilman , Cihan Yurdaydın Kronik Hepatit B’de Potent Antiviral Tedavilerin Kesilmesi Sonrası Takip Sonuçları ve Relaps Oranı.  Sözlü sunu (SS-030 ) 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2018

G.2.5. Onur Keskin , Mustafa Yakut , Esra Yurdcu , Yusufcan Yılmaz , Seva Agayeva , Aysun Çalışkan Kartal , Çağdaş Kalkan , Gökhan Kabaçam , Mehmet Bektaş , Mithat Bozdayı, Ramazan İdilman , Cihan  Yurdaydın. Düşük Viral Yüklü HBV Taşıyıcılarında Doğal Seyir: 10 Yıllık Prospektif Takip Sonuçları. Sözlü sunu (SS-029) 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2018

G.2.6. Cihan Yurdaydın, Onur Keskin, Fatih Karakaya, Yusufcan Yılmaz, Aysun Çalışkan Kartal, Zeynep Ellik, Esra Yurdcu, Mithat Bozdayı, Ramazan idilman. Comparison of the efficacy of short term and long term nucleos(t)ide analog treatment in chronic delta hepatitis. Sözlü Sunu (SS-031) 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2018

G.2.7. Onur Keskin , Esra Yurdcu , Çağdaş Kalkan , Aysun Çalışkan , Zeynep Melekoğlu Ellik  Yusufcan Yılmaz, Mithat Bozdayı , Ramazan İdilman , Cihan Yurdaydın. Delta hepatitte tedavi yanıtını öngörmede noninvaziv fibrozis skorları faydalı değildir . Sözlü sunu (SS-055) 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2018

G.2.8. Aysun Çalışkan Kartal, Hakan Kosku, Kubilay Çınar. Glutaraldehyde-induced colitis: case report E-Poster (EP-120) 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2018

G.2.9. Aysun Çalışkan Kartal , Mehmet Berk Örüncü , Zeynep Melekoğlu Ellik , Berna Savaş, Ramazan Idilman , Esra Yurdcu , Mithat Bozdayı, Onur Keskin , Cihan Yurtaydın. Kronik Hepatit Delta’da Karaciğer Biopsisi Tedavi Etkinliğini Değerlendirmede Optimal Bir Seçenek Değildir  E-poster (EP-229) 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2018

 

 1. ULUSAL KİTAPLAR

 

H.1.  Alanında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap

H.2.  Alanında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı

H.2.1. Gastrointestinal Aciller. Editör: Prof. Dr. Meral Akdoğan Kayhan .Konu Başlığı: Karaciğer Biopsisi Komplikasyonları, Konu Yazarları: Uzm. Dr. Aysun Çalışkan, Prof. Dr. Sedef Kuran

H.2.2  Benign ve Malign Karaciğer Tümörleri, Bölüm 31. Yazar: Uzm. Dr. Aysun Çalışkan Kartal (Basım Aşamasında)

 

H.3.   Alanında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

 

 1. DERS KİTABI

I.2.  Yardımcı ders kitabı

I.2.  Yardımcı ders kitabı           

 

 1. İLGİLİ TEMEL ALANDA ALINMIŞ PATENTLER

J.1.  Yurtdışı patenti almak

J.2.  Yurtiçi patenti almak

 

 1. ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM AKTİVİTELERİ

 

 1. ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

 1. ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

 

 1. ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK

 

 1. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA EDİTÖRLÜK

 

 1. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE HAKEMLİK

 

 1. TEZ YÖNETİMİ

 

 1. ÖDÜLLER

 

S.1. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak

S.2. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

S.2.1.  Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

Fatma Tuğçe Şah , Onur Keskin , Yusufcan Yılmaz , Fatih Karakaya , Zeynep Ellik , Aysun Çalışkan Kartal , Esra Yurdcu , Mithat Bozdayı , Ramazan İdilman , Cihan Yurdaydın Kronik Hepatit B’de Potent Antiviral Tedavilerin Kesilmesi Sonrası Takip Sonuçları ve Relaps Oranı.  Sözlü sunu (SS-030 ) 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2018

 1. ÖĞRETİME KATKI

T.1.  Lisansüstü seviyesinde

T.2.  Lisans ve önlisans

T.2.1. Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Lisans), Eğitim devam etmekte

T.2.2. İstanbul Üniversitesi Adalet (Önlisans) , Eğitim devam etmekte

 

 1. DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER

U.1. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre, konferans vb.) düzenlemek veya başkanlık yapmak

U.1.1. International Digestive Endoscopy Network  (IDEN) Turkish Chapter Ankara, Turkey Ekim 2020 (Kongre Sekreterliği)

U.2. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre, konferans vb.) düzenlemek veya başkanlık yapmak

U.2.1. Ankara İleri Endoskopi Günleri EndOkul-1 ocak 2019 (Düzenleme Kurulu)

U.2.2. Ankara İleri Endoskopi Günleri EndOkul-3 Ağustos 2019 (Düzenleme Kurulu)

U.3. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre, konferans vb.) davetli konuşmacı olmak

U.4. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre, konferans vb.) davetli konuşmacı olmak

U.4.1. Aysun Çalışkan, Vaka Takdimi, Brucella.  Türk Gastroenteroloji Derneği Ankara şubesi Aylık Gastroenteroloji Toplantısı . Ankara, 2011

 U.4.2. Aysun Çalışkan, Hiperprolaktineminin Bir Başka Nedeni : Bilateral Mamoplasti Türk Endokrinoloji Derneği Ankara Toplantısı. Ankara , 2013

U.4.3. Aysun Çalışkan Kartal, Vaka takdimi, Primer ve karaciğer tümörlerinde güncel yaklaşımlar. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Ankara Toplantısı 2018

U.4.4. Aysun Çalışkan Kartal,  HBV reaktivasyonu ve İmmunsupresif Tedavi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimler  Toplantısı, 2018

U.4.5. Aysun Çalışkan Kartal, Siroz Etyolojisi: Etyolojide değişiklik var mı? Sözlü Sunu  Türk Gastroenteroloji Derneği Ankara şubesi Aylık Gastroenteroloji Toplantısı . Ankara, 2019

 U.4.6. Aysun Çalışkan Kartal, Kikuchi – Fujimoto hastalığı ( Histiositik Nekrotizan Lenfadenit) Vaka Takdimi Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Ankara Toplantısı 2019

U.5. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre, konferans vb.)  görev almak

U.6. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre, konferans vb.) görev almak

U.7. İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peysaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği (asil ya da yedek) yapmış olmak   

 

Ersin İBİŞOĞLU

ADI SOYADI                 : Ersin İBİŞOĞLU

BRANŞ                           : Kardiyoloji

AKADEMİK ÜNVANI  : Uzm.Dr.

YABANCI DİL              : İngilizce

KLİNİK                          : Kardiyoloji

TIBBİ İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI:

1- İnvazif kardiyoloji

2- Klinik kardiyoloji

3- Kardiyak görüntüleme

4- Kardiyak aritmi

 

EĞİTİM:

1- 2017 İstanbul Medipol Üniversitesi, Kardiyoloji A.B.D.

2- 2011 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

1- 2020/halen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

2- 2018/2020 Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi

3- 2011/2012 Şırnak Devlet Hastanesi

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK

1- Türk Kardiyoloji Derneği

2- European Society of Cardiology

YAYINLAR-MAKALELER:

1- Ibisoglu E, Boyraz B, Güneş ST, Savur Ü, Naki Tekin DD, Erdoğan A, Özdenkaya Y, Erdoğan E, Çeğilli E, Olgun FE, Güneş HM. Impact of surgical weight loss on novel P-wave-related variables which are nominated as predictors of atrial arrhythmias. Pacing Clin Electrophysiol. 2021 Sep;44(9):1516-1522. doi: 10.1111/pace.14327. Epub 2021 Aug 4.

2- Ibisoglu E, Boyraz B.  Comparison of ventricular repolarization parameters of Covid-19 patients diagnosed with chest CT and RT-PCR. Acta Cardiol. 2021 Jul 13;1-6. doi: 10.1080/00015385.2021.1950366. Online ahead of print.

3- Ibisoglu E, Tekin DDN, Kızılırmak F, Güneş ST, Boyraz B, Özdenkaya Y, Çakal S, Çakal B, Savur Ü, Erdoğan A, Olgun FE, Güneş HM. Evaluation of Changes in Ventricular Repolarization Parameters in Morbidly Obese Patients Undergoing Bariatric Surgery. Obes Surg. 2021 Jul;31(7):3138-3143. doi: 10.1007/s11695-021-05385-y. Epub 2021 Apr 15.

4- Cakal B, Cakal S, Karaca O, Omaygenc MO, Yilmaz FK, Gunes HM, Ozcan OU, Ibisoglu E, Boztosun B.  Outcomes of the novolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold in real world clinical practice. Minerva Cardiol Angiol . 2021 Jun;69(3):261-268.  Doi: 10.23736/S0026-4725.20.05138-5. Epub 2020 Apr 23.

5- Omaygenc MO, Karaca IO, Ibisoglu E, Günes HM, Kizilirmak F, Cakal B, Guler E, Barutcu I, Boztosun B.  A novel predictor of radial spasm: arterial stiffness. Blood Press Monit. 2018 Oct;23(5):253-259. doi: 10.1097/MBP.0000000000000340.

6- Güneş HM, Demir GG, Karaca O, Yılmaz FK, İbişoğlu E, Gökdeniz T, Omaygenç MO, Güler E, Güler GB, Savur Ü, Çakal B, Barutçu İ, Kılıçaslan F.The relationship between the S-wave in lead 1 and recurrence of RVOT PVC ablation. .J Electrocardiol. 2018 May-Jun;51(3):519-523. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2017.12.033. Epub 2017 Dec 14.

7- Acara AC, Bolatkale M, Kızıloğlu İ, İbişoğlu E, Can Ç. A novel biochemical marker for predicting the severity of ACS with unstable angina pectoris: Asprosin. Am J Emerg Med. 2018 Aug;36(8):1504-1505. doi: 10.1016/j.ajem.2017.12.032. Epub 2017 Dec 13.

8- Gunes HM, Gokdeniz T, Kizilirmak Yilmaz F, Demir GG, Guler E, Babur Guler G, Karaca O, Cakal B, Omaygenç MO, İbişoğlu E, Boztosun B. Real-life data regarding acute procedural success and 1-year clinical outcome of desolve bioresorbable scaffolds. J Interv Cardiol. 2017 Jun;30(3):189-194. doi: 10.1111/joic.12386. Epub 2017 Apr 25.

9- Gunes HM, Yılmaz FK, Gokdeniz T, Demir GG, Guler E, Guler GB, Karaca O, Cakal B, İbişoğlu E, Boztosun B. Is bioresorbable vascular scaffold acute recoil affected by baseline renal function and scaffold selection? Int J Cardiol. 2016 Dec 1;224:388-393. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.09.024. Epub 2016 Sep 20.

10- Demir GG, Guler GB, Guler E, Güneş H, Kizilirmak F, Karaca İO, Omaygenç MO, Çakal B, Olgun E, Savur U, Ibisoglu E, Barutçu I, Kiliçaslan F. Pocket haematoma after cardiac electronic device implantation in patients receiving antiplatelet and anticoagulant treatment: a single-centre experience. Acta Cardiol. 2017 Feb;72(1):47-52. Doi: 10.1080/00015385.2017.1281539.

11- Karaca O, Omaygenc MO, Cakal B, Cakal SD, Gunes HM, Olgun E, Ibisoglu E, Savur U, Gokdeniz T, Boztosun B, Kilicaslan F.Adjusting the QRS Duration by Body Mass Index for Prediction of Response to Cardiac Resynchronization Therapy: Does One QRS Size Fit All? Ann Noninvasive Electrocardiol. 2016 Sep;21(5):450-9. doi: 10.1111/anec.12346. Epub 2016 Jan 28.

12- Karaca O, Omaygenç MO, İbişoğlu E, Erol C, Boztosun B. Case images: A giant left main coronary artery aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Jun;43(4):414. doi: 10.5543/tkda.2015.84890.

Süleyman COŞGUN

ÖZGEÇMİŞ

1.EĞİTİM-ÖĞRETİM

DERECESİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

Doktor

 

 

Uzman doktor

 

 

Tıpta yan dal

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

S.B.Haydarpaşa Numune E.A.H

Tıp

 

 

İç hastalıkları uzmanı

 

 

 

Gastroenteroloji uzmanı

2.AKADEMİK DENEYİM

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

Yrd.Doç.Dr.

İç Hastalıkları

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 3.ÇALIŞMA ALANLARI

ÇALIŞMA ALANI

ANAHTAR SÖZCÜKLER

İç Hastalıkları

Endoskopi, İnflamatuar barsak hastalığı, Hepatosteatoz, Helikobakter pylori enfeksiyonu

4.YAYINLARI

5.ULUSLARARASI MAKALELER

A.1. SCI- Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index)       ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde    yayımlanmış tam makale

1-Cetinkaya ZA, Sezikli M, Güzelbulut F, Coşgun S, Düzgün S, Kurdaş OO. Comparison of the efficacy of the two tetracycline-containing sequential therapy regimens for the eradication of Helicobacter pylori:5 days versus 14 days amoxicillin.Helicobacter. 2010 Apr;15(2):143-7.

2-Mehmet S. Buğdacı, Halil Yanardağ, M. Cem Ar, Teoman Soysal, Süleyman Coşgun, Sabriye Demirci; Pulmonary radiological findings in patients with acute myeloid leukemia and their relation to chemotherapy and prognosis: a single center retrospective study, Turk J Hematol Article in Press doi:10.5152/tjh.2011.77

3-Ince AT, Senateş E, Bahadir O, Coşgun S, Güneş P, Yildiz E, Ovünç AO.; Conventional video-gastroscopes for the recognition of early gastric cancers. Hepatogastroenterology. 2011 May-Jun;58(107-108):1081-5.

4-Sezikli M, Cetinkaya ZA, Güzelbulut F, Yeşil A, Coşgun S, Kurdaş OO; Supplementing Vitamins C and E to standard triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori. J Clin Pharm Ther. 2011 Jul 11. doi: 10.1111/j.1365-2710.2011.01286.x. [Epub ahead of print]

5-Sezikli M, Cetinkaya ZA, Güzelbulut F, Sezikli H, Özkara S, Coşgun S, Gönen C, Övünç AO.; Efficacy of vitamins supplementation to therapy on Helicobacter pylori eradication in patients with low antioxidant capacity. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2011 Nov;35(11):745-9.

6-Aktaş S, Sağdık HM, Aktaş H, Gülcan E, Tetikoğlu M, Coşgun S, Çalışkan S, Özcura F. Tear function in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis. Ren Fail. 2015 Mar;37(2):245-8.

7-Kahraman NKKahraman CKoçak FECoşgun SŞanal BKorkmaz MBayhan ZZeren S. Predictive value of neutrophiltolymphocyte ratio in the severity of non-alcoholic fatty liver disease among type 2 diabetes patients. Acta Gastroenterol Belg. 2016 Jul-Sep;79(3):295-300.

8- Zeren S, Bayhan Z, Koçak C, Koçak FE, Metineren MH, Savran B, Kocak H, Algin MC, Kahraman C, Kocak A, Cosgun S.Antioxidant Effect of Ukrain Versus N-Acetylcysteine Against Acute Biliary Pancreatitis in An Experimental Rat Model. J Invest Surg. 2017 Apr;30(2):116-124. doi: 10.1080/08941939.2016.1230247. Epub 2016 Oct 3.

9-Kahraman CKahraman NKAras BCoşgun SGülcan E. The relationship between neutrophil-to-lymphocyte ratio and albuminuria in type 2 diabetic patients: a pilot study.Arch Med Sci. 2016 Jun 1;12(3):571-5. doi: 10.5114/aoms.2016.59931. Epub 2016 May 18.

A.2. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası  indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

1-Cosgun S, Yesil A, Coban I, Biri I, Aydogan O; Ogun Annually Incidence of Esophagus Cancer in the Hakkari City of Eastern Anatolia. Journal of GHR 2013 July 21 2(7): 479-481

2-Kahraman, Cüneyt, Kuzeyli Kahraman, Nilufer, Cosgun, Suleyman. (2016). Prognostic value of the monocyte/high density lipoprotein cholesterol ratio in diabetic nephropathy patients. Acta Medica Mediterranea. 32. 981-985. 10.19193/0393-6384_2016_4_119.

A.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale

1-Cüneyt Kahraman, Gündüz Yümün, Nilüfer Kuzeyli Kahraman, Nazli Dizen Namdar, Süleyman Coşgun. Neutrophil-to-lymphocyte ratio in diabetes mellitus patients with and without diabetic foot ulcer. Eur J Med Sci. 2014 Mar;1(1):8-13

A.4.  A.1; A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar

1-Erzin Y, Cosgun S, Dobrucali A, Tasyurekli M, Erdamar S, Tuncer M. Complicated granulomatous colitis in a patient with Hermansky-Pudlak syndrome, successfully treated with infliximab. Acta Gastroenterol Belg. 2006 Apr-Jun;69(2):213-6.

2-Suleyman Cosgun, Fuat Sar, Serdar Kurnaz, Olcay Bengi Bozkurt, Musa Temel, Savas Ozturk and Rumeyza Kazancioglu. A Case of Autoimmune Hepatitis and Thyroiditis Associated with Sjögren’s Syndrome. BANTAO Journal 2009; 7 (1): 52-54

3-Kurdaş OO, Sezikli M, Cetinkaya ZA, Güzelbulut F, Yaşar B, Coşgun S, Değirmenci AS. Glutaraldehyde-induced colitis: three case reports.Indian J Gastroenterol. 2009 Dec;28(6):221-3. Epub 2010 Feb 23.

4-Süleyman Cosgun, Cem Balantekin, Etem Soyucok, Cüneyt Kahraman. Razor blade ingestion in twenty-one year old man: A case report. Eur J Med Sci. Mar 2014;1(1):34-35

5- Zülfü BAYHAN, Sezgin ZEREN, Süleyman COSGUN, Ayse Nur DEGER, Bercis Imge UCAR, Serdar UCGUN, Nilüfer ARAZ BAYHAN, Mehmet KORKMAZ, Sükrü Aydın DUZGUN.  Isolated Gastric Variceal Bleeding Due To Segmental Portal Hypertension Developed As A Consequence of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A case report.  Eur J Med Sci. 2015 Mar; 2(1): 15-19

6-Savran B, Zeren S, Coşgun S, Adigüzel Ü, Öztürk A, Ucar BI. Endoscopic Removal of 15 Gastrointestinal Foreign Bodies. APSP J Case Rep. 2015 Sep 1;6(3):28.

7- Süleyman COŞGUN. Özofago-gastrik multiple yabancı cisimlerin komplikasyonsuz olarak endoskopik çıkarılması Endoscopic removal of multiple esophagogastric foreign bodies without complication.Endoskopi.2016; 24(2): 55-56

1.ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 B.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-Cosgun S, Celik S, Melikoglu M et al. Prevalence of Behçet’s syndrome (BS) and rheumatoid arthritis (RA) among hospital workers.  Book of Abstracts. 11th International Congress on Behçet’s Disease, A n t a l y a ,2004: Abs no. A12.

 B.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri           

1-Celik, AF., Kural-Seyahi, E., Cosgun, S., Hamuryudan V., Yazıcı, H. Thalidomide in Azathioprine Resistant Gastrointestinal Behçet’s Syndrome; 3 Cases. Clin Exp Rheumatol 2004; 22 (Supp 34): S 121.

2-Cosgun S, Seyahi E, Mat C, Yazici H:Female Behçet’s syndrome patients have more severe oral ulceration. Clin Exp Rheumatol 2004; 22: S 86.

3-İnce AT, Altınöz E, Coşgun S, Övünç O. “Colon polyps”. P147. Hepato-Gastroenterology 55; Suppl 1. Lütfü Kırdar Convention and Exhibition Center, Oct 08–11 2008 İstanbul Turkey.

 ULUSAL MAKALELER

1-Tuğrul M, Coşgun S, Şar F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Periferik arter hastalığı olan ve olmayan tip 2 diyabetik hastalarda açlık plazma homosistein seviyelerinin değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni 46: 108-113 (2008).

2-Akarsu Ö, Özşenel EB, Kurnaz S, Tuğrul M, Ayer M, Çoşgun S, Şar F,Kazancıoğlu R, Özturk S. AML FAB M4’e eşlik eden Sweet Sendromu olgusu. Haseki Tıp Bülteni 48: 44-46 (2010).

3-Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Mesut SEZİKLİ, Fatih GÜZELBULUT, Atakan YEŞİL, Süleyman COŞGUN, Mustafa Erhan ALTINÖZ, Aytaç ATAMER, Nuriye ULU, Ayşe Oya ÖVÜNÇ KURDAŞ; Helikobakter pilori eradikasyonunda kullanılan proton pompa inhibitörlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması Comparison of the efficacy of proton pump inhibitors used in the eradication of Helicobacter pylori . Akademik Gastrontoloji Dergisi 10 / 1, 2011, sayfa 1-4

4-İnce AT, Şenateş E, Şenayrak Akçay S, Satı Tekin Z, Sezikli M, Çoşgun S, Altunöz ME. Hafif ve orta aktiviteli inflamatuvar barsak hastalarında toksin A/B sıklığı / Toxin A and B frequency in mildly and moderately active inflammatory bowel disease patients. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2011;10(1): 18–22.

5-Şenateş E, Çolak Y, Coşgun S, Altunoz ME, Yilmaz Y, Ozturk O, Kurdas OÖ.;Hastalar sedasyonsuz üst gastrointestinal endoskopiyi gerçekte olduğundan daha zor olarak zannetmektedir-Patients’ erroneous perception regarding the difficulty of sedation-free upper gastrointestinal endoscopy. Endoscopy 2011; 19(2):52-55

6-Atakan YEŞİL, Süleyman COŞGUN, Emrullah ERDEM, Koray KOÇHAN, Feyza GÜNDÜZ, Can GÖNEN; The relationship between fibrosis level and blood neutrophil to lymphocyte ratio in chronic HBV patients , Akademik Gastroenteroloji  Dergisi 2013;12(2) 66-68

7- Süleyman COŞGUN, Hülya AKAN, Hakan DEMİRDAĞ, Ecenur ÇINAR, Kamil ÖZDİL, Hacı Mehmet SÖKMEN; The role of liver biopsy in the differential diagnosis of autoimmune hepatitis and drug-induced liver injury. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2015;14(1):5-9

8-Özşenel EB, Gürler MY, Karatemiz G, Borlu F, Kalkan K, Güven E, Özcan ND, Şar F, Coşgun S, Öztürk S. [Comparison of body mass index and lipid levels between obese and normal weighted hypothyroid patients]. SETB. 2015; 49(2): 131-4. Turkish. doi:10.5350/SEMB.20140808021149

ULUSAL BİLDİRİLER 

 1. Kurnaz S, Gökçek İ, Tuğrul M, Tatlı E, Coşgun S, Şar F, Kazancıoğlu R, Öztürk S. Böbrek biyopsisi ile tanı konulmuş sarkoidoz olgusu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 5-9 Eylül 2007, Antalya,  Kongre kitabı: s 181, 2007 (poster bildirisi).
 2. Tuğrul M, Ayer M, Gökçek İ, Kurnaz S, Özşenel EB; Hacıoğlu B, Tatlı E, Coşgun S, Şar F, Kazancıoğlu R. Sekonder myelomonositik lösemi: olgu sunumu 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 5-9 EyHastalıkları Kongresi 5-9 Eylül 2007, Antalya, Kongre kitabı: s 199, 2007 (poster bildirisi).
 3. Özşenel EB, Akarsu Ö, Kurnaz S, Tuğrul M, Ayer M, Şar F, Öztürk Ş, Coşgun S, Kazancıoğlu R. Myelomonositik lösemi (AML-M4) hastasında gelişen Sweet sendromu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 5-9 Eylül 2007, Antalya, Kongre kitabı: s 200-201, 2007 (poster bildirisi).
 4. Coşgun S, Kazancıoğlu R, Bozkurt OB, Kurnaz S, Şar F. Otoimmün hepatit ve tiroidit ile ilişkili bir sjögren sendromu olgusu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 5-9 Eylül 2007, Antalya, Kongre kitabı: s 262, 2007 (poster bildirisi).
 5. Tugrul M, Coşgun S, Şar F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Periferik arter hastalığı olan ve olmayan tip 2 diyabetik hastalarda açlık plazma homosistein seviyeleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 44. Ulusal Diyabet Kongresi 28 Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya Bildiri Kitabı: s24 (poster bildirisi).
 6. Yaşar B, İnce AT; Şenateş E, Sezikli M, Coşgun S, Çetinkaya A Z. Kurdaş AO. “Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ERCP Deneyimi” 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkish Journal of Gastroenterology 2009; 20:62. Suppl 1. P49.
 7. Sezikli M, Akkan Z, Güzelbulut F, Gökden Y, Yaşar B, Şenateş E, Çoşgun S, İnce AT, Kurdaş OÖ. “Hepatosellüler Karsinoma Tanısı Konan Hastalar Tanı Anında Karaciğer Transplantasyonuna Ne Kadar Uygundur?” 6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. SB-16. 23-27 Eylül 2009, Gloria Hotels, Antalya.
 8. Güzelbulut F, Coşgun S, Sezikli M, Çetinkaya A Z, Gönen C, Kurdaş OÖ. “Kronik Hepatit B enfeksiyonunda karaciğer fibrozis evresi ile serum HBV DNA düzeyi arasındaki ilişki” 28.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 16-20 Kasım 2011 Antalya.

9-Coşgun S, Biri İ, Çoban İ, Aydoğan O. “Doğu Anadolu’da Hakkari şehrindeki bir yıllık özofagus kanseri insidansı” 29.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 20-25 Kasım 2012 Antalya.

 1. Coşgun S, Korkmaz M, Kahraman C, Paşalı Kilit T, Üçgün S. “Karaciğer yağlanmasında yeni bir tanı aracı olan Fibroscan-CAP skoru ile metabolik sendrom komponentleri arasındaki ilişki” 15. Ulusal İç Hastalıkları Kogresi 2-6 Ekim 2013 Antalya.
 2. Hakkı Değer, Cüneyt Kahraman, Ayşe Nur Değer, Emine Kadıoğlu, Nilüfer Kuzeyli Kahraman, Süleyman Coşgun.”Psychogenic polydipsia and hyponatremia occured after head injury” 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi15-18 Mayıs 2014 Antalya
 3. Cüneyt Kahraman, Gül Sena Baykal, N. Kuzeyli Kahraman, Süleyman Coşgun, Yasemin Korkut, Metin Korkmaz, Derya Pınar Özkaya, Mehmet Alacalı “141-Enterit Sonrası Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastada Kolon Tutulumlu Behçet: Olgu Sunumu” 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014. Antalya.
 4. N. Kuzeyli Kahraman, Cüneyt Kahraman, Süleyman Coşgun, Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren “235-Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Hepatosteatoz Derecesinin Nötrofil Lenfosit Oranı ile İlişkisi” 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014. Antalya.
 5. Cüneyt Kahraman, N. Kuzeyli Kahraman, Süleyman Coşgun, Serdar Üçgün “237-Total Bilirubin ve Gama Glutamil Transferaz Düzeylerinin Diyabetik Nefropati İle İlişkisi” 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014. Antalya.
 6. Serdar Üçgün, Cüneyt Kahraman, Metin Korkmaz, Gül Sena Baykal, Orçun Küet, Osman Tamer Şahin, Süleyman Coşgun “16.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014 GSP-046 B12 Eksikliğinin Nadir Nedeni Olan Atrofik Gastrite Bağlı Pansitopeni Olgusu” 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014. Antalya.
 7. Serdar Aktaş, H. Murat Sağdık, H. Aktaş, Erim Gülcan, Mehmet Tetikoğlu, Süleyman Coşgun, S. Çalışkan, Fatih Özcura “Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında göz yaşı fonksiyonları” Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, PS-0376, 5 – 9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 8. Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, M. F. Ekici, S. Güneyli, Fatma Can, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, E. Kaçar, Süleyman Coşgun “Süperior mezenterik arter (Wilkie’s) sendromu: Bir olgu sunumu” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya.
 9. Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Cüneyt Kahraman, S. Güneyli, E. Kaçar, Süleyman Coşgun. “Tip 4 Kist Hidatiği Taklit Eden Gossibipoma: Olgu Sunumu” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya.
 10. Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Süleyman Coşgun, Şükrü Aydın Düzgün, M. Cem Algın, Faik Yaylak, Akile Zengin, Bercis İmge Uçar “Behçet Hastalığının İntestinal Tutulumuna Bağlı Gelişen Enterokolik Fistül” 6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 19-22 Mart 2015, Bursa.
 11. Süleyman Coşgun, Zülfü Bayhan, Mehmet Korkmaz “Masif üst gastrointestinal kanamanın sıra dışı bir nedeni; Duodenal Gastrointestinal Stromal Tümör” 12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 8-10 Ekim Afyonkarahisar
 12. Süleyman Coşgun, Serdar Üçgün, Cüneyt Kahraman “Ülseri olan ve olmayan dispeptik hastalarda, Nötrofil/lenfosit oranı(NLO) arasındaki ilişki” 32.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-29 Kasım Antalya
 13. Süleyman Coşgun, Osman Tamer Şahin, Ayşe Kuşçu Tambova. Çınar yaprağı (Planatus orientalis) kullanımı sonrası gelişen toksik hepatit tablosu;Olgu sunumu: 13.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 27nisan-1mayıs 2016 Antalya
 14. Süleyman Coşgun Özofago-gastrik multiple yabancı cisimlerin komplikasyonsuz olarak endoskopik çıkarılması. 13.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 27nisan-1mayıs 2016 Antalya
 15. Seval Yıldız Şahin, Süleyman Coşgun, Gizem Akkaş. Konservatif tedavi edilen iatrojenik kolon perforasyonu; Çekum tabanında nörofibrom. 34.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1-6 Aralık 2017Antalya
 16. Süleya Coşgun, Aydan Akalın, Mehmet Korkmaz. Kronik Hepatit C’ye Bağlı Siroz Zemininde Gelişe Hepatosellüler Karsinomu Olan, Hepatit C Enfeksiyonu Tedavi Edilerek Takip Edilen Olgu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2.Gastroenteroloji Günleri 16-17 Mart 2018 Ümraniye
 17. Süleyman Coşgun Nitrik asit alımıa bağlı gelişe gastrik striktürlü olguda mideye “through the scope” biliyer stent yerleştirilmesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2.Gastroenteroloji Günleri 16-17 Mart 2018 Ümraniye
 18. Süleyman Coşgun,Türkan Paşalı Kilit,Nazif Yalçın. Demir eksikliği anemisi ile araştırılan hastada dev gastrik polip. 35.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 21-25 Kasım 2018 Antalya
 1. KATILDIĞI KURS-ÇALIŞTAY-SEMPOZYUMLAR

 

TARİH

 

2012

Gastrointestinal motilite üzerine “Motilite Atölye Çalışması”

2013

“Sirozun umuda yolculuğu” uzmanlık sonrası kursu

2013

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2013

IBD11 (İnflamatuar Barsak Hastalığı)

2014

Seçilmiş olgularla özel gruplarda Hepatit B enfeksiyonu

2014

Quality in Endoscopy Symposium GI Bleeding

2015

Etik Kurul Üyelerine ve Üye adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi

2017

Karaciğer Transplantasyon Kursu Antalya

2017

Erişkin Yaşta Karşılaşılabilen Metabolik Karaciğer Hastalıkları Kursu Antalya

2017

GİS akademi toplantısı (Kıbrıs)

2018

19.Ultrason Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu

7.KATILDIĞI KONGRELER

 1. VIII. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 7-9 Mayıs 2009 İstanbul
 2. 6.Hepato Gastroenteroloji Kongresi 23-27 Eylül 2009 Antalya
 3. Gastroenteroloji Okulu 09-11 Nisan 2010 Antalya
 4. Gastroenteroloji Okulu 11-13 Mart 2011 Antalya
 5. 9.Ulusal Hepatoloji Kongresi 28 Mayıs-01 Haziran 2013 İstanbul
 6. 5.Hepatoloji Okulu 30 Mayıs-1 Haziran 2014 Kocaeli
 7. 24th Conference of APASL 12-15 Mart 2015 İstanbul
 8. 12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 8-10 Ekim 2015 Afyonkarahisar
 9. 23rd United European Gastroenterology Week 24-28 Ekim 2015 Barselona
 10. 32.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-29 Kasım 2015 Antalya
 11. 13.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 27nisan-1mayıs 2016 Antalya
 12. 33.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 22-27 kasım 2016 Antalya
 13. 14.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 05-08 Nisan 2017 Antalya
 14. 11.Ulusal Hepatoloji Kongresi 17-21 mayıs 2017 Antalya
 15. 34.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1-6 Aralık 2017Antalya
 16. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2.Gastroenteroloji Günleri 16-17 Mart 2018 Ümraniye
 17. 7.Hepatoloji Okulu 3-6 mayıs 2018 Bodrum
 18. 15.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 10-14 Ekim 2018 Antalya
 19. 35.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 21-25 Kasım 2018 Antalya
 20. İç Hast. Uzm. Derneği Uzmanından Uzmanına Sempozyumu 1-3 Kasım 2019 Antalya
 21. 36.UGH Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı 29 Kasım-1 Aralık 2019 Antalya
 22. 4.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi 27-29 Şubat Adana

8.ÖDÜLLER

 1. Young invertigator avards 11th International Congress on Behçet’s Disease 2004 Antalya
 2. 12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji kongresi teşvik ödülü 2015 Afyonkarahisar

Alper ŞENER

Merhaba,

1972 yılında Kahramanmaraş’da doğdum. Tıp Fakültesini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 1996 yılında bitirdim. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını da aynı üniversitede 2004’de tamamladım. 2006-2021 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında görev aldım. Bu sürede sırasıyla 2014 yılında doçent, 2020 yılında profesör oldum. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında görev almaktayım.

Akademik gelişme sürecime olumlu katkısı olduğunu düşündüğüm çok sayıda yurt dışı kısa süreli kursa katıldım, gözlemci olarak bulundum, eğitmen olarak yer aldım. Bu süreçte benim için köşe başı olan deneyimlerim sırası ile;   gözlemci araştırmacı olarak 2009 yılında ISID bursu ile NIH’de kısa süreli bulundum, 2014 yılında ESCMID –SHEA ileri düzey hastane enfeksiyon kontrol ve hastane epidemiyolojisi eğitimi aldım, yine aynı yıl Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı –WHO ortak MERS CoV  ile ilgili sağlık personeli eğitimi projesinde saha eğitmeni olarak görev aldım.

Hobilerim arasında vakit buldukça; basketbol oynamak ve rüzgar sörfü yer alır. 

%d bloggers like this: